Excentrický Momentový motor

= mechanizmus umožňující provádění "Integrace" ( Matematicky) úhlu natočení v pracovním rozsahu hodnot daného mechanismu, podle času na úhlovou rychlost. Při čemž využívá předpětí pružin působících na ramena  mechanismu pomocí kladek pohybujících se po excentrické dráze vůči pracovní ose otáčení ramen.
Integrací je uvažována inverzní matematická operace k Derivaci. Za mechanismus provádějící inverzní operaci je možno považovat např.: mechanicky rychloměr v automobilu, kde výchylka ručičky odpovídá rychlosti otáčení = úhlové rychlosti vstupního Bowdenu, který přenáší z převodovky rychlost otáčení výstupního hřídele. Tato je úměrná rychlosti pohybujícího se vozidla. Nepřesnost je způsobena například i velikostí tlaku huštění pneumatik, takže prakticky jde pouze o informativní měření.
Kroutící Moment je závislý na normálové vzdálenosti vektoru síly od osy otáčení páky, jejíž délka a význam se proto koriguje funkcí sinus úhlu, jenž svírají páka a směr vektoru síly. 
Jelikož se kladky pohybují současně po kruhové vnitřní a vnější dráze mechanické kulisy, uplatňuje se při vlastní práci pouze složka síly pružiny působící tečném směru k řídící kulise mechanismu. Kulisy jsou použity v párech na každém konci pružiny a odchylka spojnic středů kruhů řídících kulis od směru osy pružiny je úměrná velikosti integrovaného úhlu.
Při Excentrickém pohybu působiště síly na pracovní rameno pákového mechanismu, jehož "funkční délka" se v průběhu otáčení ramene mění dochází k vytváření kroutícího momentu o velikosti závislé na úhlu natočení ramene páky.
Každý už možná narazil na Einsteinův vzoreček : E=m.c2 , který na začátku minulého století způsobil obrovský rozruch. Považuji jej za vysvětlení celé řady monoteistických náboženství, tvrdících že Bůh je všude a ve všem. Veškerá hmota, kterou jsme schopni vnímat okolo sebe, je tvořena energií=„Bůh“ uspořádanou podle určité myšlenky-principu=„Duch svatý“.
Další informací, s níž se už mnozí setkali, je „Zákon zachování energie“: Energie [v uzavřené soustavě] nemůže vznikat ani zanikat, může pouze měnit svou formu. (elektrická, elektromagnetická, gravitační, hmota, kinetická, magnetická, mechanická, potenciální, tepelná, tlaková, záření...) Specifikaci [v uzavřené soustavě] jsem úmyslně uvedl v hranatých závorkách, protože bývá často vynechávána. Osobně si myslím, že tím dochází k podstatnému zkreslení významu tohoto zákona. (Jak je u "vědců" zvykem.)
Jediná opravdu Uzavřená soustava je totiž celé Universum. Pokud například vezmu „dokonale bílou sféru“ (odráží zvenku i dovnitř svého povrchu jakékoliv záření), pak ještě pořád bude uvnitř povrchu sféry působit (třebaže možná zanedbatelně) gravitace okolních těles. Takže působí na hmotná tělesa uvnitř sféry Gravitační silou a mění kinetickou energii soustavy uzavřené uvnitř sféry. Zároveň podle zákona akce a reakce působí hmota uvnitř sféry gravitační silou na hmotu v jejím okolí.
Dalším zajímavým pravidlem je Princip Superpozice, jenž říká: V lineárních soustavách můžeme řešit účinky každého zdroje napětí nebo proudu samostatně pro náhradní obvod, v němž nahradíme ostatní zdroje proudu zkratem a ostatní zdroje napětí odpojíme. Nakonec pro každý odběr složky proudu od jednotlivých zdrojů sečteme s ohledem na jejich směr, čímž získáme hodnotu odpovídající skutečnosti s dostatečnou přesností. Prakticky dobře použitelný je pro stejnosměrné obvody. U střídavých je jeho platnost omezena pouze na specifické podmínky, protože i obyčejný drát má, od určitých rozměrů a dispozic obvodu a parametrů napájecího zdroje, nezanedbatelnou kapacitu a indukčnost, které se projevují změnou hodnot protékajících proudů případně úbytků napětí.

Licencování Copystereo ;-) : Veškeré zde napsané informace uvolňuji pod licencí Copyleft tj. Pokud chcete použít cokoliv, tak to můžete použít libovolně při zachování licence. Pokud byste chtěli cokoliv prodávat, pak se se mnou můžete spojit na adrese EMmotor@seznam.cz .

Dohodneme se na uvolnění podrobněji rozpracovaných myšlenek pod nějakou formou Copyright-u za přiměřený podíl na příjmu získaném jejich použitím.

{10% ze zisku | hodnota ročního potenciálu při registraci předem | hodnota 2 ročních potenciálů bez registrace}Excentrický Integrační Momentový NeLineární motor

Provádí mechanickou Integraci řídícího úhlu φ є (-φmax, φmax), φmax < 45° ≈ π/4 na Úhlovou rychlost ω є (-ωmax, ωmax). Využívá diference kroutících Momentů, jež stejná síla vytváří na různo-ramenných pákách.

Řídící kruhová kulisa, jež mění pracovní délku ramene páky podle úhlu natočení ramene ρ, kompenzuje Normálovou složku síly na ní působící, takže se v pracovním mechanismu projevuje pouze Tečná složka této síly. Její charakteristika velikosti v závislosti na úhlu natočení pracovního ramene má nelineární průběh.

Řídící kulisy jsou na obou koncích kladkového hřídele předávajícího zůstatkovou Tečnou složku síly předpětí pružiny ramenům pracovního mechanismu, jimiž procházejí a přes něž vytvářejí kroutící Moment v pracovním hřídeli. Vždy na příslušnou dvojici kladkových hřídelů působí silou svého předpětí pružina.

Osa otáčení pracovních ramen je umístěna Excentricky vůči středům kruhových řídících kulis. Natočením spojnice středů čtveřic kulis vůči spojnici párů os pracovních ramen je nastavován řídící úhel φ.

Pro dosažení samorozběhu mechanismu je potřeba použít minimálně tří pružin=párů kladkových hřídelů=čtveřic kulis, jejichž pracovní fáze se bude lišit o příslušnou (1/3) část úhlu otáčky (360° => 120° ~ 2π => 2π/3). Pro kompenzaci mechanického namáhání převodů je vhodné pružiny umísťovat vedle sebe v párech pracujících v protifázi (Δρ = 180° ~ π tj. 6x Δρ = 60° ~ ).