Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria

Zkratka:
 • WP:K
Požadavek Příslušné pravidlo WP:Nejlepší články WP:Dobré články
Základní požadavky na každý materiál v hlavním jmenném prostoru Wikipedie
Nezaujatost WP:Nezaujatý úhel pohledu Je psán neutrálně a přísně encyklopedickým tónem. Jsou zmíněny všechny důležité úhly pohledu v rozsahu odpovídajícím jejich významu. Je psán neutrálně, styl není příliš vzdálen encyklopedickému.
Významnost WP:Významnost, WP:Co Wikipedie není, WP:Významnost (lidé) apod. Téma článku je prokazatelně encyklopedicky významné a způsob zpracování odpovídá encyklopedickým zvyklostem.
Ověřitelnost WP:Ověřitelnost, WP:Žádný vlastní výzkum, WP:Věrohodné zdroje, WP:Uvádění zdrojů Je ověřitelný věrohodnými nezávislými zdroji, jež jsou řádně a na vhodném místě citovány. Tam, kde je to potřeba dle Wikipedie:Uvádění zdrojů#Co je nutno opatřovat referencemi (sporná či subjektivní tvrzení, přesné číselné údaje, doslovné citace, kritika živých osob apod.), je opatřen řádkovými odkazy (přípustné formáty: poznámky pod čarou s tagem ref nebo harvardské citace). Zásadní fakta jsou ověřitelná věrohodnými nezávislými zdroji citovanými v článku. Plní požadavky na řádkové odkazy v Dobrém článku uvedené v doporučení Wikipedie:Uvádění zdrojů#Co je nutno opatřovat referencemi.
Dílčí obsahové požadavky
Výklad WP:Dokonalý článek Výklad je logický, zaměřený na hlavní téma, nezachází do zbytečných detailů, sekce na sebe vhodně navazují a jsou členěny do přiměřeně rozvětvené hierarchie kapitol a podkapitol. Výklad je logický a strukturovaný do kapitol. Neobsahuje nesouvisející nebo zcela podružné informace.
Stabilita Je stabilní, není předmětem zásadních sporů a editačních válek (reverty vandalů se nepočítají), neobsahuje dlouhodobě neřešené údržbové šablony.
Korektnost WP:Název článku Je korektní z věcného hlediska, používá správnou terminologii, přesně rozlišuje vědecky prokázaná fakta od hypotéz a tvrzení z hlediska současného poznání pochybných či nesprávných. Obsahuje náležité kategorie, infoboxy a další pomocné prvky. Neobsahuje závažnější nepřesnosti, je korektně kategorizován, má správný název.
Proporce WP:Délka článku V náležitých proporcích podle významnosti zmiňuje všechny důležité publikované aspekty tématu, neobsahuje zbytečné duplicity. Jeho délka je přiměřená rozsahu zpracovávaného tématu. Obsahuje všechny nejdůležitější informace o stanoveném tématu.
Úvod Délka úvodu je přiměřená rozsahu článku a jsou v něm shrnuty hlavní informace o předmětu článku.
Odkazy WP:Externí odkazy, WP:Průvodce (odkazy) Interní odkazy v článku jsou správně umístěny (ani příliš mnoho, ani příliš málo) a vedou na náležitá místa (nepřípustné jsou odkazy na rozcestníky a kruhové odkazy na sebe sama). Důležité interní odkazy (úvod, odkazy sázené tučným /Bold/ písmem) vedou na existující články. Obsahuje přiměřené množství relevantních externích odkazů. Používá přiměřené množství relevantních interních odkazů. Neobsahuje spam.
Média Nápověda:Obrázky Obsahuje dostatečné množství obrázků (médií) v odpovídající kvalitě a pod svobodnou licencí, vhodně a úhledně umístěné v textu. Obsažené obrázky (média) mají svobodnou licenci a jsou vhodně rozmístěné v textu. Pokud jsou v Commons dostupná vhodná média těsně související s tématem článku, pak má být článek ilustrován.
Formální požadavky
Gramatika a pravopis WP:Pravopisné rady aj. Je gramaticky a pravopisně správný. Neobsahuje hrubé gramatické a pravopisné chyby.
Sloh WP:Encyklopedický styl, WP:Vyhněte se vyhýbavým slovům Má vynikající jazykovou úroveň, jeho sloh je plynulý, výstižný, úsporný a srozumitelný, neobsahuje žádné prohřešky proti duchu českého jazyka. Je přiměřeně srozumitelný i pro neodborníka v dané oblasti. Neobsahuje zásadní stylistické nedostatky, zejména takové, které mají vliv na srozumitelnost. Je přiměřeně srozumitelný i pro neodborníka v dané oblasti.
Typografie WP:Typografické rady, WP:Vzhled a styl Řídí se typografickými pravidly (není nutné používat ty rady, které jsou uvedeny jen jako doporučení nebo se pro Wikipedii připouští výjimka). Dodržuje pravidla a konvence Wikipedie o vzhledu a stylu článků a je dobře esteticky navržen. Neobsahuje hrubé typografické chyby ani hrubá porušení konvencí Wikipedie o vzhledu a stylu článků.
Přístupnost Nápověda:Bezbariérová Wikipedie Článek je co nejlépe přístupný osobám s různými postiženími. Zpracování článku hrubě neodporuje pravidlům přístupného webu, textová alternativa (alt=) je k dispozici u všech obrázků, které jsou nezbytné pro pochopení článku a nejsou dostatečným způsobem popsány v textu.

Další typ obsahu

editovat

Titul Nejlepší a Dobrý mohou získat i seznamy, Dobrými mohou být rovněž portály. Seznamy a portály musejí přiměřeně plnit výše uvedená pravidla a navíc mají svá zvláštní kritéria.

Seznamy

editovat

Kvalitní seznam zpracovává látku vhodnou pro tento typ článku a přiměřeně splňuje kritéria uvedená výše pro Nejlepší či Dobrý článek. Navíc vykazuje tyto vlastnosti:

 1. Úvod seznamu dostatečně seznamuje čtenáře s problematikou a definuje rozsah seznamu popř. kritéria pro zařazení (tj. kvalitní seznam musí přesně definovat, co do něho patří).
 2. Seznam pokrývá definované téma. Položky splňují definovaná kritéria (žádná nechybí ani nepřebývá) a navíc jsou v seznamu uvedeny buď všechny předměty daného typu, je-li to možné, anebo alespoň nejvýznamnější předměty podle jasně definované a co nejobjektivnější míry významu (např. seznam oper může vzít za kritérium to, zda byla opera v jistém období uvedena na některé profesionální scéně; seznam řek může vzít sto řek s největším maximálním průtokem atd.).
 3. Seznam je schopný existovat samostatně a jeho existence je smysluplná; nejde tedy o odvozeninu či přílohu jiného článku ani nemůže být do některého článku zařazen jako jeho část. (To mimo jiné vylučuje většinu velmi krátkých seznamů, které je obvykle vhodnější zařadit do článku.)
 4. Struktura umožňuje snadné vyhledávání v seznamu; pokud je to vhodné, seznam využívá podnadpisy a/nebo tabulky s možností abecedního třídění; položky jsou smysluplně seřazeny (např. chronologicky, abecedně, podle nějaké typologie).
 5. Položky seznamu jsou vhodným způsobem komentovány, v případě potřeby doloženy referencemi a pokud je to možné i ilustrovány.

Portály

editovat

Kvalitní portál umožňuje čtenáři snadnou orientaci v článcích patřících do jeho oblasti a zároveň podporuje encyklopedickou tvorbu v této oblasti. Proto splňuje následující kritéria:

 1. Je užitečný. Pokrývá dostatečně široké a zajímavé téma. Portály pokrývající pouze úzce vymezená témata jsou méně užitečné, neboť je jejich obsah limitován. Jelikož portály ukazují to nejlepší z obsahu Wikipedie, dobrý portál si sám vybírá, co bude zobrazovat, a odkazuje pouze na kvalitní obsah.
 2. Je atraktivní. Představuje obsah Wikipedie v esteticky příjemné podobě. Barvy jsou vyvážené, vzájemně se doplňují a měly by mít vazbu k tématu portálu. Portál nemá problémy s formátováním. Množství interních odkazů vedoucích na neexistující článek je limitováno. Přípustné jsou pouze v souvislosti s projekty spolupráce, povzbuzujícími přispívání. Články a biografická shrnutí by neměla významným způsobem přesahovat rozsah 200 slov.
 3. Je ergonomický. Je promyšleně zkonstruován tak, aby byla navigace v rámci portálu jednoduchá a intuitivní. Obsah Wikipedie představuje logicky a efektivně tak, aby zvýšil jeho atraktivitu. Představení obsahu je primární cíl, podpoření přispívání je sekundární cíl.
 4. Je dobře udržovaný. Je pravidelně aktualizovaný, aby představoval rozmanitý obsah Wikipedie vztahující se k tématu. Může být navržen tak, aby byl schopný chodu i za sníženého množství aktualizací; nicméně může být navržen i tak, aby zvládl větší množství aktualizací. Dobrý portál, který nebyl déle než tři měsíce aktualizován, bude titulu dobrý portál zbaven.
 5. Přiměřeně svému obsahu a určení se řídí standardy pravopisné rady, typografické rady, encyklopedický styl a nezaujatý úhel pohledu.
 6. Obsažené obrázky či jiná média jsou odpovídající kvality, pod svobodnou licencí a řádně popsané.
 7. Není autoreferenční: nemluví sám o sobě, zejména ne v úvodu. Části portálu vyzývající k přispívání mohou být autoreferenční. Portál může rovněž upozornit na jiné kvalitní a tematicky příbuzné portály.
 8. Obsahuje odkazy na ostatní projekty Nadace Wikimedia, které souvisí s tématem portálu. K tomu lze využít šablonu {{Wikimedia pro portály}}.

Související články

editovat