Možná hledáte: film Amen. režiséra Costa-Gavrase.

Amen (hebrejsky אָמֵן) je slovo, které se často používá při modlitbách, v náboženských a liturgických textech. Nalezneme je jako součást/závěr modliteb jak v židovství, tak v křesťanství či islámu (ve formě امين ámín). Přes liturgii přešlo i do hovorové mluvy.

Slovo amen je jedním ze svědků společné semitské náboženské tradice spojující tři velká světová monoteistická náboženství.

V židovství Editovat

Původně hebrejské adjektivum amen (אָמֵן, „skutečné“, „pravdivé“, v některých biblických pasážích užíváno i též jako podstatné jméno) se stalo neurčitým výrazem pro stvrzení výše řečeného ve smyslu „tak se staň“, „pravda“, „kéž se tak stane“. Etymologicky vychází zֶe slovesného kořene א-מ-ן, zprava doleva zapisováno hebrejskými písmeny alef, mem a nun, jenž může mít tyto významy: „věřit, doufat, ujistit se, být věrný“ (od stejného kořene je odvozeno i slovo emuna, אֱמוּנָה‎, „víra“). Podle výzkumů[zdroj?!] je příbuzné se slovem emet (אֱמֶת‎, „pravda“). Odvozené formy jsou v nif’alu sloveso ne’eman (נֶאֱמָן‎, „být jistý“, „být pravdivý“, přeneseně „obstát“) a v hif’ilu pak he’emin (הֶאֱמִין‎ , „věřit“ či „uvěřit“). V judaismu původně nejspíš bylo formulí pronášenou vždy na závěr modlitby a benedikce, pravděpodobně to byl také jediný moment, kdy se společenství svými responzemi aktivně účastnilo liturgie.[zdroj?!]

Slovo amen bývá někdy interpretováno jako akronym pro sousloví El melech ne’eman (אֵל מֶלֶךְ נֶאֱמָן , „Bůh, věrný král“).[1] Podle Talmudu má samotné slovo amen hned trojí základní význam: „Je v něm přijetí a je v něm přísaha a je v něm pravdivost slov.“[2] Pokud tedy někdo na nějaká nebo někým vyřčená slova odpovídá amen, pak se s těmito slovy nejen ztotožňuje, ale zároveň se jimi i řídí, jako něčím závazným pro svůj život, a tím potvrzuje jejich pravdivost či přání, aby byla uskutečněna.[3]

V křesťanství Editovat

Ve stejném významu jako v židovství se vyskytuje např. v Novém zákoně, když Ježíš vyslovuje závažné výroky, které uvozuje právě tímto slovem: „Amen, amen, pravím vám“ - znamená to tedy: „V pravdě vám říkám“, „To, co říkám, je jisté“. Jan Amos Komenský navrhuje ve svém katechismu jako český překlad slovo „jistotně“ či „zajisté“.

V islámu Editovat

V islámu se slovo amín říká vždy po recitaci úvodní súry Koránu al-Fátiha.

Slovo amen v běžné mluvě Editovat

Někdy (zřídka) je možné se setkat s jeho překladem, např.: „Tak buď“, „Staň se“, „Staniž se“. V italštině se především ve starších textech (pol. 20. století) s překladem „così sia“, česky „tak se staň“.

V běžné řeči se slovo amen používá pro vyjádření souhlasu[4] („říci na něco amen“) nebo ještě častěji k vyjádření definitivního konce či závěru: „Je s ním amen“, tj. „Je s ním konec“. Tento přenesený význam patrně pochází z používání slova amen na konci modliteb, kde bylo mylně vnímáno nikoli jako stvrzení modlitby, nýbrž jako označení jejího závěru, jako poslední, zakončující slova.

Reference Editovat

  1. Babylonský talmud, Šabat 119b, Sanhedrin 111a.
  2. Babylonský talmud, Švu'ot 29b.
  3. MUNK, Elie. Svět modliteb. Praha: Garamond, 2019. ISBN 978-80-7407-459-2. S. 101. 
  4. Příruční slovník jazyka českého, heslo amen

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat