Solresol (v solresolu jazyk) je plánový jazyk, který vytvořil francouzský hudebník François Sudre. Sudre se svému jazyku věnoval po celý svůj život a získal za něj i uznání ve vědeckých kruzích.[1] Solresol byl postupně zatlačen do pozadí ve stínu úspěšnějších plánových jazyků jako jsou Volapük nebo Esperanto.

Solresol
Tvůrce projektuFrançois Sudre
Rok zveřejnění1827
Počet mluvčíchněkolik jedinců
Klasifikace
PísmoLatinka, Noty a jiné
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazyknení úředním
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2art (B)
art (T)
ISO 639-3qso
Wikipedie
není
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Charakteristika editovat

 
Různé způsoby interpretace Solresolu

Solresol má jen sedm základních fonémů, ze kterých jsou slova složena. Každé slovo navíc sestává z jedné až pěti slabik. Význam slova také ovlivňuje přízvuk na konkrétní slabiku nebo prodloužení některé slabiky.

Jazyk je možné vyjadřovat slovy, hudbou, písmem i gesty rukou. Mluvená i písemná interpretace je možná pomocí solmizačních slabik, ale k samotnému zápisu lze použít také jiné způsoby - např. sedm čísel nebo i sedm barev duhy. Hudební interpretace používá sedm not téže oktávy.

Při zápisu solresolu latinkou se používají dva způsoby. Buď se solmizační slabiky zapisují celé nebo jen jejich začáteční písmena, kromě slabiky sol, kterou je třeba odlišit od slabiky si. Solresol se tak může psát také jako sorso.

do re mi fa sol la si
d r m f so l s

Slovní zásoba editovat

Slova jsou rozdělena do několika kategorií, podle toho kterou slabikou nebo notou začínají. Slova začínající sol jsou významově spojena s uměním a vědou, pokud slovo začíná slabikami solsol souvisí významově s medicínou, apod. Poslední pár slabik odlišuje konkrétní věci jako např. jablko a hrušku.

Slova ženského rodu se tvoří přízvukem na poslední slabice a množné číslo se tvoří prodloužením poslední slabiky. Slova opačného významu se tvoří obrácením pořadí slabik - např. fala znamená dobrý, lafa znamená špatný.

Tato tabulka přehledně zobrazuje slova o jedné až dvou slabikách.

Slabiky Bez druhé slabiky -do -re -mi -fa -sol -la -si
Do- ne, ani, také ne (minulý čas) ty on sám (jako anglické self) někdo jiný
Re- a můj (předminulý čas) tvůj jeho náš váš jejich
Mi- nebo pro, aby, proto kdo, který, tento (budoucí čas) čí, jehož dobrý tady je; spatřit dobrý večer / dobrou noc
Fa- k co? cože? s, spolu toto (podmiňovací způsob) proč, z jakého důvodu dobrý, chutný hodně; extrémně
Sol- pokud, jestli ale v, uvnitř špatný, nemocný protože (rozkazovací způsob) (neu)stále, vždy, bez konce díky
La- (člen určitý) nic, nikdo, žádný během zde, tady špatný nikdy (příčestí činné) od
Si- ano ta samá věc každý, vždy dobré ráno / odpoledne malý; sotva, stěží pan chlapec, mladý muž (příčestí trpné)

Gramatika editovat

Jmenný rod a množné číslo editovat

Jmenný rod se rozlišuje podle významu slova - všechny věci mužského významu jsou mužského rodu, všechny věci ženského významu jsou ženského rodu a všechny ostatní materiální a abstraktní věci a objekty u kterých nelze určit pohlaví.

Ženský rod se v mluveném jazyce odlišuje od mužského prodloužením poslední slabiky. Například slovo sisol znamená "pan", sisool znamená "paní".

Množné číslo se tvoří přesunem přízvuku na poslední slabiku. V psané podobě se toto značí apostrofem. Například doremire znamená "oko", doremire' znamená "oči".

V případě, že příslušnému slovu předchází některé z krátkých slov fa, la, redo, remi, refa, resol, rela, resi, mire, mifa nebo fami, přechází označení ženského rodu nebo množného čísla na poslední slabiku tohoto slova. Např. redo' resimire ("Mí bratři"), laa sisol ("Ta paní").

Stupňování přídavných jmen editovat

Stupňování se provádí pomocí dvou slov fasi (hodně) a sifa (malý; málo). Komparativ se tvoří přidáním fasi před přídavné jméno a superlativ se tvoří jeho přidáním za přídavné jméno.

 • laredosol - bílý
 • fasi laredosol - bělejší
 • laredosol fasi - nejbělejší

Stejným způsobem se pomocí slova sifa tvoří deminutivum přídavného jména.

 • sifa laredosol - bělavý
 • laredosol sifa - nejbělavější

Číslovky editovat

Číslovky v solresolu jsou roztříděny do pěti skupin po šesti číslech s výjimkou čísla 0 (soldo).[2]

1 2 3 4 5 6
redodo remimi refafa resolsol relala resisi
7 8 9 10 11 12
mimido mimire mimifa mimisol mimila mimisi
13 14 15 16 17 18
midodo mirere mifafa misolsol milala  misisi
19 20 30 40 50 60
fafado fafare fafami fafasol fafala fafasi
80 100 1000 milion miliarda bilion
fadodo farere famimi fasolsol falala fasisi

Chybějící číslovky 70 a 90 lze utvořit sečtením čísel 60 a 10 (fafasi mimisol), popř. 80 a 10 (fadodo mimisol).

Časování sloves editovat

Slovesa přítomného času mají stejný tvar jako slovesa v infinitivu, pouze se doplní osoba.

 • dore domilado solresol - já mluvím solresolem.

Pro vyjádření ostatních časů a způsobů se před sloveso přidají příslušné dvě slabiky uvedené v tabulce výše. Tyto dvě slabiky lze ve zkráceném zápisu nahradit napsáním jednoho velkého písmene těchto slabik. U rozkazovacího způsobu (imperativu) se osoba nemusí uvádět.

 • dore dodo domilado solresol nebo dr dd dmld sorso nebo dr D dmld sorso - Mluvil jsem solresolem.
 • dore mimi domilado solresol nebo dr mm dmld sorso nebo dr M dmld sorso - Budu mluvit solresolem.
 • dore fafa domilado solresol nebo dr ff dmld sorso nebo dr F dmld sorso - Mluvil bych solresolem.
 • solsol domilado nebo soso dmld nebo SO dmld - Mluv(te)!

Ve větách, kde je podmětem nevyjádřeným "nějaké ono" se v solresolu žádná osoba neuvádí.

 • sisido - prší
 • dodo sisido - pršelo
 • mimi sisido - bude pršet

Ano/ne otázky editovat

Otázky, na které lze odpovědět pouze "ano" (si) či "ne" (do) se tvoří obrácením pořadí podmětu a přísudku. V běžné oznamovací větě předchází podmět přísudku, u tázacích vět je tomu naopak.

 • domi remisolde. - Spíš.
 • remisolde domi? - Spíš?
 • remisolde domi fala? - Spal jsi dobře?

V kultuře editovat

Ve filmu Blízká setkání třetího druhu Stevena Spielberga byl solresol použit mimozemšťany pro komunikaci s lidmi ze Země.

Australský animátor Adam Phillips vytvořil na základě solresolu hudební jazyk sarus pro svůj seriál Brackenwood, kde ho používá fiktivní rasa YuYu.

Vzorový text editovat

Všeobecná deklarace lidských práv

solresol

Sire misolredo doredore famido re misolla, re famisol dosila re refasi. Dofa midomido midodosi dofasifa re domilafa, re falado fasolfa miladomi midodosi simisila.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Solresol na anglické Wikipedii.

Externí odkazy editovat