Sálští Frankové

Sálští Frankové nebo Sáliové byla podskupina raných Franků, kteří původně žili na římském pomezí na území severně od řeky Rýn. Merovejští králové zodpovědní za dobytí Galie byli Sáliové. Od 3. století se sálští Frankové objevují v historických záznamech jako germánští válečníci a piráti a také jako Laeti (nepřátelé Římanů). Byly prvním germánským kmenem, který permanentně osídlil římské území za Limes Romanus. V roce 358 přistoupili na dohodu se Římany, kteří jim dovolili usadit se v Toxandrii (území současného Nizozemí a Belgie přibližně u Severního Brabantska, AntwerpVlámského Brabantu).

Toxandrie, původní domov sálských Franků. V dobách Západořímské říše byli označováni za „Franky“.
Signet Childericha I., krále sálských Franků v období 457 až 481. Epigrafika CHILDERICI REGIS („krále Childerica“). Nalezeno v jeho hrobce v Tournai, nyní v Monnaie de Paris.