Adiabatický děj

Adiabatický děj je termodynamický děj, při kterém nedochází k tepelné výměně mezi plynem a okolím. Děj probíhá při dokonalé tepelné izolaci, takže soustava žádné teplo nepřijímá ani nevydává. Za adiabatický lze pokládat takový děj, který proběhne tak rychle, že se výměna tepla s okolím nestačí uskutečnit.

Ideální plynEditovat

Při vratném adiabatickém ději pro ideální plyn platí

 ,

kde   je tlak plynu,   je objem plynu a   je Poissonova konstanta. Tento vztah bývá někdy označován jako Poissonův zákon.

OdvozeníEditovat

Protože při adiabatickém ději nedochází k výměně tepla s okolím, bude  . Podle první věty termodynamické pak dostaneme vztah

 

To lze interpretovat tak, že při adiabatickém stlačování ( ) plyn práci přijímá a dochází tak ke zvětšování vnitřní energie ( ), čímž se plyn ohřívá. Při rozpínání ( ) plyn naopak koná práci na úkor vnitřní energie ( ), čímž se ochlazuje. Celková změna vnitřní energie je tedy rovna vykonané práci  .

Podle stavové rovnice ideálního plynu (uvážíme-li, že  ) lze psát

 

Využitím Mayerova vztahu a po vydělení   dostaneme

 

S využitím Poissonovy konstanty lze předchozí vztah zapsat jako

 

odkud po integraci dostaneme

 

a po odlogaritmování lze psát

 

AdiabataEditovat

 
Adiabata.

Závislost tlaku na objemu při adiabatickém ději je v p-V diagramu vyjádřena křivkou označovanou jako adiabata. Poněvadž  , klesá adiabata rychleji než izoterma.

VlastnostiEditovat

Při adiabatickém ději se práce koná na úkor vnitřní energie. Pro celkovou práci tedy bude platit

 

Z Mayerovy rovnice a s pomocí Poissonovy konstanty lze práci vyjádřit ve tvaru

 

Z této rovnice je možné s pomocí stavové rovnice vyloučit teplotu, tzn.  , čímž dostaneme

 

Pro entropii při vratném adiabatickém ději platí

 

Při vratném adiabatickém ději se tedy entropie nemění. Děje, při nichž se nemění entropie, bývají označovány jako izoentropické.

Na rozdíl od izotermického děje je pro průběh adiabatického děje třeba zajistit dokonalou tepelnou izolaci. Reálné děje nejsou ani přesně izotermické, ani přesně adiabatické, ale probíhají někde mezi těmito hraničními případy. Takové děje se nazývají polytropické.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat