Diskuse:Fa-lun-kung

Přidat diskusi
Aktivní diskuse
Archivy
Archivy:

Prosím českyEditovat

Je mi až stydno, když musím upozorňovat na tak základní věc: budiž psáno česky v českých textech, anglicky v anglických, atp. Chceme-li uvést nějaké cizí podoby názvu, budiž tak uvedeny.

Budiž užíván přednostně ČESKÝ TVAR V ČESKÉM TEXTU.

Stejně jako je české heslo např. Londýn nebo Kijev a ne London nebo Kiïв, tak se zavedlo a osvědčilo a je považováno za správné v češtině uvádění čínského znění v českém přepisu u jmen osob, zeměpisných útvarů (pokud se nepřekládá podle významu jako např. Žlutá řeka) spolků, hnutí, institucí a podobně. Píšeme proto Jang-c'ťiang, Mao Ce-tung atp. Tedy toto heslo má být Falun Kung, v pchin-jinu: Falun Gong, ne naopak, přestože v některých případech převážilo a ujalo se české znění podle psané podoby, jako např. Hongkong, Peking, tedy vůči čínskému znění odlišněji.

Tosek (diskuse) 18. 9. 2012, 14:29 (UTC)

Dovolím si reagovat
Tento problém má dvě roviny:
1) Předpokládám, že ve Vaší větě "se zavedlo a osvědčilo a je považováno za správné v češtině uvádění čínského znění v českém přepisu" myslíte slovem "v češtině" ve skutečnosti "v češtině na wikipedii", kde skutečně (zatím stále ještě) přepisujeme českou transkripcí. Pokud "v češtině" znamená skutečně v češtině, pak Vás musím opravit, neboť v češtině se používá (tj. je zaveden, osvědčil se a je považován za správný) i pinyin (čím dál uzuálněji) a pro jeho používání (např. i na wikipedii) hovoří to, že je používán 1. v Číně, 2. v ČR při výuce čínštiny, 3. v mnoha cizojazyčných textech (vydaných v jiných státech v tamějším jazyce), 4. v novějších českých překladech i odborných publikacích (vč. např. překladů od Oldřicha Krále, 5. je mezinárodním standardem podle ISO.
2) I pokud ve shodě s wiki přepisujete čínské znaky v české transkripci, názvy článků uvádíme v podobě, pod kterou je to, o čem článek pojednává, nejvíce známo. Je tedy potřeba určit, pod jakým názvem je Falun Gong v ČR znám, potažmo jak se tento název začleňuje do českého jazyka (přepis ze znaků českou transkripcí nebo přejímání cizího slova v určité, v tomto případě mezinárodní, podobě). Mimo faktického úzu použití názvu Falun Gong především předpokládám dobrou víru, viz pozn. 2 v článku "Falun Gong je přepis z čínštiny v mezinárodní transkripci zvané pinyin. V českém prostředí se užívá český přepis čínštiny, podle kterého se pojem „Falun Gong“ přepíše jako „Fa-lun-kung“. Avšak i čeští příznivci hnutí používají název v mezinárodním přepisu (Pavel Šindelář: „Religionistika v informační pavučině“, in: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno 2007, roč. 5, č. 1, s. 11, pozn. 18.), proto je v tomto článku také používán přepis Falung Gong" a dokud se neprokáže opak, je myslím zbytečné název měnit. (Ostatně např. dle google (česky) je výrazně častější použití Falun Gong.) WikiHannibal (diskuse) 20. 9. 2012, 18:13 (UTC)
Rozumím - myslím - tomuto (nejen Vašemu, to je ostatně můj motiv) chápání věci: jste příznivcem čínské vzdělanosti a kulturní návaznosti na ni a uznáváte právo na respekt k čínskému zájmu na zcela praktickém užívání pchinjinu.
To ale nemá měnit nebo rušit to, že i čeština má svá pravidla a v češtině mají být respektována, což nijak nesnižuje respekt k vůli Číňanů k používání tohoto přepisu. Takovým pravidlem je upřednostňovat český přepis promluv, a tím i textů, v jazycích rodilými mluvčími zapisovaných jinými znakovými sadami (abecedami). To se tedy týká nejen východních jazyků, písmově vázaných na čínské znaky, ale i jiných, jako jsou arabština a písma na ní navazující, jako jsou cyrilická písma vč. azbuky, hebrejské písmo a podobně. Českým přepisem se rozumí nápodoba původního znění použitím znaků české abecedy.
Užívání jiných postupů je neinformovanými lidmi pociťováno jako neústrojné. Je to podobné, jako nadbytečné užívání anglicizmů, nyní velmi "populární", podobně, jako byly dříve "populární" rusizmy a ještě dříve germanizmy
Tosek (diskuse) 24. 9. 2012, 13:19 (UTC)
Souhrnně je možno konstatovat, že je možné držet se pravidel spisovného jazyka českého a je také možné v různé míře na ně rezignovat. Např. vzdát se ho ve prospěch nářečí či slangu, kterým je nesporně i odborný slang, ve kterém se užívají i slova z jiných jazyků, která nejsou obecně přijatá do běžné češtiny, která nelze v zájmu srozumitelnosti bez vysvětlení v běžných promluvách a textech používat. Obdobně platí i tzv. přepis do češtiny, který ovšem není jen nějaký jev sám pro sebe, jak se mnozí domnívají, ale jde o překlad do češtiny, při kterém se převádí i některá jména a názvy do češtiny. Nejčastěji zachováním původního pravopisu, to u latinkových jazyků, nebo přepisem do české abecedy podle zvukové podoby u ostatních jazyků. Někdy jde o jméno zavedené s ustáleným českým tvarem, kterému se pak dává přednost.
Vámi uváděný hlavní okruh argumentace se týká onoho odborného či spíše odbornického úzu, který je patrně vaším pramenem frekvence výskytu, který je ovšem mimo běžnou češtinu. Chtělo by se mi vršit příklady z mnoha jazyků či písem, která také mají "světově" stabilizovaný způsob přepisu, ale myslím, že o to nejde, to je asi zřejmé, proto přidám jen několik málo příkládků: hokejista Ovečkin, města Dilí, Šanghaj, politik Hočimin, terorista Bin Ládin. Podobně jako studenti čínštiny a podobní si upravují češtinu např. lidé českého původu po delším pobytu v cizině, lidé, kteří mají nedostatky ve slovní zásobě, kteří se učí jazyk nebo nějaký obor a podobně. Nic proti tomu.
Naproti tomu Wikipedie (počeštěný tvar!) má být v obecné spisovné češtině (není žádná čeština pro wikipedii), prostřednictvím které má ovšem vykládat a popisovat i odborná témata. Proto zavádění nečeského zápisu názvů a jmen z nelatinkových jazyků je prostě chyba, ať je v nějakém prostředí sebevíce rozšířená nebo oblíbená.
Tosek (diskuse) 26. 9. 2012, 12:22 (UTC)
Budu reagovat pouze na Vaši hlavní tezi týkající se mého bodu 1. (k bodu 2., který je ale pro název tohoto článku relevantnější, se, zdá se, nevyjadřujete), tj. tezi ve stručnosti shrnutou řekněme takto: "používat češtinu dle pravidel českého pravopisu" ("čeština má svá pravidla", "pravidel spisovného jazyka českého" atd.). Mohl bych Váš komentář rozebrat podrobněji, abychom zjistili, v čem přesně se naše názory liší a (asi) proč. Já totiž, možná překvapivě pro Vás, respektuji pravidla č. pravopisu a Vámi uváděné "respekt k čínskému zájmu", "odborný slang", "upravují češtinu" či Vaše příklady se problému či mého postoje netýkají, nebo jen vzdáleně. Dle pravidel se totiž čínština přepisuje dle odborného úzu, který tím stanovuje normu. Tento úzus se za 50 let od vytvoření české transkripce změnil, jak jsem se snažil doložit i body uvedenými v předchozím příspěvku. Tím se mění i norma, tj. "pravidla". Myslím, že v žádné aktuální normativní publikaci nenajdete, že činština se dle pravidel spisovné češtiny přepisuje transkripcí prof. Švarného, a Vaše znalosti pravidel č. pravopisu vycházejí řekněme z jejich intuitivního chápání. Pokud najdete, prosím informujte zde. Ale bez toho nelze tvrdit, že tato transkripce je jediný způsob přepisu dle pravidel českého pravopisu.
Na závěr pouze poznámku k jedné snad nejdůležitější "chybě" spíše pro případné další čtenáře diskuze. Český přepis čínštiny rozhodně není "překlad do češtiny, při kterém se převádí i některá jména a názvy do češtiny" - a nejde mi zde o použití slova překlad, ale o "některá jména a názvy". Český přepis čínštiny umožňuje přepsat všechna slova čínštiny, kdežto pro "některá jména a názvy" existují v jazyce jiné mechanismy, tj. to, o čem ve skutečnosti píšete a čeho se možná nevědomky týká i značná část Vaší argumentace (viz Vaše příklady jmen), je běžné přejímání cizích vlastních jmen s různým stupněm počeštění (v různé době různě a někdy i přejímání přejímky), které se týká jak "ne-latinkových" (často) tak latinkových (výjimečně) jazyků (Kanada, Alžběta II, Kryštof Kolumbus, a také Konfucius a jiné nelatinkové, i ten Váš Hočimin (v přepisu vietnamštiny by to bylo Ho Či Min) a uvedená města; ostatně i "Falun Kung" není dle české transkripce). WikiHannibal (diskuse) 26. 9. 2012, 23:56 (UTC)
Vidím, že není (nejen váš osobní) zájem o respektování obecného českého úzu. To ale nemění nic na jeho prospěšnosti a patřičnosti.
Jen stručně odkážu na poznámky českých autorů Bucherta a Fridricha o potřebě držet se skutečné češtiny na cinstina.cz. Je sice běžné, že odborníci užívají (i rozsáhle a běžně) nezdomácnělá cizí slova, obraty a pravopis, ale pro běžnou veřejnost, a tedy i encyklopedii tento způsob psaní pouhou cizí transkripcí je nevhodný. To je výsledek mnohonásobné praxe postupného zdomácňování cizích jmen a pojmů. Ani článek Český přepis čínštiny se o "vašem" způsobu nezmiňuje.
A vaše odkazování na "žádnou aktuální normativní publikaci" je pak zcela demagogické, protože naprosto neurčité, stejně jako ignorace tvoření českých slov jako součást kvalitního překladu (nejde totiž o pouhou transkripci) cizích slov včetně jmen (Hočimin atd.). Tosek (diskuse) 27. 12. 2012, 00:37 (UTC)

Podle mojí zkušenosti je ve velkých českých médiích používán název Fa-lun-kung nebo Falun Kung. Pár odkazů: [1] [2] [3] [4] [5]. Z toho bych soudil, že jde o v českém prostředí zažitější označení. Vycházím i ze své zkušenosti, než jsem narazil na tento článek na wiki, znal jsem také jenom název Fa-lun-kung. Pokud je to podle Toska spárvný přepis, a zdá se že i podle významných českých médií, byl bych pro přesun na název Falun Kung nebo Fa-lun-kung. Jestli příznivci tohoto hnutí používají přepis Falun Gong není podle mě pro wikipedii rozhodující, používat by se měl očekávaný název. Tento a související články jsou bohužel silně poznamenány aktivitou příznivců hnutí, většína uváděných zdrojů je závislých, buď Velká epocha a pod., jedou tedy obsahově i formálně podle jednoho schématu včetně názvu. Asi tady není prakticky nikdo, kdo by se v tématu nějak silněji orientoval nebo měl čas ty články opravit, ale to neznamená, že bychom museli používat i jejich formu přepisu. Viz také Český přepis čínštiny a Wikipedie:Transkripce čínštiny nebo [6]. --Ladin (diskuse) 27. 12. 2012, 07:33 (UTC)

Nemám nic proti přejmenování, viz můj první příspěvek zde, bod 2, kde navrhuji totéž ("potřeba určit, pod jakým názvem je Falun Gong v ČR znám, potažmo jak se tento název začleňuje do českého jazyka"). Dosud jsem vycházel z pozn. 2 v článku a ze svého rychlého googlesearche (=> keep). Přepis Fa-lun-kung je správný přepis českou transkripcí, která se na wiki (zatím ;-) používá. Proč se na wiki používá (Wikipedie:Transkripce čínštiny), je jiná otázka (viz i debata s Tosek). Falun Kung, které navrhl Tosek pod dojmem, že se jedná o "český" tvar, není v souladu s českou transkripcí, a dle Vašich 5 odkazů ani s "územ" - je v nich pouze 1x, ve [7], což může být i tím, že se jedná o přímý překlad. --WikiHannibal (diskuse) 28. 12. 2012, 01:17 (UTC)
Přejmenování samozřejmě podporuji.
Přidávám ještě vysvětlení: Jsou dvě věci k rozlišení, které nejsou totéž. Jednak transkripce z východoasijských jazyků (např. pchin-jin a pin-yin) a překlad do češtiny, zpravidla (ale ne vždy) na základě přepisu, např. pchinjin. Jiné příklady: Shang-hai, Šang-hai, Šanghaj, Beijing, Pej-ťing, Peking; Mao Tse Dong, Mao Ce-tung, Mao Cetung. Proto není na závadu, že výsledný český ekvivalent (tj. fakticky překlad) není totožný s transkripcí (přepisem). Pro pojmy pociťované jako netradiční se z praktických důvodů zůstává u přepisu, u zavedených pojmů se postupuje dál, k překladu, tj. vytvoření a užívání českých slov, výjimečně (nikoliv osobních jmen) překlad jejich významu (Modrá řeka = Jang-c'-ťiang, Žlutá řeka, Tři soutěsky). Některé spíše výjimečné tyto překlady jsou stabilizované, zdomácnělé (jako Peking, bývala i verze Pekink). Do této kategorie patří i Falun Kung s možnou ucelenou variantou Falunkung, jako karate, kamikaze (kamikadze), Samsung, tajči, Hočimin, Hongkong. A pochopitelně se může tato celistvá česká podoba nelíbit těm, kteří jsou fanoušky originálního znění resp. transkripce. Tosek (diskuse) 28. 12. 2012, 23:40 (UTC)

1) Prosím pěkně transkripce slova Falun Gong generuje v transkripčním systému na: cinsky.cz překlad "Fa-lun Kung"? Stráka Wikipedie se přejmenovala na Fa-lun-kung, což je jiný tvar než generuje transkripční systém. Mají tedy na cinsky.cz vadný transkripční systém? 2) Osobně si myslím, že je celkem divné, že Wikipedie neuvádí Falun Gong, když je to oficiální název - Kniha o metodě Falun Gong vyšla v nakladatelství Vodnář pod názvem Falun Gong. Existuje Asociace Falun Gong ČR. Další kniha Zhuan Falun i oficiální stránky metody uvádějí Falun Gong. Trochu mi přijde, že překládat Falun Gong jako Fa-lun-kung je podobný nesmysl, jako překládat "Apple Computers" jako "Jablko Počítače". Asi nikdo nepřemýšlel tím směrem, že se jedná o název, značku, kterou si zvolil zakladatel metody a Asociace Falun Gong ČR, která jej v ČR reprezentuje. Podle mě je to otázka toho respektovat název, jaký si metoda zvolila a nevnucovat jí název jiný. Není to otázka toho zda použít pchinjin nebo českou transkripci, je to myslím spíše otázka respektu k oficiálnímu názvu metody. V těle článku se samozřejmě může uvést česká transkripce, ale primárně by se měl používat oficiální název Falun Gong.--Žen (diskuse) 4. 11. 2014, 02:10 (UTC)

Reakce veřejnosti na Falun GongEditovat

Zdravím všechny

Oceňuji, že někdo přidal reakce veřejnosti na Falun Gong do článku, ale v některých místech trochu nepřesně - doplnil jsem to a některé věci rozšířil. Zejména otázku homosexuality a ras jsem propojil s konkrétními přednáškami. Také doplnění o nevyčleňování se ze společnosti nemělo zdroj a tak jsem dohledal podle přednášek a upravil.

Poslední sekci označenou jako Kritika vůči Falun Gongu jsem přejmenoval na (Témata vyučovaná zakladatelem Falun Gongu, která přitáhla pozornost a diskuse veřejnosti), protože se tam vůbec nepíše o kritice Falun Gongu, pouze se linkují příklady, kdy někdo reagoval na to, co zakladatel Falun Gongu řekl - buďto s tím nesouhlasil, nebo tím byl překvapen a podobně, což tam ani navíc není zmíněno. Vlastně se jedná o výčet vytržených citací z kontextu různých článků, které vyvolali nějakou diskusi u novinářů nebo jiných pozorovatelů a nejedná se o kritiku.

Odstavec o tom, že zakladatel Falun Gongu vlastní nějaký majetek - odkaz na zdroj je nefunkční a nelze z něj doplnit více informací a myšlenku rozšířit nebo uvést do kontextu. http://www.culteducation.com/reference/fa_lun_gong/falun344.html (nefunkční) Není jasné proč je toto téma kontroverzní nebo diskutované veřejností nebo koho vlastně toto téma přitahuje atd.

Poslední téma jsem přejmenoval na (Zakladatel označuje a lidskou dimenzi a lidskou rasu jako nízkou z hlediska úrovní vesmíru a praktikující Falun Gongu za ty, kteří směřují k vyšším úrovním vesmíru:) neboť původní pojmenování nemělo v kontextu informací pod ním logickou souvislost.

Díky --Žen (diskuse) 10. 6. 2014, 02:40 (UTC)

Taktéž zdravím. Předně sekce "Kritická vyjádření k Falun Gongu" kritiku měla než jste ji vy vymazal. Nicméně současný stav je dobrý a člověk, který to má v hlavě v pořádku, si z vypsaných bodů obrázek udělá (což se o zbývající části článku říct moc nedá). Vaši upravené větě jsem dal výstižnější tvar, aby byla náležitě v souvislosti s citací. Co se týče toho, proč je to kontroverzní: my normální lidé, kteří neprovozujeme Falun Gong, to tak vnímáme; samozřejmě pokud vám nepříjde kontroverzní, že David Copperfield je mág a levituje (předpokládám že jste to jen přehlédl), napíště to prosím zde - abych s vámi nemusel v budoucnu již vést řeč.
--90.179.206.199 23. 6. 2014, 00:42 (UTC)

Víte váš názor je poněkud útočný a to do encyklopedie nepatří. Pokud vás znervózňují z nějakého důvodu tyto jevy, nebo to, když o nich někdo hovoří je to váš osobní problém. Myslím že Wikipedie razí přístup "nebýt zlí". Encyklopedie není místo, kdy se umísťují osobní názory nebo osobní výzkum, ale odkazuje na různé výzkumy a knihy atd. Podle vás jsou některé věci nesmysli, ale to už o jiných věcech tvrdili jiní lidé v minulosti také a dnes se prokázali. V jednom období dokonce jistá "akademie věd" tvrdila, že vše důležité již bylo vynalezeno a není již o čem dále bádat. Jistě víte co znamená "paradigma" a že toto například vědecké paradigma má jisté hranice. Významní vědci vědí, že za tímto obecně vyučovaným a známým paradigmatem je mnoho a mnoho jevů, které se vymykají dosud předpokládaným zákonitostem a naprosto je popírají viz například takzvané paradoxy atd. je toho mnoho co neobsahuje obecné vědecké paradigma. Rozumím vám. Nemusíte se však bát, protože tady to nikdo nikomu nenutí. O levitaci hovoří řada lidí a náboženství - nemusíte z toho býti rozladěn. Nerozumím také proč jste rozladěn a proč uvádíte, že normální znamená v tyto jevy nevěřit. Každý si, jak správně píšete může vybrat podle vlastního rozumu a moudrosti nebo zkušeností a nepodléhá ve svobodném světě nějaké omezené normalizaci.

Jen pro zajímavost - jak byste jako "moderní vědec" vysvětlil vystoupení Davida Copperfielda, škoda že byl jeho záznam z YouTube stažen. Levitoval mezi dvěma otáčejícími se obručemi a také v uzavřeném skleněném akváriu z něhož potom vyletěl ven, vše na pódiu před stovkami lidí a televizními kamerami. Dokázal byste podat vědecké vysvětlení kromě jednoslovného zavržení jako "iluze", "nesmysl" nebo "podvod"? (samozřejmě to je pouze vedlejší otázka na vás - netýká se wikipedie) Přeji pěkný den a nic ve zlém jde jen o rozhovor. Mimochodem různé formy levitace hmoty (nikoliv člověka) již "moderní vědci" dokázali uskutečnit. --Žen (diskuse) 28. 6. 2014, 21:24 (UTC)


Editace 7.2.2014

Takže pane Žen. Pokud mi budete tvrdit, že David Copperfield levituje, že lidi ovládají mimozemšťani a že Falun Gong je jediná záchrana, nemůžu se s vámi bohužel rozumně dohodnout. Vaše další ezoterické myšlenky si můžete rozvíjet dle vaši libosti, nebudu na ně reagovat, nejste k tomu uzpůsoben ani vy, ani já.
Můj osobní názor je, že Falun Gong je kult, což můžu samozřejmě v článku podpořit nezávislými zdroji. A mé přesvědčení je, že takové věci propagovat nenechám. Současná podoba článku, který má propagační charakter, se mi nelíbí.
Závěrem: Do budoucna budu prosazovat to, aby z článku zmizely všechna tvrzení plynoucí ze zaujatých zdrojů, neboť se odkazujete na vaše vlastní internetové noviny a webovky. Podrobnosti ještě zjistím z pravidel, která ukládá wikipedie, neboť jsem zde nováčkem. Na wikipedii hledají informace lidé a obzvláště u tohoto tématu nechci, aby vpadli do sítí nějakého kultu. Pokusím se také dohledat pomoc od dalších přispěvovatelů z wikipedie. Postupně se chci dostat k podobě článku, který bude mít alespoň neutrální charakter.
Co se týče perzekuce v Číně, do budoucna hodlám dodat incident sebeupálení vašich členů. Vy o něm máte sice udělanou pěknou pohádku, že to zinscenovala čínská vláda, nicměně p. Rick Ross (na jehož institut se odkazuji ve článku) upálené osoby osobně navštívil a ty mu podaly úplně jinačí verzi.
Dále hodlám dodat informace o apokalyptické povaze vyučování leadra a povést analogii se Svědky Jehovovými, kteří předpovídají konec světa spevným datem skoro co druhý rok a to už přes 50 let.
Do článku do budoucna včlením informace od Ricka Rosse, který vás považuje za sektu.
S pozdravem, Daniel B.
--90.179.206.199 29. 6. 2014, 13:19 (UTC)

Dobrý den. Ano vaše negativní zaujetí je jasné. U "Odborníka" na studium sekt Ricka. A. Ross jste zapomněl uvést, že svoje poznatky přednášel na Chinese Academy of Social Sciences v Pekingu přidružené k Státní radě Čínské lidové republiky a jeho studii zveřejnila čínská akademie sociálních věd. Příhodná náhoda. Ohledně sebeupálení na náměstí Nebeského klidu v Peknigu - tento incident označila za falsifikát světová média - pan Rick. A. Ross je podle mě člověk ovlivňovaný čínským režimem.

Vaše pozitivní zaujetí taktéž. --90.179.206.199 18. 10. 2014, 13:16 (UTC)


Navrhuji vám, aby jste si domluvil schůzku s předním českým expertem na náboženská hnutí docentem Zdeňkem Vojtíškem a s ním o tématu podiskutoval. Nebo i přečetl jeho knihu Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí, která je plná zdrojů řady světových religionistů. Chápu ale váš zarytý názor - který vás směřuje držet se především studie Ricka. A. Rosse. Jeho závěry se ovšem rozcházejí s drtivou většinou světových religionistů.

Pokud se zamyslíte nad oběťmi sebeupálení na náměstí - proč nedovolil čínský režim, aby s nimi světová média udělali rozhovory? Proč jeden z přítomných členů armády či policie zasadil oběti ránu holí do zátylku. Proč seděli ti lidé v ochranných bandážích, když se údajně chtěli upálit (zabít)? Vy byste se oblékl do ochranné bandáže, kdybyste se chtěl zabít tím, že se upálíte? Asociace Falun Dafa uvedla, že toto nebyli praktikující Falun Gongu. Ani v textech Falun Gongu se sebevražda nedovoluje, natož aby se o ní nějak pojednávalo jako o součásti praxe! Vase obavy ze "sekty" Vás bohužel vedou hledat jejich opodstatnění - těch publikovali čínský režim a sním spojení lidé celkem dost, takže jistě něco najdete. Názor si udělejte sám, ale vezměte prosím v potaz, že se snadno můžete pod falešnými očerňujícími informacemi čínského režimu zapojovat do nespravedlivého očerňování jiných lidí. Jste svobodný jako my všichni a můžete si dělat co uznáte za vhodné v mezích zákona, ale musíte za to také nést zodpovědnost.

Opravdu vám doporučuji, aby jste si téma lépe nastudoval, neuváděl "vlastní názor" nebo "vlastní výzkum" a držel se faktů, aby zdroje čínského velvyslanectví v Praze, jehož texty jsou dosti zavádějící a neobávám se říci dokonce lživé uváděl jako názory čínského režimu, nikoliv jako obecně znám fakta.

Souhlasím s Vámi v jednom. Článek by měl mít neutrální tón. Vy ovšem představujete spíše negativní tón (já možná až příliš positivní, což souhlasím také není ideální). Vaše obavy podle mě nejsou na místě. Ale to je konec konců na Vás samotném. Každopádně se zde nechci s Vámi hádat. Pokud chcete propagovat nějakou nenávist, to sem opravdu nepatří. Pokud Vám jde skutečně o vyvážený, neutrální článek - pojďme se poradit o konkrétních věcech, které se Vám nezdají a můžeme je editovat nebo doplnit. To je můj návrh.--Žen (diskuse) 15. 10. 2014, 00:32 (UTC)


S panem Vojtiškem jsem mluvil před cca rokem. Materiály které mi předložil jsem si přečetl. Pan Vojtíšek nezaujímá k uskupením jako jste vy, negativní postoj, protože se domnívá, že to vede k větší izolaci takovéhoto uskupení ve společnosti a následnému zhoršení situace. To vede i k tomu, že takováto uskupení neoznačuje za sekty, ale za nová náboženská hnutí. Přecejen však existují kritéria, jak takovéto hnutí kategorizovat jakožto sektu v negativním slova smyslu a ty uvádí Rick Ross - váš Falun Gong pak za sektu označil. Co se týče pana Vojtíška, nebudu jej zde citovat, ale o Falun Gongu, resp. jeho leadrovi, velké mínění nemá. Mohu vás také informovat, že pan Vojtíšek spolupracuje se sdružením Sysifos (jistě znáte), tuhle jsem na jejich stránkách četl jeden jeho článek. Tvrdíte že názory Ricka Rosse se rozcházejí s drtivou většinou světových religionistů. To podloženo jistě nemáte nijak.
Oběti sebeupálení jsem se rozhodl neuvádět, je zde v tomto případě docela možné, že se o zinscenovaný incident jednalo a nebudu se tím proto zabývat.
Co se týče Čínské vlády, to že jste pronásledovaní a že vás označuje za sektu, neznamená že nejste sekta a že nemají pravdu, že mají pravdu však nutně neznamená, že mají právo toto dělat.
To co mi doporučujete je holá drzost. Vy se sám nedržíte faktů a mlžíte. Vy totiž asi nevíte kdo jsem, myslíte si, že jsem si dal jen tak do hledáčku Falun Gong, že jsem si něco od vás přečetl a semtam sem něco hodím. Já znám všechny texty leadra, četl jsem je až někdy do roku 2012 a učastnil jsem se i pár cvičení v Praze. Většinu textů jsem četl několikrát a znám i spoustu příspěvků z fóra pro praktikující. Některé věci znám doposud zpaměti. Vím všechno o tom, proč si myslíte, že to děláte a i co je v pozadi toho, že tady tak mlžíte; znám i důvody vašeho chování a vím i, čeho se díky Falun Gongu bojíte a co si myslíte, že dostanete; včetně samozřejmě toho, jak berete mě. Tím se zde tedy vůbec nechlubím, jestli vát to doposud nedošlo, tím vám oznamuji, jaký je k vám můj postoj a doufám, že pro příště ze mě nebudete dělat blbce. Jakmile vy začnete mlžit, tak si okamžitě vzpomenu na texty, které dosvědčují co tvrdím. Takže snad vám to bude pro příště jasné a ušetříte si i věci typu, že snad jsem zde nějak útočný - protože si začínáte vy. Můj názor na vás je, že jste sekta, definitivně.
Samozřejmě budu rád když se dohodneme a ušetří se tím zbytečná práce navíc. Ještě se ozvu.
--90.179.206.199 15. 10. 2014, 16:16 (UTC)

Dobrý den. Vaše příspěvky do encyklopedie by neměli být Vašimi názory. Encyklopedie nemá uvádět vlastní výzkum wikipedistů, ale linkovat a citovat hodnověrné nezávislé zdroje (samozřejmě pokud takové jsou, někdy neexistují). Pokud někdo něco studuje a potom dojde k vlastním závěrům a chce je prezentovat veřejnosti jako svoje názory, tato názory a výzkumy ovšem nejsou encyklopedickou záležitostí a jak mě wikipedisté informovali nepatří na encyklopedii. Z vašich textů a reakcí je cítit, že máte silné přesvědčení o tom, že jste vše pochopil v plné šíři a možném rozsahu a nyní máte povinnost o tom informovat veřejnost. Někdy svoje vlastní pochopení uvádíte jako učení Falun Gongu. Wikipedie:Žádný vlastní výzkum Wikipedie:Věrohodné zdroje Wikipedie:Ověřitelnost Wikipedie:Co Wikipedie není--Žen (diskuse) 16. 10. 2014, 22:16 (UTC)

Dobrý den, děkuji za toto upozornění, snad jste si pravidla také prostudoval a budete se jimi již také řídit. --90.179.206.199 18. 10. 2014, 13:12 (UTC)

Změny 15.10.Editovat

Upravil jsem další nepřesnost - někdo zde uvedl, že pokud s praxí Falun Gong lidé přestanou ztratí Kolo Zákona - Falun - to se v textech Falun Gongu bohužel neuvádí. NESPRÁVNÁ INFORMACE vycházející pravděpodobně z vlastního (nedokonalého) výzkumu.

 • v textech se uvádí, že pokud "nechcete praktikovat kultivaci, Kolo Zákona by s vámi nezůstalo, ani kdybych mu to přikázal". Dále se uvádí, že pokud bude praktikující přimíchávat do praxe další věci, tedy že bude dělat něco jiného než Falun Gong, tak se mu tohle kolo nenávratně pokřiví. Vám asi nedochází, co tím chci říct a proč to píšu: dávám tím normálním lidem najevo, že jako každá jiná sekta i zde si její leader připoutává následovníky psychickou manipulací.
  • Rozumím - jde o nedorozumění. Jak jsem psal výše, Vaše příspěvky do encyklopedie by neměli být Vašimi názory. Encyklopedie nemá uvádět vlastní výzkum wikipedistů, ale linkovat a citovat hodnověrné nezávislé zdroje. Pokud někdo něco studuje a potom dojde k vlastním závěrům a chce je prezentovat veřejnosti jako svoje názory, tyto názory a výzkumy ovšem nejsou encyklopedickou záležitostí a jak mě wikipedisté informovali nepatří na encyklopedii Wikipedie:Žádný vlastní výzkum. Z vašich textů a reakcí je cítit, že máte silné přesvědčení o tom, že jste vše pochopil v plné šíři a možném rozsahu a nyní máte povinnost o tom informovat veřejnost. Někdy svoje vlastní pochopení uvádíte jako učení Falun Gongu. Napsal jste "pokud s praxí Falun Gong lidé přestanou ztratí Kolo Zákona". Pokud se uvádí, že někdo něco řekl, je třeba použít přesnou citaci s uvedením zdroje. To není nesprávné ale i tak se může jednat o vytrhávání věcí z kontextu a zavádění. Nejlépe je nechat odkaz na celý text, který si může čtenář prostudovat. Vaše formulace byla nepřesná neboť je to vaše formulace, kterou jste vytvořil na základě vlastního pochopení a uvádíte ji v duchu, že je to citace učení Falun Gongu. Pokud text není citací, ani neuvádí zdroj může zkreslovat původní výroky někoho. --Žen (diskuse) 16. 10. 2014, 23:41 (UTC)

Narození zakladatele Falun Gongu. Kdy se narodil historický buddha v Indi není známo :) navíc sám Li Hongzhi veřejně prohlásil, že on není jeho reinkarnací. NESPRÁVNÁ INFORMACE, která navíc očerňuje zmiňovanou osobu. Možná že Čínský režim, který je uváděn jako zdroj informace, má speciální znalosti. Nebylo by divu, neboť si nyní nárokuje právo určovat, kdo je dalším žijícím převtělením dalajlámy a tohoto člověka dosadit jako duchovního vůdce Tibetu, nutno dodat, že tento člověk bude velmi pravděpodobně pod vlivem a vedením komunistické strany. To je totiž záměr tohoto nařízení - absolutní moc nad vším.

 • " Podle čínského lunárního kalendáře 8. den 4. lunárního měsíce se soudí, že tento den se narodil Sakyamuni, zakladatel budhismu a 13. května 1951 byl právě tento den. " Zdroj:Cinska ambasada. Nevím jestli se to ví či neví, kdy měl zemřít ježíš se taky neví ale bereme že na velikonoce; nevím co toto datum "narození" Buddhy znamená pro Číňany, ale vy to nevíte taky. --90.179.206.199 15. 10. 2014, 15:42 (UTC)
  • Rozumím, pokud jasně citujete a linkujete zdroj, je to srozumitelné.--Žen (diskuse) 16. 10. 2014, 23:41 (UTC)

Nechybí nadpřirozený nádech - nechápu co je toto za encyklopedickou informaci - mě to přijde jako VLASTNÍ HODNOCENÍ.

 • encyklopedii čtou povětšinou normální lidé, takoví většinou nejsou členy nějaké sekty a nevěří v levitujícího Copperfielda, dutý měsíc a další věci. Pakliže Li Hongzhi o těch svých mistrech mluví tak, že měli kdoví jaké nadpřirozené schopnosti, tak co je špatného na "nadpřirozený nádech"?
  • Jak jsem psal výše, Vaše příspěvky do encyklopedie by neměli být Vašimi názory nebo Vaším osobním hodnocením - to do encyklopedie nepatří Wikipedie:Žádný vlastní výzkum. Nevím zda to chcete přijmout. Encyklopedie má linkovat a citovat hodnověrné nezávislé zdroje Wikipedie:Věrohodné zdroje Wikipedie:Ověřitelnost. Samozřejmě pokud je onen popis "nadpřirozený nádech" encyklopedicky významný, potom jej ponechejte. --Žen (diskuse) 16. 10. 2014, 23:41 (UTC)

"Pouze Falun Gong může člověka dovézt k opravdovému dovršení (osvícení)" - NESPRÁVNÁ INFORMACE vycházející pravděpodobně z vlastního (nedokonalého) výzkumu. V textech Falun Gongu se uvádí, že existuje řada pravověrných náboženství, která mohou člověka spasit (křesťanství, judaismus, taoismus, buddhismus atd.) Jediné co se v textech řeší je otázka "spasení hlavního vědomí neboli hlavní prapůvodní duše" a o tom, jaké vědomí různé metody kultivují a vedou ke spasení... je to na dlouhý rozbor ale je jasné, že uvedená citace je zavádějící. --90.179.206.199 15. 10. 2014, 15:42 (UTC)

 • Mlžíte. Li Hongzhi opakovaně ve svých přednáškách zmiňuje, že sice existuje mnoho pravověrných cest, ale Falun Gong vždy vyzdvihuje jako nejlepší ze všech, můžu i citovat, řekl Falun Gong je "Nejpřímější a největší zkratka". Moc dobře víte, že Li Hongzhi toto o Falun Gongu tvrdí, ať už přímo, tak nepřímo. Moc dobře taky víte, že se nepřímo řadí nad všechny bohy, ve které kdy lidé věřili. Jooo...teď jste mi tím něco připomněl, co ještě do textu dodám - to jak tvrdí, že pouze Falun Gong poskytuje kultivujícímu opravdovou spásu, že ostatní náboženství, jako buddhismus a křesťanství, zachraňují jen "pomocnou duši člověka", tedy ne toho člověka samotného - že ho vlastně podvádí; že mu nalhávají že půjde do ráje, ale on vlastně nikam nepůjde; že jedině on to dokáže. Vidíte pane Žen? My to tady společně uvedeme všechno pěkně na jasnou míru. --90.179.206.199 15. 10. 2014, 15:42 (UTC)
  • Znovu se dostáváme ke stejnému problému. Svoje vlastní formulace uvádíte jako učení Falun Gongu. Ale v tomto případě je to sice nepřesné ale alespoň to není tolik zavádějící. V textu co jste výše napsal uvádíte svoje vzpomínky na texty sem tam pozměněné o podle Vás zřejmě nedůležité věci, ale i tak se dopouštíte překrucování toho, co někdo řekl. Nejlépe je přímo citovat (ano dá to více práce dohledat ony citace a linkovat zdroje). I tak však budete vytrhávat myšlenky z kontextu. Pokud mi paměť slouží dobře v knize Zhuan Falun se celkem podrobně vysvětluje historický vývoj různých náboženství a čchi-kungu a použité metody a přístupy k rozvoji těla a mysli, což objasňuje proč se v minulosti daly praxe rozvíjející tělo a mysl cestou kultivace vedlejšího vědomí (duše) a proč se dnes dává Falun Gong cestou kultivace hlavního vědomí (duše). Je to komplexní duchovní problematika. Bohužel máte sklon zde ventilovat svoje osobní bolesti z toho, že - něčemu nevěříte, zdá se vám neuvěřitelné, považujete za nesmyslné, máte vlastní názory a podobně. Tak se potom soustředíte především na tyto věci a snažíte se je nějak protlačit do textů v článku. Vytrháváte z kontextu přesně tyto věci, protože proto možná máte osobní důvody a pohnutky. Wikipedie říká Wikipedie:Žádný vlastní výzkum Wikipedie:Věrohodné zdroje Wikipedie:Ověřitelnost Wikipedie:Co Wikipedie není. Vaše příspěvky někdy působí dojmem, že sám sebe považujete za Wikipedie:Věrohodné zdroje.

Toto jsem přeformuloval: "má však výhradu k tomu, zda-li je možné homosexuály, kteří nepřestanou se svým chováním, považovat za "opravdové" praktikující." upravil jsem na "o homosexualitě se zmiňuje jako o chování či připoutání, kterého by se měl praktikující Fa-lun-kungu vzdát, podobně jako připoutání k různým touhám, žádostivosti, předvádění se a podobně." což vychází z odpovědi Li Hongzhiho na otázku homosexuála, který praktikuje Falun Gong.

U "Odborníka" na studium sekt Ricka. A. Ross jste zapomněli uvést, že svoje poznatky přednášel na Chinese Academy of Social Sciences v Pekingu přidružené k Státní radě Čínské lidové republiky a jeho studii zveřejnila čínská akademie sociálních věd. A také to že jeho názor je ojedinělý a nahrává čínskému režimu, na jehož půdě se tato Mezinárodní konference konala a on byl podle fotografie jediným ne-Číňanem v panelu. Minimálně stojí za povšimnutí.

 • Ano děkuji za doplnění dobré informace. Samozřejmě že Čínská vláda bude citovat odborníka na sekty, který Falun Gong za sektu hodnotí. --90.179.206.199 15. 10. 2014, 15:42 (UTC)

Také nepřesné "upozorňuje studenty, aby se nedopouštěli poškozování dobrého jména Fa-lun-kungu svým chováním - pokud by se studenti chovali nenormálně, mohli by poškozovat dobré jméno Fa-lun-kungu (AŽ SEM JE TO FAKTICKY PŘESNÉ), což je považováno za nejtěžší přečin s možnými vážnými následky pro takovéhoto jedince. (TOTO JE NEPŘESNÉ) MOŽNÁ JDE o vlastní pochopení na základě vlastního výzkumu, je to však zavádějící.

 • Mlžíte. Li hongzhi několikrát zmiňuje, že poškozování "Velkého Zákona" je nejzávažnější přečin, v jedné přednášce dokonce popisuje, že takový čin vytvoří dotyčnému "karmu velkou jako nebesa". Při jednom incidentu, kdy následovníci Falun Gongu namluvili Zhean Falun do na kazetu, aby to mohli pouštět zrakově postiženému, vás Li Hongzhi sprnul a jim vzkázal, že jestli to okamžitě neodčiní jejich "východiskovým místem" bude peklo. Ale to vy samozřejmě víte. --90.179.206.199 15. 10. 2014, 15:42 (UTC)
  • Jak bych Vám to vysvětlil. Pokud mi paměť slouží dobře zakladatel Falun Gongu uvádí, že (nepřesná citace, spíš moje porozumění) poškozovat Zákony vesmíru je velkým hříchem, také že poškodit metodu, která vede člověka nebo duši ke spáse je velký hřích jak popisujete. Vy to spojujete s poškozováním dobrého jména Falun Gongu, a tvrdíte, že poškození dobrého jména Falun Gongu je nejtěžší přečin, což je Vaše pochopení ze studia Falun Gongu. Je jasné, že je rozdíl mezi citací a vlastní formulací, větou vytrženou z kontextu a původním textem. Jak jsem psal výše z vašich textů a reakcí je cítit, že máte silné přesvědčení o tom, že jste vše pochopil v plné šíři a možném rozsahu a nyní to můžete svými slovy vše jasně vysvětlit a podat, čím se dostáváte do pozice, že vydáváte vlastní slova a pochopení za slova někoho jiného. Někdy svoje vlastní pochopení uvádíte jako učení Falun Gongu. Došel jste k vlastním závěrům, které můžete publikovat na svém blogu nebo v nějaké vědecké práci atd. Toto je ENCYKLOPEDIE nikoliv blog pro ventilaci Vašich názorů. I když někdy citujeme může se stát, že vytrháváme věci z kontextu, což může vést k nesprávnému výkladu významu textu, ale není to alespoň tak bezohledné k autorovi. Jde o jistý druh úcty k výrokům někoho jiného a k dodržení pravdivosti předkládaných textů. I když jste skálopevně přesvědčen, že Vaše pochopení je přesné a správné, stejně platí pravidla encyklopedie. Wikipedie:Žádný vlastní výzkum Wikipedie:Věrohodné zdroje Wikipedie:Ověřitelnost Wikipedie:Co Wikipedie není

Opravdu žádám autora těchto textů "úprav", aby si téma lépe nastudoval, neuváděl "vlastní názor" nebo "vlastní výzkum" a držel se faktů, aby zdroje čínského velvyslanectví v Praze, jehož texty jsou dosti zavádějící a neobávám se říci dokonce lživé uváděl jako názory čínského režimu, nikoliv jako obecně znám fakta. Navrhuji autorovi, aby si domluvil schůzku s předním českým expertem na náboženská hnutí docentem Zdeňkem Vojtíškem a něco trochu s ním o tématu podiskutoval.

 • navrhuji vám, abyste mi nic nenavrhoval. S panem Vojtiškem jsem si dopisoval, nebudu jej zde bez jeho svolení citovat, ale moc valné mínění o vás nemá. Dále vám navrhuji (a nyní to berte klidně jako výhrůžku), abyste přestal překrucovat věci které píšu se záměrem propagovat zde sektu Falun Gong, protože v opačném případě sem opravdu začnu dávat další citace přímo z přednášek a knih a nezapomenu ani na ty vaše fanatické básničky. Protože můj život se netočí kolem Falun Gongu jako ten váš, ušetřete mě prosím této práce (a snad i sebe).--90.179.206.199 15. 10. 2014, 15:42 (UTC)

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek - 6.10. promluvil o Falun Gongu na koncertu Svědomí nelze koupit, na kterém vystupovali na podporu Falun Gongu umělci jako Marta Kubišová, Jan Potměšil, Jitka Hosprová, Jan Budař, Olga Lounová. Svoji řeč Zdeněk Vojtíšek zveřejnil na svých stránkách http://www.zvojtisek.cz/. Celý text je možné si přečíst zde http://www.zvojtisek.cz/dokumenty/aktuality/promluva_na_koncerte.pdf. VÝŇATEK Z TEXTU: "Víme ale, čím čínská vláda toto proná­sledování ospravedlňuje. Tvrdí, že hnu­tí Falun-kung je sektou. Touto negativ­ní nálepkou vzbuzuje negativní pocity u ostatních obyvatel Číny, ale i u nás na Západě. Obavy z neznámé, tajemné­, uzavřené a jistě i nebezpečné – v uvo­zovkách – „sekty“ pak přiživuje vy­myš­lenými, anebo aspoň hodně tendenč­ní­mi historkami. A má úspěch, a to nejen v Číně, ale částečně i na Západě. Příčina tohoto úspěchu je v tom, že slovo „sek­ta“ v nás probudí reakci, která nás za­hání do vlastního stádečka a která nás vymezuje proti těm druhým, těm odliš­ným, jiným a cizím. Toto slovo v nás zkrátka probudí reakci, která vyhrocuje vztahy mezi většinou a menšinou.".

Otevřený dopis podporující Falun Gong adresovaný prezidentovi, premiérovi, české vládě, parlamentu a českým podnikatelům obchodujícím s Čínou podepsali 6.10. například doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ing. Jan Wolf, Marek Benda, Mgr. Monika Šimůnková, MUDr. Džamila Stehlíková, Ing. Petr Hejma, Marie Šandová, Ing. Kvido Štěpánek, Mgr. Vlastimil Ježek, prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. a mnozí další --Žen (diskuse) 16. 10. 2014, 16:00 (UTC)

--Žen (diskuse) 15. 10. 2014, 00:54 (UTC)


Dobrý den, děkuji za odkazy na pravidla wiki. Pokusme se tedy o neutrální článek a držme se pravidel wiki. Myslím si, že pravidla poskytnou dostatečnou opěru o vhodný článek. V článku jde vidět, že jste se snažil o jeho neutralitu, neuvádíte také zdroje pocházející z vašich médií za fakta, což je dobře. Článek však působí na čtenáře jednostranným dojmem, ukazujíc jen přátelskou stránku Falun Gongu. Budu citovat:

"Učení Fa-lun-kung má řešit otázky jako "pěstování ctnosti a charakteru", "morální standardy na různých úrovních", "spasení všech vnímajících bytostí", "Pouze Falun Gong může člověka dovézt k opravdovému dovršení (osvícení)" a jiné. Učení bylo popisováno také jako duchovní, náboženské nebo metafyzické."

Víte, je to složitá situace, ale člověka, který se chce dozvědět něco o Falun Gongu a hledá důvěryhodný zdroj o něm, nezajímá jen výše uvedený výčet pěkných věcí. Pokud je to křesťan, bude ho zajímat, že p. Li Hongzhi se staví výše než jeho bůh nebo Ježíš. Pokud je to buddhista, bude ho zajímat, že p. Li Hongzhi se staví výš než Buddha Šákjamuni. Každého pak bude zajímat např. to, že pokud bude praktikovat, dočte se dále v přednáškách, že když s praxí skončí, dopadne to s ním zle - tedy že v této praxi existuje takováto nějaká klika, která člověka nutí s praxí nepřestávat. (jak jistě víte, je v přednáškách zmíněno, že když jakožto prakt. zkončíte, všechny lidi, které jste měl jakoby zachránit "objasňováním pravdy", budou mít problém). Uvedl jsem výčet velmi důležitých věcí, který by počet potencionálních zájemců sjížil na velmi malý podíl, kdyby toto věděli.

 • U popisu "kliky" jak uvádíte bohužel jde opět o závěry z vlastního výzkumu a opět o Vaše vlastní hodnocení Wikipedie:Žádný vlastní výzkum. Pokud jste expertem na tuto věc. Potom můžete například publikovat nějakou vědeckou práci na svých stránkách či jinde. Když používáme vlastní vysvětlování toho, co někdo řekl, můžeme překroutit to, co tím dotyčný myslel. Vaše závěre nereprezentují Wikipedie:Věrohodné zdroje Pokud se chcete pobavit o vašem pochopení a výzkum Falun Gongu, rád se s Vámi spojím třeba přes e-mail, ale co se týče práce na encyklopedie, pokud budeme stále řešit stejný problém, tedy, že chcete uvádět vlastní závěry a názory, strávíme s tím hodně času a nepohneme se dopředu.--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC)

Vy sám, ačkoliv to víte, to zde neuvádíte, neboť se držíte něčeho jako "nesdělovat věci na příliš vysokých úrovních", protože byste tím mohl odradit případné zájemce. Tento fakt vyplývající z vašeho přesvědčení, vás dělá dosti nezpůsobilým k psaní tohoto článku vůbec, ale na světě hold není nic ideální a tak to nechme být.

 • Nyní prosím podsouváte svoje tvrzení jako "pravdu", nyní je to podle Vás "pravda o mojí osobě", což bohužel děláte, i když píšete na encyklopedii o Falun Gongu. V případě mojí osoby nevím z čeho vycházíte, ale hovořme zde prosím k věci - o encyklopedickém článku. Dle mých skromných znalostí Falun Gong nikoho nenáboruje, je na každém jestli se metodě chce věnovat nebo ne. Podobně jako když si chcete zacvičit Jógu nebo Tchaj-čchi. Mimochodem i Jóga obsahuje vyšší učení a praktikuje stav vytržení, což možná nevíte, možná ano.--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC)

Budu-li se nyní distancovat od tvrzení, že jste sekta, váš Falun Gong obsahuje vlastně "skryté učení" (zdroj:"Jak čelit manipulaci zhoubných kultů", Steven Hassan; doporučuji), což je typické pro sekty (ačkoliv jsou vaše texty veřejně přístupné, neměli byste s lidmi mluvit o některých věcech).

 • Toto vaše vysvětlení sedí na veškeré společenské kruhy od politiky, policie, obchodního tajemství po osobní soukromí - prostě nesdělují nějaké informace. Co já ve své omezenosti chápu na Falun Gongu je, že jsou lidé, kteří věří například v to, že když děláte špatné skutky půjdete do pekla. Když ale řeknete dnes někomu že půjde do pekla, nebude tomu věřit. Dnes je většina společnosti ateistická. Jak to chápu tak buddhismus hovoří o existenci Nebes, Zemi a Pekle - "Třech říších", a že pokud děláte špatné skutky vytvoříte si karmu a pokud je velká, můžete jít do pekla. Vzpomínám si, že zakladatel Falun Gongu říkal žákům, že pokud například žádají nějakého čínského úředníka, aby přestal pronásledovat stoupence Falun Gongu, protože jsou nevinní a čínský režim je očerňuje a pronásleduje neprávem, nemají mu říkat, že pokud bude dělat špatné věci půjde do Pekla, protože ten člověk tomu stejně nevěří a jenom ho tím naštvou. Také se podle mé omezené paměti v buddhismu hovoří o tom, že existují vyšší pravdy takzvaná "Nebeská tajemství", která nemají být známa lidem. Jejich vyzrazování se v buddhismu považuje za hřích. Ale tohle zde nemusíme rozebírat, je to diskuse o našich pochopeních. To stejně nemůžeme v encyklopedii použít a ztrácíme tím čas - nebo minimálně to patří jinam.--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC))

Mluvil jsem tedy o "skrytém učení" a to je právě to, co bych se v článku rád zaměřil, tedy publikování věcí které vy byste zde viděl nejspíš nerad. Staví mě to však do těžké situace, neboť když já něco budu citovat, vy mě budete tvrdit, že vytrhávám z kontextu. p. Li Hongzhi nikdy netvrdí žádné potencionálně šokující tvrzení přímo, což mi znemožňuje zde např. dokázat projevy o jeho velikáštví, aniž bych zde strkal celé kapitoly a nutil wikipedisty je číst. Což mě nutí využívat jiného nástroje, a totiž oficiálních zdrojů pocházejících z Čínské vlády, které obsahují analýzy lidí, kteří se Falun Gongem zabývali. Není zde jiné cesty, ale zato budeme tímto nanejvýš ctít pravidla wikipedie.

 • Jak jsem psal výše. Linkováním stránek čínské ambasády a uvádění jejich očerňujících výmyslů je z mého hlediska propagováním a šířením nenávisti proti konkrétní skupině lidí - nevím jakou službu bych tím veřejnosti udělal. Vysocí čínští úředníci jsou v případu obvinění z genocidy souzeni u Španělského soudu, který případ otevřel již v roce 2009. mimochodem nikdo z nich se k soudu nedostavil, ani nepředložil důkazy o svojí nevině. Je na vlastním svědomí a uvážení, jestli se chceme do tohoto zapojovat a tyto informace šířit. Z mého hlediska informací a poznání povahy tohoto incidentu linkováním stránek čínské ambasády a uváděním jejich očerňujících výmyslů je propagováním a šířením nenávisti proti konkrétní skupině lidí - nevím jakou službu bych tím veřejnosti udělal, proto je nelinkuji. Jen moje vysvětlení.--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC))

Nyní ke konkrétním případům, kde oponují ve zrušení vaší editace: Přidal jsem: "Pouze Falun Gong může člověka dovézt k opravdovému dovršení (osvícení)" Zde se opravdu nejedná o konkrétní citaci z textů FG. Je však v logické návaznosti na předchozí formulace, co má FG řešit, a ty jste přidal vy. Pakliže tvrdíte: "FG má řešit otázky, jako ... "spasení všech vnímajících bytostí" ", nevím proč by zde nemohla být tato fráze. p. Li Hongzhi, ačkoliv ještě v Zhan Falunu tvrdí, jak mnoho cest existuje, následně ve svých dalších přednáškách postupně líčí, jak náboženství nemůžou člověka doopravdy spasit, jak byly vytvořeny "starými silami"

 • Bohužel se to opět vztahuje na Wikipedie:Žádný vlastní výzkum. Pokud to chcete rozebírat, což ovšem není relevantní pro wikipedii, ale jen pro naše popovídání si o svých pochopeních, zde se podle mých znalostí znovu odchylujete od faktů a vydáváte svoje tvrzení za učení Falun Gongu. V textech nikde není, že náboženství jsou výtvorem takzvaných "Starých sil", což je pojem který je pro mě celkem dlouhé vysvětlovat. Dále také jak to ve své omezenosti chápu - člověk byl podle buddhismu stvořen jako bytost stvořená z "hmoty" nebo "látky", která pochází ze "Třech říší" existujících podle buddhismu v rámci devíti hlavních planet sluneční soustavy. Je tudíž podle této teorie jako to chápu nesmyslné, aby se taková bytost chtěla dostat mimo tyto "Tři říše" protože hranice její existence je pouze ve "Třech říších" a hmota z níž je stvořena mimo "Tři říše" neexistuje, tedy nemá smysl ji tam nějakou cestou dopravovat, aby tam přebývala. Jak jsem pochopil ze svých myslím opravdu omezených studií buddhismu, bylo to podle nich tak, že do lidského těla vstoupila nebeská bytost, jejích původ byl mimo tyto "Tři říše" a pro ni bylo logické podniknout cestu zpět na svoji nebeskou pozici odkud přišla, pomocí "kultivace", "duchovní cesty", která směřuje tam kam ona původně patří. Pokud patří do ráje buddhy Amytábhy, tak se musí dát metodou této školy, aby se tam mohla vrátit, pokud patří do říše boha Yahve, potom musí jít cestou do je jeho říše atd. Takže to podle toho jak jsem to pochopil já není tak, že by člověk nemohl být spasen, ale tak že duše člověka má domov ve "Třech říších", tak proč by měla odcházet za "Tři říš", když tam nepatří. Ty kultivační cesty jsou pro bytosti, které jsou nebeské a pouze spadly nebo sestoupili z vlastní vůle do "Třech říší". Tak vidíte a Vy jste z toho vydedukoval něco jiného. Proto Vám píšu, že Vaše pochopení nemusí být správné, mám zkušenosti, že pochopení jedné věci je mnoho a mohou se velmi lišit. Myslíte si, že jste si přečetl texty Li Hongzhiho a pochopil je a teď je chcete svými slovy vysvětlovat, jenomže tím můžete zavádět čtenáře. (a je to mimo pravidla Wikipedie) Což se Vám snažím vysvětlit. Zdá se mi, že si stále myslíte, že Vy v tom máte jasno a všichni ostatní, co se věnují Falun Gongu jsou hloupí omezení, manipulovaní atd. lidé. Ve skutečnosti někteří z nich jsou vynikající vědci, lidé s vysokým vzděláním ale i samozřejmě obyčejní lidé jako já.--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC)

Dále spojí praktikujícího s pojmem "hlavní duše" a tvrdí, že všechny ostatní cesty, vyjma FG, zachraňují "pomocnou duší" a že bohové na a nad úrovní "tathagaty", tedy Buddha, Ježíš, nebo křesť. bůh, vlastě ani nechtějí člověka spasit a to z důvodu jeho nenávratná špinavosti (kterou jen Li Hongzhi dokáže napravit). Tedy zde šalamounsky nepřímo postupně uvádí následovníka v obraz, že jen FG může praktikujícího dovést k osvícení. Navrhuji proto můj dodatek ponechat, nebo smazat celý odstavec, popř. tento kompromis: "praktikování pouze jedné kultivační praxe", + "proč je Falun Gong nejlepší kultivační praxe", + "proč světová náboženství nejsou schopna člověka spasit"

 • Víte odhalil jste jeden můj nedostatek a za to Vám dlužím díky. Někdy jsem v článku dělal to co Vy. Bylo by dobré článek oklestit od takových hodnocení atd. a nechat ho nejvíce možně neutrální, s obecnými fakty a s možností si o tom najít více na linkovaných zdrojích. Prostě se vyhnou tomu, co lye pojmenovat jako - překrucování, podsouvání vlastních závěrů a pochopení jako učení Falun Gongu, očerňování atd. Prostě encyklopedický článek. Ne propagační, ne pronásledující, ale neutrálně encyklopedický.--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC)

Dále, změnil jsem: "Někteří označují Fa-lun-kung jako "duchovní hnutí" nebo sektu, ovšem samotný zakladatel praxe o ní hovoří jako o "pokročilé kultivační metodě školy buddhismu" A vy jste to zrušil na: "Religionisté obecně označují Fa-lun-kung jako "duchovní hnutí"<ref name="vojtisek kniha"/>. Čínská komunistická strana jej hanlivě označuje jako "zlou sektu" a "nepřítele režimu". " Uplně jste tomu změnil smysl. Není opodstatněné tvrzení, že "religionisté obecně označují FG jako "duchovní hnutí"", neboť v textu je alespoň jeden citovaný religionista, který jej za sektu označuje; dále toto tvrzení se neopíra o faktum které byste mohl prokázat obecně.

 • Neprokazuji jej ovšem já nýbrž docent Vojtíšek ve své knize, která cituje řadu zdrojů světových religionistů. Možná se mílím, můžeme se na knihu společně podívat, mám ji doma. --Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC)

Proto je správné napsat "Někteří označují FG jako sektu ... ", což jste mi smazal. Dále v tvrzení "Čínská komunistická stranan jej hanlivě označuje jako "zlou sektu" a "nepřítele režimu" ". Nesouhlasím s použitím slova "hanlivě", které zdůrazňuje citové zabarvení, které jste do věty vložil, čímž ztrácí na neutralitě. Navrhuji: "Čínská vláda jej označuje za sektu", toto musím více rozebrat: 1.) Číňané musí užít slova "zlá sekta", což je totožné s pojmem "sekta", neboť slovo sekta nemá v Číně, jak jste už psal, hanlivý význam, kdežto u nás má. Není proto třeba zde užít "zlá sekta". 2.) Pro "nepřítele režimu" bych prosil zdroj.

 • Nepřítel režimu číslo jedna je citace z politických kruhů. Toto mi říkaly někteří členové české vlády o postoji čínského režimu vůči Falun Gongu. To je zdroj který nemohu linkovat a tedy jej nelze na WIki použít jako relevantní a každý jej může podle pravidel smazat.

3.) Místo Čínská komunistická strana bych prosil použít slovo Čínská vláda.

 • Vládne absolutní mocí Čínská komunistická strana - je to tedy to samé--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC)

Pakliže vám to více vyhovuje a chcete zdůraznit, že Čínská vláda je vůči FG nepřátelská, napište: "Čínská vláda, která FG dlouhodobě pronásleduje, jej označuje za sektu."

 • můžete napsat i Vy. Děkuji --Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC)

Do doby, než bude mít článek opravdu neutrální chrakter, zpochybňuji jeho neutralitu, aby o tom byl čtenář dobře obeznámen už při čtení.

 • Souhlasím. Zároveň bych navrhl jednodušší komunikaci. Pro diskusi o pochopení Falun Gongu můžeme buďto použít e-mail nebo lépe osobní setkání. Zde diskutujme hlavně o tom, co je relevantní použít v encyklopedii. Tento článek zakládal David Navara, český podnikatel, s nímž jsem se následně setkal a po naší diskusi vznikla jeho původní verze. Která se postupem času ještě dál rozšiřovala a upravovala. Pokud se nám podaří najít neutrální cestu, jak tyto informace co nejlépe prezentovat, aby vyhovovaly standardům Wikipedie a také etickým standardům a skutečné nestrannosti - bude to podle mě přínos pro všechny strany.--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC)

--90.179.206.199 17. 10. 2014, 23:56 (UTC)

 • Rád bych ještě vyjádřil věcnou připomínku k jedné Vaší formulaci v článku, která je podle mého názoru za hranicí pravdivosti. "Ačkoliv se o Falun Gongu tvrdí, že nejsou vybírány žádné peníze a veškeré knihy je možné volně stáhnout z internetu, přesto si leader hnutí v roce 1998 pořídil dům v New Yorku za 293,000 USD. Násedující rok si pořídil další dům v New Jersey za 580,000 USD. V dnešních dnech může jejich cena přesahovat 1 milion USD. [54]" První věta neopodstatněně obviňuje, ze lži. Navíc věta je uvedena jako obecně platná věc nikoliv tak, že jistý Rick Roos prohlásil že... (nemluvě o tom, že Rick Ross vůbec nezmiňuje odkud finance na domy pocházejí). Neuvádí se zde, že knihy se také po celém světě prodávají - u nás vydalo nakladatelství Vodnář. Faktem je, že Rick Ross uvádí, že si ty domy koupil - on také nic jiného neuvedl. Jen to prohlásil. Snažil se to dát do nějakého kontextu, ale bez jakýchkoliv důkazů. Bohužel nyní musím adresovat přímo Vaši osobu, neboť Vy osobně to dáváte do encyklopedie ještě okořeněné svými slovy jako "usvědčující důkaz"? V určitých chvílích se objevuje v textech nepodložené osobní brojení proti Falun Gongu, které ale plave na vodě. Pokud chcete jak píšete dosáhnout vyváženosti, neutrality a nestrannosti - nepřiostřujme věci a nepřibarvujme, aby to dopadlo ve prospěch toho, co se snažíme tvrdit, nebo co si myslíme a chceme podsouvat. Jen encyklopedicky prezentujeme fakta. Existují spekulace, ale fakta chybí. Jen spekulují a v horším případě se snaží dávat do očerňujícího kontextu, ovšem bez důkazů, na což je expertem zejména čínské velvyslanectví, které potom citují někteří další lidé. Uveďme tedy pouze fakt, že si ten dům koupil a že někteří spekulují nad (něčím co nedokáži pojmenovat). Ten dům je podle NY médií údajně majetkem jeho ženy, vedeným na její jméno.
 • Je to opravdu obsáhlé téma a komunikace vyžaduje hodně energie. Nicméně cítím, že se dostala na správnou cestu a úroveň - Vážený pane děkuji Vám za trpělivost a spolupráci. Věřím, že to v kratším čase dáme společnými silami do správného tvaru.--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:04 (UTC)

Návrhy na editaci 18.10.2014Editovat

Navrhuji přidat do článku sekci "Vyjádření čínské vlády k Falun Gong". Dále zde musím zdůraznit, že by se skutečně mělo jednat o sekci s JEJÍMI vyjádřeními. Text bych vložil v prvé řadě z vyjádření čínské ambasády, postupem času jej budu optimalizovat aby zabral co nejméně místa.

 • Myslím že podobný přístup použila anglická Wikipedie, můžete čerpat z ní, abyste ušetřil čas s hledáním zdrojů - možná i stačí to přeložit. Anglický článek myslím není zpochybněn neutralitou. Možná bychom z něj mohli do jisté míry vyjít, co se týče konceptu. Jinak jak jsem psal výše, osobně jsem přesvědčen o tom, že čínský režim si vymýšlí o Falun Gongu a Li Hongzhim báchorky, kterými přiživují nenávist vůči němu a jeho následovníkům a snaží se tak ospravedlnit vlastní násilné represe vůči nim, které už stáli podle oficiálních zdrojů několik tisíc obětí na životě a podle výpovědí následovníků Falun Gongu a vyšetřovatelů - David Kilgour, David Matas, Ethan Gutmann - jde počet obětí na životech větší, než 60 000. Amnesty International uvádí stovky tisíc lidí z Falun Gongu ve vězeních. Mám osobní a morální zábrany tyto informace a (podle mého pochopení) lži čínského velvyslanectví šířit. Ani mi nepomáhá takzvané pravidlo "nestrannosti", tedy uvést názory obou stran. Nechci se jakýmkoliv způsobem podílet na represích čínského režimu nebo přiživovat nenávist vůči Falun Gongu citováním nebo linkováním této propagandy. Jen uvádím svoje důvody, proč já sám se distancuji od propagování těchto věcí na encyklopedii. Této navrhované textové úpravy se nezúčastním. Děkuji za pochopení.--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:28 (UTC)

"Podle vyjádření čínské vlády, lidé z okolí leadra Falun Gongu (dále jen FG), p. Li Hongzhi (dále jen Li), všíchni shodně tvrdí, že byl normálním dítětem, později ve svém zaměstnání pak normálním členem hudebního souboru. V reakci na jím vytvořenou osobní historii uvádí, že se jedná o "nesmysl". Další jeho kolegové tvrdí, že neznal nic o qigongu předtím, než se přihlásil do kurzu. Když se ho ptali, proč si takovou historii vytvořil, odpověděl jim: "Nikdo by mi nevěřil, kdybych si tak nenadsadil." Li zatracuje lidstvo a pohlíží na Zemi, jako na hromadu odpadků. Prohlásil: „Zpravidla špatní lidé spadnou do kosmu, do jeho středu, čímž je Země. V důsledku toho, Země slouží jako hromada odpadků z vesmíru“. Dodal dále, že „ti, kteří sestoupili na úroveň obyčejných lidí, jsou odsouzeni k zániku“. Naléhá na své stoupence, aby se vyhýbali vědě a tvrdí, že jen on sám může zachránit lidstvo. Li tvrdí, že jeho „Falun Dafa“ je nejvyšší zákon Budhy a „ordotoxní zákon“, který stojí nad všemi náboženstvími, kontroluje myšlení těch, kdo praktikují FG. Podle neúplné statistiky zemřelo do poloviny roku 1999 celkem 1.404 lidí,v důsledku praktik Falun Gongu a ještě mnohem více jiných utrpělo psychické poruchy z těchže důvodů; některé z obětí FG se obviňovaly sebeklamem, že neměli dostatečnou víru ve svého Mistra. Zatímco Li říkal následovníkům, aby nevyhledávali pomoc lékaře, byly u něj nalezeny mnohé účty za lékařske výdaje pro něj a jeho rodinu. Od roku 1996 mnozí lidé psali články o vážných škodých způsobených FG. Následovníci pak měli obléhat školy, média, nakladatelství a vládní orgány, což kulminovalo v nelegální demonstraci v Pekingu v dubnu 1999, kdy přes 10.000 osob obléhalo sídlo ústřední vlády. Demonstranti chtěli umlčet veřejné mínění stejně jako zamezit jiným lidem aby nekritizovali Falun Gong. Čínksá vláda se dále vyjadřuje: "Žádná zodpovědná vláda na světě by netolerovala kult, který provádí škodlivou činnost, jež připravuje lidi o životy a o zdraví. V tomto směru čínské zákony mají jasná ustanovení. Li Hongzhi proto nemůže uniknout odplatě za zločiny, které spáchal." Čínská ambasáda

Dále navrhuji, uplatni ve článku změny, které jsem vám musel zrušit, vyjma těch ke kterým jsem měl výhrady (viz. výše)

 • Dovolte mi Vás požádat - pokud jste je zrušil, prosím uplatněte je, nevím jaké přesně jste zrušil a Vy sám víte lépe, ke kterým nemáte výhrady. Děkuji Vám za případné uplatnění. --Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:28 (UTC)

--90.179.206.199 18. 10. 2014, 14:03 (UTC)

Navrhuji doplnit z anglické verzeEditovat

Navrhuji také doplnit z anglické verze: https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Hongzhi

Li Hongzhi has received awards and proclamations in a number of countries.[22][23] These include certificates of recognition from several governmental bodies in the United States – including Honorary Citizenship awarded by The State of Georgia and city of Atlanta.[citation needed] In 14 March 2001, The Freedom House bestowed Li Hongzhi and Falun Gong with an International Religious Freedom Award for the advancement of religious and spiritual freedom at a ceremony in the United States Senate.[24] In the same year, Li was ranked the most powerful communicator in Asia by Asiaweek magazine "for his power to inspire, to mobilize people and to spook Beijing".[25] He was nominated for the 2001 Sakharov Prize by over 25 members of European Parliament,[26] was nominated for the Nobel Peace Prize in 2000 and 2001,[24] and in 2013 was ranked by Foreign Policy Magazine as one of the 500 most powerful people in the world.[27]

In this era, Li developed a positive rapport with the Ministry of Public Security (MPS). In 1993, he provided treatment for 100 police officers who had been injured on the job, earning praise from an organization under the MPS. Li gave lectures at the Public Security University in Beijing in 1994, and contributed proceeds from the seminars to a foundation for injured police officers.[3] The publishing ceremony for Li’s seminal book, Zhuan Falun, was held in the auditorium of the Ministry of Public Security in January 1995.[3]--Žen (diskuse) 19. 10. 2014, 04:05 (UTC)

Přehledněni zdrojeEditovat

Poslední příspěvky neregistrovaného uživatele/ů jsou uváděny jako reference bez úplných názvů a dalších údajů. Navrhuji pro přehlednost přispěvovatelům používat alespoň tento níže uvedený druh šablony pro citace. Děkuji.

<ref name="JMÉNO ŠABLONY">{{Citace elektronické monografie
 | titul = Název článku, dokumentu, přednášky
 | url = NAPŘÍKLAD LINK http://www.falungong.cz/index.php?article_file=cz_top_line/emblem.html
 | datum přístupu = 2014-11-13
 | vydavatel = NAPŘÍKLAD - NEW YORK TIMES
 | jazyk = JE-LI TŘEBA DOPLNIT JAZYK TEXTU
 | poznámka = PRÍPADNĚ DOPLNIT DETAILNÍ POPIS - JE-LI NUTNO
}}</ref>

Pokud je třeba uvádět stejný zdroj opakovaně, lze vložit pouze krátce odkaz na původní citaci:

<ref name="JMÉNO ŠABLONY"/>

--Žen (diskuse) 13. 11. 2014, 07:03 (CET)

Odstavec KontroverzeEditovat

Celý odstavec jsem označil jako vlastní výzkum. Obsahuje značné množství nepřehledných citátů, u kterých není jasné, proč jsou vlastně kontroverzní nebo encyklopedicky významné. Prakticky nic není doloženo nezávislým zdrojem, vše je podle mě jenom Wikipedie:Vlastní výzkum autora. Co by se snad dalo považovat za druh kritky je informace o domu v New Yorku, tam pro změnu v uváděném zdroji [8] není ani zmínka o Wall Street Journalu, takže to vyznívá velmi nevěrohodně. Lepší by bylo doložit přímo článek na WSJ.

V odstavci Kontroverze se také mluví o panu Li Hongzhi, zakladateli Fa-lun-kun, to je ten samý jako Li Chung-č' v úvodu nebo někdo jiný? --Ladin (diskuse) 13. 11. 2014, 09:01 (CET)

Wall Street Journal pravděpodobně článek po vysvětlení stáhl. Na téma Falun Gong ani Li Hongzhi jejich vyhledávač článek na webu neukazuje, případně je možné, že článek vyšel pouze v tištěné verzi.--Žen (diskuse) 23. 11. 2014, 11:56 (CET)

"Prošel jsem článek a rád bych navrhl dvě změny: U jedné citace je zmiňována "prekérní" situace - v textu na který to odkazuje jsem dal ctrl+f a žádné slovo "prekérní" nenašel. Je to děláno způsobem, který zní, jako kdyby to tam ale tak bylo. Myslím si, že by wiki neměla naznačovat takto určitá slova pro dělání narážek. Text u pokusu s rostlinami odkazuje na vědecké kruhy, ale žádné jako zdroje zmíněny nejsou. Pak tu je slovo "již" v uvozovkách stejně jako předešle "prekérní"." 185.14.232.1 23. 11. 2014, 16:26 (CET)P

Hledat slovo prekérní by mělo smysl, pokud by to byl citát, to vše je ale jenom diskuse o jednotlivostech. Jak jsem už napsal výše, proč jsou vlastně v článku všechny ty úvahy o mimozemšťanech a dalších věcech? To, že jsou údajně kontorverzní, není nijak doloženo, je to váš (nebo kdo to tam vložil) vlastní výzkum. Takto můžu do článku vložit jakýkoukoliv část přednášky dotyčného pána, protože se mi nelíbí. Pokud nebude nějak doloženo nezávislým článkem nebo knihou, že dané téma je za kontroverzní pokládáno, mělo by to přijít z článku pryč. --Ladin (diskuse) 23. 11. 2014, 22:27 (CET)
Dobrý den. V ta sekce, kterou jsem dělal, nebyla wikipedicky v pořádku, ale není to zde tak jednoduché. Vemme si např. tvrzení: "Fa-lun-kung se řadí mezi takzvaný čchi-kung, zahrnuje pět meditačtivních cvičení (čtyři se vykonávají ve stoje, jedno v lotosovém sedu)[13] a učení o principech Čen (pravda, pravdivost, pravdomluvnost, upřímnost), Šan (soucit, dobrota, laskavost), Žen (snášenlivost, tolerance, vytrvalost, odvaha)[8] shrnuté v knihách Falun Gong[14] a Zhuan Falun". Článek je na téma dost kontroverzního hnutí. Není možné psát, že "zahrnuje ... učení o principech Pravdivosti, Soucitu .." - kdo to tvrdí? Hodně lidí si myslí, že je to sekta, tvrzení stoupenců o tom, co FG obsahuje, je sporné. Ti budou tvrdit to, odpůrci budou zase tvrdit, že obsahuje akorát techniky na vymývání mozku svým následovníkům, zaobalené do kabátku Žen, Šan, Ren. V článku je spousta takových věcí. Uživatel ŽEN, který článek psal, ho dělá v tomto stylu, ač nejspíš neúmyslně, protože je sám následovníkem. Když jsem tu přišel, článek měl silně propagační charakter. Navrhuju úplné přepracování článku, a dát pryč všechna tvrzení, jako je např. to o tom, co obsahuje "učení Falun Gong". Daniel B.
 • Dobrý den. Naposledy bylo v článku uvedeno, že zakladatel Falun Gongu vyučuje o principech Čen (pravda, pravdivost, pravdomluvnost, upřímnost), Šan (soucit, dobrota, laskavost), Žen (snášenlivost, tolerance, vytrvalost, odvaha) a linkovány zdroje jeho přednášek, kde o tom sám mluví. To není nic co by se nedalo doložit zdrojem. Je to tedy podle mě v pořádku. Není to tedy to co Daniel B. popisuje jako tvrzení jeho stoupenců, je to přímo v přednáškách zakladatele, že onen Dafa takzvaný Zákon vesmíru shrnuje do tří slov. Nerozumím tomu, proč to stále dokola mažete. Konkrétně my vaše zásahy připadají jako Wikipedie:Vandalismus případně vaše sekce kontroverze jako Lstivý vandalismus (to jsou pojmy Wikipedie). Poprosil bych také s úctou a velmi slušně Wikipedistu Daniela B, aby neútočil na Wikipedisty Wikipedie:Žádné osobní útoky, abychom se mohli věnovat obsahu článku podle pravidel Wikipedie Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu a neřešit dokolečka Wikipedie:Vlastní výzkum nebo Wikipedie:Žádné osobní útoky.--Žen (diskuse) 27. 11. 2014, 10:32 (CET)
Dobrý den. Takže Moonisti nebo Jehovisti si podle vás můžou dát do svého vlastního článku "... je učení o pravdě a lásce" s odkazem na citace reveranda Moona atp.? To je podle vás "nezaujatý úhel pohledu", tvrdit o něm, že je to nebo ono s odkazem na texty samotného hnutí? To asi těžko. Přečtěte si odstavec "Politické a náboženské weby" v článku "Věrohodné zdroje".(Chybí podpis,vložíte kliknutím na ikonku tužky v záhlaví)

Nedorozumění - navrhuji uvést, že tyto principy označuje zakladatel Fa-lun-kungu jako klíčové či základní pro svoji metodu. Nikoliv to uvádět jako obecný fakt, ale jako názor někoho konkrétního. Potom je podle mě je v pořádku napsat například: Zakladatel Li Hongzhi vyučuje, že při praktikování Fa-lun-kungu je třeba přizpůsobit svůj charakter principům pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, které považuje za charakter nebo ducha vesmíru. (nebo nějak tak) A uvést zdroj na přednášku, kde to říká. Je to fakt. To už by vám vyhovovalo? Ale klidně to může zůstat jen v sekci "Meditační praxe a zušlechťování charakteru".--Žen (diskuse) 30. 11. 2014, 08:27 (CET)

V odstavci kontroverze je v první větě špatně odkaz. Zároveň odstavec odkazuje na "některé pozorovatele" ohledně homosexuality a neuvádí přesně které, tedy bez uvedení zdroje. Navrhoval bych smazání této části.(Chybí podpis,vložíte kliknutím na ikonku tužky v záhlaví)

SektaEditovat

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fa-lun-kung&diff=12033902&oldid=12033644 Chtěl bych poprosit wikipedistu 90.179.206.199, aby nějak lépe doložil, kteří odborníci se shodují, že je to sekta. Podle mě toto je informace, ke které by bylo dobré nějaké upřesnění. Proto jsem ji tam taky nepřidal.--Ladin (diskuse) 27. 11. 2014, 08:31 (CET)

Dobrý den. Je využito onoho článku ČT k tvrzení, že FG má kořeny v taoismu a v buddhismu. V tomto článku se ale také píše "Odbroníci se shodují, že jde o sektu ..." - přečtěte si to. Pakliže s tím máte problém, jedná se o nějaké filtrování článku, kdy jedna informace z něj se vám líbí a druhá ne. Rozmyslete si proto prosím, jak to tedy máte a buďto tvrzení z onoho článku nechte jak je, nebo smažte i ta ostatní. Daniel B.
Máte pravdu, zatímco informaci o tom, že v hnutí FD se odráží taoismus a budhismus je celkem rozšířená a je častěji zmiňovaná, takže s ní nemám problém, nevím proč jste ji vlastně z článku odstranil (méně konfliktní postup by byl označit danou informaci šablonou {{chybí zdroj}} a pokud by nikdo zdroj nedodal, pak ji teprve smazat). S prohlášením "odborníci se shodují, že jde o sektu" je to jinak, jednak je podle mě hodně povrchní, z našeho zdroje není jasné jací odborníci a na co, se shodují. Jedná se o negativní informaci, tu je nutné ověřil lépe než běžné tvrzení, i na této diskusní stránce to už tuším bylo předmětem diskuse. --~~
Dobrá, chcete tedy ověřit tuto informaci. Co pokládáte za ověření? Můžu k tomu dát odkaz na odborníka na sekty Ricka Rosse, ten cituje vyjádření velice uznávaného odborníka Stevena Hassana. To máte dva, z toho jeden je velice známý. Zdeněk Vojtíšek se Falun Gongu nezastává, protože se zastává všech hnutí, kteréžto jsou sektami; má k tomu úplně jinačí přístup. Tedy: co považujete za dostatečné podložení této infromace? Daniel B.
Možným řešením je uvést kdo konkrétně má jaký názor, více to rozvést, líbí se mi řešení na německé wiki Klasifikace. Současná formulace je dost konfliktní, sám uvádíte, že třeba Vojtíšek má jiný názor.--Ladin (diskuse) 27. 11. 2014, 15:34 (CET)¨
Dobrá, je konfliktní, ale když příjde člověk, co se chce dozvědět nějaké info, bude-li si číst "Falun Gong obsahuje prvky buddhismu a taoismu" tak je to pro něj zavádějící. Např. podle oficiální kritiky čínské vlády jsou cvičení FG vykradené a modifikované cvičení z jiných qigongů a 4. cvičení FG je dokonce modifikací jakého tuším korejského tance. Kostýmy, které na cvičení jsou použity jsou pak původně nakoupeny v obchodě s maškarními oděvy. Tedy jak je možné pak tvrdit, že cvičení obsahuje prvky buddhismu a taoismu? Dále Li Hongzhi měl šířením FG vydělávat peníze - jak je pak možné na wikipedii uvádět: "Obsahuje učení o soucitu, snášenlivosti, ctnosti ..." když jediný zdroj, který to dokládá, je jeho vlastní kniha? To je značně zavádějící. Proto říkám, že není možné vzít ten zdroj z ČT a takhle jasně napsat, co FG obsahuje. Takže co s tím? Ten článek je plný takových věcí. S panem Vojtíškem jsem o FG mluvil, sámotnému se mu nelíbí velikáštví leadra hnutí, ale Vojtíšek vidí větší nebezpečí v tom, když se společnost vůči těmto hnutím vyhrazuje, neboť to může vést prý k násilí. Sám Vojtíšek se zastává i dalších sekt stejně jako FG (vím o Jehovistech, Moonistech). Neziskový Institut Ricka Rosse je dobrý zdroj odborných informací. Daniel B.
Ale to si podle mě nemusí odporovat, pokud FG vychází z Čchi-kung (vy říkáte, že ho vykradl, dobrá :-) a Čchi-kung podle našeho článku vychází z budhismu, tak asi i FG převzal nějaké prvky budhismu, na tom mi nepřijde nic nelogiského. Na en.wiki, čož je dobrý článek, je to zdrojováno knihou The Religion of Falun Gong, a objevuje se to v i jiných článcích. Pokud je ta informace podle vás sporně podaná, přeformulujte to a přidejte tam názor čínské vlády.--Ladin (diskuse) 27. 11. 2014, 18:08 (CET)
Dobrý, takže to bych vyřešil přidáním informácí z jiných zdrojů. Co v případě "zahrnuje ... učení o principech Čen (pravda, pravdivost, pravdomluvnost, upřímnost), Šan (soucit, dobrota, laskavost), Žen (snášenlivost, tolerance, vytrvalost, odvaha)", tvrzení kteréžto se odkazuje přímo na texty hnutí. Přidal bych tedy taky nějaká ta tvrzení z knih, co třeba: "Bohové všichni říkají, že lidský chrchel je ta nejšpinavější věc. Vy budete vhozeni do hrnce s chrchly. Vám se zdá, že chrchly nemocného člověka jsou špinavou, nejšpinavější věcí. Ale řeknu vám, že nemohou být dokonce ani porovnány s těmi nejšpinavějšími z nejšpinavějších míst. Tento člověk bude svržen do nejšpinavějšího ze špinavých míst, přesto však bude mít záblesk vědomí a bude vědět, že je špinavé. Povězte, jaký to asi musí být pocit! Zůstane tam navždy a nikdy nebude schopen odejít. Právě toto je něco skutečně děsivého! Šákjamuni o tom nehovořil do takové míry. Mluvil pouze o peklu a zmínil osmnáct úrovní pekla. Každá úroveň pekla je útrpnější než ta předchozí. Někdy říkám, že ani osmnáct úrovní pekla nestačí k tomu, aby vyrovnala hřích člověka za poškozování Velkého Zákona. Právě jsem vám řekl o něčem hrozivém!" :DDD co na to říkáte? A víte co? Vsadím se, že pan Žen, a nevím jak vy, by mně pak nřkl, že provádím vlastní výzkum. Potom jak tady může být psáno "FG obsahuje učení o... " aniž by to taky nebyl vlastní výzkum? Seriozní institut Riska Rosse označuje FG jako kult, sám si to můžete přečíst. Já jsem FG taky dělal a tak mám o důvod víc, aby tady další lidé našli normální informace. Vždyť to není žádná sranda. Daniel B.
Ano, to je také můj názor. Jsem proti přidávání textů, které vám připadají divné nebo zvláštní, Váš nebo můj názor nehraje roli. Musíme vycházet ze sekundárních zdrojů. Pokud k tomu máte relevantní zdroj, kterému něco v učení pana Li připadá divné, tak to tam dejte.--Ladin (diskuse) 27. 11. 2014, 18:59 (CET)
Dobrá, a to že je " fg učení o pravdivosti, soucitu a snášenlivosti" vám nepřipadá jako divné/zvláštní tvrzení, tendenční vytahování infromací z knih hnutí, které seriozní institut označuje za sektu? Ukažte mi měřítko toho, které informace jsou zvláštní a které nejsou. Nebo snad máte k tomuto hnutí nějaké osobní sympatie? Já tvrdím, že jedno ani druhé tady nemá co dělat, leda by našli takovéto tvrzení odborníka. Kdyby jste psal do článku o sektě Nebesská brána, to budete taky souhlasit s tvrzením "Nebesská brána je učení o láskyplném sjednocení lidské duše s vesmírem"? Celý článek tady píšou příznivci Falun Gongu, jeho neutralita je dost pochybná, tak se prosím zamyslete nad tím, co tady fakt má být. Daniel B.
Praxe na wikipedii je taková, že pokud je rozpor mezi tím, jak se subjekt deklaruje navenek a co o něm soudí nezávislé zdroje, uvádí se (nebo by se měly uvádět) oba pohledy. Například nějaká krajně pravicová stana která se definuje jako levicová a podobně. Jde o tu míru a formulaci. Samozřejmě je mi líto, že tento článek není v lepším stavu, je to složité téma, použitelný zdrojů je málo a většinou stíhám odstraňovat jenom základní problémy. Hlavní přispěvatel je v poslední době Žen, který většinou čerpá ze zdrojů blízkých FD. I když takové informace podle mě do článku také patří, určitě chybí kritičtější pohled. Ale jak jsem psal výše, kritické formulace nemůžou záviset na názoru wikipedisty, musí být podloženy věrohodnými zdroji. Pro inspiraci bych tady opět odkázal na článek na aglické wiki, oceněný jako Dobrý, takže by měl splňovat zásady Wikipedie:NPOV.--Ladin (diskuse) 28. 11. 2014, 09:28 (CET)

Dobrý den. Díval jsem se na článek na ČTV - neobsahuje ani jeden zdroj, jméno či citaci zmiňovaných "odborníků", kteří se údajně "shodují na tom, že jde o sektu založenou na kultu osobnosti" Článek o Fa-lun-kungu na ceskatelevize.cz z 20.7.2009 s titulkem "Fa-lun-kung - duchovní učení, náboženská sekta či politická hrozba?" (POZN.: V článku chybí zdroje = nepodložený). Bylo by zajímavé se dotázat na jejich zdroje. Nejenom religionista [Zdenek Vojtíšek] říká, že označení "sekta" je ve spojení s Fa-lun-kungem nesprávné ba dokonce vykonstruované, ale s tímto označením nesouhlasí (viz. článek o Fa-lun-kungu) také David Ownby, Edvard McMillan Scott, David Kilgour, David Matas a v knize Zdeňka Vojtíška - "Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí" je citována řada světových religionistů a nikde tam nezaznívá toto označení. Tvrzení, že se "odborníci shodují" (v článku na ČTV) by bylo vhodné doložit konkrétněji.--Žen (diskuse) 30. 11. 2014, 08:12 (CET)

Prověřil jsem další zdroj, který v článku uvádí, že "Někteří odborníci na sektářství z USA, kam se značné množství praktikujících včetně zakladatele Fa-lun-kungu uchýlilo před perzekucí, uvažují o Fa-lun-kungu jako o sektě". Autorem je podle stránky opět již zmiňovaný Rick A. Ross, který přednášel o Fa-lun-kungu na Pekingské univerzitě.

Ross zde uvádí jako další zdroje Margaret Singer clinical psychologist and professor emeritus at UC Berkeley (LINK na zdroj směřuje do prázdna) Bylo by třeba ověřit její citace co uvádí Rosss - odkazuje podle svého výzkumu na prvky v učení Fa-lun-kungu, které jí s porovnání s některými kulty připadají jako manipulativní. Neprovádí však výzkum na následovnících Fa-lun-kungu, ale teoreticky porovnává jeho učení s jinými. (Nepodařilo se mi dohledat přímý zdroj na její studii)

Dále cituje jistou Nancy Chen, an anthropologist at UC Santa Cruz who's studied the qigong phenomenon for 10 years. (neuvádí link na její stránky) Našel jsem její knihu Falun gong In United States: Etnographic Study. Bude chvíli trvat něž zdroj prověřím.

Myslím, že se to může prozatím ponechat jak to je. Jsou to takové teoretické úvahy, v textu je to uvedeno způsobem celkem odpovídajícím tomu, co link na zdroj obsahují a jsou tam alespoň zmíněna jména a citace těch expertů. I když je článek spíše tendenční dá se to dál dohledávat. (Pozn.: linky ve zdroji jsou mrtvé).--Žen (diskuse) 30. 11. 2014, 10:42 (CET)

Zdeněk Vojtíšek udává jako zdroj ve svých článcích knihu Stevena Alana Hassana, Jak čelit manipulaci zhoubných kultů. Steven Hassan toto sdělil deníku San Francislo Chronicle ohledně FG: ""They're told not to think negative thoughts, and are given fears if they consider any other reality," said Steven Alan Hassan, a Somerville, Mass., cult counselor. Founder Li Hongzhi "comes very much out of the cult extreme, the authoritarian stereotype." (http://www.sfgate.com/news/article/CULTURE-AND-RELIGION-Critics-and-followers-of-2587787.php) Steven Hassan je docela dost známý odborník na kulty a pokud si chcete svůj Falun Gong ověřit, zkuste si schválně přečíst jeho knížku Jak čelit manipulaci zhoubných kultů. http://ulozto.cz/xixUkjnZ/untitled-png (chybí podpis wikipedisty)
 • Dobrý den. Tak jsem se k tomu konečně dostal. Pokud o to stojíte - reagoval jsem v tématu Steven Hassan. --Žen (diskuse) 10. 12. 2014, 05:15 (CET)
 • Ohledně textu "Jak čelit zhoubným kultům", je to zajímavé, ale pro mě je celkem obtížné určit podle těch znaků, co tam píše - kdo sekta není, protože ty znaky vykazuje celkem hodně skupin i takzvaná normální západní společnost. Já se nejraději dívám na to jaké dopady má to které učení v reálném životě, k čemu to vede a co je reálným výsledkem. Víte běžná společnost také vyučuje lidem určitý světonázor a paradigma, dává jim zákony nařízení a definuje, co je a co není normální, definuje dobro a zlo v zákonech a určuje tresty za to či ono. Nutí vás platit daně a každá společnost si také vytváří svoje vlastní zákony atd. (někdy se dosti liší) Tyto manipulativní praktiky uváděné v knize "Jak čelit zhoubným kultům" mají podle mého pochopení jednu jasně definovanou mez - jsou špatné proto, že je někdo využívá k neprospěchu druhých. To co jsem pozoroval v praxi, reálném životě okolo Fa-lun-kungu mi nesedí na tento popis - můžete mít jiný názor. Úryvek z knihy "Jak čelit zhoubným kultům", co jste mi zaslal, ve mě vyvolává dojem, že Fa-lun-kung obsahuje nějaké prvky popisované v knize, ale když to vezmu podrobně a aplikuji to na texty Fa-lun-kungu a výsledky v praxi - nemohu si pomoci, ale nesedí mi to (můžeme podrobně rozebrat pokud chcete). Je to jako když vám řeknu, že druhým ubližujete a reálně je to pravda, a vy z toho máte špatný pocit - to potom není manipulace pomocí pocitu viny. Ale jak říkám - kdokoliv může mít jiný názor a svoje pochopení. Podle mě ve výsledku Fa-lun-kung na takové základní úrovni "nutí" nebo "vede" či "povzbuzuje" člověka, aby si zlepšoval charakter podle zásad, které se v textech opakovaně objevují - přizpůsobit se takzvanému "Zákonu vesmíru" který Fa-lun-kung definuje jako povahu, charakter nebo duši vesmíru - "pravdivost, soucit a snášenlivost" a praktikovat tyto kvality v běžném životě a hledal při konfliktech s ostatními, zda neudělal nějakou chybu na svojí straně, která mohla konflikt zapříčinit.(jsou to jen moje návrhy prosím - s respektem k vašemu svobodnému názoru a pochopení)--Žen (diskuse) 10. 12. 2014, 05:15 (CET)
  • To jste si četl jen z onoho úryvku. Je to vaše věc, ale uvažte: nemyslíte, že je dobrý nápad si tu knihu přečíst celou, vzhledem k tomu, že tak nemáte rád označování svého učení za sektu? Ta kniha je velice známá, pan Vojtíšek ji také používá jako zdroj. Pak se můžeme reálně o něčem spolu bavit. Každý máme nějakou svou ideální představu o tom, jak by vypadalo něco ideálně spravedlivého a správného. Docela by mně zajímalo, zdaž-li vy můžete volnomyšlenkářky říct, jestli právě Falun Gong tuto normu pro vás splňuje, nebo jestli splňuje až po vložení nějakého "ale". "Falun Gong je to nejspravedlnější v celém vesmíru..ale já jsem obyčejný člověk, a co může obyčejný člověk vědět o něčem tak spravedlivém - na mé názoru nezáleží." Nějak tak pane Žen? Ještě jedna věc, píšete, že to co je v tom úryvku můžete aplikovat na ledacos. Mohl byste říct jednu konkrétní věc v té "běžné lidské společnosti", nakterou byste ji aplikoval? nevím totiž o žádné, která by o sobě tvrdila "ja jsem absolutní pravdou" - protože kdyby jo, každý by se tomu zcela určitě svobodně vysmál - alespoň ve svojí hlavě, když už by to nemohl dát najevo jinak. Opravdu byste mě překvapil, kdyby jste něco takového našel. Nevím o ničem, co by šlo tak daleko, že by se to pokoušelo ovládnout dokonce i tu poslední věc, jak se člověk může svobodně vyjádřit, a to je jeho vlastní osobní ač nevyřčený názor. Překvapte mě. --90.179.206.199 14. 12. 2014, 16:23 (CET)
   • Poněkud delší odpověď omlouvám se. Dobrý den. Ano četl jsem jen ten úryvek, co jste mi poslal. Myslím, že se mýlíte od začátku v tom, že nemůžete vyjadřovat svůj názor na Falun Gong, nebo, že já vám to znemožňuji. Jaký smysl má vaše prohlášení, že je to "moje učení", když je obecně známo, že je to učení Li Hongzhiho? Zkuste si představit, že někdo označí za člena sekty vás nebo vaši rodinu. To co popisuje, onen úryvek v knize, je v podstatě manipulace. Jde v něm o to, že špatná je především manipulace k něčemu, co poškozuje člověka, který je manipulován (různými psychologickými nástroji). Nechci vás překvapovat, pouze napíši některé mě známé extrémní případy z různých společností. 1) Tedy si představte, že se narodíte do určité společnosti (jsou různé v Číně, Africe, Indii, Somálsku, Evropě, USA) všude vás budou něco učit, a říkat vám, že to je ten pravý správný smysl a význam života. V Číně vaši ženu donutí potratit, když bude mít druhé dítě, kvůli vládní politice, která tvrdí, že dělá dobrý skutek, protože zabraňuje přelidnění, přitom výzkumy uvádějí, že v oblastech, kde se porodnost nereguluje, k regulaci dochází přirozenou cestou (není to něco, co poškozuje ty lidi, nucené potraty v pokročilých stádiích těhotenství, zničená psychika žen). V Africe obřezávají malé dívky, aby zůstali "čisté" pro svoje manžely a tvrdí, že tak je to správné, tradiční... (není to něco, co poškozuje ty děti a způsobuje jim bolest?). V Evropě se dostanete do škol, kde vás učí svoje paradigma, tvrdí vám, že se lidé vyvinuli z opic, že víra v boha je naivitou prostých národů atd. Uvedou vás do světa příkazů, zákazů a zákonů - zapojí vás do společnosti, kde žijete ve stresu s neustálou přítomností pornografie, bojování o moc a honbou za penězi v konzumní společnosti atd. (Nepoškozuje to člověka také? Ani né tak fyzicky jako duševně a charakterově? Nedělá ten způsob života podle některých lidí z člověka otroka a v konečném důsledku u fyzicky viz civilizační choroby jej poškodí i fyzicky) Nevyvolává například u člověka pocit viny a méněcennosti, když na vás někdo začne útočit jenom proto, že chcete věřit něčemu jinému? Označovat někoho za člena sekty, napadat jej slovně a označovat svůj projev za "svobodný názor" (jak jste to udělal), je už celkem i mimo standardy Evropana nebo i jen občana ČR. Měl byste vědět, že podle definice svobody Evropského světa vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. 2) Pochopil jsem správně z vašeho příspěvku výše, že vám dělá problém, že zakladatel Fa-lun-kungu prohlašuje jako absolutní pravdu, že podstatou dobra a měřítkem dobrého charakteru jsou principy Pravdivost, Soucit a Snášenlivost? Také prohlašuje, jak jsem to pochopil, že Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou povahou, podstatou, charakterem nebo duchem vesmíru, nejvyšším zákonem vesmíru. Nerozumím tomu, proč by někomu mělo vadit tvrzení, že podstatou lidské dobroty je Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Když člověk mluví pravdu, má soucit se všemi a je snášenlivý, trpělivý a dokáže vydržet těžkosti nebo ústrky - to jsou podle mě dobré kvality a vlastnosti. Jak člověka poškozuje, když jej někdo vede, aby se přiblížil těmto principům? Jak ho poškozuje jejich praktikování, jak poškozuje jejich praktikování ostatní lidi? Z mojí zkušenosti dodržování těchto principů vede naopak ke slušnému a dobrému životu. Prohlášení, že Pravdivost, Soucit a Snášenlivost je absolutní a nejvyšší princip tohoto vesmíru podle mě není žádným zločinem. Mě se to potvrzuje v běžném životě jako pravdivé, nikomu to nevnucuji a snažím se být upřímný, soucitný a snášenlivý i vůči vám. Vidím ve vašich slovech, že se o to snažíte také. Myslím ale, že chcete vést boj proti něčemu, co není. 3) Jestli naleznu čas si knihu koupit a přečíst můžeme ji tedy, pokud budete chtít, následně probrat. Podle mě ono, Jak čelit zhoubným kultům, nejprve vyžaduje reálnou zhoubnost nějakého učení. Přitom se mi zdá, že chcete za každou cenu něčemu čelit, nerozumím však čemu. Asi jsem ještě nepochopil dobře o čem vlastně hovoříte. Omlouvám se. Možná, že vám vadí, že zakladatel Fa-lun-gongu říká, že poškozování Zákona vesmíru vytvoří hříchy. Že pomlouvání Zákona vesmíru vytvoří hříchy. Asi už rozumím. Chtěl bystě, aby jej bylo možné pomlouvat, očerňovat a znevažovat? Potom mi řekněte, kdo ve společnosti by označil za dobrý skutek, když někoho budete znevažovat, očerňovat nebo pomlouvat, a to může být klidně nějaký úplně obyčejný člověk a i tak by to nebylo dobré. Potom, co třeba pomlouvat očerňovat a znevažovat Boha - vnímal byste něco takového jako "hřích" nebo "karmu" nebo špatný skutek? Co potom tedy pomlouvání samotného stvoření, zákona vesmíru - byl by to podle vás špatný skutek? (to vše myslím čistě teoreticky jako otázky na vás, abyste nemyslel, že vám něco podsouvám nebo vás napadám). Myslím, že vaše mýlka je v tom, že si myslíte, že zakladatel Fa-lun-kungu říká, že nikdo nesmí Zákon pomlouvat. Podle mě jen říká, že to bude mít vážné následky. (pokud ovšem nevěříte, že nějaký Zákon vesmíru existuje, potom je samozřejmě jasné, že není, co dále rozebírat, vše může být vymyšlená báchorka, dává to smysl pouze pokud je to pravda) 4) Samozřejmě asi je problém někde jinde, jde o to, že vy nemůžete uvěřit, že by mohl mít zakladatel Fa-lun-kungu pravdu, když prohlašuje, že Zákon vesmíru je Pravdivost Soucit a Snášenlivost, a že je to absolutní zákon vesmíru. Nevěříte tomu, že by to někdo mohl vědět nebo to tvrdit a podobně - mám pravdu nebo se ještě mílím? (samozřejmě tomu podle mě ani nemusíte věřit, když nechcete a nikdo vás k tomu ani nenutí). Jen mi na závěr řekněte, když se vrátíme do každodenního života a odmyslíme si otázku víry, kdo o vás řekne že jste dobrý člověk, když budete lhát, být nesoucitný a hrubý k ostatním, nebo nesnášenlivý či líný něco udělat nebo podstoupit těžkosti nebo námahu? Není to tak, že je naopak dobré ono pravdivý, soucitný a snášenlivý? Jen si odmyslete nějaké dogma, víru nebo náboženství - jak to tedy podle vás je? (jsou to jen teoretické otázky a nejsou myšleny na to abych vás nějak záludně donutil potvrdit, že je Fa-lun-kung dobré učení, jen diskutujeme). Jen se snažím položit vám otázku, jakou zhoubnou věc vidíte v těchto principech či v jejich praktikování?--Žen (diskuse) 26. 12. 2014, 02:20 (CET)
 • Další věcí je konflikt čínského režimu s Fa-lun-kungem a hlubší duchovní nebo náboženský obsah učení Fa-lun-kungu (víra v bohy, zákony vesmíru, úrovně nebes, nebeské bytosti, mimozemské civilizace, časoprostory a hmotné dimenze, duše, nadpřirozené schopnosti, období vesmírného koloběhu zrození, vývoj, trvání, degenerace a zánik, kdo je zakladatel Fa-lun-kungu atd. - to už se ocitáme na půdě víry - jsou to věci, které se pravděpodobně nedají úplně ověřit nebo vůbec ověřit), což jsou obsáhlá témata sama o sobě a hovoří o nich například různá náboženství, a bylo by asi jedině možné (pokud o to stojíte) je trochu rozebrat a pojmenovat níže, založit na ně speciální téma v diskusi a tam to zkusit rozebírat jaký to má dopad v praxi (jsou to jen moje návrhy prosím - s respektem k vašemu svobodnému názoru a pochopení).--Žen (diskuse) 10. 12. 2014, 05:15 (CET)

Prosím vyvarujte se Wikipedie:Žádné osobní útoky. Dáváme dohromady encyklopedický článek. Neoznačujte mě prosím stále za člena toho a toho, nebo nenapadejte mě ať si prověřím "svůj Falun Gong". Spolupráce s vámi na článku je potom dosti nepříjemná. Děkuji za pochopení. Uvažujme racionálně a kriticky na obě strany. Zdroj který jste přidal do diskuse si rád prostuduji. Děkuji.--Žen (diskuse) 30. 11. 2014, 21:46 (CET) Díval jsem se na ten článek. Je dosti tendenční. Uvádí různé autory a jejich domněnky a teorie, názory, hypotézy, což je zajímavé. Porovnávám pohledy na Fa-lun-kung zvenku tohoto hnutí tak i zevnitř, někdy se jedná o skutečně až diametrálně odlišné popisy - přitom obě strany hovoří o stejné věci. Je na tom někdy vidět, jak se někteří lidé snaží hledat za každou cenu nějakou hrozbu a někteří zase za každou cenu Fa-lun-kung obhajovat. Nejhorší je pěstovat napětí a nepřátelství ve společnosti, tyhle teorie mohou třeba i nechtěně vyvolávat nepřátelství vůči následovníkům Fa-lun-kungu, přitom se opírají jen o nějaké názory nebo domněnky. Na konci je nějaká konkrétní zkušenost, to ještě musím prozkoumat. Screenshot, co jste poslal jsem si stáhnul a pročtu až bude čas. Díky.--Žen (diskuse) 1. 12. 2014, 00:16 (CET)

ZdrojeEditovat

Dobrý den. Podle Wiki (jestli to právně chápu) je v pořádku, když se použije hodnověrný zdroj a uvede se například - ten a ten odborník se zabývá tím a tím a doložit link na zdroj, který to dokazuje. Při popisu zdroje v článku se však musím držet toho, co zdroj uvádí, nikoliv tam přidávat vlastní závěry, dojmy, pochopení atd. Potom je to v pořádku. Přidávám několik užitečných linků: Wikipedie:Žádný vlastní výzkum , Wikipedie:Věrohodné zdroje , Wikipedie:Ověřitelnost , Wikipedie:Co Wikipedie není.--Žen (diskuse) 27. 11. 2014, 11:04 (CET)

Co je čchi-kung? Jaký je jeho vztah k západní vědě? Jak se na to dívat?Editovat

Dobrý den. I když se to nehodí na Wikipedii rozbíhat takováto diskusní fóra, myslím že pro zklidnění situace v této diskusi by bylo dobré trochu to probrat. Rád bych níže odhalil svoje názory, postoj a vlastní výzkum (pokud o to máte zájem), aby nedocházelo k tomu, že mě zde stále někdo nějak tituluje a označuje.--Žen (diskuse) 30. 11. 2014, 23:51 (CET)

Západní a východní kultury jsou dosti odlišné, můžeme se od každé naučit to positivní, nenechat se zmást ani báchorkami o sektách ani připravit o svojí identitu či půdu pod nohama nějakými "rádoby duchovními" naukami. Vlastně se nenechat připravit o půdu pod nohama ani takzvanou západní vědou. To je můj východiskový bod například při studiu čchi-kungu.

Fa-lun-kung je čchi-kung - není důvod to stále mazat v úvodu článku.

Ohledně čchi-kungu - západní člověk vlastně ani neví do čeho jde (neví, co to je). Často si lidé myslí, že jde o nějaké cvičení - a někdy jsou na tom stejně i moderní lidé na východě, ale ono to tak není. Například právě zakladatel Fa-lun-kungu (což je předmětem diskuse) to přiznává v knize Zhuan Falun hned na začátku. Čchi-kung je ve skutečnosti moderní název, který vznikl během Kulturní revoluce v Číně, kde komunistický režim pronásledoval různé víry a náboženství. Výraz ten a ten čchi-kung je vlastně moderní název pro různé víry, duchovní cesty a náboženské směry. Západní člověk si myslí, že když začne dělat čchi-kung je to o nějakém cvičení ale OUHA! :) ono to obsahuje duchovní a náboženské učení, víru v Nebesa, buddhu, tao a bohy. Takže potom je jako "Alenka v říši divů" a možná se i cítí PODVEDEN. Otázka pro ty, co studují čchi-kung - co jste čekali, že v čchi-kungu objevíte? Co jste si mysleli, že to je? Právě tady podle mě často vzniká konflikt kvůli nepochopení nebo možná neznalosti podstaty věci.

Při osobním výzkumu čchi-kungu jsem byl často svědkem dvou extrémů, do nichž se západní člověk při styku s čchi-kungem dostává. První je že čchi-kung objeví a je jím nadšen (meditace, dosažení duševní vyrovnanosti, morální hodnoty a principy), začne se mu věnovat, studovat to postupně více do hloubky a potom si uvědomí, že tam jsou duchovní a náboženské věci, nadpřirozené jevy a cítí se "podvedený" :). Potom prohlásí "myslel jsem, že je to něco jiného, a ono to teď vypadá jako nějaké náboženství" :) A potom přijdou na řadu teorie o sektách a skrytém učení. Příčina je ale v tom, co jsem psal výše. Lidé v této kultuře totiž ani nevědí, co to je čchi-kung a potom jsou přirozeně překvapení, když to zjistí. Společnost by měla více vědět do čeho vlastně jde, a co to vlastně je (myslím, že o to se teď nový přispěvatelé v tomto článku snaží - aby bylo jasné to pozadí, ale to je vysvětleno na WIKI v článku čchi-kung, který jsem na popud této diskuse ještě rozšířil o tyto informace, které tam nebyly úplně jasně zdůrazněné). Toto je diskuse k článku o Falun Gongu a tak zmíním, že protože zakladatel Falun Gongu (Fa-lun-kungu) toto vysvětluje hned na začátku svého učení, je to podle mě v tomto ohledu fér, že člověk ví hned do čeho jde (pokud to pochopí z textu).

Západní kultura je dobrá v tom, že člověka "drží na zemi" - být racionální, zkoumat věci, mít kritické myšlení, být trochu skeptik atd. Naproti tomu východní věda vidí a popisuje jevy za tímto fyzickým světem, v jemně hmotné dimenzi či hlubší dimenzi (časoprostoru) a její léčebné metody (čínská medicína, čchi-kung) v praxi opravdu fungují. Mnozí lékaři čínského lékařství dnes na Západě úspěšně provádějí svojí praxi a živí se celkem snadno, protože jejich metody mají úspěchy a lidé to vidí tak k nim chodí a platí si je. Ale západní věda je spíše neuznává nebo kritizuje jejich podstatu. Podle mě jde do určité míry o střet různých kultur.

Fa-lun-kung má tedy přirozeně duchovní či náboženské pozadí: Fa-lun-kung je v překladu "Velká kultivační cesta Kola Zákona" kniha "Zhuan Falun" je "Otáčením Kola Zákona" přičemž "Zákon" označuje "Dharmu" (pojem z buddhismus) dále potom "Kolo zákona" je spojováno s buddhou - konkrétně "Maitréja". Čchi-kung jsou ve skutečnosti duchovní směry, náboženská učení buddhismu a taoismu, není to pouze nějaké cvičení, to by mělo asi v článku zaznít. Fa-lun-kung patří k těmto čchi-kungům.

Učení čchi-kungu a náboženství (i křesťanství), setkal jsem se například s několika taoistickými metodami čchi-kungu, to mají všichni podobné, říkají: "Nejdřív musíš věřit a následovat učení Mistra (Ježíše atd.) a teprve potom budeš vidět jak to funguje" atd. Z pohledu západní psychologie, antropologie nebo religionistiky, může být ono "následuj Mistra, neptej se a řiď se radami a výsledky se dostaví" chápáno jako manipulace. Je to ale do jisté míry pokrytectví. Ve skutečnosti takto postupuje i západní společnost. Postupuje tak i její školství - "věř učiteli, že to co ti říká je pravda, uč se to bez dotazů nazpaměť a potom to opakuj u zkoušky, když to neříkáš správně dostaneš pětku. Žákům se vštěpuje - toto je jediný možný výklad světa a ostatní věci jsou nepřijatelné atd. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl? Západní vzdělávací systém je v tomto pohledu podobný. Je také převážně ateistický a učí zejména teorii evoluce (která je stále nepotvrzenou teorií) jako jediný možný způsob vzniku člověka a lidské rasy atd. Zpravidla cenzuruje teorie o Stvoření vyšší inteligencí a podobně. Neříkám, že já je vyučuji, jen ukazuji na příkladu ty hranice a omezení. Takže jsem k těmto "honům na čarodějnice", které pořádá západní věda spíše neutrální.

Velká část problému tkví v tom, že západní člověk (převážně ateistický) neznalý duchovních nauk, se v nich hůře orientuje a snadněji do nich spadne a ztratí schopnost sebereflexe, kritického myšlení, racionalitu atd. Ale co s tím my můžeme dělat? Ta kultura se k tomu musí postupně dostat, že se s tím bude muset naučit zacházet. (Chápu, že někteří Wikipedisté chtějí ostatní varovat, aby "nenarazili na překvapení", tak jako oni)

Ukažte prosím případ takové východní duchovní nauky, mimo Falun Gong, ve kterých normální člověk ztratí sebereflexi, kritické myšlení a racionalitu, to by mně opravdu zajímalo. A nerikejte ze Taichi anebo buddhismus. Také bych rád viděl to kritické myšlení, který vy k Falun Gongu máte. Přednášky máte cenzurované. Váši emailovou konferenci máte cenzurovanou. Nikdo nesmí na FG nic říct, počínaje vámi samotnými. Člověk který říká svůj názor na FG, je-li negativní, skončí podle vás v pekle (zatímco vy naopak) - tedy pokud svůj názor nezmění. Jste v očekávání apokalypsy - a jen vy a vaši sympatizanti ji máte přežít. Vybarvujete se jako nadlidé. Atd. atd. Možná že o vás část expertů nepovažuje za sektu, ale Steven Hassan ano. Takže jestli dovolíte: já věřím svému úsudku a budu se opírat o odborné posouzení Stevena Hassana že jste sekta. Tedy budu to o vás otevřeně tvrdit jak zde na wikipedii, tak i mimo ni. --90.179.206.199 1. 12. 2014, 11:06 (CET)
 • Dobrý den. Myslím že jste ještě úplně neprostudoval etické pravidlo Wikipedie:Žádné osobní útoky. Já si rád vyslechnu všechny názory. Podle mě může říkat kdokoliv cokoliv, ale vždy existují určitá pravidla a zákony. V každodenním životě máme téměř vše nějak omezeno nebo řízeno zákony. Některé duchovní směry mluví o tom, že existují i duchovní zákony, nebo zákony vesmíru, které se nesmějí porušovat. Ve snímku Drákula na začátku hovoří Van Helsing o tom, že pohlavní nemoci jsou důsledkem porušování pravidel pro manželské vztahy (vztahy mezi mužem a ženou). Kdo ví jestli je to pravda, ale určitě to je dobré k zamyšlení. Mimochodem Vy jste ztratil sebereflexi při studiu Fa-lun-kugu? Někteří křesťané mi také říkají, že jediná cesta je skrze víru v boha Yahveho (křesťanský bůh), jiná neexistuje a vše ostatní (mimo křesťanství) je démonické učení. Víte kolik žije v ČR křesťanů? Nevím proč jste tak znepokojený několika desítkami příznivců Fal-un-kungu? Pokud vím ani jednou jsem Vám neříkal, že půjdete do pekla; o cenzuře Liových přednášek asi trochu přeháníte, o cenzuře fóra nevím, asi máte nějaké osobní zkušenosti; osobně apokalypsu neočekávám, současné události už mi celkem jako taková menší apokalypsa připadají :). Každopádně se můžete uklidnit, já Vás tady ani nikde jinde očerňovat nehodlám. Mám dojem že bojujete proti nějakému domnělému nepříteli.--Žen (diskuse) 9. 12. 2014, 12:58 (CET)

Ke konfliktu věd západu a východu dlužno dodat, že západní vědci nemají jako jediní patent na rozum, nelze tvrdit, že jako jediní vědí jak svět a vesmír funguje. Věda opakuje mantru "co nevidím, tomu nevěřím". Někdy jsem pozoroval (i osobně) situaci, kdy dojde k tomu, že si tu a tam nějaký skeptik čchi-kung vyzkouší a zjistí, že skutečně cítí účinky a má výsledky - jenomže to potom všechno popře prohlášením, že "si to všechno vsugeroval" :) a byl to "nějaký takový záhadný efekt, že když něčemu věříš tak si tím přivodíš stav, že cítíš, že se ti to opravdu děje, ale ve skutečnosti se ti vlastně nic neděje". (toho jsem byl osobně svědkem) Prostě to v tu chvíli všechno označí za iluzi, halucinaci, případně pokud efekt z cvičení nebo praktikování čchi-kungu vnímá a cítí více lidí za "skupinovou halucinaci" nebo "skupinovou sugesci". Je ale rozumné označovat všechna ta velká duchovní společenství za účastníky "skupinové halucinace" pro dnešní (ateistickou) vědu možná ano. Dnešní věda se v praxi přísně vyhrazuje (i když ne otevřeně a prvoplánově) jako ateistická. Tedy jasně definuje tyto duchovní věci jako existující "mimo" uznávané vědecké paradigma a tedy je "neuznává".

Pro naší práci na Wikipedii - prosím dodržujme Wikipedie:Žádné osobní útoky vyhněme se škatulkování napadání a označování toho nebo toho Wikipedisty za člena toho nebo člena tamtoho či osobního označování Fa-lun-kungu jako toho nebo toho. Spolupracujeme. Dělejme výzkum, linkujme důvěryhodné zdroje, studujme ty zdroje bez předsudků a racionálně, záměrně nepřitěžujme ani nepřilepšujme. Myslím, že potom vznikne pěkný, vyvážený a nestranný článek, plný hodnotných odkazů na experty a studie. A my sami si také pochopení tohoto tématu zvýšíme. Děkuji za pochopení a spolupráci, omlouvám se, že plním stránku textem, ale považoval jsem za nutné toto sdílet vzhledem k situaci, která vznikla v diskusi. (výše uvedené je můj názor pramenící z vlastního výzkumu. Prosím doplňte pokud se v něčem mýlím)--Žen (diskuse) 30. 11. 2014, 23:51 (CET)

Steven Alan HassanEditovat

Dobrý den. Byla zde zmíněna reakce Stevena Alana Hassana.

(citace)Zdeněk Vojtíšek udává jako zdroj ve svých článcích knihu Stevena Alana Hassana, Jak čelit manipulaci zhoubných kultů. Steven Hassan toto sdělil deníku San Francislo Chronicle ohledně FG: ""They're told not to think negative thoughts, and are given fears if they consider any other reality," said Steven Alan Hassan, a Somerville, Mass., cult counselor. Founder Li Hongzhi "comes very much out of the cult extreme, the authoritarian stereotype." (http://www.sfgate.com/news/article/CULTURE-AND-RELIGION-Critics-and-followers-of-2587787.php) Steven Hassan je odborník na kulty, vydal knížku Jak čelit manipulaci zhoubných kultů.(konec citace)

Přeložil jsem si tu Hassanovu citaci, ale protože je v článku úplně vytržená z kontextu, není jasné o čem vlastně Hassan mluví. Nemám možnost najít nebo přečíst si materiál, z něhož je citace zkopírována. Domnívám se, že říká, že je následovníkům Fa-lun-kungu, ze strany zakladatele Fa-lun-kungu sdělováno, "aby neměli negativní myšlenky" - tak na tom nevím, co je špatného (ale možná to Hassan uvádí v kontextu, který zde chybí). Dále Hassan podle článku uvádí, že "jsou uváděni v obavy (strach), zvolit si jinou realitu" tak tady by asi bylo dobré vědět o čem vlastně Hassan mluví, alespoň nějaký příklad nebo kontext toho, z čeho vychází pro toto tvrzení. Co, je konkrétně ta "realita" nebo co jsou konkrétně ony "špatné myšlenky" není známo - asi se předpokládá, že to víme, ale to je nějaká hra na tušení a ne vědecká práce. To si potom každý může tušit, co sám chce a nikdo neví, co tím Hassan vlastně myslí, takže to může být cokoliv. Chtělo by to mít náhled do nějaké jeho vědecké práce.

Druhou větu není pro mě snadné přeložit, ale asi to je něco jako, že zakladatel Falun Gongu je podle něho "autoritativní" nebo "autoritářský", a že takový autoritativní přístup, asi v nějakém jeho výzkumu, nebo ve výzkumu někoho jiného, viděl u vůdců nějakých kultů (ale to opravdu jen hádám).

Pro vytvoření nějaké představy o tom, z čeho Hassan vychází nebo o čem vlastně mluví, by bylo třeba více, než jen tyto dvě Hassanovi věty, které možná ani neřekl za sebou, ale v různých místech nějakého textu, nebo kdo ví kdy a kde, když tam není link ani odkaz na nějaký zdroj. Celkově ten článek je soubor vytržených citací, které jsou přiživované názory autora a v konečném důsledku dávají dojem nějakých hypotetických pochyb nad tím, zda nejde o kult, ale do vědecké práce to má celkem daleko. Myslím, že by to chtělo příklady ze skutečnosti, nějaký reálný dopad v praxi, který potvrzuje spekulace a hypotézy či teorie. V tom článku se jen teoretizuje - chtělo by to nějakou vědeckou práci (pokud bych vás mohl poprosit o odkaz na Hassanovu vědeckou práci o Fa-lun-kungu, aby to bádání mělo nějaký smysl).

Potom jsou na konci článku citace z knihy Zhuan Falun. Všiml jsem si, že jsou vytržené z různých částí knihy a dané za sebe. Jsou tam za sebou dvě věty, které jsou z různých míst knihy a celkově to vytržené z kontextu dává překroucený smysl. Citace vytváří dojem, že zakladatel Fa-lun-kungu říká, že nemocnice nedokáží vyléčit lidi z nemocí, ale ta věta má v knize (kontextu) úplně jiný význam - říká, že lidé do nemocnic chodí právě proto, že se tam mohou vyléčit (Úsek v knize naleznete zde - Zhuan Falun, Přednáška 7, Léčení v nemocnici a léčení qigongem, 6 odstavec). Podle mě je tohle možná znamením, že kromě toho, že je článek tendenční, je i do značné míry manipulativní. Pracovní název fotografie v článku ANTIFALUN_SF109_fl.jpg možná také vtipně odhaluje s jakým úhlem pohledu byl článek zamýšlen a napsán (jen moje domněnka).

Dále se v článku uvádí, že následovníci Fa-lun-kungu věří v karmu, tedy že jedním možným původem nemocí je karma - no tak v to věří asi kdejaký buddhista nebo taoista - to tedy znamená, že jsou všechna náboženství, která věří v karmu a hříchy kulty či sekty?--Žen (diskuse) 10. 12. 2014, 04:22 (CET)

Pojmenování SektaEditovat

Bylo by dobré také uvažovat nad tím, že označení "sekta" prošlo v historii nějakými změnami a jeho původní smysl se už značně změnil. Tak je také někdy nesnadné (pro mě) pochopit o čem je vlastně řeč.

1) Původně sekta znamenalo - odnož nějakého náboženství, vedlejší větev nebo škola. Například hlavní náboženství křesťanství a nějaká jeho odnož (sekta). Nebo hlavní náboženství buddhismus a nějaká odnož, sekta buddhismu. Význam bez vedlejší negativní konotace.

2) Další význam, který přišel později s výskytem lidí, kteří pod rouškou duchovních učení poškodili svoje "věřící" nebo společnost, se začalo říkat takovým společenstvím s negativními vlivy - "sekty". Toto označení je už jasně negativní a pokud o něčem řekneme, že je to sekta, je to už přímé obvinění z něčeho nekalého - což je dlužno říci, by bylo z etického hlediska také nutno dokázat. Dokázat, že se skutečně dopouští negativních věcí.

3) Jsou také další významy, které se nalézají zde, takže by bylo raději pro srozumitelnost lépe se vyjadřovat konkrétně, než zaobalovat do označení sekta, lépe se v tom potom bude dát vyznat.

4) Potom je další pojmenování "kult", které také má řadu vnitřních významů a i zde by bylo lépe raději hovořit o konkrétních věcech nebo jevech, aby bylo možné se dobrat nějakých reálných závěrů.

Někdy mám problém pochopit, jestli je řeč o "sektě" odnoži buddhismu nebo o "sektě" negativních jevech. Proto navrhuji pro srozumitelnost namísto toho používat buďto název "odnož buddhismu" nebo přímo hovořit o nějakých konkrétních "negativních jevech" (pokud existují).

Děkuji za pochopení - při pohledu na množství mého textu a textu ostatních mám dojem, že trochu trpím samomluvou, ale i tak se ještě vracím k předchozí diskusi.--Žen (diskuse) 15. 4. 2015, 07:19 (CEST)

Jistěže, ale v článku samotném je přece užito označení "nové náboženské hnutí". Jinak k té neutralitě: Nevidím, že b článek byl nevyvážený. Můžete tedy pomoci někdo s úpravami? Děkuji a jsem s pozdravem, --Lukáš Král (diskuse) 13. 1. 2016, 20:19 (CET)

Kontroverze - koupě domu - doplnit kontextEditovat

Může prosím autor textu o této "kontroverzi" vysvětlit v čem ona kontroverze spočívá? V textu to není vysvětleno. Je zde pouze, že údajně koupil dům a potom se ukázalo, že ho dostal a následně dar odmítl. Co je na tom kontroverzního? Je pravda, že jsem dodatečně vypátral, že se události "chytnulo" čínské velvyslanectví, které skrze ni útočilo na Li Hogzhiho, ale to v textu není uvedeno a také mi to nepřipadá kontroverzní. Prosím tedy o vysvětlení a doplnění, než to vrátíme zpět do článku - ať to má hlavu a patu. Děkuji --Žen (diskuse) 9. 5. 2015, 20:59 (CEST)

(VYJMUTÝ ZDROJOVÝ TEXT JE NÍŽE) Časopis The Wall Street Journal vydal[zdroj?] článek, v němž uvedl, že si zakladatel hnutí Li Chung-č' v roce 1998 pořídil dům v New Yorku za 293.000 USD. Násedující rok si pořídil další dům v New Jersey za 580.000 USD. V dnešních dnech může jejich cena přesahovat 1 milion USD.[1] Na článek reagovali 17. listopadu 1999 vysvětlením v otevřeném dopisu adresovaném The Wall Street Journal následovníci Falun Gongu - John Sun a Erping Zhang. John Sun podal vysvětlení, že dům v New Jersey se rozhodl zakladateli Falun Gongu věnovat a složil částku za dům, který nechal přepsat na jméno jeho ženy. Poté, co jim dar předal, jej Liova rodina odmítla a dům byl následně přepsán na jméno Johna Suna. [2]

 1. http://www.cultnews.com/2009/01/is-falun-gong-a-cult/ Je Falun Gong kult? - Culteducation.com
 2. Letters from Falun Gong practitioners to Wall Street Journal [online]. en.minghui.org [cit. 2014-11-13]. Dostupné online. (anglicky) 
Zpět na stránku „Fa-lun-kung“.