Krizová situace

typ krize definované českým zákonem

Krizovou situací je dle § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a dle § 2 písm. b) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu“. Ke zmíněným krizovým stavům je nutné ještě doplnit válečný stav, který je uveden v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, a v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb. Pojem krizová situace je velmi důležitý pro krizové řízení.

Typy krizových situacíEditovat

Typy krizových situací lze rozdělit dle příčiny vzniku a to na krizové situace zapříčiněné člověkem - antropogenní a nebo krizové situace zapříčiněné přírodními vlivy - přírodní. Mezi antropogenní krizové situace patří provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou a dále pak vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize. Přírodní krizové situace mají dvě zásadní podkategorie a to živelní pohromy a hromadné nákazy.

Krizové stavyEditovat

V současné době existují 4 druhy krizových stavů:

 1. Stav nebezpečí
 2. Nouzový stav
 3. Stav ohrožení státu
 4. Válečný stav

Stav nebezpečíEditovat

Tento stav může vyhlásit kterýkoliv hejtman kraje nebo primátor (pro Prahu) a to tehdy jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. Doba po kterou může vyhlášený stav trvat je omezena na 30 dní, ovšem v případě potřeby a pádných důvodů je možno požádat vládu o její prodloužení.

Nouzový stavEditovat

Pokud důvody pro vyhlášení stavu nebezpečí nepominuly, naopak jejich intenzita přesáhne hraniční mez a již nesplňují kritéria pro stav nebezpečí je třeba vyhlásit vyšší stupeň ohrožení a to nouzový stav, ten vyhlašuje vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Stav ohrožení státuEditovat

V případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy, je parlamentem České republiky vyhlášen stav ohrožení státu. Pro vyhlášení tohoto stavu je třeba, aby s jeho vyhlášením souhlasila nadpoloviční většina všech poslanců a nadpoloviční většina všech senátorů.

Válečný stavEditovat

Jedná se o nejzávažnější stav. Je vyhlašován parlamentem České republiky v situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Varovné signályEditovat

Všeobecná výstrahaEditovat

Při vyhlašování varovného signálu (Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin), „Všeobecná výstraha“, bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků pro vyrozumění obyvatelstva  o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Požární poplachEditovat

Dosud vyhlašovaný signál (Přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty) zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

Zkušební tónEditovat

Nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění "Zkouška sirén" se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin

Co dělat, když je vyhlášena „Všeobecná výstraha“Editovat

 • v případě, že zaslechnutí signálu  „Všeobecná výstraha“, okamžitě se ukrýt v nejbližší budově
 •  při ceste automobilem, zaparkovat automobil a vyhledat úkryt v nejbližší budově
 • v budově, ihned zavrít dveře a okna, siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů a jedů
 • zapnout rádio nebo televizi, sledujte místní hlášení
 • na základě vyžádání orgánů státní správy a samosprávy poskytnout pomoc pro zabezpečení záchranných opatření
 • do zavazadla si uložit doklady, peníze,  věci osobní potřeby, používané léky, náhradní oblečení
 • nachystat si potraviny a tekutiny na 3 dny pro každou osobu
 • na základě pokynů  se přesunout na stanovená  místa mimo krizovou oblast
 •  řídit  se pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

Co dělat obecně při ohroženíEditovat

 • zachovat klid a rozvahu
 • získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního (městského) úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
 • varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
 • nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy
 •  mít na paměti, že  telefonní síť je v tuto dobu přetížena
 • nepodceňovat situaci
 • pomáhat starým a nemohoucím lidem
 • respektovat pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy
 • při pomoci, upozorněte na sebe tím, že na kliku bytu (domu) nebo z okna pověsíte bílý ručník (prostěradlo), jako znamení pro záchranné složky


Související legislativaEditovat

 • Ústava České republiky
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • Krizové zákony: č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů; č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů; č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zvláštní zákony: č. 12/2002 Sb., o státní pomoci

LiteraturaEditovat

 • § 3 odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení
 • čl. 5 odst. 1) ústavního zákona č, 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
 • čl. 7 odst. 1) ústavního zákona č, 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
 • čl. 43 odst. 1) zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • HZS Moravskoslezského kraje. Krizové a havarijní plánování. http://www.hzscr.cz/clanek/krizove-rizeni-a-cnp-ke-stazeni-ff.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d