Jabok

vyšší odborná škola v Praze

Jabok je vyšší odborná škola, která vzdělává a připravuje pro praxi sociální pracovníky, asistenty pedagogů, pedagogy volného času, vychovatele a pastorační pracovníky v duchu osobností Jana Boska a Jana Amose Komenského. Škola byla založena Salesiány Dona Boska a je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Absolventi školy mají možnost uplatnění v sociální i školské oblasti podle příslušných zákonů, dále jako pastorační asistenti ve farnostech, sborech a dalších církevních zařízeních. Škola vyznává křesťanské hodnoty, studovat zde ale mohou všichni bez ohledu na příslušnost k církevnímu společenství. Jabok je ekumenicky otevřenou, katolickou školou.

Jabok - vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Budova Jaboku v Salmovské ulici
Budova Jaboku v Salmovské ulici
Zkratka VOŠ Jabok
Právní forma školská právnická osoba
Zřizovatel Salesiánská provincie Praha
Datum založení 30. července 1996
IČO 45769621
REDIZO 600020169
Ředitel Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
Zástupce Mgr. Ortová Marie
Adresa Salmovská 8, Praha 2
Zeměpisné souřadnice
Oficiální web http://www.jabok.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie školyEditovat

 • 1993 – Zahájení výuky. Původní projekt vycházel ze vzdělávacího programu Malá teologie, který byl realizován tajně v době komunismu od roce 1979. Nový vzdělávací program, v němž na teologii navazovala výuka sociální práce a sociální pedagogiky, byl během dalších let postupně aktualizován a zkvalitňován. Dálkové studium původně pokračovalo v programu Malé teologie, později se však začalo také více orientovat na sociální oblast.
 • 1999 – Byla uzavřena smlouva o spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.
 • 2004/2005 – dálkové studium nahrazeno kombinovanou formou bakalářského studia na ETF UK.
 • 2006 – Na základě nového školského zákona byla změněna právní forma školy, místo církevní právnické osoby se stala školskou právnickou osobou.
 • 2007 – V rámci školy bylo založeno centrum dalšího vzdělávání, které poskytuuje kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a pro pedagogické pracovníky.
 • 2013 – Kromě bakalářského studia lze opět studovat v kombinované formě také obor Sociální pedagogika a teologie (Jabok).

Studijní oboryEditovat

Obor vzdělání (VOŠ): 75-32-N/02 Sociální práce a sociální pedagogikaEditovat

 • Tento obor je výrazně zaměřen na praxi a zahrnuje tři hlavní oblasti: sociálně pedagogickou, filosoficko-teologickou a praktickou. Absolvent získává titul diplomovaný specialista v oboru sociální práce a sociální pedagogika (DiS.). Toto studium je tříleté a je organizováno vysokoškolským způsobem. Předpokladem pro přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška a elektronicky podaná přihláška. Přijímací zkouška je formou pohovoru. Příslušnost k nějaké církvi není podmínkou přijetí kandidáta, ten však musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty. Školné v denním studiu 3 500 Kč/semestr.

Bakalářský studijní obor (ETF UK): Pastorační a sociální práceEditovat

 • Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy je možnost studovat také vysokoškolský studijní obor Pastorační a sociální práce. Tento obor lze studovat samostatně (po přijetí na ETF UK) nebo současně s oborem Sociální pedagogika a teologie (asi 80 % předmětů absolvovaných na VOŠ je studentům bakalářského programu uznáno). Absolvent získává titul bakalář.

Studijní okruhyEditovat

 • sociálně pedagogický
 • filozoficko-teologický
 • okruh praktických předmětů

KatedryEditovat

Katedra sociální práceEditovat

Vedoucí katedry je PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Katedra filosofie a teologieEditovat

Katedra teologie a filosofie VOŠ JABOK zajišťuje výuku filosoficky zaměřených předmětů podle požadavků uvedených v minimálních standardech vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) pro kvalifikaci sociální pracovník. Jejím posláním je prohlubovat kompetence studentů sociální a pastorační práce, a to skrze výuku filosofie, religionistiky, a především skrze vybrané teologické obory, které jim umožní se důsledněji připravit na své povolání. Jde například o kritické myšlení, o porozumění názorové odlišnosti či jinakosti druhého a o porozumění vlastním postojovým východiskům, o sociální, etickou, kulturní a spirituální citlivost a schopnost zaujímat morálně hodnotné postoje.

Některé obory vyučované na Katedře:

 • dějiny filosofického a teologického myšlení, filosofie výchovy se zaměřením na filosofii personalismu a J. A. Komenského a na její uplatnění v náboženské a etické výchově (Zuzana Svobodová)
 • biblistika a její uplatnění např. skrze inspirativní výklad biblických textů, umožňující komplexnější pohled na životní situace související s profesní praxí (Ladislav Heryán)
 • systematická teologie a teologie osvobození ve vztahu k sociální práci a jejímu lidsko-právnímu pojetí (Petr Jandejsek), hermeneutika a pravoslaví (Zdenko Širka)

Kromě výuky studentů VOŠ Jabok a bakalářského oboru Pastorační a sociální práce ETF UK se vyučující katedry angažují v kvalifikačních a speciálních vzdělávacích kurzech pořádaných Centrem dalšího vzdělávání Jaboku (CDV) pro pracovníky v  pomáhajících či sociálně pedagogických a pedagogických profesích, dále přednášejí v jiných kurzech bakalářského (TKT) a navazujícího magisterského studia (Diakonika) na ETF UK. Významnou charakteristikou pracoviště je hodnotově a pedagogicky citlivý přístup k přednášeným tématům ve snaze, aby byla srozumitelná a smysluplná všem studentům, mnohdy navzdory jejich nefilosofickému, neteologickému, či výrazně praktickému zaměření, a aby obohacovala jejich profesní i osobní praxi. Působení pracovníků katedry je spjato i s odbornou a publikační činností, pořádáním konferencí a seminářů a s účastí na projektech či grantech.

Katedra jazykůEditovat

Na VOŠ Jabok je jazyková výuka povinná ve všech třech ročnících. Studenti mohou studovat angličtinu nebo němčinu. Hodinová dotace je 3 hodiny týdně  Posluchači jsou rozřazování do skupinek po 10-15 podle stupně pokročilosti. Jazykové učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou potřebnou k výuce.

V 1. ročníku se výuka zaměřuje na obecný jazyk a rozvíjení všech jazykových dovedností (gramatika, poslech, četba, konverzace). Ve 2. a 3. ročníku jsou systematicky probírány specializované učebnice pro sociální pracovníky English for Social Workers a Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Zmíněné učebnice byly zpracovány odborníky z VOŠ Jabok, jsou v našem oboru jediným a jedinečným zdrojem a v běžné distribuci nejsou dostupné. Studenti se rovněž seznámí se základy odborného jazyka z teologické oblasti. Zkouška z cizího jazyka je vedle odborných předmětů součástí absolutoria.

Katedra cizích jazyků vypisuje každý semestr také několik volitelných seminářů – konverzační, práce s cizojazyčnými texty, zahraniční exkurze, mezinárodní studentské konference a workshopy.

Každý student má možnost během studia absolvovat odbornou praxi v zahraničí – nejčastěji v Německu a ve Velké Británii.

Katedra pedagogiky a psychologieEditovat

Vedoucí katedry je Mgr. Bc. Michal Pařízek.

Katedra pedagogiky a psychologie zaštiťuje široké spektrum předmětů od čistě teoretických po předměty orientované na konkrétní praktické oblasti, umělecké či pohybově zaměřené. Tyto předměty tvoří celek s předměty z ostatních kateder. Interaktivnost si klade za cíl nejen vysokou akademickou úroveň, ale i posílení sociálních vazeb a měkkých dovednosti.

Katedra pedagogiky a psychologie se zaměřuje na sociální pedagogiku, sociální psychologii a speciální pedagogiku. Mezi její specifika patří semináře zážitkové pedagogiky, volnočasové pedagogiky či osobnostně rozvojových disciplin. To je doplněno pestrou nabídkou výběrových seminářů, které reagují na potřeby studentů i společnosti.

Katedra odborných praxíEditovat

Vedoucí katedry je Ing. Mgr. Radomír Kuchař.

VOŠ JABOK, jako řádný člen ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci), naplňuje předepsané podmínky pro vzdělávání studentů v rámci svého studijního programu Sociální pedagogika a teologie a také ve studijním programu Sociální a pastorační práce, realizovaném pro ETF UK. Odborná praxe je nedílnou součástí studia, navazuje na teoretickou výuku a podílí se významně na profilu absolventa. Tvoří 30 % celkového rozsahu výuky. 

Cíle praxeEditovat

 • Získali informace a seznámili se s širokým spektrem sociálních a výchovných problémů, možností a metod jejich řešení, a zainteresovaných institucí a zařízení.
 • Konfrontovali teoretické poznatky s životní realitou.
 • Získali zkušenosti s prací s klienty i spolupracovníky. Ověřili si své schopnosti a dovednosti pro působení v různých oblastech sociálně pedagogických a sociálních služeb a zařízení.
 • Mohli se rozhodnout pro jistý stupeň specializace, individuální zaměření na problematiku, ve které by chtěli působit.
 • Zjistili, že v některé oblasti nechtějí nebo nemohou pracovat.

Formy praxeEditovat

 • Odborná praxe informativní
 • Odborná praxe bloková specializační
 • Odborná praxe prázdninová
 • Odborná praxe průběžná
 • Odborná praxe bloková k absolutoriu/Diplomní praxi

Obsah a zaměření praxí v rámci kombinovaného studia oboru Sociální a pastorační práce odpovídá náplni praxí v denním studiu. Nároky na rozsah praxe zohledňují dosavadní zkušenosti i časové možnosti studentů.

Centrum dalšího vzděláváníEditovat

Vzdělávací kurzyEditovat

Koordinátorkou kurzů je Petra Adámková (kontakt: cdv@jabok.cz).

Škola Jabok je akreditována u MŠMT ČR jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a u MPSV ČR jako zařízení pro další vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Kurzy Jaboku se obrací na učitele, vychovatele, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pastorační pracovníky a další zájemce.

Vzdělávání probíhá převážně v prostorách VOŠ Jabok na Praze 2, tzv. kurzy na klíč přímo v organizacích.

Kvalifikační kurzyEditovat

 • Pedagog volného času, vychovatel, asistent pedagoga (120 hod.)
 • Pedagog – vedoucí zájmových kroužků (42 hod.)
 • Pracovník v sociálních službách (200 hod.)

Kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogy a sociální pracovníky – výběr z nabídkyEditovat

 • Angličtina pro sociální pracovníky
 • Aplikace rodinného práva v praxi sociálního pracovníka
 • Biblické inspirace pro sociální práci
 • Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka
 • Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
 • Efektivní komunikace, obrana proti manipulaci a problémový klient
 • Etika a etická výchova pro výuku na základní škole
 • Etika pro sociální práci
 • Hodnocení situace dítěte a rodiny
 • Internet pro sociální pracovníky
 • Komunikace s nemotivovaným klientem
 • Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou
 • Křesťanské kořeny v evropské kultuře
 • Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
 • Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
 • Multikulturní přístupy v sociální práci
 • Muzikoterapie pro celostní rozvoj
 • Němčina pro sociální pracovníky
 • Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích
 • Práce se vztahy dětí ve třídě, v dětské skupině
 • Prevence syndromu vyhoření prostřednictvím rozvoje osobních, profesních a sociálních kompetencí
 • Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
 • Rozvoj poznávacích funkcí pomocí programu FIE (Metoda instrumentálního obohacování podle R. Feuersteina)
 • Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením
 • Specifika práce se seniorem s demencí
 • Spiritualita
 • Úvod do sociálního zemědělství
 • Vedení poradenských rozhovorů s dětmi a dospívajícími
 • Vztah mezi klientem a pomáhajícím
 • Vztah práva a etiky v každodenní praxi
 • Zahradní terapie
 • Základy křesťanské etiky a mravnosti
 • Základy mediace pro sociální pracovníky

Publikace školyEditovat

 • Jabok - víc než škola! Almanach 1992/93 - 2012/13
 • Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací a programu „Euthanasie“
 • Teologie a sociální práce. Dvacet let dialogu
 • Důstojně a radostně. Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání.
 • Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce
 • Vybrané postupy sociální práce se skupinou
 • Etika pro sociální práci
 • Hledání Ježíšovy tváře - christologická čítanka
 • Praktická teologie pro sociální pracovníky
 • Úvod do filosofie pro pomáhající profese
 • Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter
 • English for social workers
 • Křesťané v zemi indiánů

Knihovna JabokEditovat

Jabok provozuje knihovnu zaregistrovanou jako veřejná knihovna v seznamu Ministerstva kultury. Kromě studentů školy může knihovnu využívat veřejnost, např. pracovníci v pomáhajících profesích, pedagogové dalších škol.

V knihovně se nachází přibližně 25 tisíc knih, časopisů a dalších dokumentů zaměřených na sociální práci, speciální pedagogiku, psychologii, pedagogiku, etiku, teologii a další příbuzné obory. Informace o knihách jsou dostupné prostřednictvím veřejně přístupného katalogu. Knihovna nabízí také přístup k zahraničním databázím a elektronickým zdrojům, elektronické dokumenty upravené do formy přístupné čtenářům se zrakovým postižením. V prostorách knihovny jsou k dispozici počítače s internetem a WIFI připojení.

Externí odkazyEditovat