Konduktivita

fyzikální veličina, vyjadřující schopnost látky vést elektrický proud, materiálová konstanta. Převrácená hodnota rezistivity (neboli měrného elektrického odporu)

Konduktivita (též měrná elektrická vodivost) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost látky dobře vést elektrický proud. Látka, která je dobrým vodičem, má vysokou hodnotu konduktivity, špatně vodící látky mají nízkou hodnotu konduktivity. Konduktivita závisí na teplotě (viz též teplotní součinitel elektrického odporu), zejména u polovodičů je tato závislost velmi významná.

Značení

editovat

Výpočet

editovat

Konduktivitu lze vyjádřit jako převrácenou hodnotou rezistivity, tzn.

 

Pokud je známa elektrická vodivost jednolitého bloku látky, je možno konduktivitu vypočítat podle vztahu

 ,

kde l je délka tělesa, na které je přiložené napětí, S je obsah kolmého průřezu, G je elektrická vodivost tělesa.

Příklad hodnot

editovat

Ukázka typických hodnot konduktivity běžných látek při 0 °C.

Látka Konduktivita [MS·m−1]
Cín 5,9
Hliník 37
Měď 56
Olovo 4,8
Platina 9,5
Rtuť 1,0
Stříbro 63
Měkká ocel 5–10
Bakelit ~1 nS·m−1
Keramika ~0,1–100 pS·m−1
Sklo ~1–10 pS·m−1
Informativní hodnoty konduktivit
Jednotka Vodiče Polovodiče Izolanty
S/m 105 až 108 10−8 až 106 <10−6
S/cm 103 až 106 10−10 až 104 <10−8
S.m/mm2 10−1 až 102 10−14 až 100 <10−12

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat