Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cinik versus správci/Žádost o znovuotevření říjen 2009

Znovuotevření arbitráže Cinik versus správciEditovat

(Přesunuto na podstránku z Wikipedie:Žádost o arbitráž. --Mormegil 18. 11. 2009, 16:40 (UTC)

Tímto žádám Arbcom o znovuotevření arbitráže Cinik versus správci za účelem přezkoumání mého zablokování správcem Podzemníkem (viz má a Podzemníkova diskuse a kniha mých zablokování). Mé stanovisko je takové, že jsem se nedopustil vůbec žádného osobního útoku a tudíž jsem si nezasloužil ani zablokování, ani napomenutí, ani nic dalšího. Že byl blok už zrušen, mi naprosto nestačí. Neboť je li zde zvykem posuzovat wikipedistu podle jeho blokovací historie, pak mne už jen samotný ten blok, s ním spojené napomenutí a jeho zápis na stránce arbitráže poškozuje více, než je přijatelné.

Koneckonců, už jen smutná zkušenost, kdy jsem nedávno bez protestů přehlédl zcela nesmyslné napomenutí za neexistující čin, aby mi toto nelegitimní napomenutí bylo vzápětí předhazováno jako přitěžující okolnost, když mělo ilustrovat moji "nepolepšitelnost", mne prostě nutí se ohradit. Jelikož se v kauze správci odvolávali na opatření od arbcomu, pak je zřejmé, že je nezbytné, aby případ posoudil on.

Navrhuji, aby arbcom konstatoval, že zablokování bylo nelegitimní, aby se toto konstatování oficiálně zaznamenalo pod oznámení o zablokování a násedné napomenutí po zkráceném blogu na mé diskusní stránce a aby byl odstraněn záznam o něm ze stránek arbitráže, kde jej Podzemnik udělal. Zároveň navrhuji arbcomu vydání upřesňujících pokynů ve věci vydaných omezení vůči mojí osobě ve smyslu, že je nelze používat ke "kriminalizaci nekriminálního jednání".

Moje argumentace v celé věci:

A) Obrat se "zdravým", respektive se "zdravým selským" rozumem používám běžně v psaném i mluveném projevu, mnohokrát ho v diskusích, které jsem vedl, použila i protistrana. Nikdy se mi nestalo, že by nějaký můj oponent dal najevo, že se cítí uražen, nikdy se mi nestalo, že bych se cítil uražen já.

B) Daný obrat se běžně používá ve společnosti a není chápán jako urážlivý. Je považován za výzvu k bližšímu vysvětlení nebo jako výzva k dalšímu zamyšlení a nepřímý poukaz na to, že stanovisko oponenta není založeno na rozumových, ale spíše citových či osobně-vazebních důvodech, které nemusí být pro daný případ relevantní či vhodné.

C) Probral jsem svůj "případ" s asi dvaceti lidmi ze svého okolí, všichni se shodli na tom, že to zablokování je naprosto absurdní nesmysl refaktorizováno.

D) Domnívám se, že: D1) případný zpřísněný režim může být důvodem k přísnějším trestům, v žádném případě však ke "kriminalizaci nekriminálního jednání"; D2) pokud chtějí správci zavádět na Wikipedii jiná pravidla slušného chování, než platí běžně ve společnosti, měli by je nejdříve sepsat, abychom věděli, jaká jsou, a nechat si je schválit komunitou.

E) Na závěr upozorňuji na to, že můj názor, že mé vyjádření je naprosto nezávadné, není vůbec osamocené, na mé a Podzemníkově diskusní stránce ho podpořili wikipedisté DeeMusil, Quar, Vbhubeny, Marv1N, El Barto a další.

F) Tímto místopřísežně opakuji to, co jsem již odeslal po prostředníkovi na Podzemnikovu diskusní stránku: "Můj výrok rozhodně neznamenal, že L.F. je blb nebo psychopat, jak zcela absurdně tvrdí někteří správci. Pouze jsem se ho snažil přimět k zamyšlení, zda opravdu jeho stanovisko stojí na základech rozumu, nebo spíše věcech nerozumových, na kterých by stát nemělo (konkrétně především osobních sympatiích a antipatiích).

G) Považuji za absurdní výtky v tom smyslu, že v kause, v níž spor vznikl, jde o prkotinu, na kterou se nemá plýtvat ŽoKem - podle mne jde o precedentní výklad klíčové části doporučení o EO, to mi rozhodně nepřipadá jako prkotina, ale naopak jako velmi závažná věc, která patří právě na ŽoK, charakterem i významem.

S úctou --Cinik 26. 10. 2009, 04:10 (UTC)

Bohužel musím protestovat proti zásahu do mé žádosti správcem Jirkou O. - jedna to považuji za docela důležitou věc, jednak si myslím, že refaktorizovat zde mají členové arbcomu a nikdo jiný a jednak upozorňuji, že když jsem ještě zablokován poslal žádost o otevření případu Berenovi, tak mi odpověděl, že to sem mám vložit sám a ocenil jednoznačnost mého vyjádření - k obsaženému žádné výhrady neměl, ač v tomto bodě existovala v mé žádosti stejná formulace. Předpokládám, že tedy názor Jirky O. nesdílí, jinak by ho zmínil. Koneckonců vyjádření správců nad mým zablokováním na Podzemnikově stránce mají stejný charakter, až na to, že oni nepopisují mínění jiných, ale rovnou svoje. --Cinik 26. 10. 2009, 04:31 (UTC)
Omlouvám se arbcomu, ale nechtěl jsem Cinika znovu blokovat – a za takto formulovaný bod by to bylo na místě. Na rozdíl od diskusního příspěvku, kvůli němuž se to celé strhlo. Jirka O. 26. 10. 2009, 04:50 (UTC)
Ano, moje chyba, že jsem dané větě nevěnoval dostatečnou pozornost a neupozornil Cinika, že veřejné uvádění podobných spekulací třetích osob může být posouzeno jako osobní útok, za který bude činěn odpovědný Cinik. Děkuji Jirkovi O. za rozumné řešení problému. --Beren 26. 10. 2009, 14:34 (UTC)

Stanovisko arbitrážního výboruEditovat

Arbitrážní výbor žádost o znovuotevření zamítá, jelikož nebyl v žádosti přesvědčen o tom, že se situace změnila tak, aby musel přehodnotit svá platná rozhodnutí nebo učinit nová. Aby nedocházelo v budoucnu k nejasnostem ohledně výkladu těchto platných rozhodnutí, arbitrážní výbor vydává následující doplňující stanovisko: Ustanovením o zákazu osobních útoků arbitrážní výbor umožnil správcům bránit Wikipedii před osobními útoky a před spory těmito útoky vyvolávanými. Přitom ale spoléhá na to, že se správci budou při vyhodnocování vyjádření řídit zásadou nepředpokládání zlé vůle a opatření uplatní jen v případech, kdy bude útočná povaha nepochybná. (Vložil Okino 14. 11. 2009, 23:51 (UTC))

  • Pro. Okino 14. 11. 2009, 23:57 (UTC) Arbitrážní výbor není určen k přezkoumávání jednotlivých krátkodobých případů, pokud nepřetrvávají jejich významné následky. Již v době podání této žádosti tomu tak nebylo - Cinik byl odblokován a jeho postavení bylo podle mého názoru výroky členů komunity dostatečně rehabilitováno. V rámci stanoviska, ke kterému je arbitrážní výbor při zamítání žádosti oprávněn, upřesňuje výbor výklad již platného znění svého rozhodnutí tak, aby byl všem jasný - při posuzování osobních útoků musí správci obecně a stejně tak i v tomto případě vycházet z předpokladu dobré vůle, nikoli naopak. Pokud jde o požadavky na vymazání záznamů, arbitrážní výbor nemohl bez otevření žádosti učinit příslušná rozhodnutí. Nikdo tím ale netrpí nepřiměřenou škodou, jelikož takové výmazy nejsou v jiných případech obvyklé. Blok uložený Podzemníkem byl z mnoha stran zpochybněn (připomenu, že jsem svou pochybnost vyjádřil i já). Předpokládám, že v blízké době dojde k zaznamenání těchto pochybnosti na příslušných místech, aby bylo zřejmé, že zablokování bylo kontroverzní, pokud ne, tak to udělám sám. Na závěr zároveň znovu Cinika upozorňuji, že ho arbitrážní výbor i jednotliví arbitři v minulosti mnohokrát upozorňovali, aby svá vyjádření volil velmi opatrně, jelikož vzhledem k historii jeho minulých osobních útoků může vést případné nedorozumění ke sporům. Platí, že bude vždy nejlepší, pokud bude formulovat co možná nejpřesněji, aby zabránil případným chybným výkladům. Okino 14. 11. 2009, 23:57 (UTC)
  • Souhlasím. Celou věc vnímám jako nedorozumění ohledně doslovného vnímání sousloví "zdravý rozum" a chápání jej jako synonyma pro "selský rozum". Předpokládání dobré vůle je důležité. Ze strany Podzemníka došlo k nápravě a do záznamů jsem další okolnosti zablokování zanesl. Proto nevidím otvírání arbitráže jako nejvhodnější, těžko by mohla něco zásadního přinést. Z hlediska prevence dalších podobných nedorozumění doporučuji Podzemníkovi a dalším správcům v případě podobných dvojznačných vyjádření zeptat se autora na zamýšlený význam, čímž věc vyjasní, a druhé straně zase opatrnější vyjadřování. --Beren 15. 11. 2009, 02:58 (UTC)
  • Nehlasuji pro podjatost Celá záležitost vznikla pro Cinikovu hodně nestandardní žádost o komentář k mým editacím a vzhledem k tomu by mě někdo mohl v této věci považovat za podjatého. Jinak ovšem k Cinikovi žádný vztah nemám. --Yopie 16. 11. 2009, 18:01 (UTC)
  • Vylučuji se z jednání. Vzhledem k faktu, že Cinik žádá otevření případu, kterého jsem se zúčastnil z pozice předkladatele důkazů a návrhů opatření a nikoli jako arbitr, bude vhodnější, pokud se z takového jednání vyloučím. --Reaperman 17. 11. 2009, 23:59 (UTC)
  • Souhlasím. Za mě nějak stanovisko napsal Beren.--Mirek256 18. 11. 2009, 14:06 (UTC)

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/2/0
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro navržený princip/proti navrženému principu/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Okino 22. 11. 2009, 22:59 (UTC)