Skautský slib

Skautský slib je základní přísaha skautů a ohnisko skautského duchovního života[1]. Skaut, který se rozhodne složit slib skautů či skautek, by měl být řádným členem oddílu, měl by být poučen o idee skautingu a být rozhodnut podle nich žít. Jako podmínka k připuštění ke skautskému slibu se někdy vyžaduje nováčkovská zkouška.

Skautský slib vyjadřuje tři základní principy skautingu, tedy ty hodnoty, k nimž skauting jako výchovné hnutí má podle svého poslání člověka vést; proto má zpravidla tři body, každý z nich odkazující na jeden z těchto principů. Skautský slib je velmi podobný u skautů na celém světě; mezinárodní organizace skautů WOSM považuje existenci skautského slibu a přítomnost tří základních principů v něm za nutnou podmínku členství národní organizace.

Forma složení slibu není předepsána, existuje však zvyková shoda – slib bývá skládán při slavnostních příležitostech, obvykle u ohně před vedoucím oddílu a případnými dalšími jeho členy. U slibu bývají přítomny symboly v něm obsažených hodnot – česká vlajka zastupuje vlast, Bible (pro věřící skauty) duchovní princip, kronika oddílu nebo kniha Základy junáctví skautskou tradici.

Slib vyjadřuje především individuální (morální) závazek žít podle slibu a hodnoty v něm vyjádřené svým životem naplňovat. Spolu se skautským zákonem je jedním z prvků skautské výchovné metody, má působit na mladého člověka jako formativní akt výchovy, resp. sebevýchovy, který pomáhá hodnoty v slibu vyjádřené zvnitřnit.

Junák – český skaut ukládá všem svým členům skautský slib složit, nevyžaduje však žádný termín; to znamená, že člen nemůže složení skautského slibu bezdůvodně odkládat nebo trvale odmítnout.

Skauti skládají při dalších příležitostech i další sliby – mladší členové (do 10 let) skládají jako předstupeň slib světlušek (dívky) nebo vlčat (chlapci), činovníci skládají před převzetím do funkce slib činovnický.

Znění českého skautského slibuEditovat

Junák – český skautEditovat

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Junák – český skaut je unikátní mezi světovými organizacemi tím, že ve svém slibu neodkazuje přímo na Boha, ale na duchovní hodnoty pravdy a lásky.

Svaz skautů a skautek ČREditovat

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

plnit své povinnosti vůči Bohu a vlasti,
plnit své povinnosti vůči sobě a zachovávat skautský zákon,
tělem i duší být připraven(a) pomáhat bližním!

Skaut – český skauting ABSEditovat

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe,

milovat vlast svou, republiku Českou a sloužit jí věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být hotov(a) pomáhat bližnímu.

Skauti EvropyEditovat

Slibuji na svou čest, že s pomocí Boží budu ze všech svých sil

sloužit Bohu, církvi, své vlasti a Evropě,
stále pomáhat svým bližním a
dodržovat skautský zákon.

HistorieEditovat

Skautský slib hnutí na celém světě pochází z originálu publikovaného Robertem Badenem-Powellem ve Skautingu pro chlapce:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, že budu

plnit své povinnosti k Bohu a králi,
pomáhat bližním v každém čase
a zachovávat skautský zákon.

Český skautský slibEditovat

Skautský slib nebyl pevnou součástí českého skautského hnutí od jeho počátku; v Základech junáctví je o něm pouze letmá zmínka bez přesného znění a bez duchovního principu, nebyla mu tehdy ani přikládána taková váha jako později.[2] Český skautský slib dlouho neobsahoval odkaz na duchovní princip a používal pouze odkaz na vlast (milovat vlast svou a sloužit jí v každé době), což bylo způsobeno silně negativním postojem většiny české společnosti ke katolické církvi na sklonku existence Rakouska-Uherska, kdy byla silně provázána s vládnoucí habsburskou dynastií.[3] Znění slibu se ustálilo během první světové války.[4]

Znění slibu z roku 1921 (Svaz junáků - skautů republiky Československé)Editovat

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

milovati vlast svou, Republiku československou, a sloužiti jí věrně v každé době,
plniti povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem býti hotov(a) pomáhat bližnímu.

Ve třicátých letech byla ke slibu přidána dobrovolná doložka "K tomu mi dopomáhej Bůh." Na konci třicátých let byla po bouřlivých diskuzích nakrátko ustanovena jako povinná.[2]

Změna slibu po sametové revoluciEditovat

Po obnově skautské organizace v roce 1989 podal Junák žádost o znovupřijetí do mezinárodní organizace skautů, WOSM, ta však byla odmítnuta kvůli absenci duchovního principu ve slibu. Sněm v roce 1992 proto přijal usnesení o změně na kompromisní znění. Použití nábožensky neutrálního termínu Nejvyšší Pravda a Láska bylo s přihlédnutím k českým specifikům (nízká religiozita) WOSM přijato; za toto znění se postavil např. i biskup František Lobkowicz.[5]

Minoritní české skautské organizace termín Nejvyšší Pravda a Láska nepřijaly; buď používají přímo odkaz na Boha, nebo pouze na vlast (viz výše).

Slib světlušek a vlčatEditovat

Členové skautského hnutí v mladších věkových kategoriích (cca do 10 let) skládají nejprve slib vlčat (chlapci) nebo světlušek (děvčata), skautský slib až ve chvíli, kdy dorostou do vyšší věkové kategorie.

Znění slibů (Junák - český skaut)Editovat

Slib světlušekEditovat

Slibuji, že se budu snažit:

hledat Pravdu a Lásku,
být prospěšná své vlasti
a zachovávat zákony světlušek.

Slib vlčatEditovat

Slibuji, že se vynasnažím:

být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
že každý den vykonám dobrý skutek.

I tyto sliby lze doplnit dobrovolným dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Související článkyEditovat

ZdrojeEditovat

  1. ZAJÍC, Jiří; ŠIMKOVÁ, Svatava. Úvod do duchovní výchovy III. Skauting. 2016-02, roč. 54, čís. 1. Dostupné online. 
  2. a b ŠANTORA, Roman; NOSEK, Václav; JANOV, Slavomil, DOSTÁL, Václav. Skautské století. 1. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. 
  3. LEŠANOVSKÝ, Karel. Jak se vyvíjelo znění skautského slibu v letech 1911-1921. Skauting [online]. Junák - svaz skautů a skautek ČR, září 2001 [cit. 2019-08-19]. Dostupné online. 
  4. LEŠANOVSKÝ, Karel; NOSEK, Václav. Poznámky k vývoji českého skautského slibu [online]. Historická komise Junáka, srpen 2001 [cit. 2019-08-19]. [slib.wz.cz/Vyznam_slibu/Literatura_files/vyvoj_slibu_Kay3.doc Dostupné online]. 
  5. VANĚK, Martin. Ředitel Městské knihovny Praha: Junáka spasilo Pražské jaro a kryptoskauting. Deník.cz. 2014-12-07. Dostupné online [cit. 2020-02-13]. (česky) 
  • Experimentální skautská stezka : manuál pro vedoucí. metodická skupina NJ pro výchovný program. 1. vyd. Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2006. 64 s. ISBN 80-86825-20-5.
  • Štogr, Josef, ed. Význam slibu: sborník. Praha: Libri prohibiti, 2011. 50 s. ISBN 978-80-904778-5-8.