Seznam druhů pralesniček

seznam

Toto je seznam druhů pralesniček:

Název Latinský název Rod
Pralesnička amazonská Ranitomeya amazonica Ranitomeya
Pralesnička andská Ranitomeya opisthomelas Ranitomeya
Pralesnička barvířská Dendrobates tinctorius Dendrobates
Pralesnička batiková Dendrobates auratus Dendrobates
Pralesnička brazilská Adelphobates galactonotus Adelphobates
Pralesnička calimská Ranitomeya bombetes Ranitomeya
Pralesnička chocóská Ranitomeya altobueyensis Ranitomeya
Pralesnička čarokrásná Phyllobates lugubris Phyllobates
Pralesnička červenohlavá Ranitomeya rubrocephala Ranitomeya
Pralesnička drobná Oophaga pumilio Oophaga
Pralesnička Duellmanova Ranitomeya duellmani Ranitomeya
Pralesnička dvoubarvá Phyllobates bicolor Phyllobates
Pralesnička fantastická Ranitomeya fantastica Ranitomeya
Pralesnička harlekýn Dendrobates leucomelas Dendrobates
Pralesnička hnědonohá Ranitomeya claudiae Ranitomeya
Pralesnička klamavá Ranitomeya imitator Ranitomeya
Pralesnička Lamasova Ranitomeya lamasi Ranitomeya
Pralesnička Lehmannova Oophaga lehmanni Oophaga
Pralesnička malá Ranitomeya minuta Ranitomeya
Pralesnička ohnivá Oophaga histrionica Oophaga
Pralesnička ořechová Adelphobates castaneoticus Adelphobates
Pralesnička panamská Oophaga speciosa Oophaga
Pralesnička pětipruhá Adelphobates quinquevittatus Adelphobates
Pralesnička pralesní Oophaga sylvatica Oophaga
Pralesnička proměnlivá Ranitomeya variabilis Ranitomeya
Pralesnička pruhovaná Phyllobates vittatus Phyllobates
Pralesnička riosantiagská Excidobates captivus Excidobates
Pralesnička síťkovaná Ranitomeya reticulata Ranitomeya
Pralesnička skrývavá Oophaga occultator Oophaga
Pralesnička skvrnobřichá Ranitomeya ventrimaculata Ranitomeya
Pralesnička Steyermarkova Minyobates steyermarki Minyobates
Pralesnička strašná Phyllobates terribilis Phyllobates
Pralesnička stromová Oophaga arborea Oophaga
Pralesnička Summersova Ranitomeya summersi Ranitomeya
Pralesnička tajemná Excidobates mysteriosus Excidobates
Pralesnička trojbarvá Epipedobates tricolor Epipedobates
Pralesnička třípruhá Dendrobates nubeculosus Dendrobates
Pralesnička utajená Ranitomeya abdita Ranitomeya
Pralesnička Vanzoliniova Ranitomeya vanzolinii Ranitomeya
Pralesnička Vincenteova Oophaga vicentei Oophaga
Pralesnička virolínská Ranitomeya virolinensis Ranitomeya
Pralesnička zelená Ranitomeya viridis Ranitomeya
Pralesnička zlatopruhá Phyllobates aurotaenia Phyllobates
Pralesnička zrnitá Oophaga granulifera Oophaga
Pralesnička žlutobřichá Ranitomeya fulgurita Ranitomeya
Pralesnička žlutopásá Ranitomeya flavovittata Ranitomeya
Pralesnička žlutopruhá Dendrobates truncatus Dendrobates