Wikipedie:Žádost o arbitráž/Jan kozak/Workshop

Za AV --Martin Urbanec (diskuse) 8. 1. 2017, 12:28 (CET)[]

FormulářEditovat

Níže uvedený formulář kopírujte dle potřeby tak, aby vždy zůstala k dispozici nejméně jedna prázdná kopie.

Wikipedista: PříkladEditovat

Navrhované principyEditovat

1) {text navrhovaného principu}

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

2) {text navrhovaného principu}

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

Navrhované nálezyEditovat

1) {text navrhovaného nálezu}

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

2) {text navrhovaného nálezu}

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

Navrhovaná opatřeníEditovat

1) {text navrhovaného opatření}

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

2) {text navrhovaného opatření}

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

Wikipedista: Lubor FerencEditovat

Navrhované principyEditovat

1) Zajištění dodržování závazných pravidel WP:VV a WP:O wikipedistou Janem kozakem. Lubor Ferenc (diskuse) 15. 1. 2017, 01:01 (CET)[]

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních


2) Zajištění dodržování doporučení WP:REF Janem kozakem tak, aby údaj/e o zdrojích byly ověřitelné. Nelze přistoupit na princip/postup Jana kozaka, kdy z překládaného článku informace nepřevezme, nahradí je jinými, zcela odlišnými (které nelze najít na jiných interwiki) a vložením pseudoreference do sekce "Reference" vyvolá ve čtenáři dojem, že informace v článcích jsou pravdivé, neb reflektují nějaký důvěryhodný zdroj. Lubor Ferenc (diskuse) 15. 1. 2017, 01:01 (CET)[]

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních


Navrhované nálezyEditovat

1.1. Stránka důkazů – odkaz na diskuzi k - Kaple Nejsvětější Trojice (Brtníky), která se týkala přepisování ozdrojovaného „stojí na obdélném půdorysu“;

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

1.2. Stránka důkazů – odkaz na diskuzi k článku - Chladič procesoru, kde v daném článku Jan Kozak nahrazoval informaci o materiálu – „hliník“ za „hliníkovou slitinu“;

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

1.3. Stránka důkazů – odkaz na úplné odstranění referencí v článcích - „Občina Cankova“, Občina Turnišče, Občina Odranci;

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

1.4. Stránka důkazů – odkaz na diskuzi k „shp“, týkají se článků, kde Jan kozak nahrazoval ozdrojované „shp“ neozdrojovaným „hp“;

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

1.5. Stránka důkazů – rozbor článku Důl Maritius se zřetelem na editace Jana kozaka, nahrazování ozdrojovaného „cínový důl“ za neozdrojované „cínovcový důl“;

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

1.6. Stránka důkazů – odkaz na editace Jana kozaka, kde v článku Kolešovský jasan přepisoval „litý železný kříž“ na „litinový kříž“;

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

1.7. Stránka důkazů – odkaz na diskuzi k článku Černé uhlí, kde v daném článku Jan kozak odstranil ze sousloví „sedimentární horniny“ slovo „sedimentární“;

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

1.8. Stránka důkazů – odkaz na nahrazení ozdrojované informace „barevné kovy“ za neozdrojované „neželezné kovy“ v článku Vysoká pec v Šindelové;

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

1.9. Nepřímým nálezem (důkazem) je i to, že Jan kozak nikde nedoložil, že nějakou (byť jedinou) náhradu odborného výrazu opatřil referencí, která by jeho náhradu/editaci dokladovala, byť k tomu byl vyzván. S vysokou pravděpodobností, blížící se jistotě, tedy konstatovat, že Jan kozak nahrazované odborné výrazy či sousloví ničím v příslušném článku nedoložil;

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

2.1 Nálezem budiž odpověď Jana kozaka v úvodu na dotaz arbitra Vachovec1 "Slovinské regiony v číslech 2014". Tento nález prokazuje, že reference (pseudoreference) "Slovinské regiony v číslech 2014" nemůže sloužit čtenáři wikipedie, neboť samotný Jan kozak neví, kde lze zdroj najít, nehledě na to, že uváděný zdroj (pseudoreference) neobsahuje údaje deklarované v článku, tudíž žádnou referencí není, byť Jan kozak tento zdroj (pseudozdroj) uváděl/uvádí v sekci Reference.

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních


Navrhovaná opatřeníEditovat

1) Janu kozakovi se zakazuje nahrazovat výrazy a sousloví odborného charakteru novými informacemi bez doložení důvěryhodným zdrojem. V případě, že původní výrazy či sousloví odborného charakteru budou opatřeny referencí, vycházející z důvěryhodného zdroje, pak se nová informace doplní jako další, avšak původní informace nebude odstraněna. Lubor Ferenc (diskuse) 15. 1. 2017, 01:01 (CET)[]

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních


2) Janu kozakovi se ukládá zapisovat reference některou ze standardních forem, nejlépe pak založenou na některé s citačních šablon. Lubor Ferenc (diskuse) 15. 1. 2017, 01:01 (CET)[]

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

Wikipedista: GumideckEditovat

Navrhované principyEditovat

Wikipedie je kolektivní dílo. K jejímu řádnému fungování se její uživatelé musí řídit pravidly a doporučeními a čas od času musí slevit i z vlastních nároků a požadavků, protože je nesdílí ostatní wikipedisté. Ověřitelnost a nezaujatý úhel pohledu patří mezi základní pilíře a jako závazná pravidla jsou tak nadřazena doporučení Editujte s odvahou.

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

Navrhované nálezyEditovat

Podle předložených důkazů Jan kozak svými editacemi porušuje zejména pravidla Ověřitelnost a Nezaujatý úhel pohledu. Svým chováním se dostává s dalšími uživateli do opakovaných konfliktů, ve kterých dochází k porušování nejen wikietikety, ale pravidel slušného chování obecně.

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

Navrhovaná opatřeníEditovat

1) Uživatel Jan kozak má zakázány následující jazykové editace: prosté nahrazování jedněch výrazů druhými, změny slovosledu a stylistiky. Zákaz se nevztahuje na opravy zjevných pravopisných chyb a překlepů.

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

2) Editace, které Jan kozak provede, budou ověřitelné. Bude je proto opatřovat referencemi zapisovanými dle běžných zvyklostí Wikipedie.

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních

Jan kozak dlouhodobě a trvale neuznává závazná pravidla a přes značné množství upozornění na daná pravidla je již několik let odmítá respektovat. Upozorňování na jejich dodržování považuje za šikanu. Opakovaným porušováním pravidel, včetně obcházení bloků, se Jan kozak pravidlům wikipedie vysloveně vysmívá. Kategoricky popírá jeden z principů wikipedie, že ověřitelnost, nikoliv pravdivost je na prvním místě, a dokonce toto závazné pravidlo napadá slovy Vždyť to je nesmyslné. To snad nemyslíte vážně?? Promiňte mi to - ale ROZUME SBOHEM-! Wikipedie prostě nestojí na pravdivosti - Uvědomujete si co jste to vlastně napsal?? --Wikipedie prostě nestojí na pravdivosti-- -- Wikipedie prostě nestojí na pravdivosti.... Cituji z WP:O: Proto je nutné citovat věrohodné zdroje. Jedině tak si může jiný editor nebo čtenář ověřit uvedená fakta. S vysokou pravděpodobností lze očekávat, že případné tolerování porušování závazných pravidel bude Jan kozak zneužívat. Proto by nemělo být Janu kozakovi tolerováno žádné porušování závazných pravidel, zejména WP:VV a WP:O. --Lubor Ferenc (diskuse) 18. 1. 2017, 23:08 (CET)[]


3) Uživatel Jan kozak bude v komunikaci s ostatními wikipedisty dodržovat zásady wikietikety a zdrží se přímých i nepřímých osobních hodnocení ostatních wikipedistů. Poznámka: Můžeme přidat dovětek, něco ve smyslu „Uživatelé Jan kozak a Gumideck se zdrží vzájemných hodnocení a jejich vzájemné diskuze se budou týkat encyklopedického obsahu“, i když je úsměvné navrhovat omezení sebe samého :-)

Doplnění: V případě porušení těchto zákazů může být wikipedista Jan kozak zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření platí do odvolání a na věky věkův, amen. Gumideck (diskuse) 15. 1. 2017, 21:56 (CET)[]
Komentář navrhovatele

Omlouvám se za stručnost, ale vzhledem k „ladovské zimě“ mám trochu jiné povinnosti a se svým vyjádřením nemohu čekat na oblevu, proto takto :-) Navíc mi přijde zbytečné opakovat to, co už bylo opakováno pořád dokola. Mé návrhy vycházejí z původních pěti bodů, které byly součástí žádosti o arbitráž. Po rozumných připomínkách kolegů jsem vypusti návrh na omezení diskuze ze strany Jana kozaka, jakkoliv ji považuji za vesměs zbytečnou.

Komentáře arbitrů
Komentáře ostatních