Vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nabyl účinnosti 1. ledna 2002. Od roku 2002 byl vodní zákon několikrát novelizován, poslední významná novela nabyla účinnosti 1. srpna 2010 (zákon č. 150/2010 Sb.). Po tomto datu byly publikovány ve Sbírce zákonů další menší dílčí změny. Paragrafy vodního zákona mají zmocnění v řadě prováděcích vyhlášek.

Vodní zákon včetně souvisejících předpisů představuje právní nástroj pro kvalifikované rozhodování vodoprávních úřadů, které plní funkci speciálního stavebního úřadu.

Zákon stanovíEditovat

  • podmínky pro využívání povrchových vod a podzemních vod,
  • uceleně upravuje problematiku ochrany před povodněmi,
  • stanoví působnost orgánů veřejné správy,
  • ukládá povinnosti právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s ochranou povrchových a podzemních vod,
  • upravuje systém plateb a financováním výdajů ve veřejném zájmu.
  • jaké druhy živočichů mohou být vypouštěny do volných vod, případně jaké populace těchto druhů je možné použít jako zdrojové.

Účelem tohoto zákona je zejménaEditovat

Externí odkazyEditovat