Otevřít hlavní menu

Technologická agentura České republiky

česká organizace
(přesměrováno z Technologická agentura ČR)

Technologická agentura České republiky (zkr. TA ČR) je organizační složka státu, zřízená v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Byla založena pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých 12 programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Technologická agentura České republiky
Logo TA ČR.jpg
Zkratka TA ČR
Motto Výzkum užitečný pro společnost.
Vznik 2009
Typ vládní
Právní forma organizační složka státu
Sídlo Evropská 1692/37
160 00 Praha 6
Předseda Petr Konvalinka
Místopředseda Zdeněk Kůs
Hlavní orgán Předsednictvo
Oficiální web www.tacr.cz
IČO 72050365
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Obsah

Organizační strukturaEditovat

 
Petr Konvalinka
 • předsednictvo
 • výzkumná rada
 • kontrolní rada
 • kancelář TA ČR
 • oborové komise

PředsednictvoEditovat

Předsednictvo je výkonným orgánem TA ČR. Předsednictvo TA ČR má pět členů včetně předsedy. Funkční období členů předsednictva TA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy předsednictva a předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Členové předsednictva

Dne 26. září 2018 schválila Vláda ČR novým předsedou Technologické agentury ČR Petra Konvalinku.

Předseda TA ČR zastupuje TA ČR navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech, řídí zasedání předsednictva, jmenuje a odvolává ředitele Kanceláře TA ČR.

Předsednictvo TA ČR schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, předkládá vládě ke schválení návrh statutu Technologické agentury České republiky a jeho změn, předkládá návrh rozpočtu Technologické agentury České republiky, koordinuje činnost oborových komisí.

KancelářEditovat

Kancelář TA ČR je organizačním a administrativním článkem agentury a zodpovídá za přípravu programů a programových dokumentů a za následnou realizaci těchto programů.

Hlavní kompetence
 • příjem žádostí o podporu výzkumných záměrů z programů vyhlášených TA ČR
 • kontrola formální správnosti před jejich předáním k dalšímu hodnocení
 • poskytování poradenství zájemcům o podporu a řešitelům projektů
 • monitoring plnění schválených projektů
 • kontrola dosažení stanovených cílů výzkumných záměrů a programů

Kontrolní radaEditovat

Kontrolní rada TA ČR je kontrolním orgánem Technologické agentury ČR. Kontrolní rada má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna parlamentu ČR na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Členství v kontrolní radě je nezastupitelné a neslučitelné s funkcí v jiných orgánech TA ČR. Funkční období členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

Hlavní kompetence
 • kontrola rozdělování finančních prostředků TA ČR
 • kontrola hospodaření s majetkem státu, k němuž má TA ČR příslušnost hospodaření
 • projednávání stížnosti na postup TA ČR při hodnocení návrhů programových projektů
 • předložení výroční zprávy o své činnosti Poslanecké sněmovně parlamentu ČR
 • předložení svých stanovisek předsednictvu; stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence kontrolní rady, jsou pro předsednictvo závazná
 • schválení jednacího řádu Kontrolní rady
Členové

Výzkumná radaEditovat

Výzkumná rada je koncepčním orgánem Technologické agentury. Výzkumná rada má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Funkční období členů rady je čtyři roky. Předsedu výzkumné rady a místopředsedu výzkumné rady jmenuje z členů výzkumné rady a odvolává z funkce vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Hlavní kompetence
 • návrh předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí a jejich členy
 • předložení předsednictvu požadavky na nové programy připravované TA ČR a jejich cíle
 • vyjádření k návrhům programů připravených TA ČR nebo k návrhům programů připravených jinými správními úřady, jejichž realizaci zajišťuje TA ČR
 • hodnocení průběžných a konečných výsledků programů realizovaných TA ČR
 • vyhodnocení odborné úrovně TA ČR a navržení předsednictvu potřebná opatření
Členové

Členy Výzkumné rady TA ČR byli jmenováni usnesením vlády ČR:

Oborové komiseEditovat

Oborové komise mají hlavní úlohu jako poradní orgány, které posuzují a hodnotí návrhy programových projektů s žádostmi o udělení podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

ProgramyEditovat

představení programů TA ČR [1]

 • Program ALFA
 • Program BETA
 • Program BETA2
 • Program GAMA
 • Program DELTA
 • Program DELTA 2
 • Program EPSILON
 • Program OMEGA
 • Program ZÉTA
 • Program ÉTA
 • Program THÉTA
 • Program Centra kompetence
 • Národní centra kompetence
 • KAPPA

Program ALFAEditovat

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí.

Program BETAEditovat

Program BETA je zaměřen na veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy.

V programu BETA jsou zapojeny následující orgány státní správy:

 • Český báňský úřad,
 • Český úřad zeměměřický a katastrální,
 • Ministerstvo dopravy,
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • Ministerstvo pro místní rozvoj,
 • Ministerstvo vnitra,
 • Ministerstvo zahraničních věcí,
 • Ministerstvo životního prostředí,
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
 • další poskytovatelé v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje.

Program BETA2Editovat

(Program veřejných zakázek VaVaI pro potřeby státní správy)

Program BETA2 svým posláním a cíli navazuje na končící program BETA a zavádí jednodušší postupy v celém procesu zadávání veřejných zakázek aplikovaného výzkumu ve státní správě. Novinkou je např. kontinuální sběr výzkumných potřeb během celého roku, rozdělení tematických oblasti výzkumu a vývoje do tzv. podprogramů, pevné rozvržení finančních prostředků mezi jednotlivé orgány státní správy, možnost zadání bez výběrového řízení apod.

Program BETA2 také předjímá větší využívání metody PCP (Pre-commercial Public Procurement). Jedná se o efektivní způsob zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, úspěšně využívaný v řadě evropských zemí, a v ČR pilotně realizovaný v rámci programu BETA.

Orgány státní správy, pro které bude TA ČR zadávat veřejné zakázky:

 • Český báňský úřad,
 • Český úřad zeměměřický a katastrální,
 • Ministerstvo dopravy,
 • Ministerstvo pro místní rozvoj,
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 • Ministerstvo vnitra,
 • Ministerstvo zahraničních věcí,
 • Ministerstvo životního prostředí,
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
 • Úřad vlády ČR,
 • Správa státních hmotných rezerv,
 • Český statistický úřad,
 • Energetický regulační úřad,
 • další ústřední orgány státní správy a ostatní poskytovatelé účelové podpory dle § 4 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

Program GAMAEditovat

(Ověření výsledků VaV pro praktické uplatnění a komerční užití)

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Projekty podpořené v programu GAMA musí (v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, a Rejstříkem informací o výsledcích) vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků:

 • P – patent;
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie;
 • R – software;
 • F – průmyslový a užitný vzor.

Program DELTAEditovat

(Bilaterární spolupráce v aplikovaném výzkumu se zahraničními partnery)

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou České republiky významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci.

Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země, které jsou v České republice definovány Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Program DELTA 2Editovat

Program DELTA 2 bude navazovat na program DELTA a bude také zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů.

Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

Program EPSILONEditovat

(Podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění na trhu)

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech:

 • konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech,
 • udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů,
 • prostředí pro kvalitní život.

Cílem programu je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím podpory projektů, v rámci kterých budou realizovány výzkumné cíle oblastí a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na plnění cílů Priorit nikoliv oborově. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě.

Program OMEGAEditovat

Program OMEGA[1] je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace.

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti.

Program ZÉTAEditovat

(Zapojení nastupující výzkumné generace do řešení projektů aplikovaného výzkumu)

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

Cílem programu je:

 1. zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
 2. zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a
 3. podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Program ÉTAEditovat

(Zapojení společenských a humanitních věd do projektů technického i netechnického výzkumu, vývoje a inovací)

Program ÉTA[2] je zaměřen na podpoření a zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb.

Program THÉTAEditovat

(Podpora VaV v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti a dlouhodobé technické perspektivy energetiky)

Program THÉTA[3] je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky.

Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • podporu projektů ve veřejném zájmu,
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
 • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Centra kompetenceEditovat

Program Centra kompetence[4] je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Ve vazbě na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program proto stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Národní centra kompetenceEditovat

(Efektivní spolupráce VO a odběratelů, vznik a činnost center VaVaI v progresivních oborech k růstu konkurenceschopnosti ČR)

Program NCK[5] je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému. Program pomůže výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná pracoviště, aby se transformovala na výzkumně a technologicky zaměřená centra, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry.

Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

KAPPAEditovat

(Posiluje rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Zároveň podporuje projekty zaměřené na zachytávání a ukládání uhlíku)

Program KAPPA je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

Interní projektyEditovat

 • PROEVAL

Projekt Evidence-Based řízení programů podpory VaVaI, zefektivnění analytické a datové podpory Technologické agentury České republiky (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003531).[6]

 • PROADMIN

Projekt Snižování administrativní zátěže a optimalizace životního cyklu projektů TA ČR (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006966).[7]

 • ISTA

Projekt „Pořízení informačního systému TA ČR  a zajištění jeho provozu a rozvoje” spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005048).[8]

 • GEECCO

Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment. Projekt se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích v tzv. STEM oborech (Science, Technology, Engineering, Mathematics) a na začleňování genderové dimenze do obsahu poznatků a inovací.[9]

 • NewHoRRIzon

Projekt “Excellence in science and innovation for Europe by adopting the concept of Responsible Research and Innovation (NewHoRRIzon)” si klade za cíl posilovat přijetí principů RRI v programu Horizon 2020 i mimo jeho rámec. Jeho cílem je přispět k utvoření konceptuálního základu a operačních principů, které umožní plně integrovat RRI do evropského i národního výzkumu, inovační praxe a finanční podpory.[10]

 • INKA – Inovační kapacity 2014+

Posláním projektu bylo zajistit relevantní data a strategické informace o stavu a vývoji inovační kapacity České republiky. V rámci realizace projektu byla vytvořena a následně ověřena metodika sběru a analýz dat a informací potřebných pro zajištění této strategické znalosti. Metodika bude sloužit pro tvorbu kontextových analýz jako podkladu pro tvorbu nových programů a vyhodnocení realizace a dopadů programů stávajících.[11]

Zpráva o činnostiEditovat

TA ČR prostřednictvím své Výroční zprávy informuje o své podnikatelské činnosti a dosažení svých výsledcích.

Další zprávy naleznete na www.tacr.cz

Cena Technologické agentury ČREditovat

Za účelem podpory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem dle §36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a v návaznosti na Nařízení vlády č. 71/2013, o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pořádá Technologická agentura České republiky celodenní program k příležitosti setkání významných osobností.

Den TA ČR je každoročně zahájen mezinárodní konferencí a vrcholí slavnostním předáváním prestižních Cen TA ČR za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu na galavečeru v nové budově Národního muzea za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-omega.html
 2. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html
 3. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta.html
 4. http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/centra-kompetence.html
 5. https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/narodni-centra-kompetence-1.html
 6. https://tacr.cz/index.php/cz/component/content/article/9-uncategorised/855-projekt-proeval-ta-cr.html
 7. https://tacr.cz/index.php/cz/component/content/article/9-uncategorised/1093projekt-proadmin
 8. https://tacr.cz/index.php/cz/component/content/article/9-uncategorised/1092projekt-ista
 9. https://tacr.cz/index.php/cz/component/content/article/117-mezinarodni-spoluprace/horizon2020/1039-geecco.html
 10. https://tacr.cz/index.php/cz/component/content/article/117-mezinarodni-spoluprace/horizon2020/1040-newhorrizon.html
 11. http://inka.tacr.cz/

Související odkazyEditovat

Externí odkazyEditovat