Slovo iterace může být použito ve stejném významu jako opakování (lat. iterāre – opakovat).[1]

Ukázka postupu iterativního výpočtu, který konverguje k finálnímu výsledku.

Základním principem iterace je opakování určitého procesu v měnícím se kontextu. Uplatňuje se především v dynamických jevech.

Základní typy iterací:

 • přenesení postupu do jiného kontextu (například jazyk popisuje jevy okolního světa, metajazyk popisuje jazyk)
 • řešení problému postupným opakováním s dalším a dalším přibližováním se žádoucímu výsledku; každé další opakování mění kontext, ve kterém probíhá další krok
 • prosté opakování (sériová výroba)

Matematika

editovat

Iterace v matematice znamená proces opakovaného použití funkce s cílem přiblížení se, dosáhnutí cíle či výsledku. Každé opakování procesu je taktéž nazváno iterací a výsledky z jedné iterace se použijí jako vstup pro další iteraci.

V matematice může iterace odkazovat na proces iterace funkce, tj. opakované užití funkce pomoci výstupu z jedné iterace jako vstup do další. Iterace zdánlivě jednoduchých funkcí může vytvářet složité problémy – např. Collatzova metoda.

y = f(x)

v dalším kroku se použije výsledek

z = f(y)

Tato metoda se používá při řešení celé řady matematických problémů.

Příklad: Transcendentní rovnice

editovat

Jednoduchým příkladem k demonstraci iterace je numerické řešení transcendentní rovnice x = cos(x), jejíž analytické řešení pomocí postupných úprav a známých vztahů je nemožné (nebo aspoň velmi obtížné). Pro přibližné řešení stačí vhodně zvolit počáteční hodnotu x (např.  ), iterovat ( ) a sledovat, jak se mění hodnota x.

Pseudokód:

var x := 1
print x
for i from 1 to 50 {
 x := cos(x)
 print x
}

Je vidět, že zhruba po 25 krocích se již hodnota x vypsaná na 4 desetinná místa nemění:

1,0000 → 0,5403  0,8576  0,6543  0,7935  0,7014  0,7640
0,7221  0,7504  0,7314  0,7442  0,7356  0,7414  0,7375
0,7401  0,7384  0,7396  0,7388  0,7393  0,7389  0,7392
0,7390  0,7391  0,7391  0,7391  0,7391 → …

Počítače

editovat

Iterace v programování znamená opakované volání funkce v počítačovém programu. Zvláštní formou iterace je rekurze.

Ukázka iterace (v pseudokódu):

 var i, a := 0    // inicializace proměnných před iterací
 for i from 1 to 3 { // smyčka se opakuje třikrát, přičemž i nabývá hodnot z pole {1,2,3}
   a := a + i    // zvýšit hodnotu o hodnotu i
 }
 print a       // vytisknout číslo 6

V tomto úseku programu se hodnota proměnné i postupně mění a nabývá hodnot 1, 2 a 3. Taková postupná změna je charakteristickým znakem iterace.

Regulární výrazy

editovat

V regulárních výrazech se mohou vyskytovat iterace dvojího typu, syntakticky zapsané pomocí unárních operátorů:

 • X* pro i nulový počet iterací, tedy žádný nagenerovaný / přijatý znak, se syntaktickým záznamem pomocí "hvězdičky", úplně formálně v pozici mocniny;
 • X+ pro nenulový počet iterací, tedy pro alespoň jeden nagenerovaný / přijatý znak, zapsaný pomocí "plus", buď prostě za iterovaným znakem, anebo formálněji opět na pozici pravého horního indexu.

Reference

editovat
 1. itero. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (anglicky) Page Version ID: 66071438. 

Související články

editovat