Tabule (geomorfologie)

geomorfologický pojem

Tabule je geomorfologický tvar plošinného charakteru. Její georeliéf je podmíněn strukturou geologického podkladu. Vzniká na horizontálně nebo subhorizontálně uložených zpevněných sedimentárních nebo na výlevných vulkanických horninách.[1]

Klapská tabuleHazmburku, v dáli hora Říp

Charakteristika editovat

Reliéf tabule má převážně nížinný charakter, případně reliéf nížinných pahorkatin. Oproti nížinám je však reliéf tabule členitější s ostřejšími tvary. To způsobily exogenní (vnějších) činitele, jimiž byla tabule postupně rozrušována. V některých částech tabulí vznikly strukturní plošiny s okrajovými strukturními stupni, v jiných kaňonovitá údolí, často se stupňovitými svahy, nazývané jako terasy. Tyto litologicky nebo tektonicky podmíněné víceúrovňové stupně se nazývají stupňoviny. Vlivem hluboké eroze uložených vrstev zůstávají v tabulích relikty, nejčastěji izolované pohorky tzv. svědecké hory, jejichž temena leží ve výši původního povrchu. Obdobnými relikty jsou hory s plochým temen nazývané stolové, též tabulové hory. Části tabulí tvořené masivními horninami, např. tzv. kvádrovými pískovci, jsou někdy rozrušené kaňony a soutěskami a označují se jako skalní města.[2][1]

Výskyt v Česku editovat

Česku se jako jedna velká tabule definuje geomorfologická subprovincie Česká tabule, územně téměř shodná s geologickou jednotkou Česká křídová pánev, v níž je řada dílčích tabulí, tvořících nižší geomorfologické jednotky.

Reference editovat

  1. a b SVOBODA, Josef; PETRÁNEK, Jan, et al. Encyklopedický slovník geologických věd. 1. vyd. Svazek 2 N-Ž hesla tabule, stolová hora, stupňovina. Praha: Academia, 1983. 851 s. S. 564, 505, 528. 
  2. Tabule [online]. www.upol.cz [cit. 2015-03-01]. Dostupné online.