Modulární umocňování

typ umocnění prováděného přes modulus

Modulární umocňování je umocňování prováděné v rámci modulární aritmetiky. Využívá se zejména v kryptografii a obecněji v informatice.

Výsledkem modulárního mocnění je hodnota, která vznikne umocněním základu na exponent modulo přirozené číslo nazývané modul. Zapisuje se: . Tímto způsobem můžeme spočítat například , což je rovno 8.

Pokud jsou přirozená čísla a , pak je řešení pro jednoznačné.

Najít modulární mocninu lze snadno i pro záporný exponent. Stačí totiž spočítat inverzní prvek k základu pomocí Rozšířeného Eukleidova algoritmu a ten pak umocnit na absolutní hodnotu exponentu.

Zatímco umocňování na kladný nebo záporný exponent je snadné i pro poměrně velká čísla (jak ukazují algoritmy níže), inverzní funkce vzhledem k exponentu, totiž najít pro zadaná takové , které splňuje výše uvedenou rovnost, je velmi obtížně. Jedná se o takzvanou úlohu nalezení diskrétního logaritmu, jednu z typických jednosměrných funkcí používaných v moderní kryptografii.

Algoritmy

editovat

Přímočarý postup

editovat

Nejpřímočařejší postup je zkrátka nejprve spočítat umocnění a pak dělit se zbytkem. Zásadní nevýhodou tohoto postupu je, že mezivýsledky při umocňování exponenciálně rostou a jednotlivá násobení jsou pak i s použitím optimalizovaných rutin pro práci s s libovolně dlouhými čísly časově i paměťově náročnější a náročnější.

Paměťově úsporná metoda

editovat

Řešením pro ohromné paměťové nároky předchozí metody je provádět dělení se zbytkem průběžně už během umocňování. To je možné, neboť v modulární aritmetice platí ekvivalence   tedy modulení po každém násobení nemá na výsledek vliv. Násobíme tedy čísla maximálně délky exponentu, nicméně počet nutných násobení asymptoticky odpovídá velikosti exponentu.

Binární umocňování zprava doleva

editovat

Binární umocňování zprava doleva výrazně snižuje počet potřebných násobení při zachování malých paměťových nároků. Použije přitom techniku, která se využívá i mimo modulární aritmetiku, takzvané dvojkové umocňování.

Základem této metody je vnímání exponentu e jako zapsaného v dvojkové soustavě. Tedy e zapsaného:

 ,

kde   mají hodnotu 0 nebo 1. Délka tohoto zápisu, neboli počet jeho číslic, je n. Požadovaný výsledek pak můžeme rozepsat jako

 

Tuto podobu využívá následující algoritmus zapsaný v pseudokódu:

funkce modulární_násobení(základ, exponent, modul)
  výsledek := 1
  dokud exponent > 0
    pokud (exponent mod 2 == 1):
      výsledek := (výsledek * základ) mod modul
    exponent := exponent >> 1
    základ = (základ * základ) mod modul
  vrať výsledek

V každé iteraci cyklu získáváme nový obsah závorky z výrazu výše v proměnné základ jejím opakovaným umocňováním na druhou, posunutím exponentu dostáváme hodnotu dalšího   v nejméně významném bitu proměnné exponent a na základě hodnoty   také nejprve v každém kroku vynásobíme nebo nevynásobíme danou závorkou výsledek. Počet provedení cyklu odpovídá binárnímu logaritmu (počtu binárních číslic) exponentu, v každé iteraci je provedeno jedno nebo dvě násobení čísel délky maximálně stejné jako modul.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Modular exponentiation na anglické Wikipedii.