Biogeografie je věda o rozdělení biodiverzity v prostoru a čase. Zkoumá, kde které organismy žijí a které procesy to způsobily.

Biogeografické členění Evropy
Krajina jako prostor, který obývá určitá populace organismů
Biogeografii můžeme definovat jako vědu o rozšíření, vývoji, a změnách organismů a jejich společenstev v prostoru a čase. Předmětem jejího studia je geobiosféra a zákonitosti její prostorové diferenciace.

Horník a kolektiv

Zákonitosti rozšíření druhů lze obvykle vysvětlit přes kombinaci historických faktorů jako například speciace, extinkce, kontinentální drift (pohyb světadílů), zalednění (a související změny hladiny moře), a to v kombinaci s plochou a izolací zemských mas a dostupné energie.

Biogeografické členění USA

Mezi příbuzné obory na hranici biologie a geografie patří např. krajinná ekologie.

Historie

editovat

Vědecká teorie biogeografie pramení z práce britského biologa Alfreda Russela Wallace.

Dílčí obory biogeografie

editovat

Součástí fytogeografie i zoogeografie je chorologie čili nauka o areálech.

Klasifikace

editovat

Biogeografie je syntetická věda, která úzce spolupracuje s geografií, biologií, pedologií, geologií, klimatologií, ekologií a teorií evoluce.

Některé základní principy v biogeografii jsou:

  • evoluce (změna genetického složení populace)
  • extinkce (vyhynutí druhu)
  • rozptýlení (pohyb populace od jejich místa původu ve vztahu k migraci)
  • rozsah (území, které populace obývá) a distribuce
  • endemické oblasti
  • vikariance

Literatura

editovat
  • Biogeografické členění České republiky. Ed. Martin Culek. Praha: Enigma, 1996. 347 s. + 1 mapa. ISBN 80-85368-80-3. [Mapa Biogeografické regiony České republiky, 1 : 50 000.]
  • CULEK, Martin a kol. Biogeografické členění České republiky. II. díl. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. + 1 CD-ROM. ISBN 80-86064-82-4.
  • LOMOLINO, Mark V.; RIDDLE, Brett R. a BROWN, James H. Biogeography. 3rd ed. Sunderland (Mass.): Sinauer Associates, ©2006. 845 s. ISBN 0878930620.

Externí odkazy

editovat