Otevřít hlavní menu
Jeden krok metody tečen při hledání řešení . představuje původní odhad, v bodě je sestrojena tečna ke křivce . V místě, kde tečna protíná osu , se nachází nový odhad .

Metoda tečen je iterační numerická metoda užívaná v numerické matematice k numerickému řešení soustav nelineárních rovnic. Nazývá se také Newtonova metoda (nebo Newton-Raphsonova metoda) a metodou tečen je označována, protože přesnější řešení rovnice f(x) = 0 je hledáno ve směru tečny funkce f(x).

Obsah

Popis algoritmuEditovat

Newtonova metoda tečen slouží k nalezení řešení rovnice f(x) = 0 za předpokladu, že známe derivaci funkce f'(x), tedy směrnici tečny. Pro jednoduchost dále předpokládejme, že x i f(x) jsou skaláry.

 
Animovaná ukázka hledání řešení  .

Dalším nezbytným předpokladem je znalost počáteční hodnoty x0, v jejíž blízkosti hledáme řešení. Pokud se funkce f(x) chová rozumně (je spojitá, hladká a monotónní v intervalu, ve kterém hledáme řešení), lze očekávat řešení v místě, kde tečna sestrojená z bodu f(x0) protíná osu x. (Směrnice této tečny je f'(x0).) Tento průsečík označíme x1 a vypočteme jej podle následujícího vztahu.

 

Za splnění výše uvedených předpokladů by měla hodnota f(x1) být blíže nule než původní f(x0). Stejný postup můžeme opakovat a najít tak ještě přesnější hodnotu xk.

 

Iteraci provádíme tak dlouho, dokud hodnota f(xk) neleží dostatečně blízko nuly.

Odvození vztahu pro řaduEditovat

Víme, že rovnice tečny tk funkce f(x) v libovolném bodě xk je dána vzorcem, jelikož derivace je směrnicí tečny (koeficient lineárního členu):

 

Zároveň také víme, že tečna tk prochází bodem  . Po dosazení:

 

 

Hledáme bod  , což je průnik tečny tk v bodě xk s osou x, a zároveň dosadíme vyjádřené b:

 

 

Odtud již plyne:

 

Příklad: Výpočet druhé odmocninyEditovat

Úkolem je vypočítat druhou odmocninu kladného reálného čísla a.

 

Problém lze definovat také jako nalezení kořenu funkce  , neboli řešení rovnice  .

Vypočteme derivaci  .

 

Dosadíme do obecného vzorce a upravíme.

 
 

Získáváme tak rekurentní rovnici, u které jako počáteční podmínku můžeme zvolit  .

 
Ukázka výpočtu  , neboli  , metodou tečen.

Výpočet   (druhé odmocniny z devíti) bude podle výše uvedeného algoritmu probíhat následovně.

a  = 9
x0 = 9
x1 = 5
x2 = 3.4
x3 = 3.02352941176471
x4 = 3.00009155413138
x5 = 3.00000000139698
x6 = 3.00000000000000
x7 = 3.00000000000000

Je vidět, že po několika málo krocích se hodnota   nemění a ustálí se (konverguje) na hodnotě 3, což odpovídá správnému výsledku.

PoznámkyEditovat

Aproximace derivaceEditovat

Pokud známe pouze funkci f(x) a neznáme její derivaci f'(x), můžeme se pokusit derivaci nahradit numerickou derivací. Případně je možné řešit úlohu metodou sečen, která znalost derivace nevyžaduje.

VektoryEditovat

Je-li funkce f(x) skalární funkcí vektorového argumentu („z vektoru vypočte skalár“), je nutné hledat xk+1 proti směru gradientu. Předpis pro iteraci lze potom napsat následovně.

 
 

Pokud je funkce f(x) vektorovou funkcí vektorového argumentu („z vektoru vypočte vektor“), lze předpis pro iteraci napsat následovně.

 

Matice J je takzvaná Jacobiho matice (nebo též jakobián) obsahující parciální derivace.

 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat