Struktura (strukturní geologie)

představující celkové vztahy, prostorové uspořádání horninových jednotek

Struktura v obecné a strukturní geologii představuje celkové vztahy[1], prostorové uspořádání[2] horninových jednotek. Horninové jednotky (např. Vrásy, zlomy, diskordance) představují funkční části v strukturním celku, jímž je geologické (horninové) prostředí. Struktura zároveň vyjadřuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými prvky a celkem.

Pojem struktura může mít v jiných oborech geologie, jako je petrologie nebo mineralogie jiné významy. Studiem geologických struktur, posloupnosti jejich vzniku se věnuje obor strukturní geologie označovaný jako strukturní analýza.

Dělení

editovat

Geologické struktury lze rozdělit podle vzniku na primární (prvotní) a deformační struktury (sekundární), které vznikly působením deformace na primární struktury.

Primární struktury

editovat

Primární původní struktury hornin lze dále dělit na základě jejich vzniku na sedimentární a magmatické. Mezi magmatické struktury patří různá magmatická tělesa jako jsou lakolity, batolity, plutony, dajky, žíly, vulkanické komíny a jiné. Extruzivní horniny tvoří vulkanická tělesa jako jsou kaldery, diatrémy atd.

Struktury sedimentárních hornin tvoří vrstevnatost, která reprezentuje vodorovně uložené vrstvy, ale i různé jiné typy uložení jako šikmé zvrstvení, gradační zvrstvení, čeřiny, diskordance a jiné. Na pozice vrstev usazených hornin se aplikují základní pravidla stratigrafie, zejména pravidlo superpozice.

Deformační struktury

editovat

Deformační (sekundární) struktury vzniklé působením deformačních sil na primární (původní) struktury se rozlišují zpravidla podle stylu deformace na spojité (duktilní), např. Vrásy a nespojité (křehké), např. zlomy.

Velmi vzácně se vyskytují i netektonické deformační struktury, které jsou spojeny s některými synsedimentárnymi procesy. Známé jsou např. glacigenní a gravitační struktury v sedimentech. Glacigenní deformace vznikají působením ledovce na podložní a okolní sedimenty.

Smíšené struktury

editovat

Smíšené (tzv. penekontemporánní) deformace sedimentů mohou být také podmíněny regionálním napěťovým polem, případně mohou být způsobeny syntektonickým umístěním intruze a jejím následným chladnutím během deformace. Takto také vznikají některé přeměněné horniny jako syntektonické anatektické migmatity apod.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Štruktúra (štruktúrna geológia) na slovenské Wikipedii.

  1. PETRÁNEK, Jan. On-line geologická encyklopedie [online]. geology.cz [cit. 2017-01-11]. Dostupné online. 
  2. Marko, F., Jacko, S., 1999: Štruktúrna geológia I (Všeobecná a systematická). Archivováno 19. 7. 2011 na Wayback Machine. Vydavateľstvo Harlequin, Košice, 180 s.