Lesní stráž

Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Má služební odznak a průkaz lesní stráže, ve kterém je zaznamenán územní obvod její působnosti.[1] Při výkonu činnosti má jako veřejná stráž status úřední osoby.

Lesní stráž vykonává činnost především v lese

Kdo ustanovuje lesní strážEditovat

Lesní stráž ustanovuje orgán státní správy lesů podle místa výkonu činnosti. Tím je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nejčastěji to tedy bude místně příslušný městský úřad nebo magistrát města, kde žádosti obvykle vyřizuje odbor životního prostředí. Lesní stráž s působností na území kraje ustanovuje místně příslušný krajský úřad. Tím je pokryt případ, když činnost lesní stráže má být vykonávána ve více správních obvodech obcí s rozšířenou působností.

Za svou činnost zodpovídá lesní stráž majiteli lesa, který požádal o její ustanovení, nebo orgánu státní správy lesů, pokud byla stráž jmenována z jeho podnětu. Je-li lesní stráž ustanovena z podnětu majitele lesa, může být od něj také za výkon této činnosti honorována.

Podmínky, které musí splňovat fyzická osobaEditovat

Lesní stráž musí splňovat následující podmínky: musí být občanem České republiky, musí být starší 21 let, nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, je svéprávná, je zdravotně způsobilá, prokázala znalost práv a povinností lesní stráže podle zákona a znalost souvisejících předpisů. Musí též složit předepsaný slib:

„Slibuji, že  jako lesní stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochranné služby v lesích, že  budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející lesní stráži.“

Oprávnění lesní strážeEditovat

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Přitom ale musí dodržovat zákon. Lesní stráž je oprávněna při své činnosti zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje zákon a ukládat a vybírat pokuty za přestupkyblokovém řízení.

 
Vozidlo lesní stráže (Lesná stráž TANAP Slovensko)

Pokutu může uložit např. tomu, kdo v lese kouří, odhazuje odpadky, ruší klid a ticho, krade vánoční stromky, táboří mimo vyhrazená místa, bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem, bez povolení sbírá semena lesních dřevin, apod. Lesní stráž je přitom oprávněna obrátit se na obecní policii nebo na Policii ČR, pokud nemůže sama zajistit splnění povinností.

Příslušníci lesní stráže mají oprávnění předvést osobu, které není schopna prokázat svou totožnost, na nejbližší oddělení Policie ČR.

Lesní stráž v okolních zemíchEditovat

V Bavorsku jsou lesní stráží policisté, zaměstnanci státní správy lesů a osoby s příslušným povolením lesního úřadu. Lesní stráž má při výkonu své činnosti postavení policejního úředníka.[2]

V Rakousku má lesní stráž práva veřejné stráže a je při výkonu služby oprávněna nosit krátkou střelnou zbraň. Při své činnosti může např. vykázat z lesa osoby, které se dopustily porušení zákona.

Na Slovensku má člen lesní stráže podobná práva a povinnosti jako v Česku. Při výkonu služby je oprávněn nosit zbraň a při zachování potřebné opatrnosti ji použít v nutné obraně, při zneškodňování zvířat a k varovnému výstřelu.

V Polsku je lesní stráží zaměstnanec tzv. lesní služby. Lesní stráž se zabývá bojem s trestnými činy, přestupky a lesním pychem. Je oprávněna vést vyšetřování, vznášet obvinění, apod. Má právo nosit zbraň.

ReferenceEditovat

  1. § 38 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších změn
  2. Základní principy lesního práva v sousedních zemích 8.část - Ochrana lesů [nedostupný zdroj]

Externí odkazyEditovat