Nom (někdy též nomos, název odvozen od řeckého slova νομός – „kraj“) původně Thrácká kosmologie Nomos – Světový řád, je označení užívané v egyptologii pro administrativní jednotku ve starověkém Egyptě.

Pro správní účely byl starověký Egypt rozdělen právě na tyto nomy (v egyptštině byly nazývány sepat).

Nom
v hieroglyfickém zápisu
N24
X1 Z1

Rozdělení do nomů můžeme vysledovat zpět až do Předdynastické doby (před rokem 3100 př. n. l.), kdy byly nomy původně autonomní městské státy. V raných dějinách Egypta se jejich počet a hranice měnily, ale nakonec se tento správní systém ustálil a nomy pak již zůstaly stejné po více než dvě tisíciletí. Jak oblasti jednotlivých nomů, tak jejich pořadí číslování zůstaly pozoruhodně stabilní. V systému, který přetrval po většinu historie faraonského Egypta, byla země rozdělena do 42 nomů: Dolní Egypt zahrnoval 20 nomů, zatímco Horní Egypt byl rozdělen do 22.

Každý nom byl řízený nomarchou, oblastním správcem, který byl v čele krajského úřadu. Funkce nomarchy byla v prvopočátku centralizovaného Egypta funkcí přidělovanou panovníkem, nicméně jejich moc rostla až si vydobyli dědičnost svého úřadu. Nakonec získali takovou moc, že způsobili pád Staré říše a začátek Prvního přechodného období, v němž král neměl skoro žádnou moc a země byla de facto rozdrobena na malé autonomní státečky. I když si nomarchové zachovali dědičnost svého úřadu po obnovení centrální moci, faraon měl stále možnost současného nomarchu odvolat, či dokonce zbavit celou rodinu této výsady a jmenovat úplně nového nomarchu.

Seznam nomůEditovat

Zde je seznam jednotlivých nomů, rozdělený zvlášť pro Dolní a zvlášť pro Horní království.[1]

Dolní království (tȝ mḥw)Editovat

číslo Standarta egyptské jméno hlavní město nomu současný název města překlad názvu nomu
1
 
Aneb-Hetdž (jnb ḥḏ) Ineb Hedj / Men-nefer / Menfe (Memphis) Mit Rahina kraj Bílé zdi
2
 
Chopeš (ḫpš) nebo Chensu Khem (Letopolis) Ausim kraj (Obětní) kýty
3
 
Ament (jmnt) Imu (Apis) Kom el-Hisn kraj Západu
4
 
Nit-Res (njt-rsw) nebo Sapi-Res Ptkheka Tanta kraj Jižního šípu
5
 
Nit-Meh (njt mḥtt) nebo Sapi-Meh Zau (Sais) Sa el-Hagar kraj Severního šípu
6
 
Chasuu (ḫȝsww) nebo Chaset Khasu (Xois) Sakha kraj Divokého (cizího) býka
7
 
Hui-Ges-Imenti (ḥwj-gs-jmntj) (Hermopolis Parva, Metelis) Damanhur kraj Západní harpuny
8
 
Hui-Ges-Abti (ḥwj-gs-jȝbtj) Tjeku / Per-Atum (Heroonpolis, Pithom) Tell al-Maskhuta kraj Východní hrapuny
9
 
Andžeti (ˁnḏtj) nebo Ati Djed (Busiris) Abu Sir Bara kraj Usíreva
10
 
Kem-Ur (km wr) nebo Ka-Kem Hut-hery-ib (Athribis) Tell Atrib kraj Černého býka
11
 
Hesebu (ḥsbw) nebo Ka-Heseb Taremu (Leontopolis) Tell al-Urydam kraj (Obětního?) býka
12
 
Tšeb-Netšer (ṯb nṯr) nebo Tšeb-Ka Tjebnutjer (Sebennytos) Samanud kraj Telete a krávy
13
 
Heqa-Ad (ḥqȝ-ˁḏ) nebo Heqa-At Iunu (Heliopolis) Materiya (předměstí Káhiry) kraj Statného vládce
14
 
Chent-abti (ḫnt-jȝbtj) Tjaru (Sile, Tanis) Tell Abu Sefa kraj Stojanu (?) nejvýchodnějšího východu
15
 
Džehuti (ḏḥwtj) nebo Tehut Ba'h / Weprehwy (Hermopolis Parva) Baqliya kraj Ibise
16
 
Hat-Mehit (ḥȝt mḥjt) nebo Cha Djedet (Mendes) Tell al-Rubˁ kraj Delfína (?)
17
 
Behdet (bḥdt) nebo Semabehdet Semabehdet (Diospolis Inferior) Tell el-Balamun kraj Trůnu
18
 
Am(ty)-Chent (jmty-ḫntj Per-Bastet (Bubastis) Tell Bastah (poblíž Zagazig) Horní kraj Následníka trůnu
19
 
Am(ty)-Pehu (jmty-pḥw) Dja'net (Tanis) Nebesha nebo San el-Hagar Dolní kraj Následníka trůnu
20
 
Sopdu (spḏw) Per-Sopdu Saft al-Henna kraj Východu

Horní království (tȝ šmˁ)Editovat

číslo Standarta egyptské jméno hlavní město nomu současný název města překlad názvu nomu
1
 
Ta-Seti (tȝ-stj) Abu / Yebu (Elephantina) Asuán kraj (Nerostu) seti
2
 
Wetšes-Hor (wṯs-ḥr) Djeba (Apollonopolis Magna) Edfu kraj Horova trůnu
3
 
Nechen (nḫn) Nekhen (Hierakonpolis) al-Kab kraj Svatyně
4
 
Waset (wȝst) Niwt-rst / Waset (Théby) Karnak kraj Žezla
5
 
Horui (ḥrwj) nebo Netšerui (nṯrwj) Gebtu (Coptos) Qift kraj Dvou sokolů
6
 
Misah (mzḥ) nebo Iqer Iunet / Tantere (Tentyra) Dendera kraj Krokodýla
7
 
Bat (bȝt) nebo Sešeš Seshesh (Diospolis Parva) Hu kraj Sistra
8
 
Ta-ur (tȝ-wr) Cenej, Abdju (Abydos) al-Birba kraj Velké země
9
 
Min (mnw) Apu / Khen-min (Panopolis) Akhmim kraj Boha Mina
10
 
Wadžet (wȝḏyt) Djew-qa (Aphroditopolis) Ifteh kraj Kobry
11
 
Ša (šȝ) nebo Seth (stẖ) Shashotep (Hypselis) Shutb kraj Sutechova zvířete
12
 
Džu-ft (ḏw-ft) Hut-Sekhem-Senusret (Antaeopolis) Qaw al-Kebir kraj Zmijí hory
13
 
Nedžeftet-Chentet (nḏft ḫntt) nebo Atef-Chent Zawty (z3wj-tj, Lycopolis) Asyut Dolní kraj Zmijího stromu
14
 
Nedžeftet-Pehtet (nḏft pḥtt) nebo Atef-Pehu Qesy (Cusae) al-Qusiya Horní kraj Zmijího stromu
15
 
Unet (wnt) Chemenu (Hermopolis Magna) al-Ashmunayn kraj Zajíce
16
 
Ma-Hedž (mȝ-ḥḏ) Hebenu Kom el Ahmar kraj Antilopy
17
 
Anpu (jnpwt) Saka (Cynopolis) al-Kais kraj Boha Anupa
18
 
Dun-nu (dwn...) nebo Nemty (nmtj) Hutnesut (Alabastronopolis), Teudjoi el-Hiba kraj Sokola s rozepjatými křídly
19
 
Uabui (wȝbwj) Per-Medjed (Oxyrhynchus) el-Bahnasa kraj Žezla
20
 
Naret-Chentet (nˁrt ḫntt) nebo Atef-Chent Henen-nesut (Herakleopolis Magna) Ihnasiyyah al-Madinah Horní kraj Granátovníku (Vavřínu)
21
 
Naret-Pehtet (nˁrt pḥtt) nebo Atef-Pehu Shenakhen, Semenuhor (Crocodilopolis) Fajjúm Dolní kraj Granátovníku (Vavřínu)
22
 
Mednit (mdnjt) nebo Maten Tepihu (Aphroditopolis) Atfih kraj Nože (Škrabadla)

ReferenceEditovat

  1. tabulky samotné jsou převzaté z anglické Wikipedie, české názvy nomů uvedeny podle ZAMAROVSKÝ V.: Bohové a králové starého Egypta, Brána, Praha 2003, 360 s., ISBN 80-7243-194-3

Externí odkazyEditovat

přehledné mapy Egypta s vyobrazením všech nomů: