Archiv český

edice historických pramenů

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské (zkráceně Archiv český) je edice historických pramenů k českým dějinám, který začal vydávat v roce 1840 František Palacký. Edice vycházela s přestávkami do roku 1944. Od roku 2000 je vydavatelem Centrum medievistických studií.

Historie

editovat

Prvních šest dílů vyšlo v letech 1840-1872 pod názvem Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. Z archivův domácích i cizích sebral a vydal František Palacký. Ten byl také jediným editorem publikovaných textů.

V roce 1887 se změnil podtitul Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává Kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti nauk a redaktorem stal Josef Kalousek, pod jehož vedením do roku 1910 vyšel VII. až XXVII. díl. Na jednotlivých dílech spolupracovalo více autorů, například Jaromír Čelakovský, Josef Emler, Vincenc Brandl, František Dvorský nebo August Sedláček. Od počátku každý díl obsahoval množství rozličných pramenů, ale postupem času se jednotlivé díly věnovaly vymezenému okruhu písemností (šlechtická korespondence, hospodářské instrukce, dvorský soud a podobně) V letech 1912-1944 se hlavním redaktorem stal Gustav Friedrich, pod jehož vedením vyšly díly XXVIII.-XXXVII. (bez nevydaného XXXIV.).

Ještě na samém konci dvacátého století v roce 2000 obnovilo řadu Centrum medievistických studií s upraveným podtitulem Archiv český čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, případně jen Archiv český, či Archivum bohemicum a od roku 2017 Archiv český čili staré písemné památky sebrané z archivů domácích i cizích, a vyšlo za řízení Františka Šmahela prozatím několik nových dílů. Vydalo jej v případě svazku XXXVIII, dílu XXXIX, dílu XLI (ten spolu s Historickým ústavem Akademie věd České republiky), dílu XLII (ten ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni) i dílu XLIII pro Centrum medievistických studií nakladatelství Filosofického ústavu Filosofia. Svazky XL/1 i XL/2 vydali společně Centrem medievistických studií Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky též Archiv Akademie věd České republiky a Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Jihlava.

Přehled dílů

editovat
Díl Obsah Editor Vydáno
I. Psaní česká císaře Sigmunda od roku 1414 do 1437
Král Václav a jednota panská od roku 1394 do 1404
Psaní pana Viléma z Pernšteina od roku 1520
Staré zápisy rodu Šternberského od roku 1386 do 1432
Seznání svědkův od roku 1453 do 1456
Zápisy Pražské obecní od roku 1406 do 1429
Dopisy Zvíkovské od roku 1458 do 1477
Sněmovní věci české od roku 1440 do 1446
Zápisy knížat Minsterberských v Olešnici od roku 1454 do 1489
Dopisy Bavorské od roku 1440 do 1512
Zápisy ve věcech selských od roku 1389 do 1499
Dopisy Táborské od roku 1441 do 1447
Výpisy ze starých desk dvorských království českého od roku 1384 do 1456
Nálezy královského soudu dvorského od roku 1454 do 1465
Kniha starého pána z Rosenberka
Králové Jiří a Matiáš v Moravě roku 1470
Registra zápisův královských i obecných roku 1453 a 1454 sepsaná
František Palacký 1840
II. Dopisy pana Alše Holického ze Šternberka od roku 1436 do 1451
Výpisy ze starých desk zemských od roku 1391 do 1456
Řád práva zemského v latině i česky
Psaní pana Viléma z Pernšteina od roku 1520 a 1521
Registra zápisův královských i obecných roku 1454
Sněmovní věci české od roku 1446 do 1452
Nejstarší zápisy Hradecké od 1384 do 1404
Výpisky právní a soudní ze starých desk zemských království Českého (1287-1437)
Zápisy Kozelské ve Slezsku od roku 1480 do 1571
Dopisy pana Kašpara Šlika z Holíče, nejvyššího kancléře říše německé, od roku 1445 do 1448
Dopisy pana Prokopa z Rabšteina od roku 1444 do 1448
Pana Ondřeje z Dubé přípis králi Václavu IV. a výklad na právo zemské české
Psaní o záští mezi Jindřichem z Dubé a na Humpolci a Petrem Malovcem z Pacova roku 1413
František Palacký 1842
III. Rozličné dopisy pana Oldřicha z Rosenberka od roku 1420 do 1453
Majestas Carolina v latině a česky
Akta veřejná i sněmovní v Čechách i v Moravě od roku 1414 do 1428
Zápisy rozličných osob od roku 1398 do 1428
Psaní rozličných osob od roku 1396 do 1440
Výpisky právní a soudní ze starých desk zemských království českého (1321-1456)
Dopisy rodu Švamberského z XV. století
Akta veřejná i sněmovní v království českém od roku 1432 do 1439
Výtahy z listin rozličných od roku 1371 do 1471
František Palacký 1844
IV. Dopisy rodu Hradeckého od roku 1441 do 1451
Některé zápisy kláštera Chotěšovského od roku 1272 do 1597
Pře Racka Kocovského s Budějovskými od roku 1472 do 1484
Akta mezi králem Jiřím a jednotou panskou v Čechách od roku 1463 do 1468
Příklady listův holdovních z XV. století
Zápisy panství Pardubského od roku 1357 do 1536
Dopisy Domažlické od roku 1450 do 1509
Zápisy Domažlické od roku 1404 do 1526
Zápisy města Horaždějovic (1417-1503)
Nálezy soudu komorního v království Českém od roku 1471 do 1479
Zápisy české v Uhřích od roku 1445 do 1490
Zápisy Pražské obecní od roku 1401 do 1430
Dopisy pánů z Kolovrat od roku 1446 do 1450
Dopisy a zápisy pánů z Lobkovic od roku 1433 do 1458
Akta veřejná i sněmovní v království českém od roku 1453 do 1490
Výpisky právní a soudní ze starých desk zemských království českého (1389-1456)
František Palacký 1846
V. Zřízení zemské království českého za krále Vladislava roku 1500 vydané
Dopisy pana Jiřího z Poděbrad roku 1445-1457
Psaní Jiřího krále českého
Psaní rozličných osob z roku 1471-1475
Akta veřejná i sněmovní v království českém od roku 1466 do 1500
Výpisy ze starých desk zemských od roku 1471 do 1500
František Palacký 1862
VI. Paběrky písemností rozličných z roku 1401 do 1420
Psaní Uherského krále Matiáše Korvína v létech 1469 do 1487 do Čech českým jazykem vydaná
Psaní Vladislava II. krále českého (1471-1483)
Psaní Hilaria Litoměřického, co administratora pražského arcibiskupství, z roku 1457 ku katolíkům českým, aby krále Jiřího nebyli poslušni
Psaní rozličných osob z roku 1471-1490
Akta veřejná i sněmovní v Čechách od roku 1500 do 1509
Paběrky písemností všelikých z let 1421-1438
Zápisy všeliké o věcech soukromých od roku 1404 do 1439
Diplomatář pana Viléma z Pernšteina (1304-1519)
Zápisy o věcech Šlikovských z roku 1480 do 1497
Výpisy z českých register královských roku 1498 do 1502
František Palacký 1872
VII. Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1508-1520 František Dvorský 1887
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1450 do 1470 Antonín Rezek
Dopisy úřadu podkomořského Budějovským z let 1412-1526 Karel Köpl
Denník českého poselstva ku králi francouzskému roku 1464 Josef Kalousek
Registra soudu komorního (1472-1482) Jaromír Čelakovský
Zlomek register zápisů markrabství moravského z roku 1459
Výpisy z českých původních listin c. k. veřejné knihovny pražské (1391-1477)
Josef Emler
VIII. Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1470 do 1475 Antonín Rezek 1888
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1520-1526 František Dvorský
Poselství krále Jiřího do Říma k papeži roku 1462. Adolf Patera
Výpisy z register kanceláře hrabat Kladských od roku 1472-1491
Registra soudu komorního (1482-1487)
Jaromír Čelakovský
Výpisy z českých původních listin c. k. veřejné knihovny pražské (1477-1526) Josef Emler
IX. Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z roku 1526 František Dvorský 1889
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1475 do 1478 Antonín Rezek
Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1388-1484 František Tischer
Dodatky k výpisům z register kanceláře hrabat Kladských od roku 1493-1497 Jaromír Čelakovský
Listiny kláštera Žďárského z let 1409-1529 Vincenc Brandl
Registra soudu komorního (1487-1491) Jaromír Čelakovský
X. Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1478-1506 Antonín Rezek 1890
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1526-1528 František Dvorský
Jednání sněmovní a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15. století až do přijetí krále Ferdinanda I. za markrabí Moravského roku 1527 (1412-1514) František Kameníček
Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1482-1508 František Tischer
Registra soudu komorního (1491-1500) Jaromír Čelakovský
XI. Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1530-1532 František Dvorský 1892
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1507-1519 Antonín Rezek
Listy paní Perchty Lichtenšteinské z Rožemberka August Sedláček
Jednání sněmovní a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15. století až do přijetí krále Ferdinanda I. za markrabí Moravského roku 1527 (1515-1527) František Kameníček
Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1509-1529 a dodavky z let 1407-1506 František Tischer
Registra soudu komorního (1500-1501) Jaromír Čelakovský
XII. Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1519 do 1526 Antonín Rezek 1893
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1532-1535 František Dvorský
Dopisy nejvyšších hejtmanů krále a království českého z let 1529-1531 Antonín Rezek
Registra ortelů horního soudu v Hoře Kutné z let 1511-1514 Josef Braniš
Registra soudu komorního (1501-1503) Jaromír Čelakovský
XIII. Registra soudu komorního (1503-1511) Jaromír Čelakovský 1894
XIV. Dodavek ke sbírce dopisův rodu Rosenberského do roku 1526 Josef Kalousek 1895
Dopisy kněží Šimona z Habru a Jana faráře Německo-Brodského o rozdílech ve víře z let 1528-1529 František Dvorský
Popis odcizených statků duchovenstva postoupených komoře královské roku 1454 Vácslav Vladivoj Tomek
Listiny klášterů Sedleckého a Skalického z let 1357-1541 Josef Kalousek
Artikule cechů Pražských z 15. století (1425-1493) Vácslav Vladivoj Tomek
Listiny archivu někdy Olešnického, nyní ve státním archivu Vratislavském chované a Čech a Moravy se týkající (1348-1414) Josef Emler
XV. Dopisy rodu Švamberského z let 1449-1526 Antonín Rezek
František Mareš
Josef Kalousek
1896
Listiny archivu někdy Olešnického, nyní ve státním archivu Vratislavském chované a Čech a Moravy se týkající (1415-1525) Josef Emler
Listiny Zvíkovské a Orlické z let 1357-1549 Josef Kalousek
Trutnovské desky manské z let 1455-1539.
Výpisy z knih vinničných z let 1358-1461
V. J. Nováček
XVI. Dopisy pana Viléma z Pernšteina z let 1480-1521
Listinář pana Viléma z Pernšteina z let 1304-1501
František Dvorský 1897
XVII. Dodatek k dopisům Viléma z Pernšteina z let 1496-1511
Dodatek k listináři pana Viléma z Pernšteina z let 1472-1518
Listinář pana Viléma z Pernšteina z let 1501-1521
Urbář panství Hlubockého založený roku 1490
Urbář panství Pardubického a Kunětickohorského založený po roce 1494
Registra rybničná na panství Kunětickohorském, Pardubickém a Novobydžovském z let 1494-1520
Z register zápisův o prodeji statků na panství Kunětickém a Pardubském od roku 1508
František Dvorský 1899
XVIII. Registra krále Vladislava II. z let 1498-1502 Josef Teige 1900
Listiny kláštera Starocelského o držebnostech jeho v Čechách 1272-1545 Theodor Antl
Listiny Brozanské z let 1482-1515 Hynek Kollmann
Výpisy z knih vinničných z let 1461-1583 V. J. Nováček
Listy do Kouřimě zaslané z let 1422-1513 Václav Schulz
XIX. Registra soudu komorního (1488-1494, 1502-1519)
Knížky nálezů soudu zemského a komorního z první polovice XIV. století
Jaromír Čelakovský 1901
XX. Dopisy pánův Jana a Vojtěcha z Pernšteina z let 1509-1548
Listiny pánův Jana a Vojtěcha z Pernšteina 1491-1548
Tři vášnivé projevy z války za krále Jiřího z let 1467, 1468 a 1469
František Dvorský 1902
XXI. Listy do Kouřimě zaslané z let 1513-1525
Listy do Budějovic zaslané z let 1405-1526
Václav Schulz 1903
Druhý dodavek k dopisům rodu Rosenberského z let 1409-1528 Hynek Gross
Theodor Antl
Mikuláše Slepičky z Nažic závěť a její vykonání (1512)
Mikuláše Petrlíka ze Stradova nadání, závěť a její vykonání z let 1508-1525
Rybničná registra panství Krumlovského 1450-1464, 1518, 1524
Hynek Gross
XXII. Řády selské a instrukce hospodářské 1350-1626 Josef Kalousek 1905
XXIII. Řády selské a instrukce hospodářské 1627-1698 Josef Kalousek 1906
XXIV. Řády selské a instrukce hospodářské 1698-1780 Josef Kalousek 1908
XXV. Řády selské a instrukce hospodářské 1781-1850 Josef Kalousek 1910
XXVI. Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy (A-K) Josef Teige 1909
XXVII. Dopisy Karla st. z Žerotína z let 1591-1610. František Dvorský pomocí úředníků Zemského archivu Království českého 1904
XXVIII. Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy (L-Z) Josef Teige 1912
XXIX. Dodavek k řádům selským a instrukcím hospodářským 1388-1779 Josef Kalousek 1913
XXX. Registra vejpovědní mezní úřadu nejvyššího purkrabství Pražského z let 1508-1577 Václav Schulz 1913
XXXI. První kniha provolací desk dvorských z let 1380-1394 Gustav Friedrich 1921
XXXII. Registra soudu komorního z let 1519-1524 Jaromír Čelakovský 1915
XXXIII. Registra soudu komorního z let 1524-1526 Jaromír Čelakovský 1918
XXXV. Druhá kniha provolací desk dvorských z let 1395-1410 Gustav Friedrich 1935
XXXVI. Třetí kniha provolací desk dvorských z let 1411-1448 Gustav Friedrich 1941
XXXVII. Čtvrtá kniha provolací desk dvorských z let 1453-1480 (svazek 1-3) Gustav Friedrich 1941-1944
XXXVIII Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457 František Hoffmann 2000
XXXIX Codex Přemyslaeus. Regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400. Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400. Ivan Hlaváček 2013
XL/1 Registra losungarum civitatis Iglaviensis 1425-1442. Tomus primus. Prooemia. Introductiones. Textus. Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442. Svazek první. Předmluvy. Úvody. Text. František Hoffmann 2004
XL/2 Registra losungarum civitatis Iglaviensis 1425-1442. Tomus secundus. Tabulae. Index nominum et rerum. Editiones et opera textum illustrantia. Abbreviatione. Imagines. Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442. Svazek druhý. Tabulky. Index jmenný a věcný. Edice a literatura. Zkratky. Obrazové přílohy. František Hoffmann a indexem jmenným a věcným opatřil Petr Dvořák 2004
XLI Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347 Lenka Blechová, Eva Doležalová, Martin Musílek, Jana Zachová, Daniel Polakovič a Tamás Visi 2015
XLII Nejstarší městská kniha táborská z let 1432-1452 Alena M. Černá, František Šmahel a rejstřík zpracoval Jan Vojtíšek 2017
XLIII Acta correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407-1410 comparata Jan Adámek 2018

Externí odkazy

editovat