V elektrodynamice se pojmem Maxwellův tenzor označuje tenzor napětí vyjadřující tok hybnosti elektromagnetického pole zvolenou plochou. V jednotkách SI je pro izotropní prostředí dán vztahem

kde δ značí jednotkový tenzor druhého řádu, resp. analogicky ve složkách jako

S pomocí Maxwellova tenzoru lze formulovat zákon zachování hybnosti pro elektromagnetické pole jako rovnici kontinuity

kde je hustota síly působící na daný objem a je hustota hybnosti elektromagnetického pole. Analogicky ve složkách

Tenzor elektromagnetického pole Editovat

V teorii relativity se používá obecnější tenzor, který se označuje jako tenzor elektromagnetického pole.


Použijeme-li čtyřpotenciál elektromagnetického pole ve tvaru

 ,

kde   je skalární potenciál elektrostatického pole a   je vektorový potenciál magnetického pole, pak z parciálních derivací čtyřpotenciálu podle prostoročasových souřadnic lze vytvořit antisymetrický tenzor druhého řádu

 

pro  . Tento tenzor se nazývá tenzorem elektromagnetického pole.


Složky tenzoru elektromagnetického pole je možné vyjádřit prostřednictvím složek elektrické intenzity   a magnetické intenzity  

 ,

kde   a  .

Pro složky kontravariantního tenzoru pak dostaneme

 

Související články Editovat