Technologická agentura České republiky

česká organizace

Technologická agentura České republiky (zkr. TA ČR) je česká organizační složka státu, zřízená v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Byla založena pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu a inovací.

Technologická agentura České republiky
Logo TA ČR.jpg
ZkratkaTA ČR
MottoVýzkum užitečný pro společnost.
Vznik2009
Typvládní
Právní formaorganizační složka státu
SídloEvropská 1692/37
160 00 Praha 6
PředsedaPetr Konvalinka
MístopředsedkyněKamila Vávrová
Hlavní orgánPředsednictvo
Oficiální webwww.tacr.cz
Datová schránkaafth9xp
IČO72050365 (VR)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Organizační strukturaEditovat

 • předsednictvo
 • výzkumná rada
 • kontrolní rada
 • kancelář TA ČR
 • oborové komise

PředsednictvoEditovat

Předsednictvo je výkonným orgánem TA ČR. Předsednictvo TA ČR má pět členů včetně předsedy. Funkční období členů předsednictva TA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy předsednictva a předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Dne 26. září 2018 schválila Vláda ČR novým předsedou Technologické agentury ČR Petra Konvalinku.

Členové předsednictva:[1]

 • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. – předseda TA ČR
 • Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D. – místopředsedkyně TA ČR
 • Ing. Jiří Plešek, CSc.
 • RNDr. Jiří Očadlík
 • doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Předseda TA ČR zastupuje TA ČR navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech, řídí zasedání předsednictva, jmenuje a odvolává ředitele Kanceláře TA ČR.

Předsednictvo TA ČR schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, předkládá vládě ke schválení návrh statutu Technologické agentury České republiky a jeho změn, předkládá návrh rozpočtu Technologické agentury České republiky, koordinuje činnost oborových komisí.

KancelářEditovat

Kancelář TA ČR zodpovídá za přípravu programů, programových dokumentů (zadávací dokumentace, příručky, atd.) a za následnou realizaci těchto programů a jejich vyhodnocování.

Hlavní kompetence:

 • zajištění příjmu, hodnocení a výběru návrhu projektů
 • poskytování poradenství zájemcům o podporu a řešitelům
 • monitoring plnění podpořených projektů
 • kontrola dosažení stanovených cílů výzkumných záměrů a programů

Kontrolní radaEditovat

Kontrolní rada TA ČR je kontrolním orgánem Technologické agentury ČR. Skládá se z deseti členů, kteří jsou z řad odborníků jmenováni Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR. Členství v kontrolní radě je nezastupitelné a neslučitelné s funkcí v jiných orgánech TA ČR. Funkční období členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období.

Funkce kontrolní rady:

 • kontroluje rozdělování finančních prostředků TA ČR
 • kontroluje hospodaření s majetkem státu, k němuž má TA ČR příslušnost hospodaření
 • projednává stížnosti na postup TA ČR při hodnocení návrhů programových projektů
 • předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti
 • předkládá svá stanoviska předsednictvu; stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence kontrolní rady, jsou pro předsednictvo závazná
 • schvaluje jednací řád kontrolní rady

Členové kontrolní rady:[2]

Výzkumná radaEditovat

Výzkumná rada TA ČR  je koncepčním orgánem Technologické agentury ČR. Skládá se z  dvanácti členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Funkční období členů rady je čtyři roky. Předsedu výzkumné rady a místopředsedu výzkumné rady jmenuje z členů výzkumné rady a odvolává z funkce vláda na návrh RVVI.

Funkce výzkumné rady:

 • navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření Rad Programů, Expertních komisí a jejich členy
 • předkládá předsednictvu požadavky na nové programy připravované TA ČR a jejich cíle
 • vyjadřuje se k návrhům programů připravených TA ČR nebo k návrhům programů připravených jinými správními úřady, jejichž realizaci zajišťuje TA ČR
 • hodnotí průběžné a konečné výsledky programů realizovaných TA ČR
 • vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření

Členové výzkumné rady:[3]

 • prof. Ing. Martin Fusek, CSc. – předseda
 • Ing. Jan Kleindienst, Ph.D. - místopředseda
 • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
 • prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
 • prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h.c.
 • doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
 • Ing. Martin Frélich
 • Mgr. Miroslav Havránek
 • doc. Ing. Ján Džugan, Ph.D.
 • Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • Ing. Josef Kašpar, FEng.

Oborové komiseEditovat

Oborové komise mají hlavní úlohu jako poradní orgány, které posuzují a hodnotí návrhy programových projektů s žádostmi o udělení podpory  aplikovaného výzkumu a inovací z veřejných prostředků.

ProgramyEditovat

Jednotlivé programy TA ČR:[4]

 • Program ALFA
 • Program BETA
 • Program BETA2
 • Program GAMA
 • Program GAMA 2
 • Program DELTA
 • Program DELTA 2
 • Program EPSILON
 • Program OMEGA
 • Program ZÉTA
 • Program ÉTA
 • Program THÉTA
 • Program Centra kompetence
 • Program Národní centra kompetence 1
 • Program KAPPA
 • Program TREND
 • Program Prostředí pro život
 • Program DOPRAVA 2020+

Program ALFAEditovat

(doba trvání programu: 2010–2019)

Program ALFA[5] byl zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.

Program byl rozdělen do 3 podprogramů:

 • Podprogram 1 – Progresivní technologie, materiály a systémy
 • Podprogram 2 – Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
 • Podprogram 3 – Udržitelný rozvoj dopravy

Program BETAEditovat

(doba trvání programu: 2013–2016)

Program BETA[6] byl zaměřen na veřejné zakázky v aplikovaném výzkumu a inovací pro potřeby státní správy.

V Programu BETA byly zapojeny následující orgány státní správy:

 • Český báňský úřad,
 • Český úřad zeměměřický a katastrální,
 • Ministerstvo dopravy,
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • Ministerstvo pro místní rozvoj,
 • Ministerstvo vnitra,
 • Ministerstvo zahraničních věcí,
 • Ministerstvo životního prostředí,
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
 • další poskytovatelé v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje.

Program BETA2Editovat

(doba trvání programu: 2017–2021)

Program BETA2[7] je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory aplikovaného výzkumu a inovací.

Cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídících produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy. Konkrétně bude TA ČR zadávat projekty pro potřeby následujících orgánů státní správy (odborných garantů):

 • Ministerstva dopravy (vč. Úřadu pro civilní letectví);
 • Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • Ministerstva pro místní rozvoj;
 • Ministerstva vnitra;
 • Ministerstva zahraničních věcí;
 • Ministerstva průmyslu a obchodu;
 • Ministerstva životního prostředí;
 • Českého báňského úřadu;
 • Českého statistického úřadu;
 • Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
 • Energetického regulačního úřadu;
 • Správy státních hmotných rezerv;
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
 • Úřadu vlády ČR;
 • dalších ústředních orgánů státní správy a ostatních poskytovatelů účelové podpory dle § 4 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

Program GAMAEditovat

(doba trvání programu: 2014–2019)

Program GAMA[8] je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. Program byl také využit pro synergické efekty s unijním programem Horizont 2020.

Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory:

 • Podprogram 1 – Proof-of-concept
 • Podprogram 2 – Podpora komercializace výsledků VO

Program GAMA 2Editovat

(doba trvání programu: 2020–2022)

Program GAMA 2[9] má za cíl podpořit nové systémy transferu znalostí výzkumu a vývoje (VaV) a také umožnit zefektivnění systémů již zavedených, jakožto výsledků dosažených ve výzkumných organizacích (VO) a/nebo ve spolupráci mezi VO a podniky do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišnými aktivitami i příjemci podpory:

 • Podprogram 1 je zaměřen na využití výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v praxi.
 • Podprogram 2 je zaměřen pouze na podporu synergických projektů s unijním Programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa (např. projektů s pečetí Seal of Excellence). Bude se jednat o projekty, které vedou ke komercializaci získaných výsledků a inovací.

Program DELTAEditovat

(doba trvání programu: 2014–2021)

Program DELTA[10] je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázanou spolupráci.

Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a inovací v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků.

Program DELTA 2Editovat

(doba trvání programu: 2020–2025)

Program DELTA 2[11] navazuje na Program DELTA a je také zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a vývoji českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů.

Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

Program EPSILONEditovat

(doba trvání programu: 2015–2025)

Program EPSILON[12] je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a inovací, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech:

 • konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech,
 • udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů,
 • prostředí pro kvalitní život.

Cílem programu je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:

 • Podprogram 1 – Znalostní ekonomika
 • Podprogram 2 – Energetika a materiály
 • Podprogram 3 – Životní prostředí

Program OMEGAEditovat

(doba trvání programu: 2012–2017)

Program OMEGA[13] byl zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky.

Cílem programu bylo posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socioekonomický rozvoj společnosti.

Program ZÉTAEditovat

(doba trvání programu: 2017–2025)

Program ZÉTA[14] je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

Cílem programu je:

 • zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
 • zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a
 • podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů – při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Program ÉTAEditovat

(doba trvání programu: 2018–2023)

Program ÉTA[15] je zaměřen na podpoření a zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

V rámci programu jsou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovacích a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb.

Program THÉTAEditovat

(doba trvání programu: 2018–2025)

Program THÉTA[16] je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispívá k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • podporu projektů ve veřejném zájmu,
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
 • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Program Centra kompetenceEditovat

(doba trvání programu: 2012–2019)

Program Centra kompetence[17] je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center aplikovaného výzkumu a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program proto stimuluje vytvoření a činnosti takových center aplikovaného výzkumu a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Program Národní centra kompetenceEditovat

(doba trvání programu: 2018–2026)

Program Národní centra kompetence[18] je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Program KAPPAEditovat

(doba trvání programu: 2020–2024)

Program KAPPA[19] je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech.

Cílem programu je především posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu.

Resortní programyEditovat

Jedná se o resortní programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) – Program TREND, Ministerstva životního prostředí (MŽP) – Program prostředí pro život a Ministerstva dopravy (MD) – Program Doprava 2020+, u kterých je poskytovatelem a realizátorem TA ČR.

Program TRENDEditovat

(doba trvání programu: 2020–2027)

Program TREND[20], který je resortním programem MPO, má jako hlavní cíl zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Pro účely dosažení cíle je program členěn na 2 podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se vzájemně podporují a doplňují:

 • Podprogram 1 – Technologičtí lídři
 • Podprogram 2 – Nováčci

Program Prostředí pro životEditovat

(doba trvání programu: 2020–2026)

Program Prostředí pro život[21], který je resortním programem MŽP, má přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:

 • Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu
 • Podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí
 • Podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy

Program DOPRAVA 2020+Editovat

(doba trvání programu: 2020–2026)

Program Doprava 2020+[22], který je resortním programem MD, má za hlavní cíl prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Specifické cíle programu:

 • udržitelná doprava
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
 • přístupná a interoperabilní doprava
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

Interní projekty kofinancované z externích zdrojůEditovat

 • PROEVAL – Projekt Evidence-Based řízení programů podpory VaVaI, zefektivnění analytické a datové podpory Technologické agentury České republiky.[23]
 • PROADMIN – Projekt Snižování administrativní zátěže a optimalizace životního cyklu projektů TA ČR.[24]
 • ISTA – Projekt „Pořízení informačního systému TA ČR  a zajištění jeho provozu a rozvoje” spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu.[25]
 • GEECCO – Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment.[26]
 • NewHoRRIzon – Excelence ve výzkumu a inovacích pro Evropu přijetím konceptu zodpovědného výzkumu a inovací.[27]
 • TA ČR Otevřený úřad – Nastavení systému a regionální spolupráce v oblasti poradenství, poskytování dat a informací klientům TA ČR.[28]
 • TA ČR SYNERGIE – Synergie národních programů s komunitárním programem H2020 a příprava programového období 2021–2027 v oblasti aplikovaného VaVaI.[29]

Den TA ČREditovat

Den Technologické agentury ČR vznikl v roce 2013 s cílem oceňovat nejlepší projekty aplikovaného výzkumu, jejichž řešení bylo financované ze statní podpory. Tradičně se v rámci Dne TA ČR konají odborné konference a galavečer při předávání Cen TA ČR. Dopolední mezinárodní konference se zaměřuje na aktuální inovační témata a trendy. Další částí odborného programu jsou regionální debaty s fokusem na lokání inovační témata. Mezi vystupujícími jsou tradičně významní odborníci ze zahraničí i tuzemska. Na odborný program navazuje galavečer předávání Cen TA ČR, v rámci nějž jsou oceněny jedny z nejkvalitnějších projektů aplikovaného výzkumu v pěti kategoriích reflektujících ekonomický a společenský přínos.

Agentura pořádá každoročně Den TA ČR za účelem podpory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem dle §36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a v návaznosti na Nařízení vlády č. 71/2013, o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Předsednictvo [online]. Technologická agentura České republiky [cit. 2021-11-28]. Dostupné online. 
 2. Kontrolní rada [online]. Technologická agentura České republiky [cit. 2019-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-20. 
 3. Výzkumná rada [online]. Technologická agentura České republiky [cit. 2019-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-20. 
 4. Programy [online]. Technologická agentura České republiky [cit. 2019-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-20. 
 5. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa.html
 6. Archivovaná kopie. www.tacr.cz [online]. [cit. 2018-12-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-03. 
 7. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta-2.html
 8. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html
 9. Archivovaná kopie. www.tacr.cz [online]. [cit. 2019-06-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-20. 
 10. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html
 11. Archivovaná kopie. www.tacr.cz [online]. [cit. 2018-12-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-04. 
 12. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html
 13. Archivovaná kopie. www.tacr.cz [online]. [cit. 2018-12-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-04. 
 14. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html
 15. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html
 16. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta.html
 17. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/centra-kompetence.html
 18. Archivovaná kopie. www.tacr.cz [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-01. 
 19. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-kappa.html
 20. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-trend.html
 21. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-prostredi-pro-zivot.html
 22. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-doprava2020.html
 23. https://www.tacr.cz/index.php/cz/test-programy/855-projekt-proeval-ta-cr.html[nedostupný zdroj]
 24. https://www.tacr.cz/index.php/cz/test-programy/1093-projekt-proadmin.html[nedostupný zdroj]
 25. Archivovaná kopie. www.tacr.cz [online]. [cit. 2019-06-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-01. 
 26. Archivovaná kopie. www.tacr.cz [online]. [cit. 2019-06-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-01. 
 27. Archivovaná kopie. www.tacr.cz [online]. [cit. 2019-06-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-01. 
 28. Archivovaná kopie. www.tacr.cz [online]. [cit. 2019-06-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-04. 
 29. https://www.tacr.cz/index.php/cz/test-programy/1456-projekt-ta-cr-synergie.html[nedostupný zdroj]

Externí odkazyEditovat