Psychologické disciplíny

způsob dělení oborů psychologie

Obory psychologie lze rozdělit podle předmětu zkoumání na dvě nebo tři oblasti Psychologických disciplín. Základní (neboli teoretické) obory psychologie mají obecný charakter a jsou zaměřeny na získávání obecných poznatků. Rozvíjeny jsou zpravidla na vysokých školách či výzkumných psychologických ústavech. Aplikované, někdy též praktické obory psychologie usilují o využití psychologických poznatků v praxi, a zaměřují se na nejrůznější obory lidských činností. Často se při tom výrazně odkloňují od teoretických psychologických oborů a vytvářejí svébytný pojmový aparát [1]. Někteří autoři pak ještě odlišují psychologické vědy speciální, které jsou zaměřeny na relativně úzký předmět studia (například některé metodologické otázky), a jejichž poznatků a postupů využívají základní i aplikované psychologické obory.

Uvedené rozdělení není závazné a různí psychologové mají na zařazení jednotlivých oborů odlišné názory. Hranice základních a aplikovaných oborů jsou často velmi neostré.

Základní obory psychologieEditovat

Aplikované obory psychologieEditovat

Výčet aplikovaných oborů psychologie není úplný. Psychologové působí ve většině sfér lidské činnosti a velká část z nich by mohla být označena jako samostatný obor. Mnohé z níže uvedených oborů jsou také dílčími součástmi základních psychologických disciplín.

 • psychologie dopravy - zabývá se psychikou řidičů (zejména profesionálních) a prožíváním situací vznikajících při řízení
 • forenzní (soudní) psychologie - zájem o chování a prožívání lidí v situacích regulovaných právem (např. přístup k výslechu svědků) a zajišťuje odborné posudky v soudních záležitostech
 • inženýrská psychologie - zabývá se konstrukcí strojů a strojních zařízení ve vztahu člověku, který má daný nástroj obsluhovat
 • klinická psychologie - stará se o diagnózu, terapii i prevenci duševních poruch a chorob, zabývá se vztahem lékaře a pacienta, i pacienta k nemocnici
 • psychologie konfliktu - střetnutí dvou, nebo více protikladných tendencí či sil, usilující o tutéž věc s přibližně stejnou motivační valencí, bývá provázena emočními a pocitovými jevy
 • kosmická psychologie - zkoumá psychiku kosmonautů, zabývá se psychologickou podporou při dlouhodobých vesmírných projektech, dlouhým odloučením člověka od ostatních lidí, problémy samoty, vypořádáním se s nebezpečím
 • lékařská psychologie - zabývá se působením lékařské péče na psychiku člověka
 • manažerská psychologie - zaměřuje se na manažerské dovednosti, osobnost manažera a jeho obchodní dovednosti (umění vedení kolektivu atd.)
 • psychologie náboženství - studuje náboženství, religiozitu a spiritualitu a obecně lidskou víru z hlediska vlivu na psychiku člověka
 • pedagogická psychologie - zkoumá psychologické základy, činitele a zákonitosti výchovy, vzdělávání a vyučování
 • politická psychologie - zabývá se mimo jiné uměním vyjednávat, přesvědčovat a řešit konflikty
 • poradenská psychologie - napomáhá v lepší orientaci při složitějších životních situacích, vychází z lepšího poznání sebe sama, usiluje o optimalizování rozvoje lidské osobnosti
 • psychoterapie - ačkoliv je často uváděna jako samostatný obor nebo praktická činnost, využívá psychologických poznatků k léčení a studuje možnosti odstranění duševních poruch a obtíží psychologickou cestou
 • školní psychologie - školní psychologové působí přímo na školách a zabývají se například diagnostikou a nápravou překážek v učení (například specifických poruch učení, kariérním poradenstvím či diagnostikou a prevencí šikany)
 • psychologie práce - otázky bezpečnosti práce, pracovní kolektiv, studuje vliv pracovního prostředí na pracovní výkon
 • psychologie reklamy - zabývá se efektivitou jednotlivých druhů reklamy, užití barev, log a značek a jejich působení na koncového uživatele (zákazníka)
 • psychologie sportu - zabývá se tréninkem, vlivem psychiky na výkonnost sportovce, osobností trenéra apod.
 • psychologie trhu - zkoumá trh, rozhodování spotřebitelů a úzce souvisí s psychologií reklamy
 • psychologie umění - zkoumá vlivy umění na psychiku člověka, jeho prožívání a "čtení" uměleckých děl
 • vojenská psychologie - zabývá se podmínkami výcviku vojáků, interpersonálními vztahy v armádě, zkoumá odolnost vůči zátěži v podmínkách válečných konfliktů, potažmo chování celých vojsk (armád) na bitevním poli a jejich psychologické dopady na civilní obyvatelstvo
 • psychologie zdraví - aplikuje psychologii na oblast osvěty zdraví a zdravého životního stylu a prevencí, pomáhá trpícím a nevyléčitelně nemocným a snaží se o podporu kvalitního a zdravého života od narození po smrt
 • psychologie životního prostředí (někdy též environmentální psychologie) - zaměřuje se na vzájemné vztahy mezi životním prostředím a lidským vnímáním, chováním a prožíváním

SpeciálníEditovat

 • biopsychologie - shromažďuje poznatky o biologicko-fyziologické determinaci psychiky
 • dějiny psychologie - zkoumá vývoj psychologického myšlení během času od nejstarších dob
 • farmakopsychologie - sleduje účinky chemických látek, drog, léků, atd. na psychiku
 • psychodiagnostika - zabývá se diagnostikou, tedy výzkumem vlastností konkrétního jedince s cílem poznat jeho vlastnosti, navrhnout vhodný způsob léčby či předvídat jeho budoucí chování
 • psycholingvistika - zajímá se o vztahy mezi myšlením a řečí u lidí
 • psychometrika - zabývá se konstrukcí testů a technikou měření mentálních schopností či osobnostních vlastností
 • zoopsychologie - zabývá se psychikou zvířat různého stupně vývoje

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

ReferenceEditovat

 1. PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. [s.l.]: Academia, 2004. ISBN 80-200-1086-6. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat