Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Ivančicích

Seznam kulturních památek v obci Ivančice v okrese Brno-venkov

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Ivančice v okrese Brno-venkov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

IvančiceEditovat

K. ú. IvančiceEditovat

ZSJ Ivančice-historické jádroEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q37302651)


   
17489/7-724
Pam. katalog
MIS
Ivančice 49°6′10,88″ s. š., 16°22′35,88″ v. d. Gotické a renesanční opevnění dochované ve značném rozsahu. Stav narušený až místy havarijní – řada úseků slouží jako tarasní zdíky, lépé dochované úseky mají rozrušenou korunu, trhliny, drolení zdiva. Nejzachovalejší úseky hradebního opevnění tvoří robustní zeď ze smíšeného zdiva, na níž je vztyčena uskočená užší parapetní zídka rovněž ze smíšeného zdiva s převahou cihel ukončená pultem. Na široké hradební zdi se nachází otvory po trámech nesoucích dřevěný ochoz, linie hranatých otvorů se nachází i níže, u paty hradební zdi nevysoko nad současnou úrovní terénu. Hradební zeď i parapetní zídka jsou prolomeny šterbinovými střílnami s dovnitř otevřenými hlubokými šikmými špaletami zaklenutými segmenty.
 • V úseku mezi náměstím Palackého a ulicí Josefa Vávry je hradba s částí pozemků st. 18/2, 23, 329/2, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 329/7, 329/11, 329/12, 329/15 a na zahradách s částí pozemků pp. 1, 6 a 3382 a probíhá bez přerušení.
 • V úseku mezi ulicí Josefa Vávry a uličkou Ve fortně jsou zbytky městských zdí u synagogy a v zahradách s částí pozemků st. 377/1 a 379 a pp. 90, 92 a 93.
 • V úseku mezi ulicí Ve fortně a Žerotínovým náměstím se nacházejí městské zdi na zahradách s částí pozemku st. 439/1, 517 a 888, kde se dochovalo torzo půlkruhové dovnitř otevřené bašty, a pp. 71, 72, 74, 75, 77/1, 77/11, 79/1, 80, 155/1.
 • V prostoru mezi Žerotínovým náměstím a ulicí U Nové brány tvoří městské zdi jen funkci opěrných tarasů v zahradách - s částí pozemku st. 41 a 1954 a pp. 39, 40, 46, 162/2, 163/1, 163/3, 164/2, 170, 172/1, 172/6.
 • Na pozemku st. 41 se nachází torzo půlkruhové otevřené bašty a zbytek Nové brány, do nichž jsou vestavěny obytné domy.
 • Patrová stavba kosodélného půdorysu Mezi ulicí U Nové brány a Palackého náměstím jsou hradební zdi s částí pozemku st. 31/1, 35/1, 36, 123/1, 123/2 a pp. 174/1, 175, 3377.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q11775211)


 
   
37443/7-725
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí, st. 117
49°6′4,9″ s. š., 16°22′38,25″ v. d.
Monumentální gotická stavba s renesančně dostavěnou masivní věží a barokně upraveným presbytářem vybavená množstvím náročných kamenných architektonických článků. Patrně roku 1561 zvýšení věže o obytné patro, kolem roku 1591 zřízen ochoz a zděný útvar střechy, po roce 1600 vestavěna hudební kruchta, roku 1639 přistavěna pohřební kaple Komínků z Engelhausu, po požáru roku 1763 upraven presbytář a zvětšena okna boční lodi, ve 2. polovině 19. století úprava fasád a statické zabezpečení věže, v letech 1946–1950 nově zastřešení, prolomena půlkruhová okna hlavní lodi a vyzděny štíty předsíní. Orientovaná trojlodní bazilikální stavba s presbytářem s trojbokým závěrem a mohutnou hranolovou věží při východním průčelí. Severní boční loď dosahuje až do úrovně východního průčelí věže, jižní loď s polygonálním východním závěrem dosahuje pouze do poloviny jižního průčelí věže. V koutě mezi severní lodí a severním průčelí presbytáře se nachází sakristie, k jižnímu průčelí jižní boční lodě je přistavěna pohřební kaple Komínků z Engelhausu a do kouta mezi ní a jižní boční loď je vložena předsíň prolomená široce rozkočeným lomeným portálem s kamenným ostěním. Hranolová severní předsíň přístavěná k severnímu průčelí severní boční lodi je prolomena široce rozkročeným lomeným portálem s kamenným profilovaným ostěním, předsíň je nad podbrádkovou římsou završena konkávně tvarovaným a do hrotu vytaženým štítem.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Sloup se sochou Panny Marie (Q37302549)


 
   
29663/7-749
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí, pp. 3163/1
49°6′5,89″ s. š., 16°22′40,39″ v. d.
Morový sloup zasvěcený Panně Marii a ochráncům proti moru byl postaven roku 1726, sochy jsou dílem Štěpána Pagana.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Kašna se sochou svatého Floriána (Q37302738)


 
   
35337/7-751
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí, st. 1826
49°6′5,98″ s. š., 16°22′41,59″ v. d.
Barokní kašna tvořená šestibokou nádrží, uprostřed s kamenným pilířem se sochou sv. Floriána, protipožárního patrona. Uprostřed náměstí.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Radnice (Q29398359)


 
   
34456/7-732
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 4/9
49°6′5,54″ s. š., 16°22′32,66″ v. d.
Renesanční radnice z poloviny 16. století byla několikrát přestavěna. Patří k nejcennějším objektům městské památkové zóny díky řadě autenticky dochovaných architektonických prvků (arkýř, klenby v přízemí včetně sklípkové a podobně).

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Dům pánů z Lipé (Q30717728)


 
   
41687/7-731
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 196/6
49°6′5,51″ s. š., 16°22′33,71″ v. d.
Měšťanský dům pánů z Lipé, dnes radnice. Měšťanský Pírkův dům z počátku 17. století je jednou z nejvýznamnějších památek města. Cenná je především bohatá reliéfní výzdoba portálu a arkýře a renesanční zaklenutí interiérů. Budova adaptovaná pro potřeby radnice je jednou z klíčových staveb města.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Frušauerův dům (Q30717665)


 
   
20523/7-734
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 195/8
49°6′4,97″ s. š., 16°22′34,86″ v. d.
Měšťanský dům. Renesanční městský dům s dochovanou zaklenutou dolní síní a světnicí s trámovým stropem a s vynikajícím kamenným vstupním portálem, upravený v historizujícím duchu v 19. století. Řadový jednopatrový dvoutraktový objekt s navazujícím dvorním křídlem pokračujícím v ose dalšími hospodářskými staveními v celé délce dlouhé úzké středověké parcely.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Palackého náměstí 18 (Q30717425)


 
   
42201/7-735
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 188/18
49°6′5″ s. š., 16°22′39,54″ v. d.
Měšťanský dům. Dům s pravděpodobně renesančním jádrem a historizující fasádou.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Palackého náměstí 20 (Q30717251)


 
   
28785/7-736
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 187/20
49°6′4,9″ s. š., 16°22′40,12″ v. d.
Měšťanský dům. V jádře pozdně renesanční stavba situovaná na dlouhé středověké parcele, v 60. letech 19. století upravená v historizujícím duchu. Řadový dvoupodlažní dům se sedlovou střechou je v prvním nadzemním podlaží členěn vraty do průjezdu se segmentovým záklenkem, na osu pod balkonem je umístěno úzké okno půlkruhové zaklenuté a po jeho pravé straně je široce rozložený segmentově zaklenutý portál výkladce se vstupem do prodejny. Na dům ve dvoře navazuje sled hospodářských stavení. Dvůr na jižní straně uzavírá úsek ohradní zdi prolomený pravoúhlou brankou a pravoúhlým vjezdem do garáže.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Palackého náměstí 43 (Q30717398)


 
   
34405/7-741
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 88/43
49°6′5,21″ s. š., 16°22′43,56″ v. d.
Měšťanský dům. Dochováno renesanční jádro s klenutými sklepy a části přízemí. Ostatní části domu byly nevhodně přestavěny. Řadová jednopatrová budova s výrazně upraveným novodobým průčelím zabírající celou plochu parcely. (Novodbě zastřešené nádvoří - sklad obchodu.) V přízemí v zadní části jsou dochované valené klenby s vytaženými hřebínky. Rovněž sklepení se studnou nacházející se pod celým domem a částečně i pod náměstím je sklenuto valenými klenbami s hřebínky v jednom místě podepřeným kamenným sloupem.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Palackého náměstí 41 (Q30717692)


 
   
101192
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 87/41
49°6′5,62″ s. š., 16°22′43,57″ v. d.
Měšťanský dům. V kontextu zástavby historického centra Ivančic ojedinělý objekt z počátku 20. století byl postavený v secesním stylu. Bohatě zdobená fasáda s balkonem na krakorcích a výrazná mansardová střecha činí z domu jednu z dominant hlavního náměstí.

Památkově chráněno od 7. září 2004.

Palackého náměstí 35 (Q30717285)


 
   
17390/7-740
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 16/35
49°6′6,64″ s. š., 16°22′41,18″ v. d.
Měšťanský dům. Jeden z nejvýznamnějších příkladů v jádru pozdně renesanční výstavby centra Ivančic. Vyjma jedinečného bohatě zdobeného vstupního portálu objekt charakterizuje kvalitní historizující fasáda.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Palackého náměstí 33 (Q30717301)


 
   
18266/7-739
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 15/33
49°6′6,61″ s. š., 16°22′40,64″ v. d.
Měšťanský dům. V jádru pozdně renesanční stavba z doby hromadné výstavby náměstí s pozdějšími úpravami z 2. poloviny 19. století. Řadový jednopatrový dům s půdním polopatrem předstupující na východní straně v šíři jedné osy před ustupující uliční čáru. Tříosé uliční průčelí je v přízemí prolomeno dvěma velkými segmentově zaklenutými výkladci a uprostřed segmentově zaklenutým vstupem a na předstupující východní boční straně segmentově zaklenutým okenním otvorem. Na dům kolmo navazuje patrové dvorní křídlo obdélného půdorysu. Úzký dvorek při dvorním křídle se na severu zalamuje a pokračuje větší obdélnou plochou ve východním směru vymezenou vysokou ohradní zdí, na ploše severní části dvora se nachází nehodnotná účelová zástavba.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Palackého náměstí 31 (Q30717557)


 
   
21159/7-738
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 14/31
49°6′6,62″ s. š., 16°22′40,16″ v. d.
Měšťanský dům s renesančním jádrem a fasádou upravenou ve 3. čtvrtině 19. století.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Palackého náměstí 27 (Q30717597)


 
   
44954/7-737
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 12/27
49°6′6,68″ s. š., 16°22′39,24″ v. d.
Měšťanský dům. Velmi hodnotný renesanční dům s fasádou z 2. poloviny 19. století si zachoval řadu původních prvků (zejména dvorní křídlo s pavlačí vyloženou na krakorcích).

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Palackého náměstí 11 (Q30717636)


 
   
21312/7-733
Pam. katalog
MIS
Ivančice Palackého náměstí 5/11
49°6′6,48″ s. š., 16°22′33,74″ v. d.
Měšťanský dům s pozdně renesančním jádrem prošel několika zásadními stavebními úpravami, přesto si zachoval cenný vzhled s řadou hodnotných architektonických prvků.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Bratrská škola (Q30717464)


 
   
17587/7-746
Pam. katalog
MIS
Ivančice Ve Sboru 272/15
49°6′0,72″ s. š., 16°22′37,85″ v. d.
Měšťanský dům. Objekt bývalé bratrské školy z konce 16. století tvoří celek s bývalým bratrským kostelem.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Synagoga (Q6334970)


 
   
102696
Pam. katalog
MIS
Ivančice Ivančice če. 1483 (mezi ul. Josefa Vávry a Horní Hlinky)
49°6′12,86″ s. š., 16°22′39,77″ v. d.
Ivančická synagoga byla zbudována dle projektu vídeňského architekta Lorenze Wagnera v pozdně empírovém stylu roku 1853 na místě starší stavby. Jedna z posledních památek na místní významnou židovskou menšinu.

Památkově chráněno od 4. ledna 2008.

Židovská kašna s vázou (Q37302678)


   
14859/7-752
Pam. katalog
MIS
Ivančice Komenského náměstí, st. 31/1
49°6′10,55″ s. š., 16°22′43,73″ v. d.
Kamenná kašna s vázou na sloupku původně stála na Komenského náměstí a sloužila jako zdroj vody židovské obce. Roku 1963 byla památka zničena a její cenné zbytky jsou deponovány v městském úřadu.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Josefa Vávry 2 (Q30717265)


 
   
31389/7-743
Pam. katalog
MIS
Ivančice Josefa Vávry 74/2
49°6′10,91″ s. š., 16°22′44,44″ v. d.
Měšťanský dům. Jeden z nejzachovalejších domů někdejšího židovského ghetta má renesanční jádro s nárožním arkýřem. Dům sloužil i jako radnice židovského města a narodil se zde hudební vědec Guido Adler.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Jana Schwarze 1 a 1a (Q30717372)


   
23145/7-748
Pam. katalog
MIS
Ivančice Jana Schwarze 104/1, 912/1a
49°6′10,72″ s. š., 16°22′45,26″ v. d.
měšťanský dům
 • čp. 104: hodnota domu spočívá zejména v konstrukcích zachovaných v interiéru. Novodobou přestavbou zbaven památkové hodnoty.
 • čp. 912: dům se střídmým průčelím klasicistního vzhledu. Uliční průčelí domu je v přízemí dvouosé a v patře tříosé, členěné plochou kordonovou římsou a završené vyloženou profilovanou korunní římsou nesoucí sedlovou střechu. V přízemí je prolomen výkladec se vstupem a pravoúhlý vstup, v patře pravoúhlé okenní otvory.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Žerotínovo náměstí 3 (Q30717495)


   
14023/7-747
Pam. katalog
MIS
Ivančice Žerotínovo náměstí 119/3
49°6′9,61″ s. š., 16°22′48,25″ v. d.
Měšťanský dům. V jádru pozdně renesanční stavba se zaklenutým interiérem, výrazná novodobá přestavba. Dva okapově orientované řadové přízemní domy s půdními polopatry kryté sedlovými střechami s dvoudrážkovými taškami.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Růžová 2 (Q30717522)


 
   
15141/7-745
Pam. katalog
MIS
Ivančice Růžová 98/2
49°6′8,24″ s. š., 16°22′46,81″ v. d.
Měšťanský dům. Autenticky zachovalý klasicistní dům byl do dnešní podoby upraven v 1. čtvrtině 19. století. Balkon s kovanou klasicictní mříží, příkladně udržovaná fasáda.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

ZSJ U nemocniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Široká 1 - muzeum (Q30717318)


 
   
30751/7-742
Pam. katalog
MIS
Ivančice Široká 366/1, Tesařovo náměstí
49°6′5,12″ s. š., 16°22′29,34″ v. d.
Městský dům. Dům byl vystavěn na přelomu 16./17. století primátorem Šimonem Pírkem. Prošel řadou úprav (včetně degradačních vestaveb v interiéru). Zachovalá barokní fasáda. Samostatně stojící jednopodlažní objekt obdélného půdorysu zastřešený valbovou střechou. Objekt v 19. století rozdělený na dva byl rekonstrukcí v druhé polovině dvacátého století sjednocen.
 • dům čp. 366, st. 169/1
 • dům čp. 282, st. 166/2

Poznámka: Monumnet i Památkový katalog uvádějí též čp. 282 a adresu Tesařovo náměstí čo. 8, ale v registru adres tato čísla nejsou. Památkový katalog uvádí v seznamu parcel pouze parcelu st. 169/1.
Památkově chráněno od 22. října 1964.

ZSJ U mostuEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bratrský sbor (Q11775209)


 
   
37822/7-728
Pam. katalog
MIS
Ivančice Ve sboru 360/10
49°5′59,6″ s. š., 16°22′35,36″ v. d.
Torzálně dochovaný soubor staveb a pozemků z kulturního hlediska mimořádně významného raně novověkého bratrského sboru. Areál bývalého bratrského sboru s půdorysem modlitebny a dalším dochovaným historickým zdivem ve formě zídek, se studnou, s věží a dvorním stavením, s historickými konstrukcemi dochovanými v budově čp. 360, s pozemky pp. 149/1 a 148/3.
 • modlitebna: archeologicky odkryté zakonzervované lomové zdivo modlitebny na severovýchodě areálu s částečně dochovaným půdorysem stavby; odpovídá jednolodní stavbě s odsazeným polygonálním presbytářem zpevněným opěráky, v místě navázání lodi se v nízké přepažující zídce nachází nevysoko nad zemí segmentový cihlový záklenek.
 • dvorní stavení: volně stojící dvorní stavení, které tvořilo dříve k východu vybíhající křídlo nyní zbořené a zcela odstraněné budovy na pozemku pp. 150/1. Přízemní budova obdélného půdorysu ze smíšeného zdiva krytá valbovou střechou. Na západní straně, kde původně stavení dále pokračovalo a navazovalo přibližně v pravém úhlu na dnes již neexistující severojižně orientovanou budovu na pozemku pp. 150/1, je stavení ukončeno štítovým průčelím, ze kterého v přízemí vybíhají napatrná rezidua zdí, mezi nimiž je patrný otisk zdiva dvou půlkruhových záklenků původních valených kleneb dvoutraktové budovy.
 • věž: hranolová věž přiléhající k novější budově čp. 360 na severozápadě. Hranolová věž s nárožími armovanými v omítce je členěna ve spodní části neomítaným předstupujícím soklem z lomového zdiva ukončeným cihlovou zarovnávkou a římsou z cihlových tvarovek s oblounovou profilací a v horní části kordonovou římsou. Věž je završena stanovou střechou s námětky s prejzovou krytinou.
 • obytná budova: značně přestavěný objekt v jádru s renesančními prvky.
 • torzo zdi: hranolová věž navazuje na nízkou zídku v severovýchodní části areálu, která tvoří patrně linii západního průčelí modlitebny.
 • studna: východně od závěru modlitebny se nachází nadzemní lomové zdivo studny kruhového půdorysu.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Krumlovská 8 (Q30717338)


 
   
15208/7-744
Pam. katalog
MIS
Ivančice Krumlovská 298/8
49°5′58,63″ s. š., 16°22′31,04″ v. d.
Měšťanský dům. Dům s renesančním jádrem byl v průběhu doby několikrát přestavován a představuje tak hodnotný příklad předměstského domu s řadou autentických prvků z několika fází výstavby. Výjimečnou hodnotu má vstupní renesanční portál.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Kaplička (Q37302716)


 
   
35540/7-754
Pam. katalog
MIS
Ivančice Krumlovská, při če. 1486, st. 785
49°5′55,87″ s. š., 16°22′31,08″ v. d.
Drobná kaple z roku 1752 je důležitou a cennou součástí předměstské zástavby Ivančic. Od kaple, při které byla závora a mýtní domek, vycházeli poutníci do Maria Zell.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

ZSJ Nad cihelnouEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q6334952)


 
   
22910/7-753
Pam. katalog
MIS
Ivančice Mřenkova
49°6′21,54″ s. š., 16°22′29,3″ v. d.
Mimořádně hodnotný židovský hřbitov založený snad již v pozdním středověku (nejstarší náhrobek z roku 1552) má dochovanou celou řadu umělecky náročných náhrobků od 17. do 20. století. Hřbitov tvoří cenný celek s ohradní zdí a novorenesanční obřadní síní.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

ZSJ OslavanskáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37302634)


 
   
45122/7-750
Pam. katalog
MIS
Ivančice roh Oslavanské a Na Brněnce, pp. 3167/3
49°6′13,82″ s. š., 16°22′17,98″ v. d.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 20. let 18. století. Autorem je třebíčský sochař Štěpán Pagan.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

ZSJ LányEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix z roku 1812 (Q37302702)


   
17075/7-761
Pam. katalog
MIS
Ivančice u polní cesty v trati Lány, pp. 1320/1
49°6′39,94″ s. š., 16°21′44,39″ v. d.
Kamenný kříž s kvalitně provedeným tesaným korpusem a bohatým klasicistním ornamentem datovaný rokem 1812.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Boží muka (Q37302689)


   
16987/7-759
Pam. katalog
MIS
Ivančice u silnice směrem do Neslovic, pp. 1200/6
49°7′5,38″ s. š., 16°22′42,85″ v. d.
Z 18. století. Výrazně situovaná na návrší u zákruty silnice. Na kubickém předstupujícím soklu zděný omítaný hranolový pilíř členěný v horní části kordonovou římsou. Ve spodní části je pilíř prolomen nikou zaklenutou konchou v mělké pravoúhlé vpadlině, v horní části nad římsou hlubokou pravoúhlou nikou na přední straně a obdélnými vpadlinami na stranách ostatních. Pilíř je zavšen korunní římsou s fabionovou profilací nesoucí stan krytý bobrovkou završený jednoramenným křížem s trojlaločným zakončením břeven.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Starohorská kaple (Q37302665)


   
17635/7-729
Pam. katalog
MIS
Ivančice Staré Hory, če. 1484, st. 532/2
49°7′10,79″ s. š., 16°22′41,81″ v. d.
Drobná šestiboká stavba zaklenutá zalamovanou kopulí byla postavena roku 1750 nad pramenem zázračné vody.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

ZSJ Na ŠpýrechEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pamětní kámen (Q37302565)


   
25187/7-762
Pam. katalog
MIS
Ivančice pp. 3126/1
49°7′26,23″ s. š., 16°22′55,58″ v. d.
Patrně raně novověký pamětní kámen s dobře patrným ojedinělým reliéfem kříže a popravčího aktu. Robustní pískovcová stéla vsazená svou zadní stranou do svahu silničního příkopu nese na čelní straně reliéf latinského kříže a pod ním reliéf postavy vpletené do popravčího kola.

Poznámka: V roce 2013 byl kámen odcizen.
Památkově chráněno od 22. října 1964.

K. ú. Kounické PředměstíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička se sochou Krista (Q37302578)


 
   
33020/7-756
Pam. katalog
MIS
Kounické Předměstí nároží Kounické a Jana Fibicha, st. 96/2
49°6′8,53″ s. š., 16°22′54,93″ v. d.
Drobný objekt z 18. století ukrývá monumentální dřevořezbu Krista u kůlu. Stojí na křižovatce cestou ke hřbitovu.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Kaple Nejsvětější Trojice (Q37302531)


 
   
28901/7-726
Pam. katalog
MIS
Kounické Předměstí Jana Fibicha, st. 99/1
49°6′10,6″ s. š., 16°22′58,47″ v. d.
Bývalá hřbitovní kaple z poloviny 16. století byla roku 1838 doplněna o věž. Dochovány renesanční architektonické prvky.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Náhrobek rodiny Zozuli di Salino


   
106350
Pam. katalog
MIS
Kounické Předměstí pp. 2427/1, městský hřbitov, při severní zdi
49°6′10,26″ s. š., 16°23′8,14″ v. d.
Náhrobek z roku 1932 se sekundárně vloženou renesanční pískovcovou reliéfní deskou „benátského“ lva, kvalitní kamenická produkce italské provenience ze 17. století, s charakteristickým oběžným vejcovcovým orámováním, která bývala původně součástí domovního znamení zaniklého objektu. Náhrobek rodiny Zozuli di Salino (rodiny Vávrovy a Grafovy) pořídil pravděpodobně v roce 1932 Josef Vávra, zakladatel vlastivědného muzea v Ivančicích, ředitel školy a významný publicista. Vložená reliéfní deska s majiteli putovala při změně sídla (z Itálie do Ivančic v 90. letech 17. století a dále po městě) a jež je tradičně považována za italskou práci ze 17. století (zpodobuje „benátského“ lva, symbol sv. Marka, s antropomorfní tváří). První se z Benátek do Ivančic přistěhoval Blažej Zozuli di Salino v roce 1695. Desku se lvem nechal zhotovit Jan Zozuli, vnuk Blažeje Zozuliho. Do roku 1874 byla deska umístěna ve fasádě brány ke škole (dnešní zadní budově ve dvoře Střediska volného času). Po roce 1874 byla umístěna na Červené stodole na Horních Hlinkách. V roce 1932 byl znak se lvem vsazen do náhrobku rodiny Zozuli di Salino na městském hřbitově.

Památkově chráněno od 30. března 2019.

Výklenková kaplička U Pána Krista (Q37302593)


   
32761/7-757
Pam. katalog
MIS
Kounické Předměstí křižovatka Kounická a Nad Klínkem, pp. 2769/23
49°6′2,9″ s. š., 16°23′16,7″ v. d.
Drobná barokní výklenková kaple (poklona) se sochou Ukřižovaného Krista.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Boží muka (Q37302620)


   
37781/7-760
Pam. katalog
MIS
Kounické Předměstí Pod Jakubem, u čp. 1325, pp. 2415/5
49°6′7,93″ s. š., 16°23′21,53″ v. d.
Drobná zděná sloupková boží muka z 18. století ve svahu pod kaplí sv. Jakuba.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Boží muka (Q37302607)


   
20628/7-758
Pam. katalog
MIS
Kounické Předměstí Hřbitovní, při 7. zastavení křížové cesty, pp. 2762/1
49°6′12,51″ s. š., 16°23′25,25″ v. d.
Sloupková zděná boží muka z 18. století.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Křížová cesta Nové hory (Q20428069)


 
   
14895/7-755
Pam. katalog
MIS
Kounické Předměstí Nové hory, Hřbitovní
49°6′11,04″ s. š., 16°23′6,78″ v. d.
Po zbudování poutní kaple sv. Jakuba v letech 1852–1858 na místě středověké svatyně zbořené v době josefinského režimu byla v letech 1861–1863 zřízena křížová cesta z Ivančic ke kapli sestávající ze 14 zděných čtyřbokých novogotických výklenkových kaplí, doplněných koncem 19. století souborem litinových reliéfních desek z produkce blanenských železáren, s kvalitními jemnými reliéfy.

Poznámka: Jednotlivé kaple jsou v Památkovém katalogu uvedeny jako samostatné prvky a zaměřeny, parcelní čísla uvedena nejsou. Popis je u všech kaplí vícemně shodný.
Památkově chráněno od 22. října 1964.

Kaple svatého Jakuba (Q37302758)


 
   
35605/7-727
Pam. katalog
MIS
Kounické Předměstí na kopci nad městem, st. 99/2
49°6′11,23″ s. š., 16°23′47,08″ v. d.
Historizující kaple sv. Jakuba byla postavena roku 1861 na místě zrušené poutní kaple založené ještě ve středověku. S kaplí souvisí křížová cesta.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

NěmčiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38236689)


 
   
29001/7-766
Pam. katalog
MIS
Němčice K Lesu, pp. 1605/17
49°5′37,95″ s. š., 16°22′8,23″ v. d.
Jednoduchá sloupková boží muka završená čtyřbokou kaplicí a křížkem.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Krucifix (Q38236696)


   
41547/7-767
Pam. katalog
MIS
Němčice u silnice, pp. 1605/1
49°5′23,57″ s. š., 16°22′3,71″ v. d.
Krucifix. Kamenný kříž z roku 1807 patří mezi nejlepší příklady poměrně početné skupiny těchto památek z počátku 19. století na Ivančicku.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

LetkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37455516)


 
   
14472/7-764
Pam. katalog
MIS
Letkovice při silnici do Oslavan, pp. 2016/2
49°5′53,96″ s. š., 16°21′7,35″ v. d.
Drobná sloupková boží muka na křižovatce silnic severozápadně od Letkovic. Po roce 2013 však byla pravděpodobně poražena autem a zbyly po nich pouze fragmenty základů.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Kaple svatého Jana Nepomuckého a Panny Marie (Q37455488)


 
   
24753/7-730
Pam. katalog
MIS
Letkovice U Kapličky če. 1480, st. 71
49°5′40,3″ s. š., 16°21′32,16″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého a P. Marie. Kaple na návsi byla zbudována v novobarokním stylu roku 1864 při starší zvonici.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Kamenný kříž (Q37455465)


 
   
26007/7-765
Pam. katalog
MIS
Letkovice u silnici do Oslavan za vsí, pp. 174
49°5′47,65″ s. š., 16°21′25,73″ v. d.
Kamenný kříž s plastickým korpusem Krista byl vytvořen roku 1806 a patří do rozsáhlejší cenné skupiny kamenných křížů v okolí Ivančic.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

AlexoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q36865362)


   
32803/7-763
Pam. katalog
MIS
Alexovice na rozcestí, pp. 1304
49°5′22,62″ s. š., 16°21′2,98″ v. d.
Krucifix. Klasicistní kamenný kříž s reliéfním korpusem Krista z roku 1804 je součástí cenné skupiny mohutných kamenných křížů s klasicistním dekorativním aparátem z období konce 18. století až počátku 19. století, zdobících krajinu jihozápadní Moravy.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

ŘeznoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q11775188)


 
   
30100/7-962
Pam. katalog
MIS
Řeznovice pp. 264, 265, 266
49°5′4,73″ s. š., 16°19′0,8″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla. Původně trojapsidová svatyně z 2. poloviny 12. století je jednou z našich nejcennějších románských památek. Stavba se přes několik přístaveb a úprav dochovala v jedinečném stavu. Románské kvadratické centrály se v českých zemích objevují poskrovnu a nejčastěji v okolí Prahy, tato je ale jediná ve větším rozsahu zachovaná. Na jižní Moravě je tento druh stavby jediný a dokonce je završen osmibokou zvonicí, jedinou dochovanou v celé České republice. Původ stavitele tohoto chrámu, popřípadě celé hutě, je odhadován v oblastech severní Itálie nebo města Řezna, což by mohlo souviset s názvem Řeznovic.
 • Pozdně barokní kříž z konce 18. století náročnějšího provedení autorsky připsaný otci a synu Sedlmayerovým. Jednalo se o původní hřbitovní kříž z podstavcem upraveným v polovině 20. století

Památkově chráněno od 22. října 1964.

HrubšiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37294470)


 
   
40119/7-716
Pam. katalog
MIS
Hrubšice silnice směr Řeznovice, pp. 269/8
49°5′24,46″ s. š., 16°18′29,84″ v. d.
Štíhlá boží muka s otevřenou kaplicí a křížkem vzniklé roku 1722.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Zámek Hrubšice (Q11775195)


 
   
15182/7-713
Pam. katalog
MIS
Hrubšice Hrubšice 14
49°5′33,25″ s. š., 16°18′25,6″ v. d.
Zámek v Hrubšicích budovaný ve 2. polovině 16. století a po roce 1600 pány z Lipé fungoval jako sídlo správy statku. Velmi hodnotná renesanční stavba, která si zachovala řadu autentických detailů (klenby, arkádové nádvoří, kamenickou výzdobu). Na východním okraji vsi. Ve 2. polovině 20. století byla zbourána nevhodná přístavba u jihozápadního nároží. Ponechána pouze čtyřkřídlá dispozice navazující na původní renesanční zámek. Předmět památkové ochrany tvoří čtyřkřídlý zámek čp. 14 s nádvořím a s pozemkem jižně a západně od zámku, pozemkem pp. 1.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Vodní mlýn čp. 13 a kříž (Q16765400)


 
   
38075/7-718
Pam. katalog
MIS
Hrubšice Hrubšice 13
49°5′34,73″ s. š., 16°18′25,16″ v. d.
Hodnotný areál původně renesančního mlýna na náhonu z řeky Jihlavy má zachovanou klasicistině upravenou hlavní obytnou budovu i zbytky technologické části včetně turbíny. Na provozní budově je dochován fragment sgrafitové výzdoby. Z patrové budovy mlýnice v pravém úhlu vybíhá přes náhon severní křídlo o stejné výši nesené nad náhonem segmentovými záklenky vodní propusti. Na severní křídlo na druhém břehu náhonu kolmo navazuje smíšené obvodové zdivo zřícené hospodářské budovy obdélného půdorysu, které již není předmětem památkové ochrany.
 • Původně samostatně byl zapsán kamenný kříž na nároží budovy mlýna. Projev vysoce kvalitní lokální kamenické produkce mohutných kamenných křížů s plastickými, expresivně pojatými Korpusy z období vymezeném poslední třetinou 18. a 1. polovinou 19. století v ivančicko-oslavanské oblasti.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Usedlost čp. 20 (Q30788558)


   
25988/7-715
Pam. katalog
MIS
Hrubšice Hrubšice 20
49°5′34,21″ s. š., 16°18′18,32″ v. d.
Venkovská usedlost. Stavba obsahující v sobě renesanční zaklenuté jádro s portálem a schodištěm. V centru vsi.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Kaple Panny Marie (Q16515526)


 
   
16894/7-714
Pam. katalog
MIS
Hrubšice pp. 254
49°5′35,48″ s. š., 16°18′15,9″ v. d.
Kaple Panny Marie. Drobná kaple na návsi. Pochází z roku 1822, má však renesanční jádro (profilovaný portál).

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat