Staničení

způsob délkového měření

Staničení, též piketáž,[1] je takový způsob udávání vzdáleností, kdy je vzdálenost místa měřena vždy k určitému výchozímu bodu. V technickém kreslení se jako kótování staničením označuje udání poloh vzhledem k téže základně (na rozdíl od obecného kótování, které udává vzdálenost mezi dvěma body).

Charakteristika editovat

Staničení je používáno při popisu pozemních komunikací a železnic,[2] kdy je nazýváno také kilometráž. V projektové dokumentaci se většinou udává v kilometrech či metrech s přesností na centimetry či milimetry, navenek (pro uživatele) je udáváno v kilometrech s přesností na hektometry. V evidenci české silniční a dálniční sítě (uzlový lokalizační systém) je udáváno s přesností na metry. Výchozím bodem (nultým kilometrem) je stanovený počátek dané komunikace (např. křižovatka, železniční stanice, odbočka).

U vodních toků je stanoveným výchozím bodem obvykle ústí řeky nebo potoka do jiného toku nebo vodní plochy.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Terminologická komise ČÚZK. Cz staničení : En stationing : Fr stationnement m, métrage m : Ge Stationieren s : Ru пикетаж. Sk staničenie : Cz staničení číselný údaj průběžného měření na polygonové straně nebo po měřické přímce od jejího počátku : Obory: mapování : Zdroje, odkazy: ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989). Terminologický slovník zeměměřictví a kastru nemovitostí [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální, 2005 až 2020 [cit. 2023-03-13]. Dostupné online. (česky, anglicky, francouzsky, německy, rusky, slovensky) 
  2. Terminologická komise ČÚZK. Cz staničení trasy  : En chainage, track chainage : Fr métrage m du tracé : Ge Stationierung e der Trasse : Ru пикетаж трассы : Sk staničenie trasy : Cz staničení trasy vodorovná vzdálenost vybraného bodu (prvku) trasy (pozemní komunikace, kolejové dráhy apod.) měřená v ose od jejího začátku anebo od začátku upravovaného úseku : Obory: inženýrská geodézie : Zdroje, odkazy: Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Terminologický slovník zeměměřictví a kastru nemovitostí [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální, 2005 až 2020 [cit. 2023-03-13]. Dostupné online. (česky, anglicky, francouzsky, německy, rusky, slovensky) 

Související články editovat