Berní rula

evidence nemovitostí, první český katastr

Berní rula nebo také berní rola (staročeské berně znamená daň, odtud též lidové označení pro finanční úřad „berňák“) je první úplný soupis daňových povinností v Českém království z roku 1654. Je to významný historický pramen pro historickou demografii, topografii i hospodářské dějiny Čech v době krátce po skončení třicetileté války. Obdobný katastr pro území Moravy se nazývá lánový rejstřík.

Vznik a význam berní ruly

editovat

Stavovský český sněm rozhodl roku 1652/1653 o provedení podrobného soupisu všeho berni podrobeného majetku (tedy poddanského) v Čechách. Za tím účelem byly ustanoveny čtyři visitační komise složené ze čtyř osob – jeden zástupce za každý stav, které měly navštívit všechna panství a statky, prohlédnout vsi, poddanská pole, pořídit soupis berni podléhajících poddaných, tzv. „skutečně osedlých“ a stanovit počet osedlých pro každou ves. Osedlý byl berní jednotkou rovnající se jednomu sedlákovi nebo čtyřem chalupníkům či osmi zahradníkům. Na osedlé byla přepočtena i řemesla a živnosti. Tento počet je dodatečně komisí připsán ke každé vsi a shrnut pro celé panství. Podle jejich počtu byly určovány berní podíly toho kterého panství a kraje. V době do jara 1655 sepsaly komise podle svých instrukcí všechny české kraje, Prahu a Kladsko, s výjimkou Chebska. Výsledkem „generální visitace země“ je berní rula, obvykle datovaná do roku 1654.

Berní rula představuje důležitý krok v procesu budování absolutistického státu, který (zatím jen nesvobodné) zdaňuje sám, a to na základě přesnějších údajů o každé usedlosti jednotlivě. Byla základem pro výběr daní až do reformy roku 1712, která zahrnula i svobodné, a do reformy Marie Terezie z let 1749–1756, založené už na výměře a výnosu pozemků. Přesné vyměření jednotlivých pozemků katastru na základě triangulační sítě se uskutečnilo až v 19. století.

Informace v berní rule

editovat

U každého poddaného je uváděna celková rozloha jeho polí, výměra ozimů, jařin, počty dobytka. Nejsou uvedeni podruzi ani čeleď (to jest poddaní bez berního – zdanitelného majetku). Zachycovány jsou pusté usedlosti, vyhořelé usedlosti a nově se usazující poddaní v letech 1652–1654. Uváděna jsou řemesla, pokud byla poddanými provozována. Nestejným způsobem komise zaznamenávaly mlýny, kostely, fary, lesy, počet ovčáckých mistrů a pacholků a také bonitu půdy.

Knihy jsou děleny dle krajů, ztracena je kniha pro Slánský kraj. Knihy jsou veřejnosti nepřístupné, avšak většina z nich byla již vydána tiskem. Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly vydalo nakladatelství Libri v roce 2003.

Revizitace berní ruly

editovat

Po zavedení berní ruly do praxe se projevily nedostatky – podhorské kraje byly, vzhledem k menším výnosům na osedlého, tj. berní jednotku, znevýhodněny. U těchto panství, kde došlo ke stížnostem, se provedla revisitace, která nahradila berní rulu. Vzniká tak vlastně nový, leč neúplný katastr, a to postupně v letech 1667–1682. Obsah je shodný s berní rulou, navíc je zde kolonka s uvedením hospodáře z doby předešlého katastru tj. berní ruly. Například pro kraj prácheňský byla berní rula vydána ve dvou knihách, zatímco revisitace již jen v jedné. Byla tak provedena opravdu zhruba na polovině ze všech panství v kraji.

Knihy jsou děleny dle krajů. Uloženy jsou v národním archivu v Praze. Berní rula doplněná revisitací platila jako podklad pro vyměřování berně (i po Kinského katastrální reformě 1682–1683) až do roku 1748. Nedostatky berní ruly byly s odstupem času stále hmatatelnější, proto bylo rozhodnuto pořídit nový, tzv. tereziánský katastr.

Související články

editovat

Literatura

editovat
  • O. Bauer (red.), Berní rula. Svazek 1, K edici berní ruly: úvodní pojednání. Praha: Archiv bývalé země České, 1950.
  • V. Červený – J. Červená, Berní rula. Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. I./II. Praha: Libri, 2003; ISBN 80-7277-058-6.
  • DOSKOČIL, Karel. Popis Čech r. 1654 : souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule : rekonstrukce ztracených částí ruly, hlavní změny statků do r. 1779, seznam majitelů deskových statků, mapy krajského rozdělení Čech, komunikací a Kladska v době ruly. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1953–1954. 2 svazky. 
  • NOVOTNÝ, Jaroslav. Zdanění českých měst podle katastrů z r. 1654-1757. Materiály k hospodářským dějinám českých měst v době pobělohorské. Praha: Státní úřad statistický 124 s. 


Katastrální operáty v zemích Koruny české
Předchůdce:
-
1654 / 16691679 / 17211726
Berní rulaČechy
Lánový rejstříkMorava
Karolínský katastrSlezsko
Nástupce:
Tereziánský katastr