Čistírna odpadních vod

zařízení na čištění odpadních vod

Čistírna odpadních vod (zkratkou ČOV, z toho též „čovka“, často lidově označována jako „čistička“) je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Čistírny bývají budovány v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby. Dále bývají u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými.

Čistírna odpadních vod Wonga Wetlands

Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna, z ekologických a estetických důvodů se šíří používání kořenových čistíren. Zvláštním případem může být např. čistírna radioaktivního odpadu. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí procesy. Patří sem mechanické, biochemické a chemické procesy.

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění a dočištění probíhá v tzv. recipientu, tj. v přirozeném vodním toku. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek, jako jsou kalová a plynová hospodářství.

Vypouštění odpadních vod do recipientů se v Česku řídí zákony České republiky, zejména vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. Povolení k vypouštění vydává Vodoprávní úřad, což je speciální stavební úřad při odborech životního prostředí místně příslušných obecních úřadů s rozšířenou působností.

Schéma mechanicko-biologické ČOVEditovat

Mechanické (primární) čištěníEditovat

Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě. Na jejím konci je umístěn lapák štěrku. Ten zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky (například štěrk, dlažební kostky, kusy cihel,…), uplatňuje se především při zvýšeném průtoku odpadních vod.

Dalším stupněm jsou česle. Ty odstraní hrubé plovoucí nečistoty. Česle bývají s ručním nebo strojovým shrabováním naplavenin (tzv. shrabky), alternativou česlí jsou buď síta, a nebo mělnicí česle a dezintegrátory, které se někdy používají na malých ČOV.

 
Usazovací nádrž

Následuje lapák písku, často v kombinaci s lapákem tuků. Jeho cílem je oddělení minerálních suspenzí (písek) od organických nerozpuštěných látek, organické látky je výhodné v odpadní vodě nechat. Separace se děje na základě rozdílných hustot obou materiálů, využívá se buď gravitační nebo odstředivá síla. Odstraněním písku se jednak zabrání jeho usazování na nežádoucích místech a jednak se sníží abraze případných následujících zařízení. Lapáky písku se někdy provzdušňují.

Lapák štěrku, česle a lapák písku a tuků se někdy souhrnně nazývají ochranná část ČOV.

Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž. Zde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže. Vzniká primární kal, který je zpracováván v kalovém hospodářství. Tato část je obzvlášť důležitá pro systémy s nitrifikací a pro zkrápěné biofilmové reaktory.

Biologické čištěníEditovat

 
Biologická fáze čištění vody

Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru. Zde je znečištění z odpadní vody odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal. Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován buď jako suspenze (tzv. aktivační systémy), nebo na pevném nosiči (tzv. biofilmové reaktory). Těchto reaktorů je celá řada typů. Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu.

Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. Část aktivovaného kalu je vracena zpět do biologického reaktoru jako tzv. vratný kal a část je oddělena jako přebytečný kal a odváděna ke zpracování do kalového hospodářství.

Terciární čištěníEditovat

Terciární čištění slouží k dočištění odpadních vod, především k odstranění fosforu, nerozpuštěných látek a k hygienizaci vody (odstranění patogenů).

Příklad čistírenského procesuEditovat

 
Centrální čistírna odpadních vod (Praha). Vlevo: nádrže na II. sedimentaci. Uprostřed: aktivační žlaby. Vpravo: nádrže na I. sedimentaci.

Odpadní voda je do čistírny přiváděna kanalizační sítí. Pokud je ČOV posazena výš než potrubí na přítoku předsazuje se přečerpávací stanice odpadních vod.

Mechanický stupeňEditovat

Na přítoku do čistírny prochází voda mechanickým stupněm. Nejprve jsou využity česle, kde dochází k odstranění hrubých nečistot. Tento hrubší odpad bývá skladován, nebo spalován při vyšších teplotách. Následuje lapák písku, kde je z vody odstraněn písek jdoucí na skládku. Další částí mechanického stupně je I. sedimentace. Odpadní voda je zde rozdělena na 3 frakce. Na dno sedimentuje tzv. surový kal, který je odčerpáván a odváděn do anaerobního stupně. Uprostřed se nachází mechanicky vyčištěná voda obsahující pouze 10 % nečistot. Tato voda postupuje do biologického (aerobního) stupně. Zcela na povrchu se nachází lehké usazeniny, které jsou shrnovány a skladovány či páleny.

Biologický aerobní stupeňEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Aerobní stupeň.
 
Odtok vyčištěné vody do Labe, ČOV Děčín

Do tohoto stupně vstupuje voda po mechanickém vyčištění. Principem je využití aerobních bakterií, které ve svém metabolismu odbourají 99 % organického znečištění vody. Mezi hlavní procesy tohoto stupně patří mineralizace, kde se v procesu aerobní respirace odbourávají uhlíkaté organické látky za vzniku CO2 a vody. Další částí mineralizace je amonifikace, kdy dojde k odbourání dusíkatých organických látek na amonný iont. Dalšími procesy jsou nitrifikace (přeměna amonného iontu na dusičnany), imobilizace, a detoxikace. Takto zpracovaná voda vstupuje do II. sedimentace. Zde vzniká čistá voda, která opouští čistírnu, a aktivovaný kal. Aktivovaný kal je následně využit v anaerobním stupni (přebytečný aktivovaný kal), nebo k zaočkování biologického stupně (vratný aktivovaný kal).

Anaerobní stupeňEditovat

Tento stupeň se vyskytuje hlavně u větších čistíren. Je zde využíváno přebytečného aktivovaného kalu, jako zdroje živin, pro anaerobní bakterie, které produkují různé plyny. Tyto plyny jsou čištěny a označují se jako bioplyn. Tento plyn využije čistírna k ohřevu vlastních vyhnívacích nádrží nebo na produkci energie. Zbylý kal, tzv. vyhnilý, neboli anaerobně stabilizovaný kal se zpracovává a využívá jako hnojivo, je skládkován nebo spalován.

Kontrola a regulace čistírenských procesůEditovat

Hlavními měřítky jsou hodnoty BSK5 a CHSK + další hodnoty, dle typu čistírny odpadních vod uváděné na přítoku v odpadní vodě a na odtoku ve vodě vyčištěné. Limity pro odtok jsou dané právními úpravami a závisí na velikosti ČOV, jejich překročení je pokutováno.

Obecné schéma procesuEditovat

 • Mechanický stupeň
  • česle
  • lapač písku
  • I. sedimentace
   • povrchový odpad
   • mechanicky vyčištěná voda
   • surový kal
 • Biologický (aerobní) stupeň
  • mineralizace
   • aerobní respirace
   • amonifikace
  • nitrifikace
  • imobilizace
  • detoxifikace
  • II. sedimentace
   • aktivovaný kal
    • vratný aktivovaný kal
    • přebytečný aktivovaný kal
   • vyčištěná odpadní voda
 • Biologický (anaerobní) stupeň
  • vyhnilý kal
  • bioplyn

HistorieEditovat

První čistírny odpadních vod vznikaly na konci 19. století v Anglii a byly buď mechanické, mechanicko-chemické popř. na principu biofiltru. Do této generace čistíren patří také první velká ČOV na území dnešní ČR Stará čistírna odpadních vod (Praha-Bubeneč). Přelomem v oblasti čištění odpadních vod byl vynález aktivačního procesu. Tento princip čištění odpadních vod byl poprvé proveden v Manchesteru v roce 1913. Záhy po skončení 1. světové války vypukly patentové spory okolo priority řešení některých technických detailů procesu. Skutečný rozmach procesu v celosvětovém měřítku nastal tak až po skončení 2. světové války, po vypršení platnosti sporných patentů. Skutečný vývoj i teoretické poznávání různých stránek procesu a také masovější výstavby čistíren odpadní vod nastaly v plné míře rovněž až počátkem 50. let.[1] První aktivační čistírnou odpadních vod pro velké město v ČR byla čistírna odpadních vod Modřice, uvedená do provozu v roce 1961[2]. Aktivační Ústřední čistírna odpadních vod Praha byla uvedena do provozu v roce 1968.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. ADMIN. Čištění odpadních vod v ČR [online]. 2017-04-04 [cit. 2021-12-03]. Dostupné online. 
 2. https://www.aquatis.cz/files/reference/%C4%8COV%20Brno_abstrakt_CZ.pdf

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat