Wikipedie:Loutkový účet

Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Návrh pravidla

Text na této stránce je návrhem závazného pravidla české Wikipedie. Své připomínky a návrhy, prosíme, vyjádřete na diskusní stránce, závažné návrhy oznamte též Pod lípou. Návrh bude schválen, pokud bude dosaženo konsenzu.


Zkratka:
 • WP:LÚ
Loutka a její vodič

Někteří uživatelé Wikipedie používají více uživatelských jmen. Založení alternativního účtu může mít zcela legitimní důvody (viz sekce Legitimní využití alternativních účtů). Vlastnění více účtů není tedy zakázáno.

Vlastní-li uživatel více účtů, důrazně se doporučuje, aby účty byly vzájemně propojeny. Výjimkou je účet založený za účelem ochrany soukromí, nový start s čistým štítem a testovací účet (body 2, 6 a 7 sekce Legitimní využití alternativních účtů).

Zneužívané alternativní účty jsou nazývány loutkové účty či loutky. Jedním z prostředků kontroly loutkových účtů je speciální rozhraní CheckUser. Prokázané loutkové účty mohou být zablokovány na neurčito.

Všechna pravidla Wikipedie se aplikují na uživatele a nikoliv účty, například do tří revertů se reverty alternativních účtů přičítají k ostatním revertům od téže osoby.

Anonymní IP adresa není alternativním účtem v pravém slova smyslu (může být sdílena více uživateli), níže uvedená pravidla se však vztahují i na tento typ editací, pokud je lze spojit s konkrétním registrovaným účtem. Vůči tomuto registrovanému účtu se pak postupuje stejně, jako v případě existence loutkového účtu.

Zakázané způsoby využití alternativních účtů

Zneužití alternativního účtu kterýmkoli ze způsobů uvedených níže je považováno za narušování Wikipedie. Alternativní účet by měl být v takovém případě zablokován na neurčito, vůči hlavnímu účtu pak mohou být uplatněny sankce v souladu s příslušným odstavcem závazného pravidla Wikipedie:Blokování.

V případě zneužití alternativního účtu k obcházení sankcí uvalených na hlavní účet (bod 2) se příslušné sankce automaticky restartují.

 1. Manipulace hlasování: Je zakázáno používat alternativní účty k manipulaci hlasování.
 2. Obcházení sankcí: Je zakázáno využívat alternativní účty k obcházení zákazu editace. Je rovněž zakázáno využívat alternativní účty k pokračování v činnosti, za kterou byl hlavní účet zablokován.
 3. Iluze podpory 1: Je zakázáno vytvářet iluzi široké podpory vlastního názoru při diskusích.
 4. Iluze podpory 2 - Editace článku či diskuse jednou osobou z více účtů: Je zakázáno editovat tentýž článek nebo tutéž diskusní stránku jednou osobou z více účtů během krátkého časového období, pokud je tím vytvářen dojem, že jde o editace více uživatelů.
 5. Vytváření klamného dojmu: Je zakázáno využití alternativních účtů k vytvoření falešného dojmu (například za použití urážlivé či iracionální argumentace za účelem převážení většinového názoru na opačnou stranu).
 6. Editace ve jmenném prostoru „Wikipedie“: Je zakázáno používat alternativní účty ke komunitním diskusím, jako jsou diskuse o pravidlech a doporučeních, diskuse o smazání atd. Výjimkou jsou účty založené pro ochranu soukromí wikipedisty (bod 2 sekce Legitimní využití alternativních účtů); pokud však uživatel edituje z takového účtu, nesmí zároveň editovat tutéž diskusi z jiného svého účtu. (viz výše Iluze podpory 1 a 2)
 7. Vyhýbání se kontrole: Je zakázáno (až na výjimky specifikované v sekci Legitimní využití alternativních účtů) používat alternativní účty k maskování své činnosti.
 8. Dobrá ruka a špatná ruka: Je zakázáno používat jeden účet ke konstruktivním editacím a jiný k narušování Wikipedie. Příklad: (Jeden účet vandalizuje a druhý to po něm napravuje)
 9. Zneužití nového startu: Uživatel nesmí vytvářet nové účty za účelem vyhýbání se sankcím.
 10. Administrátoři – jeden účet: Správci, byrokraté či arbitři nesmí vlastnit více než jeden účet s odpovídajícími právy (to konkrétně znamená, že například správce nesmí vlastnit dva účty se správcovskými právy, ale může vlastnit jeden hlavní účet se správcovskými právy a druhý účet bez zvláštních práv například pro bezpečné editace z veřejných počítačů). Výjimkou jsou účty s příznakem bota.
 11. Zneužití patroly: Uživatel nesmí jedním účtem vytvořit stránku a dalším ji označit jako prověřenou.
 12. Stavění se do role nezávislého komentátora: Je zakázáno používat alternativní účet k diskusi o účtu uživatele.
 13. Klamání při ucházení se o post s důvěrou komunity: Uživateli ucházejícímu se komunitou volenou funkci v projektu se doporučuje nezamlčet existenci svých alternativních účtů. Výjimkou jsou účty sloužící k ochraně soukromí (bod 2 sekce Legitimní využití alternativních účtů). V případě „nového startu“ (bod 6 sekce Legitimní využití alternativních účtů) kandidující uživatel uvede všechny účty používané od restartu (opět s výše uvedenou výjimkou). Komunita dává důvěru konkrétní osobě, nikoli účtu, a proto očekává, že taková osoba nebude tajit existenci svých alternativních účtů.
  1. Pokud kandidát na funkci zatají existenci svého alternativního účtu, činí tak na svou zodpovědnost. Vyjde-li provoz takového účtu po zvolení do funkce dodatečně najevo, je to důvod k založení hlasování o potvrzení ve funkci libovolným uživatelem i mimo výroční měsíc, pokud to jinak pravidla umožňují.
  2. Při provozu takového účtu po zvolení a při důvodném podezření, že jsou editace účtu v rozporu s očekávaným chováním funkcionáře, je možné oslovit Arbitrážní výbor, který rozhodne o případném okamžitém odebrání práv, pokud to příslušná pravidla umožňují.
  3. Při provozu takového účtu po zvolení arbitrem, a při důvodném podezření, že jsou editace účtu v rozporu s očekávaným chováním arbitra, může kterýkoliv uživatel založit hlasování o odvolání arbitra.

Legitimní důvody tvorby a využití alternativních účtů

 1. Bezpečnost: Uživatel si může vytvořit alternativní účet za účelem ochrany proti zcizení hesla hlavního účtu. (Veřejně přístupné počítače mohou obsahovat malware zaměřený na krádež hesel či osobních údajů.) Takovýto účet by měl být přesměrováním z uživatelských stránek propojen s hlavním účtem.
 2. Soukromí: Uživatel editující článek nebo téma, se kterými si nepřeje být spojován v rámci své rodiny, sociálního či profesního okruhu, může použít alternativní účet.
 3. Bot: Boti jsou zvláštní případy účtů. Jedná se o programy či skripty pracující v automatickém či poloautomatickém režimu. Uživatelům používajícím boty se doporučuje vytvořit pro bota samostatný účet a požádat o přiznání příznaku bota prostřednictvím Wikipedie:Bot/Žádosti. Neregistrovaní boti mohou být bez předchozího varování zablokováni.
 4. Dvojník (Doppelgänger): Dvojník je účet vytvořený za účelem zabránění jiné osobě vydávat se za původního uživatele. Tyto účty by měly být vždy propojeny s hlavním účtem přesměrováním z uživatelských stránek.
 5. Kompromitovaný účet: Pokud ztratíte či zapomenete heslo k účtu nebo máte-li podezření, že se k heslu mohla dostat jiná osoba, můžete si vytvořit jiný účet s novým heslem. V takovém případě byste měli požádat správce o trvalé zablokování původního účtu.
 6. Uzurpace: Přípustný je účet vytvořený k mimořádnému použití pro potřeby správy globálního účtu, u něhož bylo deklarováno, ke kterému hlavnímu účtu patří.
 7. Nový start s čistým štítem: Rozhodnete-li se k novému startu, můžete opustit starý účet a založit si účet nový. V takovém případě byste se neměli vracet ke starým sporům, vzorcům chování a dalším činnostem dříve označeným za problematické. Rovněž byste se měli vyhnout všemu, co by mohlo být považováno za vyhýbání se kontrole. Nový start je povolen pouze tehdy, nevztahuje-li se na původního uživatele platný blok, zákaz editace či opatření Arbitrážního výboru. Opuštění starého účtu znamená, že účet nebude dále používán.
 8. Testovací účet: Existují případy, kdy je třeba něco otestovat. Například uživatel chce otestovat nastavení pro Vector, aby se mu netlouklo s jeho uživatelskými styly, nebo správce si chce vyzkoušet, zda právě nastavený filtr na nevhodná uživatelská jména funguje tak jak má. Testovací účty nemusí být propojeny s hlavním účtem, nesmí však být používány k jinému účelu než testování.
 9. Demonstrační účet: Pro lektorské a demonstrační účely při kurzech, přednáškách a prezentacích Wikipedie a práce s ní je možné založit a používat alternativní účet.
 10. Pracovní či studijní účet: Je povoleno vlastnit alternativní účet za účelem provádění editací v rámci zaměstnání nebo v rámci studia či studijního programu.
 11. Přejmenování : Alternativní účet může vzniknout i přejmenováním uživatele v jednom z projektů. Takový účet je jednoznačně spjat s následným účtem a je dobré informaci o předchozím účtu uvést na uživatelské stránce.

Související stránky