Ředitelství služby cizinecké policie

útvar Policie České republiky

Ředitelství služby cizinecké policie, někdy též nazývané jako Cizinecká policie je specializovaný útvar Policie České republiky.[1] Zabývá se úkoly, které vyplývají z nelegální migrace, uplatňuje represivní opatření v souvislosti s pobytem cizinců, kteří jsou na území České republiky v rozporu s cizineckým zákonem[2] a zákonem o azylu,[3] a v neposlední řadě plní úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie.[4] Tato služba spadá do gesce Ministerstva vnitra, které zřizuje útvary Policie České republiky s celostátní působností.

Historie editovat

Již roku 1935 byla oficiálně zřízena ministerstvem vnitra letecká hlídka, která střežila vzdušný prostor nad naší republikou. O rok později byla ustanovena i pozemní stráž, která se jmenovala Stráž obrany státu. Jejím úkolem bylo střežit hranice, vykonávat zpravodajskou službu a také chránit důležité budovy a objekty. V období druhé světové války tyto služby převzalo SS a gestapo. Po roce 1945 bylo obnoveno letectvo a také ustanovena Finanční stráž a jednotky Pohotovostního pluku SNB. Díky strategickému umístění Československa byly hranice a pohyb osob neustále pod kontrolou. Byly posíleny hlídky a probíhala kontrola dokladů při vstupu i opuštění území státu.[5] Do roku 1992 tuto službu zabezpečovala Pohraniční stráž a od roku 1993 se její název změnil na Službu cizinecké a pohraniční policie České republiky. Od roku 2007 je Česká republika součástí schengenského prostoru a veškeré kontroly na pozemních hranicích byly zrušeny (viz tzv. Schengenská dohoda). Nynější právní úpravu ochrany našich hranic nalezneme v zákoně o ochraně státních hranic.[6] Do roku 2010 byla cizinecká policie liniově řízena. Od 1. 1. 2011 je její struktura teritoriální.

Služba cizinecké policie editovat

Do působnosti služby cizinecké policie spadá plnění úkolů vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie. Mezi další úkoly patří odhalování nelegální migrace, uplatňování opatření proti cizincům, kteří se na území republiky zdržují nelegálně, odhaluje příhraniční kriminalitu a trestnou činnost, která souvisí s překračováním hranic. Ve vnitrozemí příslušníci cizinecké policie provádějí kontroly pobytu cizinců, odhalují padělané doklady a spolupracují při ochraně vnitřního pořádku.[7]

Migrace v roce 2015 editovat

V současnosti jedním z hlavních úkolů služby cizinecké policie je odhalování nelegální migrace. V roce 2015 bylo u nás zadrženo 8563 nelegálních migrantů – tj. nárůst o 77,6 % oproti roku 2014. Na území republiky většina cizinců přichází přes Rakousko nebo Slovensko a má v úmyslu pokračovat v cestě dále do Německa nebo Skandinávie. Důvodem tranzitu je zneužívání azylových procedur členských států EU. V roce 2015 bylo vydáno 3009 rozhodnutí o správním vyhoštění. V této souvislosti bylo také v roce 2015 zadrženo 168 osob, které působily jako převaděči. Policisté cizinecké policie v roce 2015 zajistili na území České republiky 2502 padělaných dokladů a listin, a to v situaci, kdy většina tranzitních nelegálních migrantů, kteří vstupují na území ČR, žádný doklad totožnosti nemá.[8]

Zajištění cizince editovat

Policista je oprávněn zajistit cizince v následujících situacích:

 • cizinec se dopustil jednání, pro které lze pobyt ukončit nebo zahájit řízení o vyhoštění,
 • bylo zahájeno správní řízení o vyhoštění a policie zjistí jiné okolnosti vedoucí k zajištění,
 • podle vykonatelného rozhodnutí má být cizinec vyhoštěn a
 • cizinec na území ČR vstoupil neoprávněně nebo zde již pobývá.[9]

Změna agendy Služby cizinecké policie editovat

Ke dni 1. 1. 2011 byla převedena agenda dlouhodobých víz a pobytů z cizinecké policie na Ministerstvo vnitra ČR a došlo k transformaci cizinecké policie. Cizinecká policie, ale nadále zůstává příslušná pro:

 • ohlašování místa pobytu cizince po příjezdu do ČR,
 • prodloužení doby pobytu,
 • vydání potvrzení o krátkodobém pobytu pro případ uzavření manželství,
 • ověření pozvání a
 • kontrola legálnosti pobytu.[10]

Cizinecká policie na letišti editovat

Cizinecká policie má svá pracoviště na mezinárodních letištích, kde vykonává hraniční kontrolu. Kontroluje zabezpečení letiště, odhaluje protiprávní jednání, které může ohrozit bezpečnost letového provozu a kontroluje dovoz a vývoz zbraní, včetně jejich původu. Důležitými pomocníky jsou příslušníkům cizinecké policie speciálně vycvičení psi, kteří dokáží vyhledávat výbušniny. Dalším úkolem cizinecké policie je odhalování pašování drog a nezákonný pohyb zboží přes hranice. V souladu s mezinárodním právem služba cizinecké policie poskytuje i dočasnou ochranu cizincům, kteří požádali o azyl v České republice. Součástí služby cizinecké policie na letištích je i zvláštní jednotka, která se specializuje na doprovody letadel. Jde o speciálně vycvičené policisty, kteří jsou přítomni na palubě letadla, které se pohybuje na rizikových trasách. Policisté jsou připraveni odvrátit teroristický útok nebo zmařit pokus o únos.[11]

Organizace a struktura editovat

Policejní prezidium sídlí v Praze a jsou mu podřízeny jednotlivé útvary s celorepublikovou působností.[12] Jedním z nich je i Ředitelství služby cizinecké policie, sídlící v Praze, které je nejen řídícím, ale i metodickým a kontrolním orgánem s celostátní působností.[13] Mezi jeho hlavní úkoly patří zabezpečení plnění mezinárodních smluv, realizace pobytové kontroly, řízení a kontrola jednotlivých odborů, realizace eskortní služby v souvislosti s vyhoštěním cizinců, působí jako odvolací orgán pro správní řízení, rozhoduje o označení osob jako nežádoucí, zabezpečuje cestovní doklady a zajišťuje informační systém.[14] Ředitelem Služby cizinecké policie byl do června 2023 brig. gen. Mgr. Milan Majer.[15] Na pozici je k červnu 2023 vypsáno výběrové řízení.[16]

Dále pak jsou odbory cizinecké policie krajských ředitelství policie, ke kterým je Ředitelství služby cizinecké policie v Praze metodickým orgánem. Odbory cizinecké policie jsou řízeny ředitelem krajského ředitelství. Odbory cizinecké policie provádí v rámci územního působnosti příslušného krajského ředitelství policie pobytovou kontrolu cizince i ubytovatele, rozhodují o přestupcích podle zákona o pobytu cizinců, rozhodují o správním vyhoštění cizince z území a zajištění cizince do zařízení pro zajištění cizinců a plní další specializované úkoly policie, dále se podílí na ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti.

Policisté jsou ve služebním poměru, který je upraven zvláštním zákonem.[17]

Vnější označení policie editovat

Vnější označení policistů včetně druhů a vzorů služebních stejnokrojů je upraveno vyhláškou.[18] Cizinecká policie má ve znaku psohlavce, který byl v minulosti užíván i někdejší Pohraniční stráží.[19]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. [cit. 2016-04-06]. Dostupné online.
 2. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. [cit. 2016-04-06]. Dostupné online.
 3. Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu. [cit. 2016-04-06]. Dostupné online.
 4. KURŽEJA, Jan. Cizinecká policie a evropské právo. Praha: Policejní akademie České republiky, 2007. 346 s. ISBN 978-80-7251-272-0. S. 24. 
 5. MACEK, Pavel; UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva ll. Praha: Vydavatelství Policie history, 1999. 230 s. ISBN 80-902670-0-9. S. 82 a 179. 
 6. [1] 191/2016 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2016 o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
 7. VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky. 2. vyd. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010. 84 s. Dostupné online. ISBN 978-80-254-7701-4. S. 38. 
 8. Policie České republiky. Vyhodnocení nelegální migrace za rok 2015 [online]. 4.2.2016 [cit. 2016-04-03]. Dostupné online. 
 9. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 27. [cit. 2016-04-06]. Dostupné online.
 10. Informace pro pobyt cizinců [online]. Policie České republiky [cit. 2016-04-03]. Dostupné online. 
 11. VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky. 2. vyd. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010. 84 s. Dostupné online. ISBN 978-80-254-7701-4. S. 40. 
 12. Policejní prezidium České republiky [online]. Policie České republiky [cit. 2016-04-03]. Dostupné online. 
 13. Útvary s působností na celém území ČR [online]. Policie České republiky [cit. 2016-04-03]. Dostupné online. 
 14. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 163. [cit. 2016-04-06]. Dostupné online.
 15. Kontakty – Policie České republiky – Služba cizinecké policie [online]. Policie České republiky [cit. 2016-08-28]. Dostupné online. 
 16. Ředitel cizinecké policie Majer končí, odejde na Slovensko. Na nástupce vypíše prezidium výběrové řízení. ČT24 [online]. 2023-06-30 [cit. 2023-06-30]. Dostupné online. 
 17. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. [cit. 2016-04-06]. Dostupné online.
 18. Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení). [cit. 2016-04-06]. Dostupné online.
 19. Policie České republiky - Služba cizinecké policie [online]. Policie České republiky [cit. 2016-04-03]. Dostupné online. 

Literatura editovat

 • JUDr. Jan Kuržeja, Cizinecká policie a evropské právo, Policejní akademie ČR, Praha 2007, ISBN 978-80-7251-272-0.
 • JUDr. Zdeněk Dvořáček a kol., Základy činnosti policejních služeb, Policejní akademie ČR, Praha 2004, ISBN 80-7251-163-7.
 • P. Mates, E. Horzinková, M. Hromádka, J. Rajman, Nové policejní právo podle stavu k 1. 1. 2009. Praha, Nakladatelství Linde, 2009, ISBN 978-80-7201-743-0.
 • P. Macek, L. Uhlíř, Dějiny policie a četnictva II..1. vyd. Praha : Vydavatelství Police history, 1999. ISBN 80-902670-0-9.
 • Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková, Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva, 1.vyd. Praha, Grada 2013,248 s., ISBN 978-80-247-3567-2.
 • PhDr. Jiří Vokuš, Policie České republiky, 2.vyd. Policejní prezidium České republiky, Praha 2010, s. 84, ISBN 978-80-254-7701-4 [2]

Související články editovat

Externí odkazy editovat

 • Zákon o celní správě České republiky 17/2012 Sb.[3]
 • Zákon o státním občanství České republiky 186/2013 Sb.[4]
 • Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 104/2013 Sb.[5]