Wikipedie:Refaktorizace

Refaktorizace na Wikipedii označuje nahrazení expresivních nebo urážlivých formulací neutrálnějšími, případně odstranění částí textu, které jsou urážlivé nebo obsahují neoprávněně zveřejněné osobní údaje. Jde tedy o druh cenzury nežádoucího obsahu. Termín se ujal speciálně na Wikipedii a na jejích sesterských projektech, mimo Wikipedii není používání slova v tomto významu doloženo.

K refaktorování na diskusních stránkách se používá šablona {{Refaktorizováno}}, kterou se nahradí problematický text.

Původ slova editovat

Slovo pochází z informatiky, kde se výraz refaktorování ujal jako termín pro zpřehledňování zdrojového kódu počítačového programu bez změny jeho funkčnosti. V tomto významu je termín refaktorování v českých odborných textech poměrně rozšířen. Faktorování bylo v informatice jiné označení pro dekompozici, rozložení složitějšího systému či problému na dílčí, snáze programátorsky zpracovatelné části. V matematice označuje faktorizace rozklad například celého čísla na součin prvočísel, slovo latinského původu factor znamená „činitel“.

Nový akademický slovník cizích slov (Academia, Praha, 2005) ani Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia, Praha, 1994) slovo ani žádný z jeho významů neuvádějí.

Související články editovat