Bariéry v dalším vzdělávání

Bariérou je myšlena překážka, která brání vykonávání nějaké činnosti.Nejčastější překážkou v dalším vzdělávání je vysoká cena. Občas kvalita ceně kurzu neodpovídá.[1] Často se stává, že poskytovatelé těchto služeb snižují kvalitu kurzů za účelem snížení ceny. Některé kurzy, které lidé považují pro svůj rozvoj za důležité, jsou dostupné i pro nízkopříjmovou část populace, protože je financují zaměstnavatelé nebo stát.[2]

Druhy bariér ve vzděláváníEditovat

Situační bariéry jsou překážky v ekonomické nebo sociální stránce jedince. Nejčastěji se jedná o nedostatek financí na zaplacení kurzu nebo o nedostatek času z důvodu péče o rodinu.[3][4] Do situačních bariér se taky řadí zdravotní komplikace, které jedinci neumožňují účast na vzdělávání. Příklad situačních bariér:Jakákoliv zdravotní indispozice (např. omezený pohyb, který brání účastníkovi fyzické účasti na kurzech).

Institucionální bariéry souvisejí s organizací a kvalitou nabízených kurzů. U některých kurzů chybí dostatek informací, které by zájemce o vzdělávání měl vědět. Dále některé kurzy neodpovídají cenou a nacházejí se na úrovni nízké kvality. Právě tyto důvody mohou být odrazující. Příklad institucionálních bariér: Jedinec nemůže dohledat dostatek informací o nabízeném kurzu. Jelikož nenajde to, čeho se dotazuje, automaticky se jeho zájem o vzdělávání zmenší.

Osobnostní bariéry jsou spojeny s přístupy a postoji jedinců ke vzdělávacím aktivitám.[5] Jedinec si sám sobě klade překážky nebo trpí nedostatkem motivace. Motivace je při překonávání bariér velmi důležitá. Motivaci člověk může nabrat úplně kdekoliv, například v zaměstnání, kde jej motivuje povýšení či zvýšení osobního ohodnocení. Osoba poté vidí velký potenciál ve vzdělávání. Kromě motivace zde lze řadit skepticismus. Většina lidí nevěří, že by jim další vzdělání mohlo vylepšit současnou pracovní pozici nebo že je učení se přínosné pro život. Příklad osobnostních bariér: Osoba, která má zájem o nějaký kurz žije v přesvědčení, že vzdělávání je pouze pro mladé osoby. Pokud má vyšší věk, může zrovna to být překážkou, proč se do daného kurzu nezapíše.


Co nejčastěji brání na účasti ve vzdělávání českým občanůmEditovat

 1.   Nedostatek finančních prostředků
 2.   Účast na kurzech je pro lidi bezvýznamná
 3. Lidé jsou příliš zaneprázdněni svým zaměstnáním, a tak na další vzdělávání nemají čas
 4. Podceňují se a mají obavy, že by kurz nezvládli
 5. Na další vzdělávání nemá jedinec dostatečné vzdělání

Je patrné, že většina bariér vyplývá z osobního nastavení každého jedince. Pokud si jedinec na další vzdělávání nevěří, odrazuje sám sebe.[2]

Minimalizování bariér ve vzděláváníEditovat

O minimalizování bariér hovoří UNESCO ve své publikaci Embracing a culture of lifelong learning[6] Navrhuje kroky, které by mohly bariéry z části odbourat. Publikace nastiňuje hlavní rysy, jak vytvořit vzdělávací prostředí dostupné pro všechny. Má za cíl nabídnout všem lidem účast na dalším vzdělávání bez ohledu na jejich sociální zázemí.

Doporučení publikace:

 1. Transformace pedagogiky
 2. Rozšířit nabídku vzdělávacích kurzů a k propagaci naplno využít moderní technologie
 3. Je důležité financovat alespoň část kurzů z vnějších zdrojů
 4. Další vzdělávání by se mělo nabízet i občanům staršího věku

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Andragogika a vzdělávání dospělých : vybrané kapitoly. Vydání první. vyd. Praha: [s.n.] 1 online resource s. Dostupné online. ISBN 80-7308-695-6, ISBN 978-80-7308-695-4. OCLC 971032573 
 2. a b ČIHÁČEK, Vlastimil. Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání: „peníze jsou až na prvním místě“. Studia paedagogica. 2006-03-02, roč. 54, čís. 11, s. 119–132. Dostupné online [cit. 2021-11-29]. ISSN 2336-4521. 
 3. CROSS, K. Patricia. Adults as learners : increasing participation and facilitating learning. 1st ed., PB [i.e. pbk.] print. vyd. San Francisco: Jossey-Bass xxx, 300 pages s. Dostupné online. ISBN 1-55542-445-7, ISBN 978-1-55542-445-9. OCLC 25837475 
 4. KALENDA, Jan; KOČVAROVÁ, Ilona. Proměny bariér ke vzdělávání dospělých v České republice: 2005–2015. Studia paedagogica. 2017-10-17, roč. 22, čís. 3, s. 69–89. Dostupné online [cit. 2021-11-29]. ISSN 2336-4521. DOI 10.5817/SP2017-3-5. 
 5. KALENDA, Jan; KOČVAROVÁ, Ilona. Proměny bariér ke vzdělávání dospělých v České republice: 2005–2015. Studia paedagogica. 2017-10-17, roč. 22, čís. 3, s. 69–89. Dostupné online [cit. 2021-12-13]. ISSN 2336-4521. DOI 10.5817/SP2017-3-5. 
 6. UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING. Embracing a culture of lifelong learning contribution to the futures of education initiative : report : a transdisciplinary expert consultation. Hamburg: [s.n.] 52 Seiten s. Dostupné online. ISBN 978-92-820-1239-0, ISBN 92-820-1239-5. OCLC 1225903783 

LiteraturaEditovat

Cross: Cross, P. K. (1981). Adults as learners. Increasing participation and facilitating learning. Jossey-Bass

Čiháček, V. (2006). Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání: „peníze jsou až na prvním místě“. Studia Paedagogica, 54(11), 119–132. Retrieved from https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/430/586

Dvořáková, M., & Šerák, M. (2016). Andragogika a vzdělávání dospělých : vybrané kapitoly (Vydání první). Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Kalenda, J., & Kočvarová, I. (2017). Proměny bariér ke vzdělávání dospělých v České republice: 2005–2015. Studia Paedagogica, 22(3), 69–89. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2017-3-5

UNESCO. Embracing a culture of lifelong learning. [online]. Hamburg: Ústav UNESCO pro celoživotní učení [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http://www.uil.unesco.org/lifelonglearning/embracing-culture-lifelong-learning