Zemské volby v Čechách 1895

Zemské volby v Čechách 1895 byly volby konané v Českém království od 20. do 26. listopadu 1895, kterými byli zvoleni poslanci Českého zemského sněmu coby zákonodárného sboru zemské samosprávy v rámci rakousko-uherského, respektive předlitavského ústavního systému.[1] Probíhaly podle kuriového systému.

Zemské volby v Čechách 1895
StátČeské královstvíČeské království České království
Druh volebzemské
Volební termín20.-26. listopadu 1895
Předchozí volby1889
Následující volby1901
Výsledky
Celkem 242 poslanců v Zemském sněmu
k většině třeba 122
Josef Kaizl Karel Buquoy-Longueval
Josef Kaizl Karel Buquoy-Longueval
volební lídr volební lídr
mladočeši Konzervativní velkostatek Němečtí liberálové
31 864 hlasů 11 707 hlasů 20 258 hlasů
36.5 % 13.4 % 23.3 %
90  mandátů 70  mandátů 54  mandátů
51 0 20

Dobové souvislosti

editovat

V roce 1895 dominovala české politice mladočeská strana, která na přelomu 80. a 90. let drtivým způsobem porazila dosavadní staročeské vedení, přičemž zlomovým bodem byla kampaň mladočechů proti punktacím roku 1890, tedy staročechy dojednanému pokusu o česko-německý smír v Čechách, jenž ale byl mladočechy kritizován jako přílišný ústupek německému etniku a jeho požadavkům na teritoriální a administrativní oddělení německých oblastí v rámci Čech. V zemských volbách roku 1889 i v celostátních volbách do Říšské rady roku 1891 triumfovali mladočeši.[2] Kontroverze okolo punktací pokračovaly i v prvních letech 90. let a mladočeši blokovali i prostřednictvím násilných obstrukcí implementaci jednotlivých položek z punktační dohody.[3]

S mladočeským posunem v české politice se rozpadlo i trvalejší vládní uspořádání, kdy staročeská politická reprezentace společně s polskými poslanci a německorakouskými konzervativci tvořila na Říšské radě takzvaný železný kruh pravice, díky kterému se po téměř 15 let v Předlitavsku vládla vláda Eduarda Taaffeho, byť vlastní příčinou jejího pádu roku 1893 byla kontroverze okolo Taaffeho návrhu volební reformy.[4] Vůči vídeňské vládě vystupovala mladočeská strana opozičně a radikálně, ovšem v průběhu let se v ní aktivizovalo realistické a umírněné křídlo, které vedl Josef Kaizl a které se začalo distancovat od radikálů. Výsledkem jejich aktivity pak byla takzvaná Nymburská rezoluce, kterou se mladočeská strana začala posouvat k pragmatické politice standardní liberálně orientované politické formace.[5]

Krátce před zemskými volbami se v Předlitavsku ujala moci vláda Kazimíra Badeniho, která jevila zájem o získání mladočeské podpory.[6]

V roce 1895 vypršelo funkční období předchozího zemského sněmu, jehož složení určily zemské volby roku 1889. Vyhláškou z 8. října 1895 vypsalo místodržitelství nové volby. V kurii venkovských obcí na 20. listopad, v kurii městské na 22. listopadu, v kurii obchodních a živnostenských komor na 25. a v kurii velkostatkářské na 26. listopadu.[7]

Výsledky voleb

editovat

Volební systém do Českého zemského sněmu odpovídal parametrům, které zde nastavila již únorová ústava roku 1861. Zvoleno bylo 236 poslanců a to ve čtyřech skupinách: kurie venkovských obcí, skupina měst, skupina obchodních a živnostenských komor a kurie velkostatkářská, ve všech s omezeným volebním právem (volební cenzus). Na sněmu pak tyto čtyři volební skupiny tvořily tři kurie (poslanci zvolení za skupinu měst a skupinu obchodních a živnostenských komor zasedali v společné kurii měst). Kromě nich na sněmu zasedalo šest nevolených virilistů, kteří mandát nabývali z titulu své funkce.[7][8]

Mladočeská strana potvrdila svou pozici nejsilnější české i celozemské politické strany, v sudetoněmeckém (českoněmeckém) táboře dominovala liberální strana, ale silné pozice si vydobyla i Německá lidová strana (nacionálové). V kurii velkostatků zcela převládli zástupci Strany konzervativního velkostatku, která podporovala české státoprávní aspirace, nebo alespoň uznávala historickou sounáležitost Čech.[7][9]

Podle sociálního a profesního dělení byli etnicky čeští poslanci zemského sněmu zvolení v kuriích měst, venkovských obcí a živnostenských a obchodních komor. rozděleni následovně: 38 buržoazních a maloburžoazních vzdělanců (z toho 21 právníků, 5 lékařů a lékárníků, 3 vysokoškolští učitelé, 2 učitelé nižších škol, 3 vědci a novináři, 1 státní úředník a 3 samosprávní úředníci), 13 buržoazních podnikatelů (z toho 4 továrníci, 7 obchodníků a peněžníků a 2 inženýři), 7 příslušníků maloburžoazie (z toho 5 řemeslníků a živnostníků a 2 blíže neurčení mešťané), 38 příslušníků agrární buržoazie (z toho 36 rolníků či statkářů a 2 mlynáři) a 1 šlechtický velkostatkář.[10]

Tabulka výsledků

editovat
 
Strana Hlasy Poslanci
Abs. % ± Abs. % ±
České strany
Národní strana svobodomyslná 31 864 36.5 90 37.2 51
Národní strana 4 177 4.8 3 1.2 55
Nezávislý radikální kandidát 862 1.0 1 0.4 1
Agrárníci 359 0.4 2 0.8 2
Samostatní a jiní kandidáti 1 890 2.2 1 0.4 4
Češi celkem 39 152 44.9 97 40.1 0
Německé strany
Němečtí liberálové 20 258 23.3 54 22.3 20
Německá národní strana 9 631 11.1 13 5.4 22
Křesťansko-sociální strana 1 606 1.8 2 0.8 2
Samostatní a jiní kandidáti 464 0.5 0 0
Němci celkem 31 959 36.7 69 28.5 0
Národnostně nevyhraněné strany
Sociální demokracie 939 1.1 0 0
Velkostatkářské strany
Strana konzervativního velkostatku 11 707 13.4 70 28.9 0
Strana ústavověrného velkostatku 3 400 3.9 0 0
Velkostatkáři celkem 15 107 17.3 70 28.9 0
virilní poslanci 6 2.5 0
Neplatné hlasy
Celkem 87 157 100 242 100
Registrovaní voliči/účast 446 020 19.5
Počet občanů/oprávněno volit 5 808 702 7.7
Zdroj: [11]
Hlasy (strany)
Mladočeši
36,5 %
Něm. liberálové
23,3 %
Konz. velkostatek
13,4 %
Něm. nacionálové
11,1 %
Staročeši
4,8 %
Úst. velkostatek
3,9 %
CS
1,8 %
ČSSD
1,1 %
Radikálové
1,0 %
Čs. agrárníci
0,4 %
ostatní
2,7 %
Hlasy (národnosti)
Češi
44,9 %
Němci
36,7 %
Velkostatkáři
17,3 %
ČSSD
1,1 %
Mandáty (strany)
Mladočeši
37,2 %
Konz. velkostatek
28,9 %
Něm. liberálové
22,3 %
Něm. nacionálové
5,4 %
Staročeši
1,2 %
CS
0,8 %
Čs. agrárníci
0,8 %
Radikálové
0,4 %
ostatní
0,4 %
Mandáty (národnosti)
Češi
40,1 %
Velkostatkáři
28,9 %
Němci
28,5 %

Výsledky dle jednotlivých kurií

editovat

Celkový přehled

editovat
Počty mandátů pro strany dle jednotlivých kurií
Kurie NSS SKV DLP DVP NS CS Ostatní Celkem
Velkostatky N/A 70 N/A N/A N/A N/A N/A 70
Obchodní komory 7 N/A 6 1 1 N/A N/A 15
Města 37 N/A 21 10 1 1 2 72
Venkovské obce 46 N/A 27 2 1 1 2 79
Čechy celkem 90 70 54 13 3 2 4 236
Zdroj:[12]

Kurie velkostatku

editovat
Strana Hlasy Mandáty
Počet % Počet ±
Strana konzervativního velkostatku 11 707 77,5 70 0
Strana ústavověrného velkostatku 3 400 22,5 0 0
Neplatné a prázdné hlasy 4 323 22,2
Celkem hlasů 19 430 100 70
Zúčastnilo se voličů 376 100
Voliči v seznamu/účast 440 85,5
Zdroj: [13]

Kurie obchodních a živnostenských komor

editovat

Kurie měst a průmyslových míst

editovat

Kurie venkovských obcí

editovat

Výsledky v král. hlavním městě Praze

editovat
Strana Hlasy Mandáty
Počet % Počet ±
České strany
Národní strana svobodomyslná 7 105 81,3 10 +8
Národní strana 1 127 12,9 0 -7
Katoličtí kandidáti 246 2,8 0 0
Samostatní kandidáti 123 1,4 0 -1
Radikální kandidáti 7 0,1 0 0
Češi celkem 8 608 98,4 10 0
Německé strany
Křesťansko-sociální strana 6 0,1 0 0
Německá národní strana 4 0,0 0 0
Němečtí liberálové 3 0,0 0 0
Samostatní kandidáti 1 0,0 0 0
Němci celkem 14 0,2 0 0
Národnostně nevyhraněné strany
Sociální demokracie 122 1,4 0 0
Neplatné a prázdné hlasy 74 0,8
Celkem 8 818 100 10
Zúčastnilo se voličů 4 520 100
Voliči v seznamu/účast 10 258 44,1
Počet občanů/oprávněno volit 175 751 5,8
Zdroj: [14]

Dopady voleb

editovat

Volby potvrdily dominanci mladočechů na české politické scéně (staročeši dokonce oficiálně nekandidovali, jejich tři mandáty získali fakticky nezávislí, samostatně kandidující politici[15]), ale předznamenaly další rozrůzňování politického spektra.[1] Během následujících let se postupně jako samostatné politické subjekty etablovali agrárníci, národní sociálové a na celostátní úrovni i sociální demokraté (na zemském sněmu sociální demokraty vylučoval kuriální volební systém).

Vláda Kazimíra Badeniho po výsledku voleb zesílila svůj zájem o mladočeskou podporu. Josef Kaizl pak postupně stranu skutečně v několika etapách, od tiché podpory a tolerance až k přímé koaliční podpoře převedl do provládního tábora. Mladočeský vliv na Badeniho kabinet se roku 1897 odrazil v Badeniho jazykových nařízeních, která výrazně zvyšovala oficiální status češtiny, ale která nebyla pro německou opozici uvedena v platnost a vedla k pádu Badeniho vlády. V následujících letech se pak mladočeši dále pokoušeli o provládní politiku, Kaizl se dokonce stal ministrem financí, ale po demisi roku 1899 mladočeši zaujali opět opoziční stanovisko a periodicky se vraceli k ostré obstrukční politice. Na zemském sněmu se vyostřovala česko-německá polarizace. Zemský sněm byl posléze nově sestaven v zemských volbách roku 1901.

Reference

editovat
 1. a b kol. aut.: Československé dějiny v datech. Praha: Svoboda, 1987. ISBN 80-7239-178-X. S. 323. 
 2. URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. S. 392–400. Dále jen: Česká společnost 1848-1918. 
 3. Česká společnost 1848–1918. 410-417
 4. Česká společnost 1848–1918. 424-425
 5. Česká společnost 1848–1918. 433-436
 6. Česká společnost 1848–1918. 446-449
 7. a b c NAVRÁTIL, Michal. Almanach sněmu království Českého 1895–1901. Praha: [s.n.], 1896. Dostupné online. 
 8. Seskupení poslanců sněmu král. českého. Národní listy. Říjen 1901, roč. 41, čís. 289, s. 2. Dostupné online. 
 9. Denní zprávy. Národní listy. Listopad 1895, roč. 35, čís. 328, s. 2. Dostupné online. 
 10. KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914. Praha: Argo, 1996. ISBN 80-7203-022-1. S. 107. 
 11. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého | Svazek IV. Sešit 2.. Praha: Zemský statistický úřad království Českého, 1903. Dostupné online. Kapitola Všeobecné volby do sněmu království Českého, vykonané na podzim roku 1901, s. 17. 
 12. KREJČÍ, Dobroslav. Statistika všeobecných voleb do sněmu Království českého, konaných počátkem r. 1908. Praha: Zemská statistická kancelář království Českého, 1908. Dostupné online. S. 54. 
 13. KREJČÍ, Dobroslav. Statistika všeobecných voleb do sněmu Království českého, konaných počátkem r. 1908. Praha: Zemská statistická kancelář království Českého, 1908. Dostupné online. S. 38–39. 
 14. Statistika samosprávy a statistika voleb do sněmu Království českého na podzim r. 1895. Praha: Zemský statistický úřad království Českého, 1899. Dostupné online. S. 102. 
 15. Česká společnost 1848–1918. 448

Související články

editovat