Katastrální operát

obsah katastru

V tzv. katastrálních operátech je uspořádán obsah katastru podle katastrálních území.[1]

Obsah katastrálního operátu

editovat

Katastrální operát obsahuje:

Soubor geodetických informací (SGI)

editovat

Obsahuje katastrální mapu a její číselné vyjádření.[1]

Soubor popisných informací (SPI)

editovat

Obsahuje údaje vedené v informačním systému katastru nemovitostí, jedná se o:

 • údaje o katastrálním území,
 • údaje o parcele a údaje o parcele zjednodušené evidence,
 • údaje o budově, vodním díle a jednotce,
 • údaje o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva,
 • údaje o právech a údaje s právy související,
 • další údaje katastru.[2]

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru

editovat

Vyhotovují se, pokud se katastrální úřad nedohodne s ostatními ústředními správními úřady jinak.[3]

Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví

editovat

Obsahuje výsledky zeměměřičských činností:

 • při správě podrobného polohového bodového pole,
 • při zjišťování hranic a podrobném měření využívaném pro katastr,
 • při projednání místních a pomístních názvů, uspořádané podle katastrálních území.[4]

Dokumentace činností prováděných při vedení souboru popisných informací

editovat

Dokumentace činností obsahuje:

 • sbírku listin,
 • spisy z řízení o návrhu na povolení vkladu práv a spisy jiných založených řízení a jejich seznamy,
 • protokoly o vkladech, protokoly o záznamech, protokoly o výsledku revize katastru, výkazy změn a záznamy pro další řízení,
 • listy vlastnictví, doklady vztahující se ke komplexnímu zakládání právních vztahů k nemovitostem v evidenci nemovitostí a další související dokumenty.[5]

Obnova katastrálního operátu

editovat

Obnova katastrálního operátu znamená vytvoření nových souborů geodetických a popisných informací v elektronické podobě.[6] Tyto změny jsou prováděny třemi způsoby:

 • novým mapováním,
 • přepracováním souboru geodetických informací,
 • na podkladě výsledků pozemkových úprav.[6]

Při obnově novým mapováním se zjišťování průběhu hranic určuje podle skutečného stavu terénu a při zjišťování lze ověřovat další údaje z obsahu katastru.[7] Při obnově přepracováním souboru geodetických informací dochází k převodu dosavadní katastrální mapy do elektronické podoby.[7] Při obnově na podkladě výsledků pozemkových úprav jsou využívány výsledky komplexních pozemkových úprav.[8]

Obnovu katastrálního operátu zahajuje katastrální úřad a obvykle se katastrální operát se obnovuje v rozsahu katastrálního území.[6] Při obnově dochází k doplnění parcel pozemků, dosud evidovaných zjednodušeným způsobem, do katastrální mapy.[6]

Oznámení o obnově

editovat

Skutečnost, že došlo k zahájení obnovy katastrálního operátu, má povinnost oznamovat jak katastrální úřad, tak obec, kde obnova probíhá.[9] Katastrální úřad vyloží v obci, kde došlo k obnově, obnovený katastrální operát po dobu nejméně 10 dnů k veřejnému nahlédnutí a obec má povinnost toto vyložení oznámit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním.[9] O případných námitkách vlastníků a jiných oprávněných rozhoduje katastrální úřad a to do 15 dnů od vyložení nového katastrálního operátu.[9]

Důsledky obnovy

editovat

Změna výměry parcel

editovat

Na základě nového zjišťování hranic pozemků v terénu a určování souřadnic lomových bodů hranic parcel může v některých případech při obnově novým mapováním dojít ke změně výměry parcel.[10] Zjišťování hranic pozemků provádí komise tvořená zaměstnanci katastrálního úřadu a zástupci obce a orgánů určených katastrálním úřadem a zjišťování probíhá za účasti vlastníků a jiných oprávněných.[7] Obdobně může ke změně výměry parcel docházet při obnově na podkladě výsledků pozemkových úprav.[10]

Změna poplatníka daně z pozemku

editovat

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník.[11] V případě pronajatých pozemků, evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, je poplatníkem daně nájemce.[10]Po dokončení obnovy nebudou již parcely pozemků evidovány zjednodušeným způsobem[6], poplatníkem se tak stává vlastník.

Reference

editovat
 1. a b INFO@AION.CZ, AION CS-. 256/2013 Sb. Katastrální zákon, § 4. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-14]. Dostupné online. 
 2. INFO@AION.CZ, AION CS-. 26/2007 Sb. Katastrální vyhláška, § 17. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-14]. Dostupné online. 
 3. INFO@AION.CZ, AION CS-. 26/2007 Sb. Katastrální vyhláška, § 18. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-14]. Dostupné online. 
 4. INFO@AION.CZ, AION CS-. 26/2007 Sb. Katastrální vyhláška, § 19. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-14]. Dostupné online. 
 5. INFO@AION.CZ, AION CS-. 26/2007 Sb. Katastrální vyhláška, § 20. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-14]. Dostupné online. 
 6. a b c d e INFO@AION.CZ, AION CS-. 256/2013 Sb. Katastrální zákon, § 40. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-14]. Dostupné online. 
 7. a b c INFO@AION.CZ, AION CS-. 256/2013 Sb. Katastrální zákon, § 42. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-14]. Dostupné online. 
 8. INFO@AION.CZ, AION CS-. 256/2013 Sb. Katastrální zákon, § 44. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-14]. Dostupné online. 
 9. a b c INFO@AION.CZ, AION CS-. 256/2013 Sb. Katastrální zákon, § 45. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-14]. Dostupné online. 
 10. a b c Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí. www.cuzk.cz [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální, 13. 8. 2020 [cit. 2022-07-14]. Dostupné online. 
 11. INFO@AION.CZ, AION CS-. 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí, § 8. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-14]. Dostupné online.