Diagram

dvourozměrná geometrická symbolická reprezentace

Diagram (přibližným synonymem je graf) je strukturované grafické znázornění (reprezentace) pojmů, myšlenek, vztahů, číselných, matematických nebo statistických údajů, prostorových nebo anatomických vztahů a podobně, sloužící názornému objasnění nebo jako pomůcka v myšlenkových postupech. Diagram nebo graf a názvy jejich součástí jsou v mnoha případech také abstrahovanými teoretickými pojmy, jejichž teorie je z grafického znázornění odvozena (například teorie grafů, graf funkce, fázový diagram a trojný bod atd.).

Kruhový diagram
Sloupcový diagram

Slovo diagram se do češtiny dostalo přes němčinu (Diagramm) z řeckého slova diagramma, které znamená kresbu nebo obrazec a je odvozené ze slovesa diagrafo (= kreslím, přepisuji).[1]

Diagramy mohou být založeny na různých principech:

 • osový diagram: na dvou nebo více osách znázorňuje vztah různých veličin, například graf funkce. Osové grafy využívají ve znázornění body, čáry (liniový graf) i plochy, je z nich odvozen i sloupcový graf.
 • množinové diagramy, například Vennův diagram
 • diagramy znázorňující prostorové uspořádání, například chemický vzorec, mapa, anatomické schéma, květní diagram
 • diagramy znázorňující množstevní poměr, typicky kruhový diagram (například „koláč sledovanosti“)
 • diagramy popisující změnu ceny v závislosti na čase – svícový diagram
 • nelineární písma, například notový záznam, Braillovo písmo. Notový záznam nese zároveň rysy osového diagramu (svislá osa = výška tónu, vodorovná osa = čas)
 • diagramy znázorňující časovou návaznost procesů a jejich diverzifikaci (větvení možností) – vývojový diagram, různé další procesní diagramy z oblasti lidských činností i přírodních a technických procesů, včetně grafických návodů k použití atd.
 • bilanční diagram – Sankeyův diagram
 • diagramy odrážející jiné aspekty struktury nebo společných vlastností, například uspořádání periodické soustavy prvků

Software pro tvorbu grafů editovat

Seznam softwaru, který lze pro tvorbu grafů využít

Delphi - VCL and FireMonkey (FMX) editovat

 • TeeChart – (informace v angličtině
 • Java

JavaScript editovat

 • D3.js
 • Highcharts
 • plotly.js

NET editovat

 • TeeChart

Pascal and ObjectPascal editovat

 • TAChart – komponenta pro tvorbu grafu

PHP editovat

 • TeeChart

S editovat

 • R
 • S-Plus

Spreadsheets editovat

Reference editovat

 1. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice : Leda, 2001. ISBN 80-85927-85-3.

Související články editovat

Externí odkazy editovat