Otevřít hlavní menu

Fakulta stavební ČVUT

fakulta Českého vysokého učení technického

Fakulta stavební ČVUT v Praze (FSv ČVUT) je nejstarší a také největší stavební fakulta v České republice. Sídlí v ulici Thákurova v pražských Dejvicích.

Fakulta stavební
České vysoké učení technické v Praze
Faculty of Civil Engineering
Hlavní vchod do objektu (budova C)
Vedení fakulty
Děkan prof. Ing. Jiří Máca, CSc.[1]
Proděkanka doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.[1]
Proděkan prof. Ing. Karel Kabele, CSc.[1]
Proděkan prof. Dr. Ing. Bořek Patzák[1]
Proděkan prof. Dr. Ing. Karel Pavelka[1]
Proděkan Ing. Adam Vokurka, Ph.D.[1]
Předseda AS doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.[1]
Tajemník Ing. Miroslav Vlasák[1]
Statistické údaje k 2016
Studenti 4542[2]
Studijní program
Pregraduální 2684[2]
Postgraduální 1323[2]
Doktorský 460[2]
Základní informace
Datum založení 18. ledna 1707
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 2077/7
Praha 6, Dejvice
166 29 Praha 6
Telefon +420 224 351 111 (ústředna)
+420 224 310 737 (fax)
DIČ CZ68407700
Souřadnice
www.fsv.cvut.cz

Obsah

HistorieEditovat

Fakulta stavební, v současné době jedna z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze, byla založena z iniciativy Josefa Christianna Willenberga na základě česky psané zakládací listiny (reskriptu) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707 jako první veřejná inženýrská škola střední Evropy pod názvem Stavovská ingenieurská škola v Praze. Předcházela jí Pražská stavební hutněveřejná, avšak svou povahou vlastně první stavební škola na českém území vůbec, kterou si pro zajištění potřebné kvalifikace svých spolupracovníků založil v roce 1344, tedy čtyři léta před založením Karlovy university, Mistr Matyáš z Arrasu, kterého si přivedl z Francie kralevic Václav, později jako císař nazývaný Karel IV.

Fakulta stavební vznikla v roce 1960 sloučením tří samostatných fakult: fakulty architektury a pozemního stavitelství, fakulty inženýrského stavitelství, fakulty zeměměřičské a stavebního směru zrušené fakulty ekonomického inženýrství. V roce 1976 se z ní opět vyčlenila, jako samostatný subjekt, fakulta architektury.

Poslání fakultyEditovat

Fakulta stavební ČVUT připravuje budoucí odborníky pro profese stavebního inženýrství, architektury, geoinformatiky a specializací v oblastech životního prostředí.

KatedryEditovat

Katedry jsou specializovaná pracoviště, která zajišťují výuku i výzkum na fakultě. Katedry fakulty mají přidělený alfanumerický kód, jednoznačný v rámci celé univerzity. Poslední trojčíslí je součástí kódů vyučovaných předmětů.

  • Katedra matematiky (K101)
  • Katedra fyziky (K102)
  • Katedra jazyků (K104)
  • Katedra společenských věd (K105)
  • Katedra technologie staveb (K122)
  • Katedra materiálového inženýrství a chemie (K123)
  • Katedra konstrukcí pozemních staveb (K124)
  • Katedra technických zařízení budov (K125)
  • Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126)
  • Katedra urbanismu a územního plánování (K127)
  • Katedra inženýrské informatiky (K128)
  • Katedra architektury (K129)
  • Katedra mechaniky (K132)
  • Katedra betonových a zděných konstrukcí (K133)
  • Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí (K134)
  • Katedra geotechniky (K135)
  • Katedra silničních staveb (K136)
  • Katedra železničních staveb (K137)
  • Katedra hydrauliky a hydrologie (K141)
  • Katedra hydrotechniky (K142)
  • Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143)
  • Katedra zdravotního a ekologického inženýrství (K144)
  • Katedra speciální geodézie (K154)
  • Katedra geomatiky (K155)

Vědecká pracovištěEditovat

  • Experimentální centrum (K210)
  • Centrum experimentální geotechniky (K220)
  • Vodohospodářské experimentální centrum (K250)
  • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (K270)

StudiumEditovat

Bakalářské studijní programy a oboryEditovat

  • Stavební inženýrství (4letý) je realizován ve studijních oborech:
    • Konstrukce pozemních staveb
    • Konstrukce a dopravní stavby
    • Vodní hospodářství a vodní stavby
    • Inženýrství životního prostředí
    • Management a ekonomika ve stavebnictví
    • Příprava, realizace a provoz staveb
    • Požární bezpečnost staveb
  • Stavitelství (4letý) je realizován ve studijních oborech:
    • Realizace pozemních a inženýrských staveb
  • Geodézie a kartografie (3letý) je realizován ve studijních oborech:
    • Geodézie, kartografie a geoinformatika
    • Územní informační systémy pro veřejnou správu
  • Architektura a stavitelství (4letý) je realizován ve studijním oboru:
    • Architektura a stavitelství
  • Metrologie (4letý) je realizován ve studijním oboru:
    • Metrologie v geodézii a strojírenství
  • Civil Engineering (4letý) je realizován ve studijním oboru:
    • Building Structures

Magisterské studijní programy a oboryEditovat

* Stavební inženýrství (1,5letý) je realizován v těchto studijních oborech:

    • Konstrukce pozemních staveb
    • Konstrukce a dopravní stavby
    • Vodní hospodářství a vodní stavby
    • Inženýrství životního prostředí
    • Management a ekonomika ve stavebnictví
    • Projektový management a inženýring
    • Materiálové inženýrství
    • Stavební management
    • Příprava, realizace a provoz staveb
    • Integrální bezpečnost staveb
  • Geodézie a kartografie (2letý) je realizován v těchto studijních oborech:
    • Geodézie a kartografie
    • Geomatika
  • Architektura a stavitelství (2letý), magisterské studium je ukončeno titulem Ing. arch, studijní program je realizován ve studijním oboru:
    • Architektura a stavitelství
  • Budovy a prostředí (1,5letý) je realizován ve studijním oboru:
    • Budovy a prostředí
  • Inteligentní budovy (2letý) je realizován v těchto studijním oboru:
    • Inteligentní budovy
  • Jaderná energetická zařízení (2letý) je realizován ve studijním oboru:
    • Stavby pro energetiku
  • Intelligent Buildings (2letý) je realizován ve studijním oboru:
    • Intelligent Buildings
  • Civil Engineering (1,5letý) je realizován v těchto studijních oborech:
    • Building Structures
    • Computational Engineering in Advanced Design
    • Advanced Master's in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (Erasmus Mundus Programme)
    • Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events (Erasmus Mundus Programme)
  • Buildings and Environment (1,5letý) je realizován ve studijním oboru:
    • Buildings and Environment

Doktorské studiumEditovat

Toto studium je určeno pro inženýry jako příprava pro budoucí vědeckovýzkumnou činnost. Úspěšné studium končí obhajobou doktorské disertační práce a získáním titulu Ph.D. za jménem.[3]

Doktorské studijní programy zde.

Vedení fakultyEditovat

  • prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – děkan[1]
  • doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – proděkanka pro pedagogickou činnost[1]
  • prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – proděkan pro rozvoj a vnější vztahy[1]
  • prof. Dr. Ing. Bořek Patzák – proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost[1]
  • prof. Dr. Ing. Karel Pavelka – proděkan pro zahraniční vztahy[1]
  • Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – proděkan pro výstavbu[1]
  • doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. – předseda akademického senátu fakulty
  • Ing. Miroslav Vlasák – tajemník

BudovyEditovat

Dislokace budov a a jejich typologieEditovat

Vysokoškolský kampus v Dejvicích, navržený regulačním plánem prof. Antonína Engela z roku 1924 byl částečně realizován budovami v klasicistním stylu z předválečného období (po levé straně osy plánované zástavby). Po válce, koncem 50. let, pokračovala realizace další části kampusu výstavbou budov podle návrhu Františka Čermáka a Gustava Paula. Stávající objekty stavební fakulty a fakulty architektury ČVUT byly dokončeny v 70. letech 20. století a zakončují kampus směrem od Vítězného náměstí k ulici Bílá.

Nosná konstrukce architektonicky jednoduchých budov obdélného půdorysu je tvořena montovaným železobetonovým skeletem o různé výšce, se zavěšeným obvodovým pláštěm a převážně zděnými příčkami.

 
Budova A (se spojovací budovou C)

Budovy C a B jsou orientovány jihozápadním směrem a kolmo k nim přiléhá budova A. Hlavní vchod do objektu se nachází ve dvoupodlažní budově C, která zároveň spojuje budovu B, kde má sídlo Fakulta stavební, s budovou A, kde má své prostory Fakulta informačních technologií ČVUT. Podél celého bloku budov A, B, C je, oddělena ulicí Kolejní, situována budova D, kde jsou umístěny laboratoře, dílny, sklady a hospodářské zázemí fakulty. Budova D je spojena, přes budovu C, s budovami A a B spojovacími krčky v úrovni 1. NP. Z ulice Kolejní je hlavní vchod do budovy D a dva vedlejší vchody do budov A a B. Délka budov A, B a C v úrovni 2. nadzemního podlaží, kde mají všechny stejnou výškovou úroveň, je kolem 250 m.

Budova AEditovat

Má jedno podzemní podlaží, patnáct nadzemních podlaží a střechu s technologií. Komunikační páteří budovy jsou dvě vertikální schodiště, pět výtahů a instalační jádra, prostupující celým objektem. Z 1. NP budovy A je umožněn přístup propojovacím mostem do sousední Nové budovy ČVUT, kde mají nyní své prostory obě fakulty. Budova A byla v roce 2012 připravována k postupné výměně starého obvodového pláště za nový (viz galerie). Práce byly provedeny v průběhu roku 2013.

Budova BEditovat

 
Budova B

Má jedno podzemní a devět nadzemních podlaží, střechu s technologií, tři komunikační schodiště a osm výtahů. Celou budovou prostupuje střední trakt, který slouží jako příruční sklady a hospodářské zázemí kateder stavební fakulty, která zde sídlí. Hlavní vchod do budovy je z ulice Thákurova, přes budovu C. Kromě vedlejšího vchodu z ulice Kolejní je umožněn vstup do budovy z ulice Salabova v úrovni 2. NP. Na střeše je umístěna též malá astronomická observatoř katedry vyšší geodézie. V roce 2006 byl na střechu a jihozápadní stěnu budovy osazen experimentální systém fotovoltaických článků.[4]

Budova CEditovat

Je objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, dvěma schodišti a s vnitřním atriem zastřešeným prosklenou kovovou konstrukcí. Slouží jako hlavní vchod do objektu stavební fakulty. V přízemí budovy, proti hlavnímu vchodu, sídlí kanceláře vedení fakulty, studijního oddělení a další administrativní pracoviště děkanátu. V patře je vybudována galerie, ze které je přístup do přednáškových sálů. Na obou koncích budovy jsou v 2. NP spojovací krčky, umožňující přístup z budov A a B do budovy D. Z přízemí budovy je též přístup do dvou velkých poslucháren, jejichž kubusy vystupují z přímé linie budov B a C směrem do Thákurovy ulice. Obě posluchárny jsou na čelní stěně ozdobeny kamennou mozaikou.

Budova DEditovat

Je dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, kde jsou umístěny laboratoře, dílny, sklady a hospodářské zázemí fakulty. S budovami A a B je propojena dvěma spojovacími krčky. Zastřešením západního atria budovy D, byla v letech 2007–2008, vybudována hala pro výuku ateliérové tvorby, potřebná pro nově vzniklou katedru architektury Fakulty stavební ČVUT. Podle projektu autorů Zdeňka Rychtaříka a Jiřího Smolíka z VYŠEHRAD ateliéru, vznikla moderní, vysoce variabilní vestavba o celkové ploše 794 m² výukových prostor, 50 m² zázemí a skladů a 199 m² komunikací.[5]

Budova HEditovat

Nachází se za budovou D, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží, jedno schodiště a propojovací krček do budovy D.

Do areálu stavební fakulty patří ještě tři samostatné budovy E, F, G, které jsou umístěny za budovou D, směrem do ulice Bílá, a slouží jako šatny a technologické zázemí pro haly v budově D.[6]

GalerieEditovat

OdkazyEditovat