Otevřít hlavní menu

Řízení projektů je proces, který koordinuje jednotlivé složky činností při realizaci projektu. Tento článek se zaměřuje především na projekty v užším slova smyslu, tedy projekty komerční. Přesto se některé formální techniky dají dobře použít i při realizaci soukromých projektů jako je rozjezd vlastního podnikání, stavba domu, organizace svatby a podobně. Smyslem projektového řízení je co nejefektivněji dosáhnout požadovaného cíle, či změny, která je stanovena v rámci daného projektu.

Existuje několik typů, jak projekt efektivně řídit. Je několik nástrojů, jako IPMA, Prince 2, či PMI, které zefektivňují samotný proces realizace. Též je několik technik, jak si správně jednotlivé etapy projektového řízení znázornit.

Obsah

Vybrané techniky projektového řízeníEditovat

Síťová analýzaEditovat

I přes řadu problémů, které má, je síťová analýza dnes nejvíce používanou metodou plánování projektu, je také nejvíce podporována běžnými komerčními plánovacími nástroji (MS Project). Síťová analýza předpokládá vytvoření jednoduchých sousledných závislostí mezi etapami a milníky, čímž vzniká tzv. síťový graf, ve kterém jsou zobrazeny souběžnosti a závislosti. Výsledný graf je závislý na zvoleném životním cyklu projektu. Pokud se v životním cyklu vyskytují smyčky musíme určit počet iterací a do grafu zaznamenáváme po sobě jdoucí aktivity, nikoliv smyčky, což je jednou z největších slabin síťové analýzy. V síťovém grafu, který reprezentuje etapy projektu, plyne čas zleva doprava. Na konci i na začátku je vždy právě jedna aktivita, mezi těmito aktivitami můžeme najít kritickou cestu.

Kritická cestaEditovat

Kritická cesta nám určuje nejdelší cestu v projektu od počátku do konce. Na činnosti, které se na ní nacházejí, si musíme dávat pozor, protože jakékoliv nedodržení může zpomalit celý projekt. Po ukončení jednotlivých aktivit v jiném než stanoveném čase musíme síťový diagram projektu aktualizovat k stávající situaci, protože podmínky se změnily a kritická cesta se mohla přesunout na jiné uzly grafu, respektive aktivity, které tyto uzly představují.

V obecnosti, kritických cest může být víc a tvoří kritický (pod)graf. Pro činnosti mimo kritické cesty, resp. kritický podgraf, lze spočítat největší prodloužení. Při jeho dosažení se činnost a některé na ni navazující činnosti stávají taky kritickými.

Diagram aktivitEditovat

Rozlišujeme dva druhy síťových grafů, do kterých aktivity zaznamenáváme:

AOA (aktivity on arrow = aktivita na šipce) uzly znázorňují vazby mezi činnostmi, zatímco jednotlivé činnosti jsou znázorněny jako hrany grafu. Přechod mezi hranami má nulovou dobu trvání.

 

AON (aktivity on node = aktivita na uzlu) milníky mezi etapami projektu přestavují uzly, přechod mezi nimi je znázorněn šipkou s orientací ve směru přechodu. Tato varianta se vyskytuje méně.

 

Nad diagramem aktivit projektu můžeme provádět techniky CPM a PERT. Někdy se používají jako synonyma ale není to totéž.

V obou případech rozlišujeme následující vztahy mezi úlohami:

Finish-to-start

 • úloha B nemůže začít, dokud neskončí A
 • A: naprogramuj modul, B: otestuj modul
 • Nejpoužívanější varianta

 

Start-to-start

 • úloha B nemůže začít, dokud nezačne A
 • A: spusť MySql server, B: připoj se jako klient

 

Finish-to-finish

 • B nemůže skončit, dokud neskončí A
 • A: uložení dokumentu, B: zavření aplikace

 

Start-to-finish

 • B nemůže skončit, dokud nezačne A
 • Téměř se nepoužívá

 

Dopředný průchod

Aktivity mají své označení, přitom musí být toto označení jedinečné, určuje se čas brzkého začátku (early start), brzkého konce (early finish), postupujeme zleva doprava a podle dob trvání (duration) úloh spočítáme časy na každé cestě.

Zpětný průchod

Při zpětném průchodu postupujeme zprava doleva a počítáme časy nejpozdějšího začátku (late start) a nejpozdějšího konce (late finish). V případě, že se nenacházíme na kritické cestě, můžeme ještě počítat volnou dobu (slack), která nezpomalí náš projekt.

 

Kompletní síťový diagram vytvořený v Microsoft Visio. Kritická cesta je označena červeně.

CPMEditovat

V tomto případě délku trvání (duration) jednotlivých úloh odhadneme.

PERTEditovat

Pert je analytická metoda která zkoumá úlohy v projektu, používá se pro určení času, který potřebujeme pro dokončení každé úlohy, dále pak zjišťujeme minimální čas pro dokončení celého projektu.

Pert byl primárně vyvinut k lehčímu plánování a rozvrhování velkých projektů. Na rozdíl od CPM počítá s pravděpodobností pro úlohy. Stanovujeme tři odhady optimistický, pesimistický a nejpravděpodobnější. Následně počítáme váženou dobu trvání, můžeme také počítat směrodatnou odchylku. Tato metoda je přesnější, ale je o něco málo složitější.

 
PERT síťový diagram pro sedmi-měsíční projekt s pěti milníky (10 po 50) a šesti aktivitami (A po F).

Výpočet: očekávané doby

 

  - Očekávaná doba trvání etapy projektu

a - Optimistický odhad, výskyt jednou z 20 případů

m - Nejpravděpodobnější odhad, střední hodnota rozložení

b - Pesimistický odhad, výskyt jednou z 20 případů

Výpočet: standardní odchylky

 

Cílem tohoto plánování je rozfázování projektů, stanovení milníků, určení doby trvání úloh, nalezení souběžností, závislostí mezi úlohami a nalezení kritické cesty. Největšími nevýhodami síťové analýzy jsou následující implicitní předpoklady:

 • Nepředpokládají se cykly (např. dělníci postaví zeď křivě, tzn. je třeba zeď zbořit a postavit znovu, takže etapu opakovat, to se může stát několikrát)
 • Předpokládá se, že se dá přesně stanovit délka trvání jednotlivých etap a není možno zohlednit náhodné procesy ovlivňující délku trvání dané etapy
 • předpokládá vždy pouze jeden počáteční a jeden koncový bod, což nemusí také vždy stačit

Simulační analýzaEditovat

Simulační analýza předpokládá že jednotlivé etapy na sobě mohou záviset i volněji, nejen na době trvání jiných etap. Dále předpokládá, že u každé etapy je možno docílit náhodného "rozmazání" nejen délky etapy, ale i dalších u etapy sledovaných veličin (náklady, počty užitých zdrojů atp.).
Poté se provede vícenásobná simulace běhu projektu (např. 100 běhů), přičemž každý běh simulace vydá jednu sadu sledovaných parametrů (např. doba skončení projektu, popř. data konkrétních milníků, ale i další sledované veličiny, náklady, potřeba pracovních sil, atp., vždy podle potřeby projektu).
Takto získané parametry se pak sdruží do histogramů, z nichž může manažer projektu mnohem realističtěji, než v případě síťové analýzy, zjistit rizika projektu. Je možno zkoumat lépe extrémy a zjistit za jakých okolností dojde k dosažení té které extrémní hodnoty - jaké okolnosti nastaly, že došlo k dosažení extrému.

Typickým příkladem může být problém simulace stavby - pokud se určitými náhodnými prodlouženími stavebního procesu dosáhne zimy, může být např. nutno odložit pokračování stavby do jara, čímž se takový stavební projekt dostává do zcela jiné situace. Síťová analýza naproti tomu není schopna identifikovat pravděpodobnost vzniku daných extrémních kritických cest ani určit jejich konkrétní důsledky.

Nevýhodou simulační analýzy je nedostatek dostupných komerčních nástrojů pro její realizaci, předpokládá obvykle komplexnější definici plánu projektu nežli v případě klasických nástrojů síťové analýzy. Proto se v běžné praxi používají především pro analýzu rizik a plánování rozsáhlejších projektů.

OdkazyEditovat