Ohybový moment

statická veličina

Ohybový moment je statická veličina. Jde o moment síly způsobující ohyb prvku (trámu, desky apod.). Značí se M a základní jednotka je newton krát metr (Nm). Tato veličina se používá k dimenzování nosných konstrukcí jak ve stavebnictví, tak i ve strojírenství.

Diagram průběhu ohybového momentu (červeně) a posouvající síly (modře) na prostém nosníku zatíženém osamělou silou uprostřed rozpětí. Diagram používá opačnou konvenci vykreslení, kladný ohybový moment je vykreslený nahoru.
Prostý nosník namáhaný ohybem
Bending moment - Car crossing a bridge, beam on elastic foundation
Průběh ohybového momentu při přejezdu mostu automobilem (nekonečný nosník částečně uložený na pružném podkladu)

Z momentu se obvykle počítá napětí dle vzorce . Ve vzorci označuje normálové napětí (Pa), ohybový moment (Nm) a – průřezový modul (m³).

Vzorec pro výpočet napětí od šikmého ohybu je definován následně: . je moment k ose y, moment k ose z, a jsou momenty setrvačnosti k osám y a z, je deviační moment a a jsou souřadnice vyšetřovaného bodu od těžiště průřezu.

Vztah mezi ohybovým momentem a posouvající silou udává Schwedlerova věta.

 

 

 

 

(1)

Externí odkazy editovat