Newtonův zákon viskozity

Newtonův zákon viskozity stanovuje vztah mezi napětím a rychlostí deformace jako přímou úměru, kde konstantou úměrnosti je dynamická viskozita, tzn.

,

kde je tečné napětí v tekutině, je rychlost toku, je souřadnice ve směru kolmém na směr proudění a je dynamická viskozita, která je pro danou teplotu konstantou.

Newtonův zákon viskozity je konstituční rovnicí, tedy rovnicí popisující chování kapaliny, pro všechny newtonské tekutiny.

Související článkyEditovat