Přepravní smlouva

Přepravní smlouva se uzavírá mezi dopravcem a cestujícím (v osobní přepravě) nebo odesílatelem (při přepravě věcí), kdy se dopravce zavazuje danou osobu či věc dopravit na místo určení a cestující, resp. odesílatel se zavazuje za to zaplatit jízdné, resp. přepravné. V českém právu je tato smlouva upravena v § 2550–2581 občanského zákoníku.

Smlouva o přepravě osobEditovat

Uzavření smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím obvykle na základě přepravního řádu a tarifů dopravce. Vzniká tím právní vztah, jehož obsahem je závazek pro:

 • dopravce, který musí přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové, a to řádně a včas spoji uvedenými v jízdním řádu,
 • cestujícího, který musí dodržovat přepravní řád a také zaplatit dopravci jízdné (což je cena za přepravu) dle tarifu.

Uzavření a ukončení smlouvy o přepravě osobEditovat

Přepravní smlouva o přepravě osob je uzavřena, jestliže cestující s platnou jízdenkou nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného pouze s platnou jízdenkou. Popřípadě také umožní-li dopravce cestujícímu nástup do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí ve vozidle bez zbytečného odkladu

Přepravní smlouva o přepravě osob je splněna řádným provedením přepravy ve smluvním rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy, ale za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluvním rozsahu, tj. oprávněné vyloučení z přepravy pracovníkem dopravce (průvodčí, revizor).

Oprávněné vyloučení z přepravyEditovat

Za oprávněné vyloučení z přepravy se považuje, jestliže cestující:

 • na výzvu oprávněné osoby se neprokáže platnou jízdenkou a nesplní povinnost zaplatit jízdné spolu s přirážkou
 • přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo svým chováním ruší klid ostatních cestujících nebo je jinak obtěžuje

Cestujícího lze ale vyloučit z přepravy pouze ve stanicích určených pro výstup a nástup, tzn. že nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího.

Přepravní smlouva v železniční dopravěEditovat

Přepravní smlouva mezi dopravcem (železnicí) a přepravcem je uzavřena, jakmile odesílací železniční stanice přijala zboží společně s nákladním (náložným) listem. V případě mezinárodní přepravy s mezinárodním nákladním listem CIM. Oba nákladní listy slouží jako doklad o uzavřené přepravní smlouvě.

Vnitrostátní železniční nákladní listEditovat

Vnitrostátní železniční nákladní list se skládá ze 4 dílů:

 • Prvopis nákladního listu – doprovází zásilku do žst. určení a vydá se se zásilkou příjemci
 • Účetní list – doprovází zásilku do žst. určení a po vydání zásilky zůstává dopravci
 • Odběrný list– doprovází zásilku do žst. určení a po potvrzení převzetí zásilky příjemcem zůstává dopravci
 • Druhopis nákladního listu – po převzetí zásilky k přepravě v žst. odesílací se vydá odesílateli

Mezinárodní železniční nákladní listEditovat

Mezinárodní železniční nákladní list CIM se vyplňuje zásadně v jazyce odesílací železnice (společně s překladem) a skládá se z 5 dílů:

 • Prvopis nákladního listu – doprovází zásilku do žst. určení a vydá se se zásilkou příjemci
 • Karta – doprovází zásilku do žst. určení a po vydání zásilky zůstává dopravci jako účetní doklad
 • Odběrný list – doprovází zásilku do žst. určení a po potvrzení převzetí zásilky příjemcem zůstává dopravci
 • Druhopis nákladního listu – po převzetí zásilky k přepravě v žst. odesílací se vydá odesílateli
 • Účetní list – po převzetí zásilky k přepravě zůstává v žst. odesílací

Náležitosti železničního nákladního listuEditovat

Nákladní list musí obsahovat tyto údaje:

 • železniční stanice určení (musí být zapsána tarifním názvem – uveden v jízdním řádu)
 • jméno a adresa příjemce
 • jméno a adresa odesílatele
 • tarifní pojmenování zboží
 • hmotnost zboží
 • počet kusů a druh obalu
 • číslo vozu