Paliativní péče

zdravotní péče poskytovaná pacientovi s nevyléčitelnou nemocí

Paliativní péče (česky útěšná či úlevná péče) je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Jejím cílem není zlepšení stavu klienta, ale pokojný a důstojný odchod bez bolestí. Podrobně o paliativní péči hovoří Doporučení (2004) 23 Výboru ministrů Rady Evropy O organizaci paliativní péče.

Potřeby pacientů v pokročilých stadiích nevyléčitelných nemocí a z nich plynoucí potřeba paliativní péče závisí na:

 • základním onemocnění
 • stupni jeho pokročilosti (pokročilá, ale relativně kompenzovaná stadia, preterminální a terminální stadia onemocnění)
 • přítomnosti více závažných onemocnění současně
 • pacientově věku a sociální situaci (míra sociální podpory ze strany rodiny a přátel, finanční situace apod.)
 • psychickém stavu (kognitivní a emoční stav, míra informovanosti, duchovní orientace atd.).

Podle komplexnosti péče nutné k udržení dobré kvality života je účelné dělit paliativní péči na obecnou a specializovanou.

Obecná paliativní péče

editovat

Obecnou paliativní péčí rozumíme dobrou klinickou praxi v situaci pokročilého onemocnění, která je poskytována zdravotníky v rámci jejich jednotlivých odborností. Jejím základem je sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu pacientova života (např. léčba nejčastějších symptomů, respekt k pacientově autonomii, citlivost a empatická komunikace s pacientem a jeho rodinou, manažerská zdatnost při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů, zajištění domácí ošetřovatelské péče atd.). Obecnou paliativní péči by měli umět poskytnout všichni zdravotníci s ohledem na specifika své odbornosti.

Specializovaná paliativní péče

editovat

Specializovaná paliativní péče je aktivní interdisciplinární péče poskytovaná pacientům a jejich rodinám týmem odborníků, kteří jsou v otázkách paliativní péče speciálně vzděláni a disponují potřebnými zkušenostmi. Poskytování paliativní péče je hlavní pracovní náplní tohoto týmu.

Základní formy specializované paliativní péče:

 • zařízení domácí paliativní péče, tj. domácí (případně „mobilní“) hospic
 • hospic jako samostatně stojící lůžkové zařízení poskytující specializovanou paliativní péči
 • oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických zařízení (tj. především v rámci nemocnic a léčeben)
 • konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení (nemocnice nebo léčebny)
 • specializovaná ambulance paliativní péče
 • denní stacionář paliativní péče („denní hospicový stacionář“)
 • zvláštní zařízení specializované paliativní péče (např. specializované poradny a tísňové linky, zařízení určená pro určité diagnostické skupiny atd.)

Česká republika

editovat

Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. rozeznává paliativní péči jako jeden z druhů zdravotní služby a jednoznačně ji zařazuje do systému zdravotní péče. Samotná definice paliativní péče je však v tomto zákoně velmi široká a soustředí se na účel jejího poskytování (§ 5, odst. 2 písm. h). Novela tohoto zákona platná od 1. 1. 2018 zahrnuje také pojem hospic (§ 44a).[1]

Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. uvádí paliativní péči jako jednu z forem péče hrazené ze zdravotního pojištění. Navazuje na něj úhradová vyhláška umožňující pojišťovnám nasmlouvat a proplácet mobilní specializovanou paliativní péči. Konkrétně se jedná o úhradu v odbornosti 926 – domácí paliativní péče, a to formou ošetřovacího dne.

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. upravuje pouze problematiku poskytování sociálních služeb ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.

Adresář služeb pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké na území ČR zveřejnila a udržuje organizace Cesta domů.[2]

Reference

editovat

Související články

editovat

Literatura

editovat
 • CIMMERMANNOVÁ, Tereza. Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1591-2

Externí odkazy

editovat