Věřím, že pravda a láska nakonec zvítězí nad lží, nenávistí a hamižností.

Jmenuji se Jan Mercl (1984). Najdete-li chybu, opravte ji.


A Bitva u Abrittu - Bitva u Adrianopole - Aedil - Bitva u Aegatských ostrovů - Aegyptus - Aetius - Afrika (provincie) - Achaia (římská provincie) - Achajský spolek - Aitólský spolek - Alexandr Veliký - Alkibiadés - Antigonos I. Monofthalmos - Antigonos II. Gonatás - Antigonos III. Dósón - Antigonovci - Antiochos III. Megás - Bitva u Arausia - Asie (provincie) - Attalovci B Bitva u Baeculy - Bitva na horní Baetis - Barkovci - Bitva u Beneventa - Bithýnie - Brennus - Británie (provincie) - Byzantská říše C Julius Caesar - Camillus - Cincinnatus - Appius Claudius Caecus D Dácie - Dalmácie (provincie) - Decebalus - Démétrios I. Poliorkétés - Démétrios II. Makedonský - Dolní Germánie - Druhá světová válka - Drusus - Drusus Caesar - Drusus mladší E Bitva u Edessy - Epirus - Eumenés z Kardie F Filip II. Makedonský - Filip V. Makedonský - Firmus - Titus Quinctius Flamininus - Fritigern G Galatie - Galie - Gallia Narbonensis - Galové - Bitva u Gaugamél - Germanicus - Germánie - Gaius Gracchus - Bitva u Gráníku H Hamilkar Barkas - Hannibal - Hasdrubal Barkas - Hasdrubal Gisgo - Hasdrubal Sličný - Hispania Tarraconensis - Hispánie - Horní Germánie - Bitva u Hydaspes Ch Bitva u Chairóneie - Chronologie dějin starověkého Říma I Ibérská smlouva - Indibilis - Bitva u Ilipy - Ilýrie - Bitva u Ipsu - Islámská expanze - Bitva u Issu J Jugurtha K Bitva u Kann - Kappadokie - Kassandros - Bitva na Katalaunských polích - Bitva v Kaudijské soutěsce - Kilíkie - Korint - Krateros - Bitva u Kúrúpedia - Bitva u Kynoskefal L Leónidás I. - Bitva u Leukter - Lýsandros - Lýsimachos M Magister militum - Bitva u Magnésie - Mago Barkas - Starověká Makedonie - Makedonie (provincie) - Makedonské války - Druhá makedonská válka - Třetí makedonská válka - Bitva u Mantineie - Bitva u Mantzikertu - Gaius Marius - Massinissa - Quintus Caecilius Metellus Macedonicus - Moesie - Mithridatés VI. Pontský - Lucius Mummius - Bitva u Myriokefala N Bitva u Naissu - Dějiny Německa - Nero Caesar - Noricum - Obléhání Nového Kartága O Optimáti - Starověký Orient P Panonie - Lucius Aemilius Paullus Macedonicus - Pausaniás (vojevůdce) - Peloponéská válka - Perdikkás - Pergamon - Periandros - Perseus Makedonský - Pompeius - Pontus - Populárové - Pretoriánský prefekt - Předalpská Galie - Ptolemaios I. Sótér - Ptolemaios Keraunos - Ptolemaiovská říše - První punská válka - Druhá punská válka - Bitva u Pydny - Pyrrhos Q Quaestor R Raetie - Rakousko-uherské vyrovnání - Starověké Řecko - Starověký Řím - Římská legie - Římská shromáždění - Římské občanství - Římské provincie - Římsko-perské války - Římský diktátor - Římský konzul - Římský senát - Řecko-perské války S Obléhání Sagunta - Samnitské války - Samnium - Scipio - Scipio Aemilianus - Scipio Africanus - Gnaeus Cornelius Scipio Calvus - Publius Cornelius Scipio - Seleukos I. Níkátor - Seleukovská říše - Bitva u Sentina - Seznam makedonských králů - Seznam římských císařů - Sparta - Starověk - Stěhování národů - Stilicho - Sulla - Sýrie (provincie) - Dějiny Španělska T Théby - Themistoklés - Theodosius starší - Theodosiovská dynastie - Thesálie - Thrákie - Tribun lidu V Vercingetorix - Viriathus - Vyplenění Říma (455) Z Bitva u Zamy - Západořímská říše

Římští císařové a uzurpátoři

Augustus - Tiberius - Caligula - Claudius - Nero - Galba - Otho - Vitellius - Vespasianus - Traianus - Hadrianus - Antoninus Pius - Marcus Aurelius - Lucius Verus - Caracalla - Aurelianus - Diocletianus - Constantius I. Chlorus - Konstantin I. Veliký - Konstantin II. - Constantius II. - Julianus Apostata - Jovianus - Valentinianus I. - Valens - Procopius - Theodosius I. - Magnus Maximus - Honorius (císař) - Konstantin III. (uzurpátor) - Priscus Attalus - Jovinus - Constantius III. - Joannes - Valentinianus III. - Petronius Maximus - Avitus - Maiorianus - Libius Severus - Anthemius - Olybrius - Glycerius - Julius Nepos - Romulus Augustus

Byzantští císařové a uzurpátoři

Arcadius - Theodosius II. - Marcianus - Leon I. - Leon II. - Basiliskos - Zenon (císař) - Anastasius I. (císař) - Justinus I. - Justinián I. - Justinus II. - Tiberios II. - Maurikios - Fokas - Herakleios - Artabasdas - Konstantin V. Kopronymos - Leon IV. Chazar - Konstantin VI. - Irena (Byzanc) - Michael II. Amorijský - Tomáš Slovan - Theofilos (císař) - Basileios I. - Leon VI. Moudrý - Alexandr (císař) - Roman I. Lakapenos - Roman II. - Nikeforos II. - Jan I. Tzimiskes - Konstantin VIII. - Roman III. Argyros - Michael IV. Paflagoňan - Michael V. - Zoe (Byzanc) - Theodora III. - Konstantin IX. Monomachos - Georgios Maniakes - Michael VI. - Izák I. Komnenos - Konstantin X. Dukas - Roman IV. Diogenes - Alexios I. Komnenos - Jan II. Komnenos - Manuel I. Komnenos