In (latina)

In je latinská předpona nebo předložka, která se dostala i do mnoha jiných jazyků s převzatými slovy (předpona) a souslovími (předložka). Ze společného indoevropského základu souvisí s podobnými předponami a předložkami i v germánských a románských jazycích. Obojí má poměrně široký význam, který často závisí na kontextu.

PředponaEditovat

Předpona in obměňuje význam základu slova ve dvojím možném smyslu, totiž místním:

 • v (se slovesy klidu, „kde?“, například in-sum, jsem uvnitř)
 • do (se slovesy pohybu „kam?“, například in-curro, vbíhám)[1]

nebo jako zápor:

 • ne (in-nocens, ne-škodný; in-capax, ne-schopný)[1]

PředložkaEditovat

Jako obecně indoevropská předložka má in význam místní, podobně jako v angličtině a němčině nebo jako příbuzné řecké a románské "en".[1]

Vybrané příkladyEditovat

 • in absentia - v nepřítomnosti
 • in abstracto - v abstraktním smyslu, abstraktně
 • in aeternum - na věky, navěky
 • in articulo mortis - v očekávání smrti, v okamžiku smrti
 • in angustiis - v nesnázích, v tísni
 • in bianco - nevyplněná listina (formulář), neúplně vyplněný tiskopis
 • in camera - důvěrně, mezi čtyřma očima
 • in concreto - v daném případě (konkrétně)
 • in conspectu omnium - přede všemi
 • in continuo - souvisle, nepřetržitě, nepřerývaně, v souvislosti, kontinuálně
 • in contumacia - v nepřítomnosti, kontumačně (kontumačním způsobem)
 • in corpore - v plném počtu, hromadně
 • in die - v den; denně, za den (na lékařských předpisech)
 • in dorso - na rubu (listiny, bankovky apod.)
 • in dubiis - v pochybných případech, v případě pochybností (právnický termín)
 • in duplo - ve dvou exemplářích, dvojmo, dvojitě
 • in effectu - ve skutečnosti, skutečně (reálně)
 • in effigie - v obraze, obrazově, obrazně
 • in eventum - pro případ
 • in extenso - v celé šíři, v plném rozsahu, podrobně, obšírně
 • in extremis - krátce před smrtí, v posledních chvilkách života
 • in facto - skutečně, opravdu, bezesporu
 • in fascibus - ve svazcích, ve svazečcích (na lékařských předpisech)
 • in favorem - ve prospěch, k dobru
 • in fine - na konci (užíváno při citaci závěrečných částí ustanovení právních předpisů, např. formulací „§ 7 odst. 2 in fine občanského zákoníku“ je citována jen poslední věta daného ustanovení)
 • in flagranti - přistihnout při činu (nejčastěji v případech manželské či partnerské nevěry)
 • in floribus - v květu, v rozkvětu, v rozpuku, na vrcholu (slávy, moci, úspěchů, činnosti, práce apod.)
 • in foliis - v listech, fóliích (na lékařských předpisech)
 • in folio - v rozměru jednou přeloženého archu
 • in futuro - v budoucnu
 • in futurum - pro budoucnost
 • in genere - všeobecně, povšechně, obecně
 • in globo - úhrnem, souhrnně
 • in globulis - v kuličkách (na lékařských předpisech)
 • in granis - v zrnech (na lékařských předpisech)
 • in hoc casu - v tom případě
 • in honorem - k poctě, na počest
 • in infidelibus - součást titulu biskupa
 • in infinitum - do nekonečna, bez konce (také ad infinitum), v nekonečnu
 • in loco - v místě, na místě, zde, tady
 • in margine - na okraji, mimochodem (poznámka mimo)
 • in medias res - doprostřed událostí, k jádru věci, bez dlouhých okolků
 • in mediis rebus - v jádru věci, k podstatě problému, uprostřed události
 • in memoriam - na památku, na paměť, posmrtně, k připomenutí
 • in merito - v podstatě, konkrétně, ve věci samé (také v meritu věci)
 • in natura - osobně, naturálně, v přirozené podobě
 • in nomine Domini - ve jménu Páně
 • in nuce - v jádru, v kostce, v souhrnu, stručně
 • in optima forma - v nejlepší formě, v optimálním tvaru
 • in originali - originálně, původně, v původním znění
 • in pace - v míru, v pokoji, pokojně, mírumilovně
 • in partes aequales - na stejné části, ve stejných částech (na lékařských předpisech)
 • in partibus infidelium - původně misijní biskup bez vlastní diecéze, nyní titulární biskup
 • in pectore - jmenování neoznámené jmenovitě (úmyslně tajené), užíváno při jmenování kardinálů papežem
 • in perpetuam memoriam - na věčnou paměť
 • in perpetuum - navěky, věčně, navždy, provždy, napořád
 • in persona - osobně, sám
 • in petto - na srdci, na mysli (kardinál jmenovaný papežem, ale veřejně dosud neoznámený)
 • in publico - na veřejnosti, veřejně
 • in puncto - v tomto bodě, ohledně tohoto bodu, co se toho týče
 • in re - ve věci, ohledně
 • in regula - vzhledem k pravidlu (zvyklostem)
 • in residuo - v zásobě
 • in rotulis - v pecičkách, v pokroutkách, v čočkách (na lékařských předpisech)
 • in saecula saeculorum - až na věky, na věky věků
 • in saldo - zůstat dlužen, v dluhu
 • in scatula - v krabičce, ve škatulce (na lékařských předpisech)
 • in situ - na původním místě, ve své správné poloze - správné místo studia nějakého děje, jevu či procesu
 • in spe - v naději, v očekávání, budoucí, příští, nastávající
 • in specie - zvláště, obzvláště, zejména, hlavně, speciálně takto
 • in statu nascendi - ve stádiu zrodu, ve stavu vzniku
 • in statu quo - v nynějším stavu, v dosavadní podobě, nyní, právě teď
 • in statu quo ante - v dřívějším stavu, v předchozí podobě, dříve
 • in summa - dohromady, úhrnem, souhrnně, celkem, jedním slovem, krátce řečeno
 • in summo gradu - svrchovaně
 • in tabulis - v tabulích, v tabulkách (na lékařských předpisech)
 • in tabulettis - v tabletách (na lékařských předpisech)
 • in terminis - v mezích
 • in termino - v určité době, v termínu
 • in toto - v celku, vůbec, celkem
 • in tranzitu - přechodně
 • in usum - k užitku, k použití, užitečně
 • in vase clauso - v uzavřené nádobě (na lékařských předpisech)
 • in vicem - vzájemně, pospolitě
 • in vitro - v lahvi, ve skle, například na lékařských předpisech; mimo tělo živého organismu (např. ve zkumavce, v inkubátoru apod.)
 • in vivo - za života, během života, v průběhu života
 • in utero - v děloze

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • Langenscheidts Wörterbuch Lateinisch-Deutsch. Berlin 1994, str. 305-306.
 • PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0607-9. 

ReferenceEditovat

 1. a b c Langenscheidts Wörterbuch Lateinisch-Deutsch, heslo "in"