Vzdálenost

fyzikální veličina

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy. Ve fyzice zpravidla označuje prostorovou nebo časovou odlehlost věcí, v matematice však musí splňovat více kritérií.

Zvláštní případ vzdálenosti je dálka, kdy rozlišujeme výchozí, počáteční bod, místo pozorovatele, "odkud" a vzdálený, koncový, cílový bod, "kam". V běžném hovoru se zpravidla od pojmu "vzdálenost" neodlišuje.

Obecné matematické zavedeníEditovat

V matematice, speciálně v geometrii je vzdálenost funkce  : M x M → R definovaná na dané množině M splňující následující vlastnosti:

  • Každým dvěma bodům z množiny M je přiřazena vzdálenost.
  • Je pozitivně definitní.  (x,y) ≥ 0, přičemž  (x,y) = 0 právě když x = y. (Vzdálenost je vždy kladná jsou-li dané body různé, jsou-li stejné, je nulová).
  • Je symetrická.  (x,y) =  (y,x). (Vzdálenost z x do y je stejná jako z y do x).
  • Splňuje trojúhelníkovou nerovnost,  (x,z) ≤  (x,y) +  (y,z). (Vzdálenost dvou bodů není nikdy vyšší, než součet vzdáleností do třetího bodu od bodu prvního a od bodu druhého).

Takovouto funkci nazýváme metrika. Dvojice (M, ) se nazývá metrický prostor.

Vzdálenost je definována i pro dva geometrické útvary (např. bod a přímka, přímka a rovina). Vzdálenost 2 útvarů se rovná nejmenší vzdálenosti 2 bodů, kde jeden bod patří jednomu útvaru a druhý bod druhému. Proto ji měříme na kolmici.

DráhaEditovat

Dráha
Název, značkaDráha, s
Hlavní jednotka SImetr
Značka hlavní jednotky SIm
Dle transformace složekskalární

Ve fyzice označuje dráha délku trajektorie, kterou těleso (hmotný bod) urazí za určitou dobu. Dráha je tedy vzdálenost, kterou těleso (hmotný bod) urazí mezi dvěma časovými okamžiky a měří se podél trajektorie. Dráha je charakteristikou mechanického pohybu.

Uvažujeme-li těleso (hmotný bod) pohybující se po zvolené trajektorii, pak je dráha mezi dvěma body na této trajektorii vždy větší nebo rovna nejkratší vzdálenosti těchto bodů (dráha je rovna této vzdálenosti v případě přímočaré trajektorie).

Dráhu obvykle značíme s a měříme v metrech a zkratku píšeme m.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat