In je latinská předpona nebo předložka, která se dostala i do mnoha jiných jazyků s převzatými slovy (předpona) a souslovími (předložka). Ze společného indoevropského základu souvisí s podobnými předponami a předložkami i v germánských a románských jazycích. Obojí má poměrně široký význam, který často závisí na kontextu.

Předpona editovat

Předpona in obměňuje význam základu slova ve dvojím možném smyslu, totiž místním:

 • v (se slovesy klidu, „kde?“, například in-sum, jsem uvnitř)
 • do (se slovesy pohybu „kam?“, například in-curro, vbíhám)[1]

nebo jako zápor:

 • ne (in-nocens, ne-škodný; in-capax, ne-schopný)[1]

Předložka editovat

Jako obecně indoevropská předložka má in význam místní, podobně jako v angličtině a němčině nebo jako příbuzné řecké a románské "en".[1]

Vybrané příklady editovat

 • in absentia – v nepřítomnosti
 • in abstracto – v abstraktním smyslu, abstraktně
 • in aeternum – na věky, navěky
 • in articulo mortis – v očekávání smrti, v okamžiku smrti
 • in angustiis – v nesnázích, v tísni
 • in bianco – nevyplněná listina (formulář), neúplně vyplněný tiskopis
 • in camera – důvěrně, mezi čtyřma očima
 • in concreto – v daném případě (konkrétně)
 • in conspectu omnium – přede všemi
 • in continuo – souvisle, nepřetržitě, nepřerývaně, v souvislosti, kontinuálně
 • in contumacia – v nepřítomnosti, kontumačně (kontumačním způsobem)
 • in corpore – v plném počtu, hromadně
 • in die – v den; denně, za den (na lékařských předpisech)
 • in dorso – na rubu (listiny, bankovky apod.)
 • in dubiis – v pochybných případech, v případě pochybností (právnický termín)
 • in duplo – ve dvou exemplářích, dvojmo, dvojitě
 • in effectu – ve skutečnosti, skutečně (reálně)
 • in effigie – v obraze, obrazově, obrazně
 • in eventum – pro případ
 • in extenso – v celé šíři, v plném rozsahu, podrobně, obšírně
 • in extremis – krátce před smrtí, v posledních chvilkách života
 • in facto – skutečně, opravdu, bezesporu
 • in fascibus – ve svazcích, ve svazečcích (na lékařských předpisech)
 • in favorem – ve prospěch, k dobru
 • in fine – na konci (užíváno při citaci závěrečných částí ustanovení právních předpisů, např. formulací „§ 7 odst. 2 in fine občanského zákoníku“ je citována jen poslední věta daného ustanovení)
 • in flagranti – (přistihnout) při činu (nejčastěji v případech manželské či partnerské nevěry)
 • in floribus – v květu, v rozkvětu, v rozpuku, na vrcholu (slávy, moci, úspěchů, činnosti, práce apod.)
 • in foliis – v listech, fóliích (na lékařských předpisech)
 • in folio – v rozměru jednou přeloženého archu
 • in futuro – v budoucnu
 • in futurum – pro budoucnost
 • in genere – všeobecně, povšechně, obecně
 • in globo – úhrnem, souhrnně
 • in globulis – v kuličkách (na lékařských předpisech)
 • in granis – v zrnech (na lékařských předpisech)
 • in hoc casu – v tom případě
 • in honorem – k poctě, na počest
 • in infidelibus – součást titulu biskupa
 • in infinitum – do nekonečna, bez konce (také ad infinitum), v nekonečnu
 • in loco – v místě, na místě, zde, tady
 • in margine – na okraji, mimochodem (poznámka mimo)
 • in medias res – doprostřed událostí, k jádru věci, bez dlouhých okolků
 • in mediis rebus – v jádru věci, k podstatě problému, uprostřed události
 • in memoriam – na památku, na paměť, posmrtně, k připomenutí
 • in merito – v podstatě, konkrétně, ve věci samé (také v meritu věci)
 • in natura – osobně, naturálně, v přirozené podobě
 • in nomine Domini – ve jménu Páně
 • in nuce – v jádru, v kostce, v souhrnu, stručně
 • in optima forma – v nejlepší formě, v optimálním tvaru
 • in originali – originálně, původně, v původním znění
 • in pace – v míru, v pokoji, pokojně, mírumilovně
 • in partes aequales – na stejné části, ve stejných částech (na lékařských předpisech)
 • in partibus infidelium – "v krajích nevěřících", původně misijní biskup bez vlastní diecéze, nyní titulární biskup
 • in pectorejmenování neoznámené jmenovitě (úmyslně tajené), užíváno při jmenování kardinálů papežem
 • in perpetuam memoriam – na věčnou paměť
 • in perpetuum – navěky, věčně, navždy, provždy, napořád
 • in persona – osobně, sám
 • in petto (italsky) – na srdci, na mysli (kardinál jmenovaný papežem, ale veřejně dosud neoznámený)
 • in publico – na veřejnosti, veřejně
 • in puncto – v tomto bodě, ohledně tohoto bodu, co se toho týče
 • in re – ve věci, ohledně
 • in regula – vzhledem k pravidlu (zvyklostem)
 • in residuo – v zásobě
 • in rotulis – v pecičkách, v pokroutkách, v čočkách (na lékařských předpisech)
 • in saecula saeculorum – až na věky, na věky věků
 • in saldo – zůstat dlužen, v dluhu
 • in scatula – v krabičce, ve škatulce (na lékařských předpisech)
 • in situ – na původním místě, ve své správné poloze – správné místo studia nějakého děje, jevu či procesu
 • in spe – v naději, v očekávání, budoucí, příští, nastávající
 • in specie – zvláště, obzvláště, zejména, hlavně, speciálně takto
 • in statu nascendi – ve stádiu zrodu, ve stavu vzniku
 • in statu quo – v nynějším stavu, v dosavadní podobě, nyní, právě teď
 • in statu quo ante – v dřívějším stavu, v předchozí podobě, dříve
 • in summa – dohromady, úhrnem, souhrnně, celkem, jedním slovem, krátce řečeno
 • in summo gradu – svrchovaně
 • in tabulis – v tabulích, v tabulkách (na lékařských předpisech)
 • in tabulettis – v tabletách (na lékařských předpisech)
 • in terminis – v mezích
 • in termino – v určité době, v termínu
 • in toto – v celku, vůbec, celkem
 • in transitu – přechodně
 • in usum – k užitku, k použití, užitečně
 • in vase clauso – v uzavřené nádobě (na lékařských předpisech)
 • in vicem – vzájemně, pospolitě
 • in vitro – v lahvi, ve skle, například na lékařských předpisech; mimo tělo živého organismu (např. ve zkumavce, v inkubátoru apod.)
 • in vivo – za života, během života, v průběhu života
 • in utero – v děloze

Odkazy editovat

Literatura editovat

 • Langenscheidts Wörterbuch Lateinisch-Deutsch. Berlin 1994, str. 305-306.
 • PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0607-9. 

Reference editovat

 1. a b c Langenscheidts Wörterbuch Lateinisch-Deutsch, heslo "in"