Schutzverein

německý nacionální „obranný“ spolek

Pojmem Schutzverein je označován německý nacionální „obranný“ spolek. Cílem německých nacionálních „obranných“ spolků byla zpočátku ochrana „nacionálních držav“ a německého národa, od 30. let 20. století přibyla idea expanze německého národa. Členskou základnu tvořili především Němci, kteří nesouhlasili s mnohonárodnostní rakouskou monarchií. Po vzniku Československa požadovali právo na sebeurčení, nesouhlasili se začleněním do nové republiky a postupně se přiklonili k nacionálnímu socialismu.[1]

Vznik a úloha obranných spolkůEditovat

 
"Novodobé turnaje v naší staré Praze" (Šípy, 1894), karikatura boje o nadvládu mezi českým a německo-židovským obyvatelstvem kvůli pojmenování prestižního pražského bulváru Na příkopě / Graben. Dne 11. listopadu 1891 rozhodli radní v Praze o odstranění německých firemních cedulí a uličních názvů, aby byl její český ráz lépe podtržen. Karikatura znázorňuje střet německého bojovníka v podobě Žida (pravá strana) na koni s cedulí Graben a českého rytíře ve svatováclavské zbroji s cedulí Na Příkopech. Hlava německého nese židovské rysy, nechybí ani židovská hvězda a nápis „Kasino” (název prestižního německého spolku). Na pozadí je vidět Eifelovka (Francie „velká sestra” Čechů).[2]

Spolky hrály v utváření moderní občanské společnosti jeden z nezastupitelných článků veřejného života. V národnostně smíšených oblastech mnohdy přesahovaly svojí aktivitou i činnost politických stran. Spolková struktura českých i německých spolků v českých zemích byla ovlivněna jak z hlediska národnostního tak i regionálního. V 80. letech 19. století začaly vznikat české a německé nacionální „obranné“ spolky, jejichž boom nastal hlavně na přelomu 19. a 20. století. Pojem „nacionální obranný spolek“ vycházel z široké pracovní činnosti spolků, kterou se pokoušely „chránit” nebo „bránit” svoji národní skupinu (národ) před možným zánikem.[1] Na území českých zemí v rámci habsburské monarchie se jejich nacionální obrana postupně radikalizovala.[1]

„Německé a české spolky mezi sebou rozpoutaly oboustranný konkurenční zápas o obsazení stejných pozic (mocenských, hospodářských, sociálních, kulturních) a významně se podílely na utváření konfliktního soužití mezi Němci a Čechy.”

—„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“, Jitka Balcarová [1]

Spolky napomáhaly utváření představ o nacionálním nepříteli. Česká strana ospravedlňovala svůj „národní boj” (Volkstumskampf) domovským právem Čechů a označovala Němce „hosty” na jejich území, z čehož vycházelo i jejich „právoplatné” počešťování tzv. „zněmčených území”. Německý národnostní boj bazíroval na kulturní převaze germánských kmenů, na vztahu německého národa k půdě a jejich nacionální postoje pramenily ze strachu o německé „nacionální državy“ (Nationaler Besitzstand). Národnostně smíšené regiony v pohraničí, jazykové německé ostrovy a jazyková hranice (Sprachgrenze) se staly centry spolkových svárů. Češi označovali německé spolky za útočné, pangermánské, nacionalistické či germanizující. Němci vyčítali Čechům „panslavismus”, cílenou, plánovanou a organizovanou „čechizaci”, ale také politickou orientaci na Francii a Rusko.[1]

Německé obranné spolkyEditovat

 
Titulní stránka kalendáře „Berthold Auerbachs Volkskalender” - jeden z řady německých lidových knižnic vydávaných německými obrannými spolky.[1]

Na území Rakouska-Uherska se obranářské aktivity ze strany německy mluvícího obyvatelstva začaly objevovat oproti českým později a jejich zakládání stouplo až po vzniku Československa. Praktická práce „Schutzvereinu” spočívala v aktivní ochranářské práci (Schutzarbeit). Spolky se zaměřovaly na oblasti ekonomické, sociální, kulturní, vzdělávací či výchovné. Německé obranné spolky přicházely s germánskou mytologií, připomínaly říšsko-německé dějiny, vysvětlovaly osídlení českých zemí germánskými kmeny apod. K „Schutzarbeit” patřilo pořádání všelijakých veřejných akcí, oslavy germánských svátků, ale i bohatá publikační činnost. Všudepřítomná byla velikost, vyspělost a význam německého národa v celosvětových dějinách a právo na „německý životní prostor“.[1]

Jako první vznikaly vzdělávací a kulturní „völkisch“ spolky (Schul- a Kulturvereine). V době habsburské monarchie založil Franz Xaver Mitterer ve Vídni Deutscher Schulverein (Německý školský spolek 1880), jehož činnost se zaměřovala nejprve na nejchudší pohraniční oblasti, kde pořádal sbírky, finančně podporoval německé školy a školky, zakládal nové, poskytoval jim nutné vybavení, platil německý školní personál a šířil myšlenku národní pospolitosti. Po vzniku Československa nemohl spolek se sídlem mimo ČSR fungovat a 2. listopadu 1919 byl v Praze založen Deutscher Kulturverband (Německý kulturní svaz). Jeho cílem bylo udržet (ubránit) již založené německé školy a školky, ale hlavně podporovat národně-vzdělávací a osvětovou činnost německého obyvatelstva na území Československa. Českou protiváhou jim byla Ústřední Matice školská. Prvním předsedou byl zvolen dr. Rudolf Funke. Deutscher Kulturverband provozoval vlastní nakladatelství a v jeho nákladu vycházel mimo hojné německé literatury i jednou měsíčně časopis „Volksdienst” (Národní služba). Finančně pomáhal s časopisy „Deutscher Sprachverein” (Německý jazykový spolek) a „Volkskalender”.[3]

K hospodářským obranným spolkům na regionální úrovni patřily německé svazy (Bünde), jejichž hlavním úkolem bylo vytvořit ekonomické podmínky pro rozvoj německého národa. Postupně byly založeny - Deutscher Böhmerwaldbund (České Budějovice 1884), Bund der Deutschen Nordmährens (Olomouc 1886), Bund der Deutschen Westböhmens (Plzeň 1892), Bund der Deutschen in Böhmen (Praha 1894), Bund der Deutschen Nordwestböhmens (Most 1894), Bund der Deutschen Ostböhmens (Trutnov 1894), Nordmark (Opava 1894) v roce 1921 přejmenován na Bund der Deutschen Schlesiens, Bund der Deutschen im Egerkreis (Cheb 1895), Bund der Deutschen Südmährens (Znojmo 1899), Bund der Deutschen der Iglauer Sprachinsel (Jihlava 1904), Bund der Deutschen in Mähren (Brno 1912). Jejich českým obranným ekvivalentem se staly Národní Jednoty. Tělovýchovné spolky sice nebyly původně zřízeny jako obranářské, ale jejich činnost se zaměřovala i na výchovnou činnost, tudíž i Deutscher Turnverband se věnoval podobným oblastem. Pod společným tělovýchovným heslem pracoval zrovna tak Sokol.[1] V roce 1908 začal fungovat zastřešující orgán „Hauptstelle der Schutzarbeit”.

Po první světové válce svazy podporovaly vznik německých provincií (Deutschböhmen, Sudetenland, Böhmerwaldgau, Deutschsüdmähren) a jejich připojení k Německému Rakousku. Od roku 1934 pracovaly (až na Deutscher Böhmerwaldbund) jako jeden svaz Bund der Deutschen (BdD) a původní regionální svazy se staly župami s hlavním centrem v Teplicích-Šanově. Poválečná práce se zaměřila na „ochranu německé půdy a majetku“, aby německý majetek či podniky neskončily v českých, polských nebo židovských rukách. Propagovaly německé výrobky a svým členům zprostředkovávaly zaměstnání. Vstup do svazu byl umožněn jen árijským Němcům. Po roce 1938 byly spolky rozpuštěny.[1][4]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c d e f g h i BALCAROVÁ Jitka, PhDr., Ph.D.: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“, Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření „sudetoněmecké identity“, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2013
  2. Šipy, VII, 12. Mai 1894, S. 21; abgedruckt in Peter Becher, Jozo Džambo: Gleiche Bilder, gleiche Worte. Österreicher und Tschechen in der Karikatur (1848–1948). München 1997, S. 211. (německy)
  3. Knápková Petra: České versus německé ochranné spolky. Sborník Moravica. Univerzita Palackého v Olomouci, Moravica 2004
  4. Hahn Eva, Hahn Hans Henning: Hundert Jahre sudetendeutsche Geschichte. Eine völkische Bewegung in drei Staaten, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2007. 324 S, (německy)

LiteraturaEditovat

  • Haslinger Peter: Schutzvereine in Ostmitteleuropa. Vereinswesen, Sprachenkonflikte und Dynamiken nationaler Mobilisierung 1860-1939. Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung. Band 25, VI, 274 S., Marburg, 2009 (německy)
  • Haslinger Peter: Nation und Territorium im tschechischen politischen Diskurs 1880-1938, München 2010, (německy)
  • Graf Alexander: "Los von Rom" und "heim ins Reich": Das deutschnationale Akademikermilieu an den cisleithanischen Hochschulen der Habsburgermonarchie 1859-1914, Verlag Münster 2015, s. 199, (německy)
  • Pozorny Reinhard: Deutsche Schutzarbeit im Sudetenland. Die Tätigkeit des Deutschen Kulturvebandes 1918-1938, Wien 1974, (německy)

Externí odkazyEditovat